Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het wolkje van Buren… (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018, 8:48 door Dirk A A

Afgelopen woensdag, op de terugweg van de gebedssamenkomst in Buren naar huis, moest ik denken aan de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. We hadden een gezegende gebedssamenkomst in de openlucht, onder een open hemel, met wel zo’n 50 mensen. Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn.
Tijdens de bijeenkomst in Buren zag ik een klein wolkje aan de lucht. En het was alsof de Heere mij door dat wolkje hoop gaf. Hoop voor Nederland en hoop op regen.

Wellicht kent u de geschiedenis van Elia, met de Baälpriesters, op de berg Karmel, in 1 Koningen 18. Nadat de ‘God van Elia’ krachtig heeft bewezen de enige en ware God te zijn, door als Enige met vuur uit de hemel het kletsnatte altaar in vuur en vlam te zetten, klimt Elia naar de top van de berg, samen met zijn knecht. Tegen Achab had hij al gezegd: ‘Ga, eet en drink, want er is gedruis van een overvloedige regen.’ Maar de lucht is nog strakblauw. Als dan na zes keer bidden nog niets wijst op regen, kan ik me zo voorstellen dat hij tegen de Heere heeft gezegd: ‘Het moet nu wel gebeuren… U hebt het toch beloofd…’

De aanloop naar die gebedssamenkomst was vol wonderen, door de Heere geleid. Op de website schreef iemand over haar verlangen naar zo’n bijeenkomst. Een echtpaar uit Buren bood spontaan hun zorgboerderij aan als plaats van samenkomst. Voor iedereen was er vervoer en ook kregen we nog een geluidsinstallatie aangeboden voor gebruik. Dank U, Heere.

We ervaarden dat de Heere ons door de droogte stil zet, dat Hij tot ons spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Het was een kostbaar samen-zijn om te delen wat de Heilige Geest in ons hart legde, om samen onze hoofden te buigen en tot Hem te naderen in onze gebeden.
Uit het hele land waren mensen gekomen, uit allerlei kerken en gemeenten. Allereerst om ons voor de Heere te verootmoedigen, onze zonden te belijden, Hem te aanbidden en Hem te smeken om Zijn zegen, om regen op het droge land. Veel anderen lieten weten thuis mee te bidden.

Elia buigt zijn hoofd voor zijn zevende gebed. Het zal een indringend gebed zijn geweest. ‘Heere, hoor; Heere, doe het; Heere, U hebt vuur uit de hemel laten komen, laat nu ook regen komen…’
En opnieuw stuurt hij zijn knecht erop uit om richting de zee te kijken. Zal hij al wat zien? Dan roept hij naar Elia: ‘Zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee.’
Elia weet het: daar komt de regen aan. En even later plenst hevige regen neer vanuit de hemel. Zegen van God op het uitgedroogde land.

U vraagt wellicht waarom ik aan deze geschiedenis moest denken? Allereerst vanwege de droogte die toen het land trof en de aanhoudende droogte en hitte nu. En ook nu kan de Heere regen geven, misschien aanstaande week al wel. We hebben gebeden, we bidden door en we zien uit naar Zijn antwoord. ‘We hebben het niet verdiend Heere, maar doe het…’

Maar meer nog moest ik aan deze geschiedenis denken vanwege dat wolkje, dat de knecht van Elia zag boven de zee. Dat wolkje kondigde overvloedige regen aan. Zegen.
Voor mij was die samenkomst in Buren als zo’n wolkje. Al verscheidene jaren ervaar ik dat de Heere mij de noodzaak op het hart legt van verootmoediging en belijdenis van zonde en schuld onder de gelovigen. Voor ons land en ons volk, onze kerken en gemeenten. Voor Israel!
Er is zoveel geestelijke lauwheid onder ons, zoveel verdeeldheid, zoveel langs elkaar heen leven. Terwijl de Heere Jezus tot Zijn Vader bad om eenheid onder de Zijnen. Doet het ons, doet het mij pijn als we de toestand zien waarin de kerk verkeert?

Raakt het ons dat het grootste deel van ons volk niets meer met God en met de Heere Jezus te maken wil hebben? Deze zaterdag wordt in Amsterdam de Gay Pride gehouden, het jaarlijkse homofeest. Raakt dit ons hart nog? Beseffen we dat Gods hart ook naar die mensen uitgaat, dat Hij ook hen wil redden. Hij wil niet dat ze verloren gaan, maar dat ook zij tot bekering komen (2 Petrus 3:9).
Raakt het ons dat onze overheid in Europees verband en bij stemmingen in de VN zich zo kritisch opstelt tegenover Israel, terwijl de Bijbel ons oproept om Israel te zegenen?
Raakt het ons dat er elke dag meer dan honderd ongeboren kinderen worden gedood in abortusklinieken?

Het is mijn verlangen, mijn gebed dat het wolkje van Buren uitgroeit tot een zegenrijke overvloedige regen vanuit de hemel. Dat de christenen in Nederland wakker worden. Dat we op de bres zullen staan en niet langer toe zullen kijken hoe de vijand zielen rooft. Maar dat we strijd aangaan, de geestelijke strijd. Die wordt gevoerd op de knieën, met het zwaard van de Geest in onze hand, het Woord van God.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Job zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018 om 12:30

  Geliefde broeder Dirk en medelezers,
  Vergeet vooral niet deze zeer belangrijke uitspraak, belofte en openbaring in MALEACHI 4:5-6 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

  GayPride! Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
  Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
  En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de Heere der heirscharen.
  Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.

  Er is GEEN positieve betekenis van het woord Pride of Trots! Gebruik liever dankbaar(heid).

  Wat de regen betreft: Want Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.
  [Vermaning God trouw te dienen]
  Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren?
  Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer.
  Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.
  Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en BEPROEFT MIJ nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten…

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018 om 13:29

  Beste Dirk,
  Dit vind ik een prachtig initiatief van jou en ik mag aannemen dat er mensen van verschillende christelijke kerken en gemeenschappen waren. Een geweldig voorbeeld van:
  De OECUMENE in PRAKTIJK brengen. Hub.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018 om 16:27

  Het lijkt erop dat we na midden volgende week wisselvalliger en koeler weer zullen krijgen waarbij het ook weer wat gaat regenen. Alhoewel dat volgens de weermodellen nog lang niet zeker is. Volgens een aantal weermodellen zal de droogte tot wel in oktober aanhouden. Aanhoudende droogte tot in oktober gebeurde ook in de droge zomers van 1947 en 1959.

  De oorzaak van de huidige droogte is dat sinds mei standvastige hogedrukgebieden in onze omgeving de weg blokkeren voor depressies met neerslag vanaf de oceaan. Het Azorenhoog en de straalstroom liggen deze zomer wat noordelijker dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, waardoor wij steeds onder invloed verkeren van uitlopers van het Azorenhoog en lagedrukgebieden met regen daardoor bij ons geen kans maken. Ook de rest van Noord-Europa heeft te lijden onder de droogte, vooral Scandinavië en Noord-Duitsland. Op het gehele Noordelijke Halfrond is het weer op dit moment van slag met hitte en droogte. Oorzaken van het afwijkende weerpatroon van de laatste maanden zijn waarschijnlijk relatief weinig zeeijs in het Noordpoolgebied, afwijkende zeewatertemperaturen op de Atlantische Oceaan en een overgang van La Niña naar een een mogelijke El Niño later dit jaar. Maar bovenal is het de Heere God zelf die het weer bestuurt en de positie van hoge- en lagedrukgebieden vastlegt.

  Ik denk dat alleen maar volhardend gebed om regen de aanhoudende droogte kan doorbreken. Laten wij dan ook volhardend bidden om een natte herfst en een natte winter, zodat de door de droogte ontstane watertekorten in ons land weggewerkt kunnen worden en de natuur zich kan herstellen. Want mocht de droogte in de komende herfst en winter aan weten te houden, wordt het het volgend jaar lente en zomer echt een ramp voor ons land!

 4. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2018 om 19:14

  Ik vind het zeer bemoedigend dat er nog zoveel broeders, en zusters bidden voor Nederland, en ik geloof dat God al deze gebeden verhoort, en laten wij hierin volharden, ook als wij alles nog zoveel verkeerd zien gaan, blijven bidden, als er zoveel gebeden zijn van al onze broeders, en zusters dan hoort God. Ook de gebeden voor Israel zijn zeer belangrijk, vooral als je kijkt, en leest hoe de haat tegen Israel toeneemt, ook het gebed voor de Joodse mensen in Europa, die steeds meer onder druk komen. Ook de christenvervolging die steeds meer toeneemt, laten wij blijven bidden!!!! Ik vind het geweldig, dat je met zovele christenen bent, die dezelfde zorg hebben uit wat voor kerk/evangeliegemeente ook, nu zie je dat kerkmuren wegvallen, en dat wij allen dezelfde noden voor de troon van onze hemelse vader brengen, geweldig is dit, om dit te vernemen. Gods zegen allemaal!!

 5. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 13:57

  Bij ons in West-Friesland (Noord-Holland) heeft het een dag een paar keer geregend, dat was echt verfrissend. Ik had zelf een keer een klein gebedje gedaan. Want ik weet dat het moeilijk is voor de land- en tuinbouw.

  Helaas nog niet voldoende, maar alle beetjes helpen. De laatste dagen waren weer zeer droog. Nog een paar warme dagen van 30 en 32 graden worden , daarna gaat de temperatuur meer omlaag en worden buien verwacht.

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 16:55

  In gedachten was ik bij jullie en ik besef heel goed dat het vergelijk met de droogte in Israël gedurende 3,5 jaar zeer uniek is geweest in de geschiedenis van Israël. De wind heeft heel veel vruchtbare grond als stof verstrooid. Bij een oostenwind kwam dat terecht in de Middellandse Zee.
  De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar. Die hele dikke laag vruchtbare grond is daardoor erg dun geworden. Het is pure genade van de Eeuwige dat niet alles is weggewaaid.

  Zo kan het ook met ons vergaan: een groot deel van Christelijk Nederland heeft de Eeuwige vaarwel gezegd. Het Woord, wat zo rijk aanwezig was in menig huisgezin is schaars, dun geworden. Maar het is er nog! De kleiner wordende groep zucht ook door de leegloop. Dat kerken sluiten is erg. Maar harten die zich verharden en zich sluiten voor de Eeuwige lijkt mij eerder een ramp.

  Bent u, ben jij een Elia, die de Blijde Boodschap weet door te geven? Of behoren ook wij tot de groep die alleen maar consumeert en niet weet uit te delen. Ook dat is een schraalte, een droogte te noemen. Mag de zon dan niet schijnen en haar warmte afgeven na een periode van koude. Jazeker, maar ook die milde regen, vroeg en laat, is heilzaam voor de mens.

  Laten onze harten warmte uitstralen naar onze naaste, dat is verkwikkend voor uw en hun ziel. Dan mogen wij ook deze droogte in de handen geven van de Eeuwige. Hij weet waarvoor dit goed is.

 7. Dick en Adrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 17:30

  Geliefde broeders en zusters in Christus,
  Mooi om te horen dat er toch in de vakantieperiode nog zoveel mensen de moeite namen om te komen om zich te verootmoedigen en tot de Heere God te bidden en te smeken om regen (ook geestelijke regen). Ook wij hadden willen komen, maar deze datum viel in onze vakantie, zoals dat waarschijnlijk voor veel anderen geldt. Ook wij verootmoedigen ons en blijven meebidden om Gods zegen en regen, alsmede voor Gods oogappel; Israël.
  Lees Hosea 6: 1: ,,Laten wij terugkeren naar de Heere………..t/m 3b Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.”
  Met vriendelijke groet,
  Dick en Adrie

 8. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 19:03

  Er is inmiddels een flinke onweersbui geweest hier in de omgeving – en ik dacht nog of er misschien in Buren iets te onstuimig is gebeden om regen? 🙂

  Verder is m.i. de vraag van Luuk (woensdag 25 juli 2018 om 16:48) nog niet beantwoord.
  Maar dat moet Dirk dan maar bekijken, toch?

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 21:24

  Het valt mij op, dat in vergelijking met eerdere langdurige warmte en droogte perioden, vroeger veel eerder de link werd gelegd naar een oordeel van God. Vorige week roerde ik in dit verband Openbaring 16 aan. Ook op Facebook zitten veel christelijke sites, maar ik ben een link naar een Godsoordeel nog nergens tegengekomen. Ik vind het geweldig, dat er een verootmoediging plaatsvond in Buren. Voor mij één klein wolkje in een strakblauwe lucht….. Het lijkt er heel erg op, dat in onze gemeenschap geen plaats meer is voor oordelen van God. Begin je daarover dan krijg je prompt als antwoord: “God is toch een God van liefde? Dat de Bijbel ook spreekt, dat God een “verterend vuur” is, vindt geen respons. Het kan natuurlijk aan mij liggen, maar ik zie het nieuwe trend. Er is geen enkel respect meer noch voor elkaar, noch voor God.

 10. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 22:19

  Keer terug tot Mij,en IK zal tot u terugkeren tot u. Dat is wat Nederlanders zouden moeten doen.
  Terugkeren tot de Here. Hopelijk worden Nederlandse christenen zich dit massaal bewust, om te bidden voor ons land, en dat dit land weer een echt christelijke natie wordt. Laten we daar samen voor bidden, en dat de moraal in ons land terugkeert. Dat heeft niets te maken met ouderwets denken. Door alles wat er mis is, ondanks dat er ook goede dingen gebeuren, roepen wij Gods oordeel over dit land af. Daar wil ik niet aan meedoen, en hopelijk vele oprechte christenen (gelukkig zijn ze er nog), met mij. Lieve broeders en zusters in de HERE, ik wil jullie oproepen om onophoudelijk voor ons land te gaan bidden, dat zijn zegen op ons land mag komen, dat de werken van satan in ons land verbroken mogen worden. Gods zegen allemaal.

 11. Fam. Van Tilborgh zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 22:26

  Dank voor de samenbindende werking van deze kring! Ook wij weten ons betrokken en hebben veel waardering voor de leiding. Fijn, die band van gebed en geloof, hoe bemoedigend!

 12. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2018 om 23:40

  Hallo Dirk,

  Blij te lezen dat de ontmoeting in Buren positief verlopen is. Ik merk dat ook op uit de reacties.

  Hierbij hoop ik dat ik een opmerking mag maken over oorzaak en gevolg.
  Ik ben opgegroeid op het Groninger Hoogeland. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw hielp ik wel als jongen bij een boer. In de herfst moesten suikerbieten worden geoogst maar het was vaak zo nat dat je niet met een tractor op het land kon komen en de suikerbieten op een slee getrokken door een paard naar een drogere plek werden vervoerd waar ze op een wagen met tractor konden worden geladen.
  Ook kwam het vaak voor dat weilanden gedeeltelijk onder water kwamen te staan.
  Toen der tijd heeft men besloten door betere bemaling de grondwaterstand omlaag te brengen. Dit had zonder meer een positief effect, men kon door de drogere grond met zwaardere machines de grond bewerken en men had hogere opbrengsten.
  Het gaat fout wanneer men met een erg droge zomer te maken heeft, men heeft dan minder opbrengst maar dat moet men incalculeren.

  Het geestelijk aspect. In de bijbel staat geschreven wanneer de Egyptenaren het Loofhuttenfeest niet wilden houden, zouden ze geen regen krijgen. Hier is dus ook weer sprake van oorzaak en gevolg. Het is dus verstandig het Loofhuttenfeest te houden.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 13. Tv d Have zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2018 om 14:05

  Geliefde Broeder,

  Ja we hebben het niet verdiend Heere, mijn hart gaat uit naar de boeren en hun dieren, en toch de Heere danken voor wat er nog van het land komt.
  En zoals je schrijft, om ons te verootmoedigen voor de Heere, onze zonden en schuld te belijden, maar ook te loven en te danken en te prijzen ondanks de droogte. Heere, wat bent U nog goed voor ons. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
  Blij te horen hoevelen de Heere aanlopen als een waterstroom.
  Elke week ben ik blij met de nieuwsbrief.
  Gods zegen toegebeden.

 14. Coby zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2018 om 17:06

  De mensen willen regen, maar God wil dat we ons bekeren en verootmoedigen.

 15. JJ zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2018 om 18:38

  Geen wolkje aan de lucht…Toch?

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2018 om 20:40

  Geliefden in de Heer,
  Waar we ook voor mogen bidden, is dat de nu geldende 1-ouderechtpaar gezinswet GEHANDHAAFD zal worden. Antichristelijke machten willen dat die gaat veranderen in: meerouders-gezinnen. Zodat dan meerdere handen over kinderen mogen beslissen. Wat mij betreft, nooit niet, het zal niet ten goede komen en/of zijn van de instelling Gods. Als man en vrouw schiep Hij hen.

 17. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 6 augustus 2018 om 8:33

  Dit jaar in Roemenie genoeg regen, wat een voorrecht. Zou dit misschien ook te maken hebben met de opwekking bij de zigeuners!

 18. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 6 augustus 2018 om 10:04

  Broeders en zusters, wat een overeenstemming, waar 2 samenstemmen over enige zaak, het zal hen gegeven worden. Soms moeten we lang bidden opdat de zegen meer op prijs zal worden gesteld.
  I.v.m problemen zijn we gaan bidden om stromen van de Geest voor onze gemeente, ongeveer 5 jaar geleden. De Heere bepaalde ons bij genoemde tekst in Maleachi (reactie 1). Een zegen te groot voor een gemeente. We bidden nog steeds om een overvloedige vervulling van deze belofte en zijn blij dat er mensen meebidden. De Heere gaat het zeker doen, Hij houdt altijd Zijn Woord, God van het Verbond!
  Intussen moet de gebedslessen leren en volharden in het gebed. Lukas 18 en lees ook Lukas 11. Geen reden in ons, maar alleen vanwege het Bloed van Christus!!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden