Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

We gaan bidden… Komt u ook? (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018, 11:14 door Dirk A A

‘Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel regendruppels geven? Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al deze dingen doet U!’ (Jeremia 14:22).
Na het commentaar van vorige week over de aanhoudende droogte gebeurde er iets bijzonders. Verschillende lezers van de Nieuwsbrief lieten weten aangesproken te zijn. God legde door Zijn Geest een verlangen in hun hart om samen te komen om ons samen voor de Heere te verootmoedigen en Hem te smeken ons genadig te zijn. Een echtpaar uit de Betuwe stelde spontaan hun zorgboerderij ter beschikking om in samen te komen. U bent hartelijk uitgenodigd om mee te komen bidden.


Pray for rain: Bid om regen.

De overtuiging groeide om deze weg te gaan. Ook al is het vakantietijd. Zo de Heere wil en wij leven hopen we aanstaande woensdagavond 1 augustus samen te komen voor Gods aangezicht, in gebed, smeking en dankzegging. De adresgegevens vindt u verderop, onderaan deze tekst.

Velen hebben de afgelopen dagen de Heere al gebeden om regen. We danken Hem dat er verspreid over het land de afgelopen dagen al enkele buien zijn gevallen. De droogte is echter nog lang niet voorbij, evenmin als de warmte.
Er zijn mensen die genieten van het mooie weer, maar voor zwakken, ouderen en zieken is het zwaar. Ook de land- en tuinbouw lijden onder de aanhoudende droogte.

Als we alleen maar geloven dat dit warme en droge weer wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot door de mens, sluiten we uit dat God er door tot ons spreekt. Ik ben er wel degelijk van overtuigd dat de Heere tot ons wil spreken. Allereerst om ons te laten beseffen dat we helemaal van Hem afhankelijk zijn. De mens kan veel, wetenschappers trachten zelf nieuw leven te creëren, maar de mens kan het niet laten regenen, kan ook de temperatuur nauwelijks laten stijgen of dalen. Het is in handen van de Heere.

Het Bijbelvers aan het begin van het commentaar komt uit Jeremia 14. De profeet schrijft over een grote droogte waardoor het land Juda is getroffen. Een nationale ramp. ‘De grote droogte’, zegt vers 1. Zo stond die ramp bekend in de geschiedenis van Juda. Misschien gaat de zomer van 2018 in ons land ook zo de geschiedenis in.
Vers 4 zegt dat de grond gescheurd is omdat er geen regen op het land gekomen is. De akkerbouwers schamen zich, de hinde laat haar jong in de steek omdat er geen gras is. De wilde ezels staan op de kale hoogten, als jakhalzen snakken ze naar adem, hun ogen bezwijken omdat er geen gewas is.

Aanhoudende, ernstige droogte, hoge temperaturen. Toen, maar ook nu, bij ons. Jeremia vervolgt:
‘Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen,
HEERE, doe het omwille van Uw Naam,
want talrijk zijn onze afdwalingen,
tegen U hebben wij gezondigd.
U, Hoop van Israel,
zijn Verlosser in tijd van benauwdheid,
(…)
U bent toch in ons midden, HEERE,
en wij zijn naar Uw Naam genoemd,
verlaat ons niet (vers 7, 8a en 9b).

Jeremia beseft wat de oorzaak van alle ellende van het volk is. ‘Onze ongerechtigheden getuigen tegen ons (…) we hebben tegen U gezondigd.’ Hij wijst niet met zijn beschuldigende vinger naar het volk, maar hij sluit zich er zelf bij in: ‘Wij hebben gezondigd…’ Ook ik…
Dit is ook voor ons de weg om te gaan. ‘Heere, ook wij hebben gezondigd, wij, ik, onze gemeente, ons volk…’

Hierbij mogen we pleiten op de Naam van de Heere Jezus, de Verlosser. ‘Werkt U met Uw Geest in onze harten, vergeef ons onze zonden, reinig ons door Uw bloed, schenk bekering, een herleving, een terugkeer tot U. Omdat U alleen alle lof, eer en aanbidding waardig bent.’

In de volgende verzen van Jeremia 14 volgen ernstige woorden. Vanwege de grote zonden van het volk zal de HEERE niet naar hen luisteren en Zich niet over hen ontfermen. Huiveringwekkend zijn de woorden in vers 11: ‘Bid niet voor dit volk ten goede’.

Ook al vast het volk, al bidt het volk, al brengen zij offers, de HEERE zal niet luisteren (vers 12). Valse profeten stellen het volk gerust: ‘U zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar Ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats’ (vers 13).
Het zijn valse profeten, zegt de HEERE door Jeremia. ‘Zij profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven’ (vers 14).
Het is het volk van Juda om water te doen, om voorspoed, om materiële zegen, maar niet om de zegen van de HEERE en vrede met Hem. Hij wil het volk tot inkeer brengen, dwars door de oordelen heen.

Ik geloof dat dit ook het verlangen van de Heere voor ons vandaag is: dat ons volk tot inkeer, tot bekering komt. In Jeremia 14 zie je dat Jeremia hierin voorop gaat. Dat is de algemene lijn in de Bijbel. We zien dat eveneens in de schuldbelijdenissen van Daniël, van Ezra, van Nehemia.

In vers 19 vraagt Jeremia aan de Heere of Hij Juda dan helemaal verworpen heeft, of Zijn ziel walgt van Sion. ‘Waarom hebt U ons zo geslagen dat er geen genezing meer voor ons mogelijk is? Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds, naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking.’

Ik ben ervan overtuigd dat ons volk nog niet zo diep is gezonken als Juda toen, maar toch zijn we wel op weg daarheen.
God zij dank zijn er nog veel goede dingen in ons land. De Heere kent in ons land degenen die de Zijnen zijn, die door genade hebben geleerd hun vertrouwen op Hem te stellen, voor tijd en eeuwigheid.
Er zijn nog Jeremia’s in ons land, die de knieën buigen voor de Heere Jezus, hun zonden en de zonden van volk en land belijden en Hem smeken ons genadig te zijn en Zijn aanwezigheid te tonen te midden van ons volk.

Vers 20:
‘HEERE, wij kennen onze goddeloosheid,
De ongerechtigheid van onze vaderen, want wij hebben gezondigd tegen U.
Verwerp ons niet omwille van Uw Naam,
maak Uw heerlijke troon niet te schande,
denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet.’

Wij bidden mee met Jeremia. En beseffen dat de nietige afgoden van de volken geen regen kunnen geven. ‘Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al deze dingen doet U!’ (vers 22).

Zo trekken wij, woensdagavond 1 augustus D.V., met weinigen of met velen, net zoals de Heere het leidt, naar de Betuwe om er Zijn aangezicht te zoeken, in verootmoediging, gebed en lofprijzing.

Dirk van Genderen

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen bidden. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

Waar?
Benaja Christelijke Zorgboerderij
Erichemsekade 12a
4116 GD Buren

Wanneer?
Woensdagavond 1 augustus D.V.

Tijd:
19.45 uur (kwart voor acht ’s avonds)

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat van plan is te komen, wordt het op prijs gesteld als u dit mij even laat weten. Mailt u naar: info@dirkvangenderen.nl

30 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018 om 12:54

  Persoonlijk zie ik de huidige droogte nog niet als een oordeel van de Heere God over ons land, we leven nu nog in de genadebedeling. Ik zie het wel als Zijn waarschuwing om te laten zien dat wij wel van Hem afhankelijk zijn en ik vind het dan ook zeer belangrijk dat er op 1 augustus een gebedsmoment voor regen zal zijn. Verder zou het heel goed zijn dat wij als christenen massaal de Gebedsdag voor Gewas en Arbeid weer in ere herstellen, voor gewas en arbeid zijn wij immers van de Heere God afhankelijk.

  Gods oordelen zullen er echt wel komen, maar dan in de Grote Verdrukking (Dag des Heeren) wanneer de ongelovige wereld zich overgeeft aan de antichrist en Gods oordelen daardoor de gehele wereld zullen treffen. Deze oordelen zijn de Zegel-, Bazuinen- en Schalenoordelen uit het boek Openbaringen.

  Wel zie ik het steeds maar extremer worden weer als een teken van de eindtijd, omdat de Schepping zucht en in barensnood is. Tijdens de Grote Verdrukking zal de gehele wereld getroffen worden door een enorme droogte, te lezen in Openbaringen 6:5-5 met de Ruiter op het vale paard wanneer voedsel zo duur zal zijn dat je gehele inkomen opgaat aan een maaltijd. En in Openbaringen 8:7 wanneer tijdens het eerste Bazuinoordeel de gehele wereld getroffen zal worden door vuur uit de hemel waarbij de gehele vegetatie afbrandt. Hagel en vuur die op de aarde zullen worden geworpen. Dat kunnen bijv. meteorietinslagen zijn. Het verbranden van bomen en al het groene gras is alleen mogelijk wanneer de vegetatie verdord is door een langdurige droogte, want anders is dat onmogelijk. In het Oude Testament wordt de Dag des Heeren ook wel beschreven als een vurige oven.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2018 om 14:10

  Beste Dirk,
  Ik ben… inmiddels te oud en te ziek om zo’n lange reis te gaan maken. Daarom enkele gedachten via de mail.
  Dit zijn geen prettige gedachten, maar gedachten die ik uitwerk in mijn gebeden, omdat zij afschuwelijk zijn.
  Waarom beginnen zij nu pas met bidden, vraag ik de HEERE, terwijl er zoveel jaren zijn voorbij gegaan?
  De tijd van de heidenen is vervuld. Het Woord spreekt over de vernietiging van de heidenvolken. Wie zijn wij dat wij NAMENS het volk voorbede kunnen doen? Zijn wij aangesteld als hogepriester?
  Het gelovige volk, de kerk dus, heeft weliswaar Gods Woord beleden, maar niet voldoende in de praktijk gebracht. Veel zonden en misdaden konden daarom niet worden beteugeld. Men nam genoegen met een heidense macht, in een “christelijke” verschijningsvorm.
  Deze grief gaat diep.
  Wonden zijn geslagen en genezing is er wel op den duur, maar de liefde tot het lakse kerkvolk is er ernstig door geschaad. Ik zou daar in Buren dan ook geen woord kunnen uitbrengen.

 3. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 17:41

  Beste Dirk,
  Wat zou ik graag meebidden daar bij jullie in de Betuwe. Maar mijn gezondheidstoestand laat dat niet meer toe. Ik heb ook geen auto meer omdat ik niet meer kan autorijden door de problemen.
  Maar ik sta hier wel helemaal achter en heb hier thuis al verschillende malen hierover gebeden.
  Dat zal ik blijven doen.
  Gode bevolen, een hartelijke groet.
  Simone Hopman-Bol

 4. Florianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 19:06

  Dirk.
  Zomaar een vraag. Denk je dat God naar onze gebeden om regen zal luisteren als er in Amsterdam die vreselijke Godonterende Gay Pride aan de gang is, als de abortussen doorblijven gaan enz. Moeten we niet allereerst alleen bidden om verootmoediging en bekering van heel ons volk, sluit ik mezelf ook bij in hoor, i.p.v. om regen te vragen? Laten we onszelf eens goed afvragen of het om Gods eer gaat of alleen om regen. Als het ons om Gods eer gaat zal de regen vanzelf komen. Kijk maar naar Elia op de berg Karmel. Het volk riep, nadat er vuur uit de Hemel het offer en het altaar verbrandde, dat de HEERE alleen God was. Daarna bad Elia om regen en die kwam toen.

 5. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 20:47

  Reactie Dirk van Genderen:

  Kom ook naar Buren en buig uw hoofd mee in schuldbelijdenis en verootmoediging.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 20:53

  Uiteraard weet ik niet of het al zover is, maar onder de “hitte” lijden niet alleen wij. Van abnormale hitte is in heel veel landen al enkele jaren sprake en dus niet alleen hier. Ik heb de tekst even opgezocht in Openbaring 16: “8En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.
  9En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
  Als ik dit lees en naast de situatie van vandaag leg, dan hebben wij hier nog alle reden om heel dankbaar te zijn, wanneer we er nog zo genadig afkomen. In Openbaring 16 zijn een hele serie plagen over de aarde voorzegd. Hoe vaak werden in het OT tegen de Israëlieten grote plagen voorzegd en dan bekeerden zij zich soms en dan ging de plaag niet door!! Laten we deze dingen voor ogen houden, wanneer we voor gebed bijeenkomen. GOD LAAT ZICH VERBIDDEN!! De Bijbel geeft hier talrijke voorbeelden van!! Hoe vaak pleitte Mozes niet voor het volk! Ik ben blij, te constateren, dat dit de eerste groep is die ik tegenkom, die zich voor God willen verootmoedigen!! Ik zal er in gedachte zeer zeker bij zijn. Mijn zoon begon zijn predikanten loopbaan vlak naast Buren, in Geldermalsen. Mijn vrouw en ik zijn “bouwjaar” 1936 en dan wordt de afstand naar de Betuwe steeds groter!

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 21:10

  Wat een durf om de Christelijke Zorgboerderij op 1 augustus ter beschikking te stellen. En de zonden en ongerechtigheden deze woensdagavond voor Gods aangezicht te brengen! God ziet, weet en kent de harten van alle mensen hier op aarde. Dat geeft waarde, namelijk de harts-gesteldheid.
  Vandaag hield ik mij bezig met de Openbaring van Jezus Christus dat als Lam van God naar de aarde gekomen is. Hoe menigmaal wordt een mens wel gewaarschuwd om de zonde te haten en te laten!
  Het gaat voornamelijk over de hitte, droogte en de nadelige gevolgen ervan. Dat stemt ons wel tot nadenken. Maar wordt er ook wel eens nagedacht over de gevolgen die zonde met zich meebrengt?
  Dat er ook een Antichristelijk rijk naast het Koninkrijk Gods bestaat weten we wel, maar begrijpen zullen we dit nooit ten volle; dat er mensen zijn die Jezus verwerpen. En rondlopen met de gedachte: ‘wie is Heer over ons?’ Helaas zal het niet steeds bij waarschuwen blijven, want God is ook een rechtvaardige God…

 8. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 21:33

  Ik bid iedere dag om regen, hoop dat er meer mensen meebidden en danken. Ik kan er niet komen, veel te ver voor mij, blijf daarom ook thuis. Er zijn zoveel zonde in de wereld, de mensen moeten wakker gemaakt worden, nu is het tijd. In 2 Timotheus 3 gaat het over de laatste dagen, overal staat het duidelijk. Ik vind het zelf ook moeilijk. Dirk gegroet.
  Margreet Markus, GODS zegen!

 9. roos groenen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 22:06

  Ik ben erg blij dat er nog christenen zich willen verootmoedigen en zich willen neerbuigen bij de allerhoogste God. Ik wil mijn hoofd ook buigen voor de Here God, maar ik bezit geen auto en moet vanuit Nijmegen komen. Dat is te ver met de trein als je in de avond terug moet reizen. Dus wil ik thuis met jullie mijn hoofd buigen en mij verootmoedigen in mijn binnenkamer. Het initiatief is erg goed. Ik wil voor mijzelf bidden, voor mijn zonden en onze nationale zonden belijden en bidden om vergeving. Ik hoop dat we God om genade kunnen smeken en dat Hij alles tot het goede kan laten komen. Maar dat velen tot geloof komen omdat Jezus onze zondelast heeft gedragen op het ruwe kruis op Golgotha. We moeten in zijn liefde blijven en afhankelijk van God worden. Veel succes woensdagavond.

 10. Maria George den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 22:27

  Hoe graag zou ik deel willen uitmaken van zo’n gebedsgroep! Hier, in Amerika is het niet beter dan in Nederland. Ook hier, in het bijzonder in het westen, is er grote droogte, wat geweldige bosbranden veroorzaakt. In het noord-oosten zijn er grote overstromingen vanwege het noodweer.
  De Bijbel zegt dat het oordeel begint in het Huis van God. Wij, die ons Christen noemen, leven vaak niet als CHRISTUS!
  We zouden ons allemaal voor God moeten verootmoedigen en onze zonden belijden! Laten we onszelf de vraag stellen: “Als mensen naar mij kijken/luisteren, zien ze dan Jezus in mij?”
  Dat God Zijn zegen zal geven op onze gebeden en ze ook zal verhoren!

 11. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2018 om 23:47

  Wat een mooi initiatief, ik zal proberen broers en/of zussen te vonden die ook willen gaan dan kunnen we samen rijden en de brandstof delen.
  Ik moet uit Zuidwest Friesland komen. Gods aller rijkste zegen 👍🏽Dirk, verootmoediging is nodig.
  Christenen moeten zich bekeren! Pas dan is het zinvol om voor regen te bidden!

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 10:39

  Beste Dirk, ik ben dankbaar voor het commentaar van deze week. Het is precies waar ik vorige week in mijn commentaar op doelde: Gods geduld met ons land kan ophouden, we moeten ons verootmoedigen voor de onreinheid en vreselijke dingen in ons land en na de diepe verootmoediging de tekst die ik noemde uit Jeremia 14:22 ter harte nemen en bidden om regen en niet in een andere volgorde.
  Het is echt de enige weg om de Heer ze zoeken en om schuld te belijden. Dat moet nu gebeuren en niet wachten tot de grote verdrukking. Wij zullen thuis met jullie meebidden, we zijn, net als velen al geschreven hebben, niet in de gelegenheid te komen maar thuis bidden kunnen we altijd. We bidden jullie allen een gezegende gebedstijd toe.

 13. Gerhard zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 15:13

  De afgelopen jaren zijn mijn vakanties behoorlijk in het water gevallen, dan had ik eindelijk de gelegenheid om mijn huis het noodzakelijke schilderwerk te doen en allerhande buitenklussen te doen die er anders niet van komen omdat het op het werk enorm druk is de laatste jaren.
  Nu het eindelijk stabiel zomerweer is, sta ik dus in dilemma, bidden voor regen, alweer en nog veel regen ook in mijn vakantie?

 14. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 15:15

  Vandaag is ook in onze gemeente gebeden voor regen. Voor de boeren, voor de oogst. Maar God houdt alles in de hand naar mijn mening. In ons land denken velen zonder God te kunnen leven. Nu genieten, dat is het. Als mensen Gods roepstem niet verstaan, niet tot bekering komen, dan zal op een gegeven moment Gods toorn ook ons land treffen. God is nog steeds genadig. Nog steeds kunnen mensen zich bekeren. We mogen bidden om regen. Maar we moeten zeker ook bidden dat er een opwekking in ons land mag plaatsvinden. Dat mensen zich verootmoedigen, zonde mogen belijden. En zeker en gebeuren bemoedigende dingen. Dat Gods Geest op verscheidene plaatsen werkt. En wat tot slot belangrijk is, dat onze Nederlandse regering achter Israel mag gaan staan. Want wie Gods volk zegent, zal zelf toch ook gezegend worden.

 15. Jan Fouke van Klinken zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 15:39

  In gedachten en gebeden ben ik met al die mensen die aanstaande woensdagavond bidden om regen. Mijn vrouw en ik bidden iedere dag voor de regen die maar niet kwam, maar gisteren kwam er eindelijk een einde aan de lange droogte: een korte zware regen bui, een teken dat gebeden soms ook plaatselijk verhoord worden? Geloof op God, en alles zal goed komen.

 16. Janneke de jongh zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 17:01

  Wat een geweldig initiatief…… Mag de Heere dit ook zegenen. Ik weet niet of ik in de gelegenheid ben om te komen, maar kan thuis ook bidden…. Gods zegen toegebeden…

 17. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 18:01

  Even een aanvulling op de reactie van Florianne: God laat nooit een oprechte bidder in de kou staan, dus een gebed om verootmoediging is zeker op zijn plaats, God kan zo oneindig veel meer doen dan dat wij beseffen, we denken nog zo vaak te klein van God. Bid allereerst om Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid en de rest zal je er gewoon bij worden gegeven. En blijf bidden om bekering van ons land en volk, ook Nederland is inmiddels ver afgedwaald van God en Zijn geboden. Laten we vooral ook bidden dat God ons mag geven wat goed voor ons is. Daar hoort zeker ook Zijn Heilige Geest bij!

 18. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 18:41

  Of je nu thuis, of in Buren bidt, dat maakt niet zoveel uit waar. Het is belangrijk om te weten, dat er nog zoveel christenen zijn die voor ons land bidden, of er een oprecht berouw komt, over alles wat wij verkeerd gedaan hebben, ook ik. Persoonlijk zoek ik het liever in mijn eigen binnenkamer, want de ene voelt zich hierbij goed, en de ander voelt zich weer goed in groepsvorm, maar het is geweldig om te weten, dat wij broeders en zusters dezelfde gebeden hebben naar onze God, daarom geloof ik ook, dat er in ons land een nieuwe jonge en oude generatie christenen opkomen, die zuivere taal uit de bijbel gaan verkondigen, over abortus/echtscheiding/euthanasie/homoseksualiteit, al spreekt alles in dit land het nu tegen, maar God verhoord gebeden. Daarom is mijn gebed voor Nederland/Israel/de Joodse mensen in Europa/verdrukte broeders en zusters in de landen waar zij vervolgd worden. En ook: dat Nederland niet door de afgoden geregeerd gaan worden, en dat Jezus altijd heer blijft in Nederland, en dat wij christenen pal daar voor blijven staan, en niet meegaan met godsdiensten, die Jezus verwerpen als enige zoon van God. Daarom kerken, breek met dit samengaan (niet in haat) maar wij moeten kiezen, Jezus of niemand. Ik wens U allen een gezegende avond in Buren, en wij mogen weten dat wij niet alleen zijn in ons gebed.

 19. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2018 om 21:11

  Gerhard, bid voor regen in de nachten… De Heer weet dat u uw vakantie nodig hebt… Goed initiatief, voor mij ook te ver, ik bid thuis. Gods zegen iedereen!

 20. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 0:04

  Hallo Dirk,

  Het is een heel mooi initiatief om als christenen samen te komen en te bidden. De Here zegent zo´n samenkomst zonder meer. Persoonlijk kan ik niet komen maar ben in gedachten toch aanwezig.

  Gisteren heb ik via youtube in een preek van een bekende Amerikaanse pastor horen zeggen dat op een Amerikaanse universiteit door een professor een opmerking is gemaakt dat ouders het recht moeten hebben hun kindje tot 28 dagen na de geboorte alsnog te doden, beter gezegd: te vermoorden!!!

  Ik wens jullie een gezegende avond toe en ben benieuwd wat hier uit voort komt.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 21. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 13:07

  Hallo broeder Dirk, en broeders en zusters.
  Mooi en liefdevol initiatief om samen te bidden. Wij hebben bijna elke woensdagavond al gebedsavond, bij een zuster thuis. Bij ons zijn het alleen de zusters… is eigenlijk ongemerkt zo gekomen. Heel kostbaar en heel bijzonder.

  Ik zou het ieder aanraden… het geeft zo’n geweldig bemoediging. Het maakt niet uit dat je met een klein groepje bent… de Heere Jezus beloofde; waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, zal Ik in jullie midden zijn.
  Je leert elkaar steeds beter kennen, de gebedsonderwerpen gaan steeds dieper. Ook werd vanuit de gemeente voor bepaalde personen gevraagd om gebed, of voor een bepaald onderwerp.
  En de Heere legt ook van alles in ons hart, om voor Gods troon te brengen. Verootmoediging, en dankzegging voor Jezus kostbare bloed. We eindigen altijd samen met het ‘Onze Vader’ gebed.

  Ook voor aankomende woensdag, nemen we jullie mee in onze gebeden. Héél bijzonder om voor elkaar te bidden, maar ook héél belangrijk om voor alle gebedsgroepen(jes) te bidden.
  Gebed is zó belangrijk, en zo kostbaar.

  In deze duistere wereld, hebben wij werkelijk de kracht en genade van onze hemelse Vader en de Heere Jezus nodig.

  Gods liefdevolle zegen om jullie allen heen, en vriendelijke groet, Esther.

 22. Mirjam zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 13:28

  Zijn er misschien mensen die woensdagavond uit de buurt van Woudenberg naar de gebedsavond gaan en misschien een plekje in hun auto hebben voor mij?? Ik heb geen auto en met openbaar vervoer niet te doen. Maar ik wil graag deelnemen aan deze gebedsavond.

  Gr mirjam

 23. Popko zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 16:05

  Beste Dirk en alle andere mensen de dit lezen.

  Graag wil ik laten weten dat ik volledig achter Dirk’s commentaar sta. Ook ben ik blij met elk gebeds-initiatief om schuldbelijdenis te doen voor Nederland en om te bidden om regen.
  Dat er mensen helemaal uit Friesland naar Buren komen om te bidden is prijzenswaardig.
  Toch moet het even van m’n hart om u te laten weten, dat we zo toch een beetje ons doel voorbij schieten!
  Laten we toch ‘in onze eigen regio’ hetzelfde doen als die lieve mensen in Buren! Er zijn toch overal in ons land samenkomst-plekken genoeg om te bidden.Ik stel voor dat elk kind van God zijn of haar voorganger/dominee of pastoor/kringleider/jeugdleider, enz. ‘Dirk’s visie’ laat lezen met het voorstel, om zo massaal mogelijk samen te komen om te bidden!
  Zelf bid ik wekelijks met een groepje trouwe mensen voor Nederland en het Joodse volk bij Pillar of Fire in Den Haag. Toevallig maar een kwartiertje fietsen bij ons huis vandaan.
  Maar er kunnen nog veel meer bij! Er is een zaal voor 200 mensen n.b.
  Dus als u ook in de regio woont….Dinsdagsavonds om 20.00 uur beginnen we.
  En onze God heeft al heel wat gebeden verhoord! Maar onze HEER vraagt wel om geloof,volharding en trouw!
  Om het tij van Gods oordeel over onze wetteloosheid, immoraliteit, religiositeit, eigen liefde en onverschilligheid te keren, is er mijns insziens een ‘Nationale bekering’ van ons allen nodig!
  Volgens mij gaat GOD aan het werk, als wij massaal ons gebed en verootmoediging in alle oprechthed bij HEM willen brengen.
  Ik zie er naar uit om te zien wat GOD gaat doen.

  Popko

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 17:19

  Verzoek Dirk van Genderen:

  Is er iemand afkomstig uit de buurt van Dordrecht, Amsterdam, Ede, Wapenveld of Giessen die woensdagavond D.V. van plan is naar de gebedssamenkomst in Buren te gaan? Er zijn in de plaatsen namelijk mensen die zelf geen vervoer hebben, maar graag mee willen rijden.
  En als iemand een kleine geluidsinstallatie heeft en die mee wil nemen, zou dat heel fijn zijn.
  Ik hoor het graag van u. (info@dirkvangenderen.nl)

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 19:43

  In hoeverre is de mens zelf schuldig aan deze extreme zomer? In plaats van ons land verder in cultuur te brengen is men druk doende grote gebieden als offer aan te bieden aan hun afgod. Evenals in de oudheid offert men weer kinderen aan de Moloch, maar ook vele in cultuur gebrachte vruchtbare gronden worden eerst van bomen ontdaan en geofferd aan moeder aarde. Evenals IS begonnen is met het stukslaan van het erfgoed, zo gaan onze groenen door Gods porceleinkast. Ja zelfs de graven van ons voorgeslacht worden onnodig geschonden.

 26. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2018 om 11:29

  …Uw wil geschiede in de hemel als ook op de aarde….

 27. Florianne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2018 om 18:37

  Dirk.
  Ik las in het commentaar van Otto dat het goed zou zijn als de biddag voor gewas en arbeid weer zou terugkomen. Ik las dit met verbazing, omdat ik niet beter wist dat dat in heel Nederland in alle kerken werd gedaan. In onze kerk, Chr. Geref. hebben wij gewoon elk jaar in Maart de biddag en in November de dankdag voor gewas en arbeid.
  Ook wordt er elke Zondag gebeden om geopende ogen voor onze zonden, verootmoediging en bekering voor ieder persoonlijk en voor het hele volk. De middagpreek was heel toepasselijk uitgezocht en ging over Elia op de berg Karmel. Heel toevallig had ik dat in reactie 4 ook aangehaald en dit werd bevestigd door de preek. Ben het ook van harte eens met Wiert Paul Berghuis. Eerst het Konikrijk van God zoeken en al het andere zal je toegeworpen worden.

 28. Anja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2018 om 21:31

  Shalom broeder Dirk,
  Bijzonder dat een echtpaar in Buren ruimte ter beschikking stelt om te bidden. Ik had het vorige week in een reactie gevraagd. Ik hoop woensdagavond te komen, (met openbaar vervoer 2,5 uur rijden). Samen ons verootmoedigen voor de Heere, schuld belijden van ons Nederlandse volk, en Hem om vergeving vragen. Maar ook opzien naar Hem met verwachting. Hij alleen kan ons regen geven, zegen en bekering! We hopen op een gezegende avond. En ook allen die thuis bidden, wens ik dat toe! Anja.

 29. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 augustus 2018 om 15:37

  Bedankt Dirk. Ja het is een prachtig initiatief. Ik was heel graag gekomen. Maar zoals het nu lijkt kan ik niet komen. Maar bid graag mee thuis. En geloof, waar twee in mijn naam bidden naar mijn wil zal ik geven, laat staan een hele groep. Als er geen voedsel genoeg is in rijke landen, hoe moet het dan in arme landen. God is te verbidden altijd, als wij maar zijn weg gaan en hopen op zijn genade voor deze wereld en durven benoemen wat er allemaal verkeerd is in plaats van te zwijgen. Heel veel liefs vanavond en dat de Heilige Geest mee bidt, dan zal deze avond altijd vruchtbaar zijn. En als deze avond een vervolg heeft kom ik graag. Groetjes.

 30. otto zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 augustus 2018 om 17:07

  Beste Florianne, Ik geloof niet dat ik dit in mijn berichtje geschreven heb, lees maar eens na. Ik geloof, dat je bij bericht 1 moet zijn, maar het geef niet hoor, even goede vrienden

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden