Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Spreek altijd de waarheid over de eindtijd! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 juni 2018, 15:18 door Dirk A A

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. Ik deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld.


Just facts: Alleen feiten, alleen de waarheid.

1. Overdrijf het aantal Joodse mensen dat elk jaar terugkeert naar Israel niet
Wanneer het gaat over de terugkeer van Joodse mensen uit de hele wereld naar Israel, wordt heel gemakkelijk en snel gezegd en geschreven dat voortdurend grote aantallen Joodse mensen vanuit de hele wereld terugkeren naar Israel. Dit gegeven wordt dan gebruikt om kracht bij te zetten aan de stelling dat de wederkomst van de Heere Jezus dus wel heel dichtbij moet zijn.

De realiteit is echter veel genuanceerder. Het is echt niet waar dat grote aantallen Joodse mensen terugkeren naar Israel. Het waren er het afgelopen jaar een kleine 25.000. Dat is natuurlijk wel een flink aantal, maar afgezet tegen de miljoenen Joodse mensen die nog buiten Israel verblijven, is het geen opzienbarend groot aantal.
Hier komt nog bij dat lang niet alle Joden die gaan emigreren, als bestemming Israel kiezen. En er zijn ook Joodse mensen die Israel verlaten om elders een nieuw thuis op te bouwen.

Dit eerlijke verhaal moet verteld worden, hoe haaks het misschien ook staat op onze theologie. Met de huidige snelheid van terugkeer van Joodse mensen naar hun thuisland, duurt het nog vele, vele jaren voordat ze allemaal thuis zijn.

Toch betekent deze waarheid over de terugkeer geen streep door de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Ik zou geen plaats in de Bijbel weten waaruit valt op te maken dat alle Joodse mensen al thuis in Israel moeten zijn als de Heere Jezus, de Messias, terugkeert naar deze aarde. Hij zal Zijn volk thuis brengen, in hun eigen land. Wij denken in jaren en aantallen, Hij kan het in een ogenblik, hetzij vlak voor, tijdens of na Zijn komst naar deze aarde.

Jesaja 11:11-16 lijkt daarop te wijzen.
11 En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn van Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.
13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab,
en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.
15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan,
en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.
16 Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk,
die overgebleven zal zijn in Assyrië,
zoals het met Israel gebeurde,
op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Ik ga niet heel dit gedeelte bespreken, maar de voorgaande verzen in dit hoofdstuk Jesaja 11 – gaat u ze maar lezen – maken wel duidelijk dat wat deze verzen aangeven over de komst van de rest van de Joodse mensen naar Israel staat te gebeuren tijdens of direct na de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde.

We lezen in vers 15 dat de Heere de Eufraat zal slaan met een sterke wind, zodat Zijn volk erdoor heen kan gaan. Misschien wel vergelijkbaar met de doortocht van het volk Israel door de Rode Zee, waarover het Bijbelboek Exodus schrijft.
Ook zal er een gebaande weg ontstaan, zodat de overgebleven Joden uit Assyrië gemakkelijk naar Israel kunnen komen
En, zegt vers 12, Hij zal een banier opheffen onder de heidenvolken, zodat de verdrevenen van Israel en die vanuit Juda overal verspreid zijn, zullen worden teruggebracht van de vier hoeken van de aarde.
Laten we ons maar geen zorgen maken, de Heere zorgt er zelf wel voor dat Zijn volk, op Zijn tijd, thuis zal komen.

2. Overdrijf niet over de eindtijd
Een tweede punt betreft de eindtijd. We – ik sluit mezelf hierbij in – zeggen en schrijven wel eens heel gemakkelijk dat alle ontwikkelingen in de wereld onze overtuiging dat de Heere Jezus spoedig zal komen, ondersteunen. We noemen dan zaken als aardbevingen en andere natuurrampen, dreigende oorlogen en conflicten, toename van zonde en ongerechtigheid…
Laten we niet te gemakkelijk zeggen dat de aardbevingen en de oorlogen toenemen en dus wijzen op de spoedige wederkomst. En als je dit toch wilt zeggen of schrijven, maak het dan hard met betrouwbare concrete cijfers.

Denk nu niet dat de wederkomst van de Heere Jezus nog niet aanstaande is. De woorden van de Heere Jezus blijven geldig: ‘Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is met Mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn’ (Openbaring 22:12).
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal’ (Mattheus 24:42).

3. Claim geen onterechte genezingen
Ook op het gebied van ziekte en genezing is de verleiding voor sommigen groot om onterecht genezingen te claimen. Ik heb ze gesproken, mensen tegen wie in genezingsdiensten werd gezegd: ‘Prijs de Heer, je bent genezen’, terwijl ze helemaal niet genezen waren. Dat is funest, voor degenen die met valse hoop naar huis gaan, maar ook voor het getuigenis naar de wereld toe.
Jazeker, de Heere is machtig om wonderen van genezing te schenken. Ik heb ze gezien. Maar laten we ook op dit terrein uitsluitend de waarheid spreken.

4. Overdrijf het aantal nieuwe gelovigen niet
Spreek ook de waarheid als het gaat om de aantallen mensen die tot geloof in de Heere Jezus komen bij zendings- en evangelisatieacties. Regelmatig zie ik berichten voorbij komen dat er bij die en die zendingscampagne weer duizenden, tienduizenden of soms miljoenen mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe weet je wanneer iemand tot geloof is gekomen en hoe kun je al die mensen geteld hebben?
Misschien doen predikers dit om zelf de gevierde zendeling te worden. Een andere reden kan zijn dat organisaties door overdreven berichtgeving meer financiën binnen hopen te krijgen, maar het past niet om te liegen over aantallen nieuwe gelovigen. Daarmee raken we aan Gods eer.

Ik denk wel eens: als ik alle aantallen bij elkaar had opgeteld, was heel de wereld nu gelovig geweest. En zeker, ik ben ook dankbaar voor iedereen die tot geloof komt, en hoe meer, hoe liever het mij is, maar laten we ook hier alleen de waarheid vertellen.

De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Waarheid’ (Johannes 14:6). Zouden Zijn volgelingen dan leugens gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten? Valse argumenten tasten onze betrouwbaarheid aan. Laten we ons houden aan de woorden van Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid…’

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juni 2018 om 19:16

  Extreme droogte:

  De laatste maanden is het extreem droog. Wanneer deze droogte zich de komende zomerperiode zich door weet te zetten, heeft dat grote gevolgen voor de land- en tuinbouw, de natuur en onze drinkwatervoorziening. Daarom roep ik jullie allemaal op om te bidden voor regen en verspreid deze oproep dan ook naar andere christenen in ons land.

  Het valt mij dan ook op dat zeer veel kerken en individuele christenen niet meer aan de biddag voor gewas en arbeid doen, als vele christenen dat weer zullen doen, gaat daar een grote zegen van uit.

 2. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 14:53

  Het ligt niet alleen aan rampen waar we de tekenen des tijds kunnen zien. Er zijn zoveel andere dingen ook, zoals de toename van zonden en de decadentie die overal in onze samenleving waar te nemen is zowel in steden als in de dorpen. Voorbeelden te over. Ik ga ze niet noemen hier, want wie wordt er goed van?

  De oproep tot gebed klinkt naar mijn mening te weinig of zelfs helemaal niet vanuit parochies, hiermee bedoel ik ook zeker de katholieke parochies. De oprechte verontwaardiging over het kwade mis ik juist bij zoveel geloofsgenoten, het geloof lijkt zo ver weg.

  Ik denk dat gezamenlijk gebed ook stimuleert tot meer bidden thuis. Als de Kerk wegvalt, valt er zoveel weg, alleen al in de normale structuur van de dag en juist ook de Zondag. De winkels zijn open op Zondag. Er is geen verschil meer tussen de weekdagen en de rustdag. Het is heel moeilijk je staande te houden in een wereld die steeds verder lijkt af te glijden naar de ondergang.

  We worden gemaakt als zombies, mede door de computer. Het wordt immers al meer verplichtend gemaakt, alleen al in het zakelijke gedeelte. We worden er ook steeds naar toe gelokt, ook door de televisie zelf. Van het kastje naar de muur, wordt van het kastje naar het andere kastje.

  De woorden van Jezus blijven: “Komt allen die vermoeid, beladen zijt en belast,… Ik zal u rust geven.” En de andere woorden van Jezus in Joh. 3:16. Hij wil immers niet dat we verloren gaan.

  Alles heeft Hij welgedaan, alles tot eer van Zijn Vader God. En deze God heeft een Naam die wij bijna helemaal zijn vergeten of toch niet? Het is Jezus geweest die de apostelen het Onze Vader leerde.

  Maar ook het Onze Vader-gebed is aan veranderingen onderhevig in Nieuwe Bijbelvertalingen.
  In de R.K. Kerk heeft men juist dit Gebed veranderd. Sindsdien kan ik het minder van harte bidden en zeker niet op de nieuwe manier. Het heeft al veel ergernis gegeven. Het maakt mij nog steeds verdrietig.

 3. ben kok zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 17:52

  Goed punt Dirk, ik heb hier ook vaker op gewezen, i.v.m. de “enorme aantallen bekeerlingen in de islamwereld”.
  Die verhalen zijn nooit goed onderbouwd, wishfull thinking.
  Er zullen best moslims tot bekering komen, maar dan is altijd de vraag:
  – hoeveel, en van dat aantal: heeft men een correcte Bijbelse uitleg gehad en dat zo ingevuld?
  De onzin van de chrislam is dan ook een factor: moslim blijven, alle koranfeesten vieren, naar de moskee gaan en door Jezus er bij te nemen wordt men dan een “chrislamist”.
  Bovendien belijdt men dan de koranallah als de enige God en die is dan “dezelfde” als JHWH, zoals in de Bijbel.
  Als dit soort Godslastering wordt geleerd, krijg je hoogst merkwaardige wanproducten en dat gebeurt volop.
  Een variant is dan weer, dat men christen wordt en gedoopt is, maar toch blijft geloven dat JHWH dezelfde is als de koranallah, door het onBijbelse onderwijs op dit punt in tal van kerken, RK en PKN hebben dat als officiele leer.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 18:39

  Beste Dirk

  Ik kan het hier volledig mee eens zijn. Het past ons niet als christenen onwaarheid te spreken over zulke belangrijke en tevens essentiele zaken. Bovendien is het zeker niet geloofwaardig naar de wereldlijke mens toe.

 5. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 19:17

  Even over punt 1: Efraim het tien stammenrijk is na het rijk van Salomo verstrooid onder de heidenvolken, volgens het tekstgedeelte gaan die ook terugkeren, wie zouden dat kunnen zijn???
  De brieven van Paulus spreken over het verkondigen van het evangelie aan de stammen in de verstrooiing. De brief van Jakobus begint er zelf mee.
  Dit is 1 van de geheimenissen waar Paulus het vaak over heeft; als je dat gaat zien worden veel verbanden nog duidelijker.

 6. janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 21:09

  sjalom
  Ik ben hier mee eens, men wil wel eens overdrijven, voorbeelden heb ik genoeg gezien en gehoord en misschien ben ik er ook schuldig aan geweest.
  Daarom zal ik extra opletten, dank voor deze woorden.
  janny

 7. J.Maljaars zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juni 2018 om 21:33

  Dank je vooor deze waarschuwing, de Waarheid, daar moeten we ons op richten. Een leuk gegeven misschien, hoewel er Joden naar Israël gaan en komen, het is voor het eerst in lange tijd dat er meer Joden in Israël wonen dan daarbuiten.

  Aardbevingen: ik heb tot nu toe weinig christenen ontmoet die het aantal aardbevingen wereldwijd volgen.
  Jeanet

 8. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2018 om 1:32

  Ja, die droogte. Straks zijn het weer hevige onweersbuien met overstromingen. Ook ik kan er geen touw aan vast knopen. Ik wacht wel af. Dirk heeft gelijk dat je geen angstcultuur moet scheppen. Er zullen wel veel branden in de natuur ontstaan, maar waar gebeurt dit niet. Overal in de wereld gebeuren dingen met het weer die je wel eens huiverig kunnen maken, maar in mijn jeugd spraken zij (mijn familie) over het einde der tijden. De oorlog, de hete zomer van 1947 + strenge winters in die tijd. In de gemeente is het een stokpaardje van velen. Nico

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2018 om 10:52

  Mooi artikel Dirk, met goed weergegeven reacties erop. Laten we elkaar in deze tijd vooral aanscherpen, en waarheid spreken onder elkander.
  Want ik schrok geweldig op toen ik hoorde hoe groot de afvalligheid in ons eigen Nederland geworden is. In de laatste nieuwsbrief van de Irakees Razzak Avakhti stond dat er in Haulerwijk eerder vijf geopende kerken stonden, maar nu nog maar een. En slechts twee maal per maand. Door een gehouden actie in het Fries Dagblad, mocht Avakhti er ook spreken en wel met veel jongeren in goed gevulde kerk daar in Friesland. Na een wonder dat hij uit een beruchte gevangenis kwam, ging hij naar Nederland met zijn vrouw Leyla, ruim 20 jaar geleden. Zijn vader bad ook al tot Yahu, wat Jaweh betekent.

 10. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2018 om 15:39

  Dirk, de Here Jezus heeft gezegd dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach. Als Bijbelleraren dit aanhalen dan komt men niet verder dan dat zij huwden enz. Maar nimmer wordt gesproken over het feit dat de deur van de ark werd gesloten en de volken bemerkten pas dat het te laat was toen de watervloed kwam en hen allen verdelgde.
  Over het volk Israël wordt veel gespeculeerd. Een bekende uitlegger zei op de tv dat Israël (Joden) wandelde met God en dat zij daarom zo werden gezegend!
  Als alle nakomelingen van Jafeth eerst nog naar Israël moeten emigreren, dan wordt het erg vol in Israël. Dit laatste is geen grapje, lees Genesis 10.

 11. Ria zegt:
  Geplaatst op zondag 1 juli 2018 om 18:57

  Wilt u ook eens luisteren naar Amir Tsafari. van beholdistrael.org Hij geeft naast bijbelstudies over de profetieen ook politiek en militair nieuws en spreekt over de hele wereld.

 12. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2018 om 10:07

  Heerlijk eerlijk en nuchter deze column!
  De Bijbel roept ons ook op om nuchter te zijn!
  1 Petrus 4:7+8
  “Het einde aller dingen is nabij.
  Komt dan tot bezinning en blijft nuchter voor gebeden.
  Houdt voor alle dingen de Liefde tot elkander innig, omdat Liefde een menigte van zonden bedekt.” (Naardense Bijbel).

 13. engel landman zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2018 om 10:44

  Bid de Heer om een spade en milde regen voor ons, en de omringende landen. Zodat er overvloed aan oogst mag zijn voor mens in dier, en onze voorraad schuren gevuld mogen worden, ter meerdere glorie van onze Heer.

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2018 om 11:37

  Dat er een eindtijd komt, dat is bekend. Wanneer, daar gaan wij niet over. Ook de Here Jezus wist het niet. Wat wel belangrijk is, dat wij gereed zijn, wanneer het komt. Ik maak mij grote zorgen, dat de mensen zo makkelijk de kerk verlaten. Er is nauwelijks contact met deze mensen. De tegenstander van God/Jezus heeft grote kracht. Laten wij vragen aan God/Jezus dat Zij ons beschermen en de kracht geven de juiste weg te gaan. En probeer de ander te vertellen, wat de eindtijd inhoudt. Ik lees veel boeken over de profetieën. Er wordt in de kerken hier nauwelijks aandacht aan besteed.

  Dirk, ik ben blij dat je dit onderwerp aan de orde hebt gesteld en ook al de opgehemelde verhalen.

 15. RB zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2018 om 14:51

  Beste mensen, lees in alle rust hoofdstuk 24 van Mattheüs en hoofdstuk 13 van Marcus. Volg ook de ontwikkelingen in Europa. Vlak na de oorlog en na de oprichting van de staat Israël is Europa bezig een eenheid te vormen. Door de cultuurverschillen zal dat niet lukken (voeten van ijzer en leem).

 16. Eize Wind zegt:
  Geplaatst op maandag 2 juli 2018 om 19:18

  Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn er altijd geweest. Wat een sterk punt is in onze tijd, die er op wijst dat we steeds dieper de eindtijd inschuiven, is dat in de ‘Rede over de laatste dingen’ wordt aangegeven dat als het Evangelie in heel de wereld gepredikt zal worden, dan komt het einde. Het gaat snel in onze tijd. Een ander punt is de vervolging van christenen. Die neemt snel toe en… komt onder ALLE volken.

 17. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018 om 13:15

  Bedankt Dirk. Waarheid. De Here Jezus zegt: Ik ben de Waarheid, de Weg en het Leven, niemand komt bij de vader dan door Mij. Wie Mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Het Woord (de bijbel) is waarheid. Zo kennen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en die zijn Één. Een moslim heeft een heidens geloof. Bij God is geen beetje dit of dat. En gelukkig maar want dan kun je hem wel in de asbak gooien, want dan is er geen Waarheid. Een mens snapt de Waarheid, want daar is geen leugen. Het laatste geschrift van de Islam telt, dus kan morgen weer wat anders zijn. Waarheid kunnen we ontvangen van de Heilige Geest, waarin geen leugen is. Leugen komt van satan, dus liegen wij dan komt het van satan. Wij denken gemakkelijk een leugentje mag, maar satan lacht. Daar moeten we ons echt van bekeren. Ik zeg dit tegen mijzelf. Bedankt Dirk.

 18. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018 om 16:17

  Ja, meer bidden voor de hele wereldsituatie en natuurlijk voor Jeruzalem en Israel. Elke maandag en dinsdag hebben we bidstond bij de zigeuners in Roemenie en elke vrijdag evangelisatie in een van de 14 zigeunerkerken. We hebben nu in 3 jaar tijds 110 mensen mogen dopen. Echt een opwekking.

 19. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018 om 16:43

  Ook ik heb i.v.m. mijn ziekte diverse genezingsdiensten bijgewoond. Ook ik was verbaasd over het feit dat sommigen zeiden genezen te zijn, waarvan later bleek dat het niet zo was. Inderdaad: Wishfull thinking. Wat de aardbevingen betreft: er is wetenschappelijk vastgesteld dat het aantal toeneemt, de opeenvolging versnelt en ook de kracht toeneemt. Daar zijn diverse artikelen over geschreven en met cijfers ondersteund. Waar ik me meer zorgen over maak is de toenemende islamisering van de samenleving. Met getuigenissen en foto’s is een brochure verschenen van http://www.cultuurondervuur.nu, waarin staat dat kinderen, ook van christelijke scholen, de moskee gaan bezoeken, leren tot allah te bidden, enz. Christelijke kinderen moeten mee, maar als een kerk bezocht gaat worden, mogen de moslims thuisblijven. Leest u maar op de site. De cultuurverschillen zullen alleen maar toenemen en het geloof in de Heer Jezus zal afnemen. Ziedaar de treurige toekomst. “Zal Ik nog geloof vinden?” zegt de Heer.

 20. Benny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018 om 19:43

  Beste Dirk

  Een verhelderend stuk.
  Ik zat te googelen, en kwam een site tegen die het wel erg bont maakt. Ze geven een countdown, namelijk nog 8 weken, 2 dagen 6 uren, nog wat minuten en seconden, dan is volgens hen de opname. Ach vorig jaar werd de datum [door anderen] op 23-9-2017 gesteld. Eerst was volgens die site 31 maart 2018 de opname, nu die countdown op 31-8, en wellicht uitgesteld naar 31-12. Valse profeten in het kwadraat.

 21. J van Calkar zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 om 1:18

  Heel veel ‘christelijke organisaties’ houden zich met Israël bezig, maar lijken soms een PR te voeren zoals de wereld het ook doet voor hun organisaties. Maar de God van Israël heeft geen PR mensen nodig, maar gelovigen die zich houden bij het Woord van God. Het is een geestelijke strijd. En daar hoort geen PR bij die de dingen in gaat kleuren. Dat is het Woord ontkrachten. Zo verkoopt je mischien wereldse producten, maar niet het Evangelie. Een dergelijke PR is niet kosher en dus geestelijk onverteerbaar en het voedt niemand. Je kan er zelfs behoorlijk geestelijk ziek van worden omdat het uit de verkeerde bron komt. Alles wat we zouden kunnen eten is nog geen voeding. Daarvoor is geestelijke onderscheidingsvermogen nodig. Laat je niet van de wijs brengen, maar verwacht het van Hem alleen.

 22. JJ zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2018 om 13:11

  Als christelijk Nederland/de kerk, wereldwijd, het overgrote deel van hen de Bijbelse Waarheid niet kent, JHWH’s onfeilbaar Woord niet kennen en toepassen en ook de geboden van Jeshua de Messias uit het nieuwe verbond niet kennen en niet toepassen in hun leven, hoe kan men dan de waarheid spreken?

 23. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 21:45

  Sinds 1948 zijn er meer dan 3,3 miljoen joden teruggekeerd, er wonen op dit moment meer dan 6 miljoen joden in Israel. Wereldwijd zijn er ongeveer 14 miljoen joden waarvan er in Amerika rond de 5,5 miljoen dit is dus het grootse aantal wat nog terug zou moeten keren. Wat is daar voor nodig om ze uit hun comfort zone weg te laten gaan (vluchten?)…

  Nog meer getallen: “Het lijkt wel alsof onze planeet vaker getroffen wordt door natuurrampen dan pakweg 25 of 50 jaar geleden. En dat is ook zo. In 2016 telden de Verenigde Naties wereldwijd 315 natuurrampen, duidelijk boven het gemiddelde van de 15 jaar voordien (271) en zelfs vier keer zo veel als eind de jaren 70”.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden