Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De aarde verwelkt… (47 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018, 13:07 door Dirk A A

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst telkens weer in je gedachten komt. Daar moet je dan iets mee, de Heere heeft een boodschap voor je, wil je iets duidelijk maken. Afgelopen week was dat bij mij zo. Elke dag werd ik bepaald bij Jesaja 24, en dan met name bij de woorden ‘Het land treurt, het land verwelkt’ (vers 4). We zien dit in Nederland om ons heen gebeuren. In de meeste landen om ons heen valt regelmatig regen, maar bij ons is het droog, zeer droog. Heeft de Heere ons hiermee iets te zeggen? Ik meen van wel.

De wereld verkeert in een soort alarmstemming. ‘We moeten onze planeet redden. De aarde wordt bedreigd, de temperatuur stijgt. We moeten nu ingrijpen om de aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht.’ En het mag wat kosten. Er wordt niet op 10 miljard meer of minder gekeken om de CO2-uitstoot terug te dringen, waardoor, zo hoopt men, de temperatuur op aarde minder snel zal stijgen.

Heel duidelijk wil ik stellen dat het onze, door God gegeven opdracht is, om zo goed en verantwoord mogelijk met Zijn schepping om te gaan. Dat hebben we in het verleden vaak niet (goed) gedaan en het kan zeker nog veel beter. Laten we eerder voorop lopen dan achteraan sukkelen.
Maar laten we nooit denken dat wij de aarde kunnen redden. Dat is mijn punt. Het lijkt een soort nieuwe religie te zijn, om de aarde optimaal te verzorgen. Soms raakt het aan aanbidding van de aarde, een soort nieuw evangelie. Velen geloven dat de mensheid gered zal worden als we de opwarming maar een halt kunnen toeroepen.

Er zijn ook andere meningen
Wetenschappers die er anders over denken, die niet meegaan in het koor van temperatuurstijging door het handelen van de mens, worden in de media zelden of nooit meer aan het woord gelaten. Dat is kwalijk, omdat één van de kernwaarden van goede journalistiek ‘hoor en wederhoor’ is.
Het is nu in Nederland al lange tijd heel warm, maar beseffen we dat er andere landen en gebieden zijn waar het nu juist kouder is dan ‘normaal’. En zo hard stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde echt niet. Ik heb zelfs overzichten gezien die eerder duiden op een afvlakking van de stijging of misschien wel een (lichte) daling.

Laten we niet vergeten dat in de geschiedenis de temperaturen op aarde ook fluctueerden. Duizend jaar geleden was het veel warmer dan nu. Ooit trokken de Vikingen naar Groenland om daar veeteelt te bedrijven. In Schotland werd wijn verbouwd. In die tijd had dat niets met meer CO2 in de lucht te maken, het zijn de natuurlijke variaties in het klimaat.

Ik kan me nog herinneren, toen ik jong was, dat verwacht werd dat de temperaturen zouden gaan dalen, met de nodige consequenties voor het leven op aarde en de opbrengsten van de oogsten. Later, een jaar of 25 geleden, was er de angst voor de zure regen. Bomen en gewassen zouden sterven, gebouwen zouden worden aangetast, kortom het voortbestaan van het leven op aarde werd bedreigd. Na een paar jaar hoorde je er niemand meer over. Nu is er angst dat de gevolgen van de opwarming desastreus zullen zijn voor de aarde en de mensheid.

Wat zegt de Bijbel?
Een belangrijke vraag is of de Bijbel iets zegt over de natuur, het milieu en het klimaat. Jazeker. God heeft de aarde zeer goed geschapen. Perfect, lees Genesis 1 en 2 maar. Door de zondeval van de mens is de dood en het lijden, ook in de natuur, in de wereld gekomen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle problemen met het milieu.
Maar hier mogen we ons niet bij neerleggen. De opdracht die Adam en Eva in het paradijs al kregen om de aarde te bebouwen en te bewaren, is ook onze opdracht. We moeten op een zeer verantwoorde wijze omgaan met Gods schepping, maar zelfs al doen we dat optimaal, dan nog zijn we niet in staat de aarde en de mensheid te redden. De Enige Die dat kan en ook zal doen, is God zelf.

In Romeinen 8 staat dat de schepping zucht en in barensnood is en met reikhalzend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God (vers 19). De schepping lijdt onder de hitte en de droogte door onze zonden. Soms raakt mij dat heel diep. Het is toch bijzonder dat de schepping reikhalzend uitziet naar het moment van de wederkomst van de Heere Jezus, de dag ook dat de heerlijkheid van de Heere Jezus zichtbaar zal worden in al de Zijnen. Op die dag zal ook het lijden van de schepping voorbij zijn.

Jesaja
In het Bijbelboek Jesaja kom je opmerkelijke woorden tegen over het lijden van de schepping, van de aarde.
Jesaja 51:6 zegt: ‘Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden,
want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed,
evenzo zullen haar bewoners sterven.
Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.’

Ook in het al eerder genoemde Jesaja 24 wordt gesproken over de ellendige toestand waarin de aarde verkeert.
Vers 4: ‘Het land treurt, verwelkt; hij verkommert, verwelkt – de wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6. Daarom verteert een vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten.’

Er is kennelijk een verband tussen de toestand waarin de natuur, de schepping in het land zich bevindt en de geestelijke situatie in een land. Zonden en overtredingen hebben een negatief effect op het milieu. Daar horen we nooit over.
En, vraag ik mezelf af: Hebben wij regen verdiend? Hebben wij Gods zegen verdiend? Nee, toch. De zonden van ons land en van ons volk roepen tot God in de hemel. Ieder jaar worden er in ons land 30.000 ongeboren kinderen gedood in de moederschoot. En nog zoveel meer vindt er plaats wat ingaat tegen Gods Woord.
Het is lankmoedigheid van God, zoals 2 Petrus 3 het zegt, dat Gods oordelen nog niet in alle hevigheid over ons heen zijn gekomen.

Bekeer u!
De oproep zou moeten klinken: ‘Bekeer u en Ik, de Heere, zal uw land genezen.’
Letterlijk staat dit zo in 2 Kronieken 7:14:
‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis dat de Heere deze woorden waar maakte, dat een opwekking ook gepaard ging met materiële zegen, dat de Heere bijvoorbeeld grotere oogsten gaf. Deze zegen was nooit wereldwijd, maar altijd lokaal, op de plaats, de omgeving waar de opwekking plaatsvond.

Ik meen verder dat de Bijbel spreekt over het ingrijpen door God in de natuur, richting de wederkomst van de Heere Jezus, zowel wat de temperatuur betreft als ook door andere natuurverschijnselen. Er komt verzengende hitte, als een oordeel van God. Het is als een appèl: bekeer je, de wederkomst is aanstaande.
In Openbaring 16 lezen we in vers 9, nadat de vierde engel zijn schaal heeft uitgegoten over de zon: ‘En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven.’

In Lucas 21, in de eindtijdrede van de Heere Jezus, voorzegt Hij in de verzen 25-28:
‘Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee van golven.
En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Laten we het van de Heere verwachten en tegelijk onze verantwoordelijkheid nemen. Jazeker. In het besef dat het redden van de aarde niet in onze macht ligt.
En we mogen zeker weten dat het moment komt dat de aarde nieuw wordt. Wanneer de Heere Jezus komt. Dat moment komt, wanneer Christus komt. De dag zal komen dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5). Wat een uitzicht!

Dirk van Genderen

47 Reacties

 1. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018 om 16:28

  Geachte Dirk

  Ja ik denk het ook dat de droogte weleens komt door wat je schreef, o.a. abortus, zedeloosheid. Ik denk ook doordat men God de rug toekeert, dan is er smart op smart te vrezen. In Rotterdam weet ik dat kerken leeglopen. Sommige kerkgebouwen zijn reeds gesloopt, ik weet er al minstens 6, maar ik vermoed meer, omdat ik niet weet wat er in andere wijken gebeurt. Ook zijn er enkele omgetoverd in een moskee. Alleen als eendrachtig door Christenen intens wordt gebeden om regen, dan wil God misschien Zijn genade tonen, om regen te laten komen. Kans op een slechte oogst kan alleen door God verijdeld worden. Ook dat er zoveel negativiteit over Israel gespuid wordt door velen, maar ook in de politiek, SGP en PVV uitgezonderd, en CU? Gods zegen toegewenst, broeder Dirk, maar ook alle andere lezers.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018 om 19:01

  Wat is er mooier dan wuivend graan… een boomgaard in bloei, de oogst…? Echter, de strafgerichten die gaan komen, blijven niet beperkt tot de landbouw!
  Kijk naar Syrië. Een oorlogsgebied vol dood en verderf. Denk aan de ondergang van het Europese Jodendom, nog niet zo lang geleden. Bedenk dat de HEERE, onze God en Vader, Zijn zoon die Hij liefhad, tot zonde maakte – en wat er toen met de Heere Jezus gebeurde †
  Jezus vervulde in Zijn lijden en sterven Gods rechtvaardige eis der wet. Als een zoenoffer bracht Hij gerechtigheid… in overeenstemming met Gods manier van denken.
  Jezus verwierf ook de macht om ons, zondaren, te verlossen op grond van ons gelovige gebed. Hebreeën 7:24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.

  Een vervulling van de wet en de profeten.

  Hebreeën 10:28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;
  29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

  De HEERE wil Zijn eigen orde, het koninkrijk van God. Dit is niet van deze wereld. Onze verlossing genaakt, The International Community is als een huis gebouwd op zand. De stormen gaan komen. Wat overblijft is de nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

 3. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 14:04

  Amen!!! Dank u, Dirk voor deze overdenking!

 4. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 15:56

  Dirk… wat een mooie uitleg… inderdaad, de normen en waarden zijn ver te zoeken en de kerken lopen leeg… terwijl het geweldig is Jezus te mogen kennen… laten we uitzien naar zijn wederkomst!!!

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 17:23

  Beste Dirk

  Ik kan het geheel met je commentaar eens zijn. De politiek correcten lijken het voor het zeggen te hebben en inderdaad is wie er anders over denkt zelden of nooit aan het woord gelaten. Op die manier komen mensen die denken met oprechte verslaggevers en journalisten te doen hebben bedrogen uit. Een heel goed voorbeeld is ons eigen NOS Journaal, maar vlak ook de kranten niet uit. Een uitzondering op de regel is het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad en soms ook de EO. De anderen blijven zich bezondigen om politiek correct nieuws te brengen. Of dit nu gaat over Israël, de zogenaamde multiculturele samenleving (die in feite alleen in de hoofden van links bestaat), de islam, de gendergekte en noem het maar op. Overal geven zij de – door hen gewenste draai – aan.

 6. Gerrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 18:10

  Dank Dirk voor het onder woorden brengen wat ik zelf vaak denk. Gods zegen.

 7. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 18:59

  Lees Hosea hoofdstuk 4 vers 1 t/m 19 dan is de milieuvervuiling ook te verklaren, daarom bid ik dat er een jonge generatie christenen geboren gaat worden, die de zuivere leer van God gaan brengen, en naleven. Droom ik? Toch bid ik er elke dag voor, dat er zo’n generatie geboren gaat worden in Nederland, die trouweloosheid/echtscheiding/euthanasie/abortus/ enz afwijst. Die ook niet meegaan met geloven die Jezus afwijzen, als de enige zoon van God, waardoor wij zalig moeten worden. En dat vele duizenden tot bekering gaan komen, dat Israel gesteund gaat worden, en wij onze vervolgde broeders en zusters openlijk gaan steunen. En dat leiders in dit land luisteren naar de komende generatie nieuwe christenen, en dat door hen Nederland een gezegend land gaat worden. Toch wil ik wel even vermelden, dat ik gelezen heb, dat er steeds meer jongeren in Nederland sympathie gaan krijgen voor het christendom, daarom bid voor dit land!!

 8. N.H.Groen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 19:12

  Het gaat in gesprekken heden, over de droogte, je hoort dan de opmerking: dit is al zo vaak gebeurd, het wordt weer wel anders. Ik luister dan maar even toe, maar geef wel een antwoord, dat de Heere regeert en dat het rechtvaardig zou zijn als Hij de regen voorgoed zou inhouden. Denk aan de dagen van Elia, is Nederland niet het zondigste land van Europa? Dat er een wederkeer mocht zijn tot God in smeking en gebed, er wordt veel gepraat maar weinig gebeden, al zijn er gelukkig nog die de nood ervaren. God de Heere, ontfermt U Zich over ons.

 9. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 19:56

  Dank je wel Dirk, wat een overdenking weer voor de komende week!
  De droogte in Nederland gaat wat aan ons voorbij omdat wij vier maanden in Roemenië verblijven.
  Maar ook hiet Dirk gebeuren opmerkelijke dingen.
  In de dertien jaar dat wij hier komen, hebben wij nog niet zulke hevige hagel en regenbuien meegemaakt.
  In een dorp hier vlakbij is vorige week de hele oogst vernietigd.
  Je overdenking heeft mij er weer bij bepaald, dicht bij Gods woord te blijven, en opmerkzaam te zijn!

 10. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 20:53

  Broeder Dirk! Weer veel dank voor je column!! Ik kan er voor 100% mee instemmen!

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 21:08

  Je bent de eerste, Dirk, die het verband legt tussen de droogte en de oordelen over ons land. In 1976 hadden we een vergelijkbare situatie, terwijl ik toch vind, dat veel in het weer nu anders is. Je hebt nog niet het gedrag van Nederland in de VN ten aanzien van Israël genoemd. Dat is het wat mij persoonlijk bezig houdt. Momenteel onweert het boven Oldenzaal, zonder dat één druppel regen uit de donkere wolken valt. Het trekt momenteel al weer over richting Duitsland.
  Op de hooggelegen zandgronden hier, sterven momenteel heel veel bomen. De bladeren vallen groen van de bomen. Alle gras in de omgeving is al weken geel tot bruin. Toch durf ik mij nog aan geen voorspelling te wagen, omdat allerlei onheilsvoorspellingen ook in 1976 de ronde deden. De werken van de Heer blijven ondoorgrondelijk.

 12. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 21:09

  N. H. Groen, u vergeet dat God de straf van alle zonden al op Zijn Zoon heeft doen neerdalen. Hij heeft Hem tot zonde gemaakt. Allen die zich in geloof tot Hem wenden, worden gered! Ik denk niet dat God nog zó straft.. Dat is pas op de jongste dag, als Hij “de schapen van de bokken scheidt”…

 13. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 21:25

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor deze uitleg, ik ben het met je eens! Jou sprak Jesaja 24 en 51 aan. Mij Jeremia – 2 Mijn volk heeft Zijn Eer veranderd in hetgeen geen nut doet, en heeft twee boosheden gedaan, Mij de Springader van levend water hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken die geen water houden. Ja, dat gaat over het volk Israel. Maar heeft Nederland dat ook niet gedaan? God niet geëerd, Hem verlaten, en zelf allerlei “afgoden” gemaakt die “aanbeden” worden. Je schreef over een landelijke gebedsbijeenkomst in het verleden. Is er een broeder of zuster in het midden van het land met een schuur of een stuk land, die het wil gebruiken om een gebedsbijeenkomst te houden? Al komen er maar enkelen, dat is niet erg. Als degenen die gebukt gaan onder de zonden van Nederland, samen schuld belijden, zich verootmoedigen, en met gebed en smeking de troon van genade zoeken, kan dat een begin zijn van een terugkeer tot God. Omdat we een grote God hebben, die gebeden hoort, en Zijn toorn kan afwenden, en wil vergeven! Wat zou het heerlijk zijn, samen bidden, van welke groep of kerkgenootschap we ook zijn. Hartelijke groet, Anja.

 14. Coby Verbruggen-Oskam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 21:31

  Wie Gods Woord serieus neemt, weet dat “het weer” niet door ons geregeerd wordt, maar door de Schepper van hemel en aarde. Het valt mij op dat veel mensen de warmte wel prima vinden, fijn voor de vakantiegangers, bijv. Het zicht op de landbouw en het boerenleven lijkt soms ver weg te zijn. Maar ook de moeite die ouderen ondervinden door de hitte. Veel appartementen en tehuizen zijn slecht beschermd tegen de hitte. Voor mensen die in de zorg werken is het ook zwaar. Zij hebben het extra druk met het drinken geven aan bijv. demente mensen die zelf niet meer het initiatief nemen om wat te drinken. Wat een geduld is er dan nodig, terwijl de werkdruk al zo hoog is…! Laten we bidden voor allen die lijden aan de warmte. En ja, inderdaad, laten wij ons verootmoedigen voor de Heere, voor kerkelijke, persoonlijke en maatschappelijke zonden. Laten we bidden dat mensen tot nadenken gebracht worden over Wie in deze wereld “het weer” bestuurt.

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2018 om 21:39

  In 1947 zaaide mijn vader suikerbieten, waar nooit 1 druppel regen op viel, toch was de opbrengst in oktober redelijk.
  1959 was droog en bleef droog tot 16 oktober met een matige opbrengst van bieten-bonen-aardappelen, maar de granen waren zeer goed.
  1976 was eveneens zo’n jaar – en nu 2018 lijkt net zo droog te worden. Toch is er een verschil, in de eerste 3 genoemde jaren was er elke morgen dauw op het veld, maar helaas deze zomer door de noordoosten wind niet.
  In hoeverre God hierin handelt laat ik rusten, maar vergeet niet dat we nog in de volle genadetijd leven. Wanneer deze ten einde is en Gods oordelen losbarsten, ja wat dan?
  Lees hiertoe rustig Jesaja 26, het hele hoofdstuk. Het is tegen Israel gezegd, maar vers 9 – de aarde is m.i. Europa – de wereld, alles buiten Israel.

 16. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 0:03

  Ik geniet volop van het weer en waan me in het buitenland.Ik kan me voorstellen dat het voor zieken en ouderen geen pretje is zonder airco. Ook op scholen zonder airco is het geen pretje om er dagen door te brengen bij constant hoge temperaturen. We zullen ons zoveel mogelijk moeten aanpassen met ventilatoren, airco´s, meer schaduw in de tuinen en geen drinkwater gebruiken voor tuinen en het land. Zoals dat in andere landen al heel gebruikelijk is.
  Trouwens klimatologische veranderingen over de hele wereld zijn intussen wel bekend. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er ooit in Nederland een subtropisch klimaat was, een ijstijd enz. maar het is toch echt zo geweest.
  De natuur is grillig tsunami´s, tornado´s, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, sinkholes het hoort er allemaal bij. In Nederland hebben we daarover niet te klagen(behalve in Groningen door menselijke oorzaak). We hebben heel veel om God dankbaar voor te zijn. Ondanks alles gaat God door met zijn heilsplan voor de wereld en Israel.

 17. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 9:31

  Beste Dirk,

  Het is zomer in Nederland. Mensen genieten van het mooie weer. Gaan zwemmen, fietsen, op vakantie en nog veel meer. En ja ik begrijp heel goed dat droogte voor anderen weer een probleem kan veroorzaken net zo goed als bij veel regen. Wat mij zo verbaasd is dat ik lees dat we met allerlei teksten uit de bijbel een oplossing zoeken. Ook de opmerkingen die ik lees vind ik tenenkrommend. Hoe kan je nu zeggen dat God rechtvaardig zou zijn als Hij de regen voorgoed zou inhouden.
  En deze; is Nederland niet het zondigste land van Europa?

  Wat mij veel meer bezig houdt is dit; hoe gaat het met ons zelf. Hoe gaat het onze stromen van levend water die ons ons binnenste stromen. Is het niet zo dat door allerlei gedachten over nu bv droogte ook deze stroom tot stilstand is gekomen. Waar zijn de vruchten die ontstaan door dat levende water van God gegeven als geschenk door het offer van Jezus. Laten we de sleutels die we van God hebben gekregen gebruiken om stappen te zetten om anderen te vertellen wat levend water inhoudt. Ik geloof dat we dan verfrist op weg gaan ondanks het warme zomerweer.

  Veel Zegen gewenst

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 10:44

  We worden zeker aan het nadenken gezet vooral door ‘extremen…’. Maar wat ook mag veranderen, onze God die wij dienen verandert NIMMER lieve mensen, Hij blijft altijd dezelfde. Dat geeft hoop in een wankelende wereld vol nood moeite en strijd. God laat Zich ook niets ontwringen, Hij wil gebeden zijn. Daarom kunnen wij ook tegen Hem zeggen: ,,Ik houd van U.”

 19. Riky zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 10:59

  Dag Dirk,wat een geweldige overdenking in deze nieuwsbrief. Ik loop ook al weken rond met de gedachte, dat de Heer ons iets wil laten zien. Dus deze nieuwsbrief raakte mij weer bijzonder. Bidden, bidden, bidden…. Gods zegen!

 20. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 11:56

  Dank voor deze mooie uitleg. Voor iedereen een gezegende Zondag.

 21. Mariet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 12:04

  Nu valt onherroepelijk de beslissing voor de tijd, waarin Gods toorn en Zijn oordeel over de aarde zullen komen.
  Want als er op al het roepen en klagen uit Gods liefhebbend hart geen omkeer volgt, moet onvermijdelijk
  Zijn toorn over de aarde ontbranden.
  Dan kan Gods antwoord op de ten hemel schreiende zonden alleen nog maar het gericht zijn, dat als laatste uitdrukking van Zijn Liefde en smartelijke toorn uit Zijn lijdend hart voorkomt.

 22. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 12:58

  Ik wil toch wel wat kanttekeningen plaatsen bij dit commentaar: Dirk schrijft dat de ons omringende landen wel te maken hebben met neerslag van betekenis, maar ook daar gebeuren veel dingen die tegen Gods wil ingaan: Zijn zij dan wel zoveel godsdienstiger dan wij hier in Nederland? Ik geloof dat niet. Niettemin onderschrijf ik wel de noodzaak van bekering. Ook ik verdien Gods genade niet! Een ander punt is of het verschil maakt of er massaal gebeden wordt of dat slechts een enkel persoon een gebed uitspreekt. Ter vergelijking: In de tijd van Elia regende het 3,5 jaar niet op het gebed van deze profeet, terwijl er vast heel veel mensen zullen geweest zijn die God op hun blote knieen hebben gesmeekt om regen. En op een enkel gebed van Elia laat God het weer regenen, terwijl Elia toch een mens was zoals wij (Jac. 5) Hoe is dit verschil te verklaren? Ik weet het antwoord niet.

 23. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 13:36

  Ik moet ook vaak aan de tekst uit Jesaja 24 denken nu de ijskappen steeds weer sneller blijken te smelten dan men had voorzien, met als gevolg de zware regens, de extreme droogtes, de velen stormen, de heftige onweersbuien, grote hagelstenen etc. We vertoeven veel in Frankrijk en het land heeft bijzonder zwaar geleden afgelopen herfst en winter onder zware overstromingen, wekenlang. Daarna kwam de gladheid en de sneeuw. In heel Zweden zijn enorme bosbranden, de brandweerlieden raken uitgeput door alle overuren want er is geen personeel om te blussen. Californië en Florida worden jaarlijks geteisterd door enorme branden. De campus in Californië is berucht vanwege hun antisemitische propaganda. Of dit er iets mee te maken heeft? In ieder geval wordt niet alleen Nederland getroffen door de klimaatveranderingen. Jesaja 24 zegt dat een vloek DE WERELD zal treffen. Dit is, vrees ik, nog maar het begin. Laten we bidden dat er nog een WEERHOUDER zal zijn. Laten we bidden en ons bekeren.

 24. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 15:22

  Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van Levend Water uit uw binnenste zullen komen als U in Mij gelooft. Wat de bomen betreft in deze droogte, ze ontdoen zich van hun bladeren om verdamping tegen tegaan. De Schepper heeft alles in Zijn Hand. Gezegende Zondag, ik verheug me op de mooiste fietstocht van de week…straks naar de kerk te Nieuwer ter Aa.
  Broederlijke Groet Harry

 25. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 15:40

  Herma. Laat ons bidden en bekeren !
  Zegt u dat tot ons Christenen ?

 26. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 17:40

  Ik zou willen dat de christenen in Nederland eens echt wakker worden. Iedereen heeft het over: “God is liefde” maar als we de Bijbel lezen, lezen we ook: Het bedroefde God, God trok zich terug van zijn eigen volk omdat zij zondigden tegen God. Hij liet ze in ballingschap gaan, ze werden gestraft, bekeerden ze zich en kwam God weer terug. Dit herhaalt zich in de Bijbel enkele keren.
  Waarom zou het de Heer niet berouwen dat Nederland zo’n zondig volk is geworden? Waarom andere landen om ons heen niet? Ik denk dat God bezig is zich terug te trekken uit Nederland. De liederlijkheid, alle berichten over “zelfdoding=zelfmoord enz. enz., de gay pride. De trots van Nederland dat we hierin voortrekkers zijn, Gods geduld met Nederland raakt op. Waarom bijvoorbeeld Duitsland niet en Nederland wel? Dat is de soevereiniteit van God. Er is maar 1 oplossing: Schuldbelijden, berouw op de knieën. Het oordeel begint bij het huis Gods (is de gemeente). Hoe lang laten we Hem wachten? Ik kan het niet anders zien, we verdienen nog erger.

 27. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2018 om 18:50

  Afgelopen week fietste ik over het Hogeland in Groningen. Een akkerbouwgebied bij uitstek. Ik ben erg geschrokken. Aardappelgewassen, die compleet plat lagen. Korenvelden, die nu al rijp zijn om te oogsten, maar waarin veel te kleine zaadkorrels zaten. Ook bij mij kwam de gedachte omhoog: de Heer heeft ons iets te vertellen. Tevens werd ik er bij bepaald, dat de mensen overal druk en bezig mee zijn, behalve met de Heer en daaruit voortvloeiend hun geestelijk welzijn. Mijn gebed is dat Nederland wakker wordt.

 28. Stella zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juli 2018 om 10:03

  Ja en amen, roep ik ook op dit bericht. Maar ook, DRAAG BIJ aan het plan van de Schepper. Altijd werd er in de kerken gepredikt over rentmeesterschap. Maar nooit dat die taak ook hoort bij duurzaamheid, goed omgaan met de schepping, de dieren en de wereld om ons heen.

  Wat ik maar wil zeggen is dit: als je om de schepping geeft, als je op wilt komen voor verdrukten en zwakken:
  – koop en eet biologisch, vers, onbewerkt, onbespoten
  – draag fair trade en draag mee aan een eerlijke maatschappij. Anders maak je een deel uit van uitbuiting elders. Is dat wat de Here Jezus zou willen?
  – eet eens wat minder vlees, je zal de Schepping er een groot plezier mee doen

 29. Gieni zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juli 2018 om 12:18

  Bedankt Dirk,

  Onze regering stemt al meerdere malen tegen Israel waar ze voor moeten stemmen, zodat ons land nier meer door God gezegend wordt. Er staat geschreven:”Wie Israel zegent zal door door onze Hemelse Vader gezegend worden.”
  Ons land is inmiddels diep gezonken.
  Nogmaals bedankt dat jij mag zien Dirk en het met ons deelt.

  Shalom.

 30. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juli 2018 om 15:41

  Bedankt Dirk. Ik geloof in gebed. Gebed voor gewas, werk, wijsheid enz. Dit gebeurt steeds minder, dus als God regeert en niet veranderd is, kan dit een oorzaak zijn. Ook alle zonden, dat wettelijk geregeld is en eigen zonden en normen en waarden die niet meer passen bij de 10 geboden enz. enz. kan tot rampen leiden, die ons hopelijk terug brengen bij Hem. Bijbels is het in ieder geval, dat de wereld in barensweeën is. En wij christenen hebben genoeg olie nodig voor de bruidegom. En hebben als taak zoveel mogelijk mensen mee te nemen naar het bruiloftsfeest. Bedankt voor dit schrijven. Liefs Dineke.

 31. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juli 2018 om 16:39

  Nog veel meer dan de regen voor het land (alles schreeuwt om water) hebben we de Stromen van de Geest nodig. Een herleving voor Gods kinderen. Wij zijn niet meer die we moeten zijn. Daal neer HEERE, wij missen U! Daal neer HEERE, we hebben U nodig! Daal neer HEERE, wij wachten op U! Daal neer HEERE, wij willen U ontmoeten! Daal neer HEERE, we hebben gezondigd tegen U! Daal neer HEERE, wij behoren U toe! Daal neer HEERE, wij smeken U! Mag deze droogte ons brengen tot dit dringende gebed om herleving. (boekje Roger Ellsworth)

 32. Marloes zegt:
  Geplaatst op maandag 23 juli 2018 om 21:36

  De reactie van Anja (nr. 13) spreekt mij bijzonder aan. Zelf woon ik (enigszins) in het midden van het land (Apeldoorn), maar heb geen grote schuur of groot terrein tot mijn beschikking, waar we met meerderen ons in vasten en gebed kunnen verootmoedigen voor onze God en tot Hem kunnen bidden en smeken. In Apeldoorn is er een ten hemel schreiend voornemen van het plaatselijke theater, om op 15 september een evenement met de titel ‘Voor de duvel niet bang’ te organiseren. Destijds werd aangekondigd dat de zaal waar de zes gecontracteerde heavy metal- en hardcorebands zullen optreden, zal worden omgedoopt tot het Sodom en Gomorra van Apeldoorn. Deze laatste aanduiding is ingetrokken, maar aan het karakter van het evenement verandert daarmee niets. Met de SGP, het CDA en ChristenUnie ben ik hierover in gesprek gegaan, alsmede met de seculiere partij Gemeentebelangen. Alleen SGP en Gemeentebelangen gingen heel consciëntieus met mijn zorg om. SGP heeft inmiddels vragen aan het college van B&W over het evenement gesteld. Het desbetreffende theater wordt dusdanig door de gemeente Apeldoorn gesubsidieerd, dat het zonder deze subsidie niet zou kunnen functioneren. Bidt u mee dat de gemeente Apeldoorn gaat verhinderen dat het evenement doorgang vindt?

 33. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 juli 2018 om 11:55

  Een mooi artikel, zo had ik het nog niet bekeken, wel dat de schepping zucht, maar dat het ook verband houdt met de zonden van de mens niet, bedankt voor dit artikel.

 34. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 juli 2018 om 11:58

  Het enige wat wij kunnen doen, is volhardend bidden om regen. Ik denk dat er in veel kerken nu daar ook wel veel voor wordt gebeden.

 35. Janny g. zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 juli 2018 om 14:35

  Dirk, wat weer een leerzame nieuwsbrief, ben het helemaal eens met wat je schrijft.

 36. Luuk zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 juli 2018 om 16:48

  Beste Dirk en mede lezers,

  Ik wil graag eens een vraag voorleggen hier aan jou Dirk en de andere lezers.

  Als diepste oorzaak noem je in je stuk de zondeval van de mens. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft en een vrije wil heeft gegeven. Heeft God daarmee niet een enorm risico genomen dat het fout zou lopen. En is hij daardoor ook niet zelf een klein beetje verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurd is en nog gebeurt?
  Want na de zondeval ging er van alles mis. Zou God het geweten hebben dat het zo zou gaan? En waarom duurt het allemaal dan maar voort? Is het na 2000 jaar nog niet mooi geweest? God vraagt van ons mensen een immens geduld maar wij hebben maar een heel klein beetje geduld, of leven te kort om dingen mee te maken. Ik geloof absoluut in God maar snap er soms helemaal niets van en van de antwoorden die je hier in de commentaren leest wordt je ook niet altijd wijzer van. Wie het weet mag het zeggen.

 37. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 juli 2018 om 17:06

  Het enige antwoord las ik vandaag in Jeremia 14: 22. U alleen kan regen geven en niet de nietige afgoden.

 38. A. Klein zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 juli 2018 om 0:46

  Beste Dirk,

  Ter aanvulling op het laatste gedeelte van jouw artikel:
  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt pas na het 1000-jarig Vrederijk, wat op aarde plaats zal vinden.

 39. Florianne zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 juli 2018 om 18:29

  Dirk, ik ben het helemaal met je eens en met alle reacties die deze droogte zien als een straf van God. Wij hebben het verdiend met al die vreselijke zonden die in ons land worden bedreven. Hoe de regering tegenover Israël staat, Abortus, Euthanasie, de Zondagsontheiliging, de LHTB beweging waar men hoe langer hoe meer achterstaat, het homohuwelijk, echtscheidingen, kinderen die i.p.v., zoals het hoort te zijn een vader en een moeder hebben, 2 vaders en 2 moeders hebben. Dit alles is een gruwel in Gods ogen. God heeft het al heel lang geduld, maar eens is Zijn geduld op. Als je deze zonden niet bedrijft zijn er andere zonden in een ieders leven die God ook niet dulden kan, want we zijn géén haar beter dan diegenen die bovenstaande zonden bedrijven. Ik ben ook bang dat God de kandelaar uit ons land aan het wegnemen is. Laten we ons allen voor God verootmoedigen en onze zonden en die van ons land belijden voor God en smeken om genade en bekering. Misschien wil God zich nog laten verbidden.
  Gods Zegen toegewenst Dirk en voor alle lezers van je Nieuwsbrief.

 40. Esther zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018 om 13:11

  Hallo broeder Dirk, en broeders en zusters, er wordt ook bij ons gebeden over de langdurende droogte, voor regen.
  Maar ook voor al die mensen die het moeilijk hebben, bejaarden, kinderen, gehandicapten en zo meer.

  Ik weet niet of die droogte nu meteen Gods straf is… Het is voorspeld dat al deze dingen zouden gebeuren. De hele natuur staat op zijn kop, even zo gezegd. De schepping lijdt onder barensweeën. Hier is het droogte, ergens anders overstroming, of aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, enz. enz.

  Gods Geest zit niet zo zeer in het land, maar wél in harten van mensen. De Heere zal de Zijnen niet verlaten… Wij kunnen, en hebben wij die bereidwilligheid… om mensen naar de Heere Jezus te wijzen. Ik denk toch wel dat het daar ook behoorlijk aan ontbreekt, en dat telt ook voor mijzelf.

  En, we mogen bidden voor regen… maar laten we het doen om God en Christus, die Heere is van het weer. We hebben hier nog geen ergere natuurrampen waar meteen duizenden mensen bij omkomen.

  Vaders sterkte om jullie allemaal heen, en vriendelijke groet, Esther.

 41. Stadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018 om 22:24

  Om eerlijk te zijn zit ik met dezelfde vragen als Luuk ( 36). Het is niet allemaal zo duidelijk, en we mogen best vragen hebben.
  En als ik reactie no.39 lees, schrik ik van de hardheid. Daar worden zomaar mensen op één hoop gegooid, maar welke strijd er achter ieder persoonlijk schuilgaat, daar wordt gewoon overheen gewalst. En dan de zondagsontheiliging, terwijl God Zelf in de tien geboden de Sabbath (zaterdag) bedoeld heeft. Met Luuk kan ik zeggen: Ik geloof absoluut in God, maar snap er soms helemaal niets van!

 42. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 2:24

  Hallo Dirk,

  Na aanleiding van je artikel en de commentaren daarop even voor de statistieken.
  Ik woon iets ten zuiden van Alicante in een subtropisch gebied. We hebben een koude winter gehad, waarop iedereen zei van we krijgen een warme zomer maar de temperatuur is nauwelijks boven de 30C geweest. Normaal is het hier in deze tijd tussen de 36- en 38C. Zeer zeker van het voorjaar was de temperatuur in Noord Europa hoger dan hier. Het is hier normaal dat het zomers 4 maanden niet regent. Men heeft hier een van de oudste en beste bevloeingsystemen van de wereld. Daardoor kan men 2 maal per jaar oogsten. Men ziet dat hier echt niet als een straf van God.
  Ik begrijp dan ook niet dat men de droogte in Nederland als een straf van God ziet, eerlijk gezegd vind het gevaarlijk deze conclusie te trekken.

  Met vriendelijk groet,
  Enrique

 43. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 17:40

  Die gedachten van Luuk en Stadina sluimerden ook wel eens door mijn hoofd!
  Toen las ik eens Titus 2:11-15.
  En werd het voor mij duidelijker!

 44. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 14:24

  Net als Luuk begrijp ik ook niet de antwoorden die gegeven worden.

  Zonden belijden dat lees ik veel op deze site.

  Toen ik tot bekering kwam heb ik al mijn zonden beleden ook tot drie generaties voor mij.
  Mijn zonden zijn vergeven omdat Jezus al mijn zonden en van heel de mensheid op zich heeft genomen door aan het kruis te sterven. Met zijn kostbare bloed gereinigd en geheiligd.
  Schoongewassen witter dan de sneeuw. Ik mag als zijn dierbare en kostbare dochter elke dag in zijn genade wandelen. Vol van Gods geest.
  Mocht ik iets doen wat niet in de haak is dan word ik onmiddellijk teruggefloten. Zo werkt de Heilige Geest immers.

  U doodt toch niet elke dag iemand, een bankoverval plegen, vreemdgaan etcetc.

  Ga uzelf en anderen eens bekijken met de geestelijke ogen van Onze Heer.
  Het is een betrouwbare grote vriend vol liefde hij heeft zelfs humor kan ik u vertellen.

  Hij kijkt met een glimlach naar u. Zoals een bruidegom naar zijn aanstaande bruid kijkt.

  Ik heb behoorlijk klem gezeten kan ik wel zeggen wanneer ik niet tot bekering was gekomen was ik er waarschijnlijk niet meer geweest. Zijn hulp had ik hard nodig nadat iemand mij iets heeft aangedaan.
  Reken maar dat ik gemerkt heb dat hij er voor mij was in al die zware jaren.

  Zo heb ik een liefdevolle relatie met Jezus. Kijk met zijn ogen naar mezelf en anderen.

  Kan ik iedereen aanbevelen van harte. Niemand is volmaakt maar tegen de tijd dat Jezus terugkomt wel.

  Ik schrik weleens van Christenen die God de Vader als een boeman afschilderen.
  Bij een verkoudheid heb je een zonde begaan. Ben je homo dan kom je in de hel.

  Ik denk ook niet dat God ons straft met deze droogte. Over bijna heel de wereld is het droog.

  De geest van velen is droog. Misschien zit het hem daar in. In vuur en vlam staan voor onze Heer. Ik heb ze ontmoet dus ze zijn er wel maar niet veel.

 45. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 14:59

  Mooi Christientje! Amen!

 46. Christientje zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 21:08

  Dank je wel Stadina.

 47. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 13:47

  Een prachtige uiteenzetting van Dirk en vele onderstaande hartenkreten. ER is veel leed in de wereld en om ons heen. We lezen het in de krant, we zien het elke dag op televisie.

  De oproep van Stella draagt ook bij en is heel praktisch en toch ook in het licht van het Evangelie en de Kerk.

  De oproep voor gebed raakt mij altijd, want ik besef dat het nodig is. Alleen wie neemt het voortouw? In elke provincie in Nederland zouden daar plekken voor kunnen geschapen worden. Alles gaat nu slechter op allerlei gebied, geloof, zeden/moraal, economisch, ook al zegt men dat het economisch beter gaat, ik heb er een hard hoofd in.
  Van Jesaja 25:6-10a bestaat een gospellied, gezongen door de Christian Crusaders. Van deze Gospelband had ik vroeger een LP. Misschien kent een van jullie deze nog wel, maar deze band bestaat waarschijnlijk niet meer. Het was en is een bemoedigende tekst.

  Omdat er zo weinig geloof nog is en de liefde tussen mensen veelal lijkt te zijn verdwenen en misschien vaak stuitend op onbegrip vloeit er niet alleen bij mij, maar vloeien er bij velen, vermoed ik zo, vele tranen in een groot niet begrijpen. Maar God weet van elkeen, van u en van mij wat er is (…) .

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden