Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

In het vuur… (12 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 juni 2018, 10:50 door Dirk A A

Ons vertrouwen op God wordt soms behoorlijk op de proef gesteld. Zeker niet altijd weten we vooraf dat Hij ons uit een bepaalde situatie zal redden. Juist dan komt het aan op geloof. Om in de diepste duisternis en de grootste nood op de Heere Jezus te vertrouwen en ons zonder reserve over te geven aan Hem.

Een prachtig voorbeeld hiervan lezen we in Daniël 3. Koning Nebukadnezar heeft een geweldig groot gouden beeld opgericht. Alle belangrijke mensen worden uitgenodigd om het beeld, dat hij heeft opgericht voor zijn goden, te aanbidden. Wie weigert te knielen, zal de dood vinden in een vurige oven.

Wellicht kent u de geschiedenis. De drie vrienden weigeren te knielen en moeten bij de koning komen. Hij geeft hun een laatste waarschuwing. Als ze niet voor hem en voor zijn goden knielen, gaan ze onherroepelijk het vuur in. ‘En wie’, voegt hij er dreigend aan toe, ‘is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?’

Zo heftig zal voor ons de situatie niet snel zijn, maar ook wij kunnen in omstandigheden terechtkomen, dat het er op aan komt. Situaties waarin de eer van God op het spel staat. Vult u zelf maar in. Ook onze tijd kent zijn (af)goden. Knielen wij daarvoor?

Wij trachten vaak iedereen een beetje te vriend te houden. God een beetje, maar de wereld ook een beetje. We willen immers voorkomen dat de ander negatief over ons en over ons geloof gaat denken. De vrienden van Daniël zijn niet zo bang. Ze vinden het zelfs niet nodig de koning een antwoord te geven. Wel belijden ze in alle duidelijkheid hun geloof in hun God.

Het is opmerkelijk dat ze op dat moment niet aangeven dat God hen zeker zal redden. Ze laten het open en geven zich volledig aan Hem over. ‘Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden’ (Daniël 3:17 en 18).

De koning is razend. Hij geeft opdracht het vuur zeven keer heter te maken, waarna Sadrach, Mesach en Abednego gebonden in de oven worden gegooid. Dan schrikt de koning enorm. Hij ziet een vierde man in de oven, terwijl er maar drie zijn ingegooid.
Die drie mannen waren gebonden, en nu lopen ze vrij rond. Kennelijk zijn de touwen waarmee ze gebonden waren, verbrand, maar zelf zijn ze ongeschonden gebleven. Ze leven en zijn bevrijd! En de koning ziet ook nog dat die vierde man lijkt op een zoon van de goden.

Als we denken aan deze geschiedenis, staat voor ons toch wel centraal de redding van deze drie mannen uit de brandende oven. Veel minder realiseren we ons dat ze in groot vertrouwen op God letterlijk de dood in gingen. Ze wisten niet dat Hij hen zou redden, dat Hij een engel zou sturen om hen te bevrijden. Ze gingen de dood in en ontvingen het leven.

Omdat de Heere Jezus ooit het vuur van de kruisdood is ingegaan, Zijn leven gaf in de dood, kan Hij ons redden uit het vuur, het vuur van de hel. De redding van deze drie moedige mannen is een prachtig beeld van het nieuwe leven dat de Heere Jezus ons wil geven, als we door genade ons vertrouwen op Hem mogen stellen..
Soms redt Hij ook letterlijk van het vuur dat ons leven kan bedreigen. Jesaja 43:2 zegt: ‘Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

U bevindt zich op dit moment misschien wel letterlijk in het vuur. Maar ook dan mogen we ons volledig aan Hem overgeven. De uitkomst is dan wellicht net zo onzeker als voor de vrienden van Daniël, maar in Zijn handen zijn we veilig. Voor dit leven, maar ook voor het leven na dit leven, eeuwig bij Hem, in de heerlijkheid.

Er zit ook nog een ander aspect aan deze geschiedenis. Waar zijn in deze eindtijd de mensen als de vrienden van Daniël, die – door Gods genade – het aandurven om alle zekerheden los te laten en hun vertrouwen voor 100 procent op Hem te stellen? Laat de uitkomst van dit verhaal u bemoedigen. Zoals Nebukadnezar geraakt werd door wat hij had gezien, zo wil de Heere ook nu, in onze situatie, Zijn zegen geven als wij ons niet schamen voor Hem en voor het Evangelie.

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juni 2018 om 23:52

  Daniël 12:13 – Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

  Gemarteld worden is verschrikkelijk.
  Een overmacht dwingt je om te sterven. In iets wat jou weg niet is. Omdat jouw tijd om te sterven (in de Heer) nog niet is gekomen.

  Als de Heer ons tuchtigt (kastijdt), dan is dat heel iets anders.
  Hebreeën 12:7b Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.

 2. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2018 om 15:48

  Ik denk hier aan Psalm 67: 8 – ” God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen”. Dit heb ik meermaals ondervonden: ons leven dient om de anderen Gods heil te tonen! Ik bid dat de eerste verzen van deze psalm ook jullie gebed is: “God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe Zijn aanschijn bij ons lichten; sela – opdat men op aarde Uw Weg kenne, onder de volken Uw Heil”. Ik dank u, Dirk voor uw schrijven en wens ieder die hier leest een gezegende nieuwe week toe.

 3. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2018 om 21:37

  Beste Dirk, anno 2018 vinden we de geloofshelden in de vervolgde kerk, mensen die hun christenzijn moeten verbergen. Christenen die een moeilijk leven leiden, of gevangen zitten, gemarteld of zelfs gedood worden, wat een groot geloof hebben deze mensen. Volharden tot aan het einde. Toch zie je in het Midden-Oosten ook prachtige dingen zoals samenkomsten in Egypte waar mensen vol overgave liederen zingen tot eer van God. In Israel zijn samenkomsten waar joodse en Arabische christenen samenkomen om te zingen tot eer van God. Wat is er mis met ons in het vrije westen? Hier vindt geloofsafval plaats, toename van verwarde mensen, nieuwsberichten die werkelijk soms nergens op slaan. Wat mankeert er hier in het westen aan het christendom? Mensen die elkaar wekelijks op zondag ontmoeten om God te danken, te loven en te prijzen en met een afwezige blik elkaar passeren…. is dit misschien een andere vorm van je verblijden in de Here ten alle tijde? Ik begrijp er zo langzamerhand niets meer van.

 4. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juni 2018 om 21:56

  Geliefde broeder in Christus, is het niet zo dat we het voorbeeld wat je hier gebruikt kan vergelijken met de Christenvervolging? Zijn wij bereid om de prijs te betaken? Om ons leven neer te leggen voor Jezus? We bidden zo vaak dat vervolgde Christenen vrijgelaten worden, maar is het niet belangrijker dat ze volharden tot het einde? We kennen waarschijnlijk allemaal de “Zaligsprekingen“ uit Mattheus 5, ten minste het eerste gedeelte, maar je hoort in veel kerken nooit spreken over vers 10-12 of Handelingen 5 or 1 Petrus 4:12-19?

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2018 om 16:31

  In aansluiting op alle reacties en het thema betreft (VUUR) werd ik vanmiddag bepaald bij: door beproeving omwille het geloof worden christenen gelouterd, die lijden door smaad en pijn in het vuurproces ter wille van de Naam van Jezus Christus, in geloof (1 Petrus 1:7; 1 Petrus 4:12, 13).

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2018 om 19:42

  God redt uit het vuur, maar hoe staat het met ons vuur voor Hem? Daniël liet zich door de bedreigingen niet afschrikken. Daniëls leven was een leven van iemand, die voor zijn God door het vuur ging! Zou Daniël ook wel eens gezegd hebben: “God is liefde”? Ik kom het in het boek Daniël niet tegen…. Veel christenen denken zich van alles te kunnen veroorloven en verdedigen dat met: God is toch een God van liefde? God is inderdaad een God van liefde, door zijn Zoon naar ons te sturen maar dan vergeten deze christenen dat er ook geschreven staat in Hebreeën 10: 28 – 29
  “Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
  Want onze God is een verterend vuur.” Dat zijn teksten, die men niet graag wil horen. “Ontzag en eerbied”, zijn woorden, die uit de mode zijn geraakt. Jezus Christus, Die voor en met ons door het vuur van het leven gaat, dwingt bij mij alle respect af.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juni 2018 om 23:09

  Wij uit de heidenen geroepenen mogen ingeent zijn op de edele olijfboom. En worden zeker ook beproefd met het vuur der beproeving, of ons geloof wel HET GELOOF is. Jezus zoekt immers dat GELOOF bij Zijn terugkomst op aarde.
  De afval gaat hieraan vooraf. Daarom laten wij onder Zijn vleugels blijven, en ons verootmoedigen, wanneer we een buiteling maakten.
  Wanneer wij niet volledig ons vertrouwen stellen op Hem, gaan we wankelen.

 8. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juni 2018 om 19:22

  Goede broeder in de HERE, in mijn woning hangt de brede en de smalle weg. Een werkman zag mijn poster hangen, hij vond dat mooi. Ik vertelde: dat is de waarheid, wat kies je, kon verder niets zeggen tegen die man. Met de mensen in mijn omgeving praat ik over het geloof, dan zegt ik meestal: kijk in de bijbel, Mattheus 24. Daar staat alles in over de eindtijd. Ik heb het er vaak over met de mensen, ze geloven het echt niet. Het is nu de tijd. Ik praat er ook over met dominees of mail ze, ik ga gewoon door, ben wel 81. Ik gaat GOD niet verloochenen, geen sprake van. Gegroet, Margreet Markus. DE HERE GOD zegene u, DIRK

 9. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juni 2018 om 11:35

  Bedankt Dirk. LIEFDE kan heel goedkoop zijn, vooral eigen liefde, maar Gods liefde kostte zijn zoon. Liefde is niet door de vingers zien. Gods Liefde gaat hand en hand met recht en gerechtigheid, hele dure liefde, die uitloopt op genade voor die Hem lief heeft. Daarom, bewandel je weg met de liefdevolle vader, die al je lasten wil dragen, waar je heen kunt gaan met iedere stap die je in je leven zet. Maar ga geen kleine zijweggetjes, voordat je er om denkt zit je op een parallelweg, je ziet Gods licht, maar Hij wandelt niet meer met jou, want je zit op de verkeerde weg en dan is het al gauw: ik merk niets van God en je komt al verder van God af en de wegen verwijderen zich meer en meer en je bent God kwijt. De enige weg is je bekeren je zonden belijden en terug naar de weg waar God wandelt, want daar is het niet moeilijk God lief te hebben, op die weg is LIEFDE in overvloed.

 10. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juni 2018 om 12:10

  Beste Dirk,
  Op een Bijbelstudie van een gemeente met een vrij optimistische kijk op het leven, heb ik gezegd dat de beste bescherming tegen de zonde het lijden is. Zie 1 Petrus 4:1-3. Iedere dag zullen wij door een vuurtest moeten gaan in hoeverre wij bereid zijn te vechten en te strijden tegen de zonde. Ook zullen er ongetwijfeld ook vuurtesten komen van zwaardere kalibers zoals een ernstige ziekte of een ernstige handicap. Maar dat klagen van de moderne christen-mens bij het minste of geringste over echt onbenullige trivialiteiten zoals dat het eten vandaag niet lekker was of dat iemand een verkeerd woord heeft gezegd wat ons gekwetst heeft omdat wij daar anders over denken (en dan bedoel ik echt zoiets als dat iemand een bepaald soort muziek leuk vindt, waar jij totaal niet mee eens kan zijn enz.), dan vraag ik mij vaak af of wij van watjes gemaakt zijn of dat wij nog bereid zijn nog iets te doen of zelfs te lijden (daar hebben de meeste Christenen zelfs nog nooit van gehoord!) voor de Naam van Jezus. De meesten draaien de verwarming een standje hoger en draaien in de winter nog een keer op hun bed om en pas als de nautomatische warmteregelaar aanslaat, durven zij hun voeten in hun warme pantoffels te stoppennals zij uit bed komen.

  Groeten van San

 11. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 juni 2018 om 14:58

  Zoals de Heere Jezus uitkeek naar de heerlijkheid die voor Hem lag, zo mogen wij dat ook doen als we het moeilijk hebben en er geen andere keus is dan Jezus Christus te volgen zelfs tot in de dood.
  Dan mogen we weten dat we in Zijn heerlijkheid zijn.
  Als we kiezen voor Jezus Christus kiezen we voor de man van smarten, en die smarten moeten wij dan ook dragen, maar gelukkig niet alleen, Hij is nabij.

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2018 om 13:23

  Opmerking van: ds. Willem J.J.Glashouwer, ”Er moet wel sprake zijn van een vorm van echt vuur. Hoe zouden anders de twee getuigen ongrijpbaar zijn voor de troepen van de antichristelijke macht?
  Hoewel ook hun woorden ‘als vuurvlammen’ zijn, wordt hun profetische bediening, als bij Elia, begeleid door een beschermende, hemelse vuurkracht, die dodelijk is.”
  Want uit de mond van twee (of drie) getuigen zal de zaak vaststaan, Deut. 17:6, 19:15; Num. 35:30; Matth. 18:16.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden