Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heere, schenk ons Uw bewogenheid, wijs ons Uw weg… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018, 11:29 door Dirk A A

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn’ (Galaten 1:10).
Voor degenen die Gods Woord brengen – of dat nu is via (s)preekbeurten of via geschreven teksten – is er altijd de verleiding een woord te brengen waarvan je weet dat mensen ervan genieten. De vraag die speelt, is: wil je mensen behagen of God?

Een wat rustiger vakantieperiode biedt tijd voor bezinning. En ik vraag me biddend af wat de boodschap is die nu, najaar 2018, moet klinken. Is dat de boodschap van de spoedige komst van de Heere Jezus? Of de oproep om bewogen te zijn met Israel?

De genoemde punten zijn zeker belangrijk, en moeten ook klinken, maar nu, na de gezegende gebedsbijeenkomst in Buren – ‘Heere, hartelijk dank voor de regen die U gaf en nog zult geven – is het alsof de Heere mij nog verder leidt op de weg van verootmoediging en schuldbelijdenis. Voor mijzelf, voor ons als lezers van de Nieuwsbrief, voor onze kerken en gemeenten, voor ons land en ons volk.
Dit wordt al bevestigd door reacties die ik de afgelopen paar weken heb ontvangen, waarin telkens wordt gevraagd om ook elders in het land gebeds- en verootmoedigingssamenkomsten te houden.
Het is in de handen van de Heere hoe Hij dit verder leidt. Als u hier gedachten over hebt, hoor ik het graag van u.

De boodschap van verootmoediging en schuldbelijdenis wordt – dat merk ik ook – door lang niet iedereen op prijs gesteld. We willen bemoedigd worden, getroost. Geestelijk feest vieren.
Wie hierop inpeelt, wie mensen behaagt, wordt gewaardeerd, geroemd. De boodschap is als een aai over je bol. En sommige predikers worden wellicht geroepen om die boodschap te brengen.

De prediker, de schrijver die allereerst God wil behagen, zal soms te maken krijgen met tegenstand. De boodschap maakt onrustig, prikkelt.
Paulus zegt hierover in Galaten 1:11 en 12: ‘Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.’

Zeker, we zullen naar mensen moeten luisteren, open moeten staan voor hun reacties, maar sprekers en schrijvers zullen voor alles de Heere moeten gehoorzamen, zo schrijven, zo spreken als Hij wil. Dat is ook mijn verlangen. Waar zijn de predikers die nog open staan voor de openbaring van Jezus Christus?
Toen ik hierover nadacht, kwam Handelingen 4:13 mij in gedachten: ‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’

Deze laatste woorden zijn zo mooi: ‘Zij herkenden hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’ Dit is iets wat je vaker tegenkomt in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Mozes. Toen hij bij God op de berg was geweest, of Hem had ontmoet in de tent van de samenkomst, kwam er een hemelse glans op zijn gezicht, zodat het volk kon zien dat hij God had ontmoet.

Ik hoop dat u zich herkent in dit verlangen om zo met de Heere Jezus te leven, met Hem te wandelen, dat anderen herkennen dat we bij Hem zijn geweest en met Hem leven, met Hem wandelen.
Het is mijn verlangen om voor alles de Heere te behagen. Het is niet altijd gemakkelijk om deze weg te gaan, omdat je vooraf al weet dat sommige mensen zullen steigeren als ze je boodschap horen of lezen. Iedereen is toch gevoelig voor complimenten en schouderklopjes. Niemand vindt het toch leuk om een afwijzing te ontvangen.
En zeker, niet altijd ligt een afwijzing aan de inhoud van de boodschap, maar kan ook worden veroorzaakt doordat de boodschap op een manier wordt gebracht die hoorders en lezers niet aanspreekt.

Uiteindelijk gaat het erom dat de Heere eenmaal zal zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf…’ (Mattheus 25:21 en 23). Soms moet je dan een boodschap doorgeven, waarvan je weet dat die weerstand zal oproepen, omdat je zeker weet dat de Heere wil dat die boodschap klinkt. En als dat zo is, kun je die boodschap ook maar beter brengen.

U zegt misschien: ‘Jouw kijk op de Bijbel is ook gekleurd’. Dat is zeker waar, maar het is mijn verlangen om Gods Woord te kennen en alles daaraan te toetsen. Daar mogen we elkaar op aanspreken. Nu we dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus komen, wordt dit steeds belangrijker, omdat de satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft en zich daarom des te meer zal inspannen om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden (Mattheus 24:24).

In de boodschap die wordt doorgegeven, zal bewogenheid moeten doorklinken. Omdat God met ons bewogen is. Dat is ook mijn verlangen: om nog meer met mensen bewogen te zijn, vanuit de bewogenheid, de ontferming van de Heere Zelf.
Bewogen met allen, ook met struikelende medechristenen, met mensen die zich niet volledig durven toe te vertrouwen aan de Heere Jezus, met mensen die Hem nog niet kennen, met twijfelaars, met mensen die in onze ogen een zondige weg gaan.

Van de Heere Jezus lezen we in Mattheus 9:36 dat Hij met de diepst mogelijke ontferming bewogen was over de schare die Hem volgde, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Zijn bewogenheid met een stervende wereld wordt wel het meest zichtbaar als Hij Zijn leven geeft en Zijn bloed stort aan het kruis van Golgotha.
Het is mijn verlangen, mijn gebed: ‘Geef mij nog meer van Uw genade, Heere Jezus, zodat Uw bewogenheid steeds meer zichtbaar, hoorbaar en leesbaar zal worden in en door mij heen. Tot eer van U en tot zegen van velen.’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018 om 13:54

  Als er een kerk was in Nederland… dan zou Dirk dit stuk niet hebben geschreven. Dan… zou iedereen weten hoe oneindig veel moeite het kostte om het heiligdom in te gaan – en hoe hoog de prijs was die onze Here moest betalen om dat mogelijk te maken.

 2. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018 om 16:36

  Jezus bewogenheid is zichtbaar door jou heen broeder Dirk. Alle eer aan Koning Jezus!

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018 om 17:25

  Heel Europa heeft last van de extreme hitte en droogte. Zou dat het gevolg zijn vanwege de houding van Europa t.o.v. Iran, de aartsvijand van Israël, als het om het in stand houden van het atoomakkoord met Iran gaat? President Trump heeft dat akkoord opgezegd en hij kiest duidelijk de kant van Israël. Europa daarentegen kiest vanwege economische en handelsbelangen juist voor de aartsvijand van Israël. Daar zal geen zegen op rusten, eerder de vloek.

  Laten wij de Heere God danken voor de regen die de afgelopen dagen is gevallen en laten wij bidden dat er in de komende herfst- en wintermaanden genoeg regen mag vallen om de droogte op te heffen. De natuur en landbouw hebben dat namelijk dringend nodig, ook vanwege het inzaaien van wintergroenten als boerenkool en het inzaaien van groenten komend voorjaar.

 4. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 augustus 2018 om 21:20

  Beste Dirk, JHWH, de Ik ben, heeft de mensheid alles al geschonken door Zijn niet aflatende liefde en genade, schonk Hij Jeshua de Messias, dus waarom vragen om meer?
  Totdat Jeshua de Messias terugkomt, zullen er alleen meer vragen zijn (meer vragen leidt tot meer en meer verwarring) terwijl JHWH’s Woord zo duidelijk is en onfeilbaar! Jeshua de Messias is het antwoord en Hem en Hem alleen volgen en Zijn geboden onderhouden, meer hoef je niet te doen.

  Wijs ons de weg, dat is wat ik lees, schenk ons Uw bewogenheid. Jeshua is de weg, de waarheid en het leven en Hij is met innerlijke ontferming bewogen over een ieder die dreigt verloren te gaan. Hij is daarom ook het ultieme geschenk voor de gehele mensheid, Hij kwam op aarde, de Immanuel is Jahweh, de Eeuwige met ons!

  Shalom

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 0:33

  Bijzonder, uw schrijven, beste Dirk.
  Niet het geluid om de mens te behagen. Maar de bewogenheid om, onze Vader te behagen.
  Alleen door genade en verootmoediging, worden wij gezegend.
  Onze Vader en zijn Zoon, de Here Jezus komen alle lof en eer toe.
  Uw schrijven zal zeker weerstand oproepen. Waar zijn ze nog, godsmannen en vrouwen, die de mens niet naar de mond praten.
  Maar het ware evangelie, geen geweld aandoen. Zij verkondigen de waarheid.
  Wij kunnen het allemaal lezen in Handelingen, waar de eerste christengemeenten werden gesticht.
  De Here Jezus komt spoedig terug.
  Wij hebben nog genadetijd.
  Dirk, wij bidden met u mee.

  Vr gr rene postma

 6. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 1:43

  Hallo Dirk,

  Fijn te horen dat er regen gevallen is in Nederland. Zojuist op regenalarm gekeken en gezien dat er momenteel een groot regenfront over geheel Nederland trekt. Dat zit dus wel weer goed.

  Uit je artikel merk ik dat je zoekende bent hoe het verder moet. Je haalt diverse mogelijkheden aan, maar de belangrijkste ontbreekt en dat is aandacht schenken aan het Loofhuttenfeest. Na Jezus wederkomst wordt het houden van het Loofhuttenfeest verplicht ingevoerd. Het is dan ook verstandig om ons daar op voor te bereiden. Misschien is het wel mogelijk het komend Loofhuttenfeest ergens samen te komen.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 9:29

  Het Loofhuttenfeest vieren wordt verplicht nadat Christus Jezus terug is gekomen op de Olijfberg.
  Dan zal Israël Hem zien wie Hij is en Wat Hij is en Hoe Hij is.
  Dan zullen alle volken (moeten) leven onder Zijn regering. Hij zal regeren met een (Rechtvaardige) ijzeren staf. En ieder zal (moeten) buigen voor Hem
  Op dit moment bouwt de wereld nog steeds aan het beeld van Nebukadnezar. Het wordt momenteel geplaatst op zijn twee benen met de tien tenen.
  Zolang dit aan de gang is, zal de aarde nog zuchten onder Gods tuchtende Hand.
  Het wachten is op de Steen Rots (Christus Jezus de Koning) die vanuit de Hemel komt rollen om dit beeld aan de voeten totaal omver te werpen. Zijn Koninkrijk zal dan alom geopenbaard worden.
  Dit Koninkrijk is aanstaande.

 8. Arida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 19:39

  Beste Dirk, wat een worsteling kan het zijn, de boodschap door te geven in de gezindheid van de HEERE Jezus. We hebben de Heilige Geest aan onze kant, Hij zal ons leiden als we ons van Hem afhankelijk opstellen. Wij zijn ook heel blij met de regen, wat een wonder!! Maar als de Heere ons niet de stromen van de Geest geeft, zullen we het in onze wellusten doorbrengen. Hoe ver zijn we van Hem afgedwaald, zowel in de kerken als in de wereld. Maar Zijn beloften blijven ja en amen in de Heere Jezus, daar mogen we op blijven pleiten als we Hem volgen. Eindtijd of geen eindtijd. Niet onze invulling van het Woord bepaalt of we wel of geen opwekking te verwachten hebben. Gods Woord blijft onze leidraad. Daarin zegt de Heere: Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vervullen. Smeken we Hem om de Geest der genade en der gebeden. Persoonlijk geloof ik niet dat de Heere Jezus al bijna komt, eerst komen de geboorte weeën van het duizendjarig rijk, waarin de satan gebonden zal zijn en de Heere Jezus zal regeren (hoe dat precies zal zijn moeten we afwachten). Maar Zijn wederkomst is pas daarna als satan nog een keer losgelaten zal zijn. Israël zal na hun bekering nog tot een grote zegen zijn voor deze wereld, de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Maar de zonde zal er nog zijn. Er is verschil met de eeuwige heerlijkheid die zal volgen op de Wederkomst. Van harte Gods zegen toegewenst!

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 21:12

  Verootmoedigen? Een prachtig werkwoord, maar weten christenen eigenlijk was het is?? De verootmoediging is in de meeste kerken in de liturgie gekrompen tot het zingen of het lezen van een Psalm. Wie heeft een bewogen hart voor zijn grote schuld tegenover de Vader? Ik heb echt verootmoedigen geleerd uit Nehemia 1: 5 – 7
  “Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.

  7Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.”
  Bij christenen hebben het altijd “die anderen” gedaan. Maar echte verootmoediging is het stukje hieruit: “OOK IK EN MIJN FAMILIE hebben tegen U gezondigd”!! Zonder onze zonden te belijden is er geen vergeving! Dat wordt meestal totaal vergeten! Onze zonden worden niet “even bedekt” onder de “mantel der liefde”!! “God is liefde” horen we al te graag!! Maar er staat ook nog iets anders geschreven!

  Hebreeën 12:18 “Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind,”
  Hebreeën 12:29
  “Want onze God is een verterend vuur.”

  Waar is ons respect voor God gebleven? Het is mijn hele verklaring voor het feit, dat het nog maar enkelen zijn, die de hitte en de droogte verbinden met een Gods oordeel. De reacties van de meeste mensen (ook christenen) zijn geheel in overeenstemming met wat geschreven staat in Openbaring 16 over de vierde engel.

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 22:40

  Belangrijk om te weten waarom wij hier op aarde zijn. En met Hem verbonden mogen zijn. Hij kiest de Zijnen uit, en roept die allen. Zoals Paulus die eerst mensen die van de weg waren vervolgde, en zelfs naar Damaskus wilde om ze daar dan ook over te leveren, in de handen van ‘de Joden’. Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot den hoogepriester… (Hand. 9:1). Werd van tegenwerker een medewerker. Dit kan onze God alleen bewerken.
  Hoop en wil ook graag een instrument zijn in Gods machtige hand.

 11. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 augustus 2018 om 22:52

  Shalom Dirk
  Eveneens las ik vanmorgen Nehemia 1!
  En dacht daarbij ook aan jouw column!
  Wat je over die ‘bewogenheid’ schreef…..dank daarvoor!

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 12 augustus 2018 om 21:59

  Sjalom Dirk en anderen,

  Alweer een week dichterbij het einddoel gekomen zien wij dat de strijd er niet gemakkelijker wordt om staande te blijven. Droogte en warmte kan een mensenleven behoorlijk overhoop halen. Ook de gehele schepping zucht heel diep en ook dit zuchten wordt door de Eeuwige gehoord. Zuchten wij mee met de schepping? Was de mens niet gevallen in het paradijs dan zou alles zeer gaaf zijn geweest. Men zou niet eens weten wat de dood werkelijk betekent.

  Onze alles overziende G’d wist dat de mens zou vallen. Het eenvoudige gebod: afblijven: dit is van Mij, dit is privé gebied blijf daar vanaf is niet gerespecteerd. Wat een wonder dat de Eeuwige al voordat de mens geschapen werd voor een Offerlam heeft gezorgd. Bij Hem loopt het niet uit de hand en Hij heeft de regie vast in handen. Hij schakelt ons mensen in om het Evangelie door te geven. Wat doen wij er mee? Voor kennisgeving aannemen en zeggen: wat mooi was het weer vandaag. Morgen wacht ons weer een lange dag waarin zorgen naar voren komen.

  Eigenlijk zou iedereen het moeten doen: schrijf elke dag vijf zaken op waarvoor wij de Eeuwige dankbaar zijn. Het richt ons op Hem, die ons wil leren: er is zoveel goeds, kijk niet naar de zorgen, breng die gewoon bij Mij. Besef dat al die zorgen een zeer gering gewicht hebben op de heerlijkheid die ons nog te wachten staat. Dank de Eeuwige dat de verlossing een weekje dichterbij is gekomen en dat die verlossing door het verzoenende bloed van onze Messias werkelijkheid is geworden. Geloven is ook vertrouwen en het volledig in de handen van onze G’d neerleggen!

  Allen een gezegende week in een blijde verwachting op de eeuwige heerlijkheid. Allen die het zwaar hebben: G’d ziet u in al uw moeite en verdriet, Hij zal ook Zijn zegen u niet onthouden. Ook niet in het stille verdriet en eenzaamheid is Hij u nabij.

 13. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 12 augustus 2018 om 22:25

  Dirk, ik denk dat het niet gaat om de droogte, volgend jaar is iedereen het weer vergeten. Het gaat om de mogelijke toorn van God. Daarom moeten we ons verootmoedigen. Gods toorn over Nederland. GOD zoekt mensen die op de bres willen gaan staan. We noemen dit intercessors. Ezechiel 22 vers 30. We bidden om een GEEST van verootmoediging. In Daniel 9, Nehemia 9, Ezra 9 wordt ons een handleiding gegeven.

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2018 om 9:21

  Ik schrik elke dag, van wat er gebeurt in Israel. De Oogappel van God. De kerken lopen leeg. Het
  antisemitisme wordt steeds erger. De toon in de kerk is een toon van gelatenheid, het aanwezig zijn. Soms vraag ik mij af: weten de mensen wel wat ze zingen, of doen we maar gewoon mee. Laten we eerst de relatie herstellen met het jodendom. Dat zal God enorm plezieren. Samen optrekken en ook samen het Loofhuttenfeest vieren. Ik lees momenteel het boek ‘Israel, de Oogappel van God’ en ben een heleboel dingen wijzer geworden. De zaken die nu spelen brengen voor het aangezicht van God. Ook wat betreft de derde wereld, moet in een gebed tot Hem gebracht worden. Ook de dankbaarheid van mensen en ook de regen. Maar de toon ligt wel: hoe is onze relatie met God en Israel.

 15. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2018 om 11:07

  Het is helemaal waar wat je schrijft. Niet mensen, maar de Here God behagen. Dat moet toch ons en mijn verlangen zijn. En dan merk je toch steeds weer dat je een falend mens bent. Maar prijs de Heer dat Hij ons helemaal kent nog meer dan wijzelf en altijd tot Hem mogen blijven gaan en Hij ons vergeeft en vergeving geschonken heeft door Zijn bloed. Juist nu in deze tijd is het zo belangrijk dicht bij de Here Jezus te leven. Er gebeurt zo veel verschrikkelijke dingen. Hoe erg moet het nog niet worden. Maar ook voor ons zelf: wat is het belangrijkste in ons leven? Dat is een vraag die ieder christen zich zal moeten afvragen.

 16. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2018 om 12:03

  Dirk, je schrijft o.a.: “Soms moet je dan een boodschap doorgeven, waarvan je weet dat die weerstand zal oproepen, omdat je zeker weet dat de Heere wil dat die boodschap klinkt. En als dat zo is, kun je die boodschap ook maar beter brengen.” Dat heb ik een paar keer gedaan en de “ontvanger” weet dat ik Christen ben. Af en toe spreek ik erover, maar de (oudere man) wil van niets weten. Hij zegt: “Jij hebt een keuze gemaakt, ik maak een andere keuze”. Ik bid soms voor hem en zijn vrouw of ze ook de Heer mogen leren kennen. Maar tot nu toe, mag ik er verder niet over praten, anders gaan de contacten verloren. Moeilijk is dat! Je wilt zo graag dat iedereen de Heer leert kennen en dan zo te worden afgewezen is verdrietig. Toch blijven we elkaar ontmoeten en probeer ik een “vriendschapsband” op te bouwen. Wie weet of hij later toch ontvankelijk wordt. Ik denk niet dat het goed is de relatie te verbreken. Bid maar mee dat W. open wil staan voor het Woord van God. Dat is zijn behoudenis.

  Mvr.groet, Peter

 17. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2018 om 14:35

  De grootste tegenstand zal komen van de theologische elite, deze zijn te vergelijken met de farizeeers in de tijd van de apostelen, ook deze ongeletterde mensen werden niet serieus genomen in hun tijd, en deze tijd herhaalt zich nu weer!! De linkse progressieve liberale theologische elite komen steeds meer op de kansel te staan spreken een humaan geloof stellen de God van de Koran gelijk aan de God van de Bijbel. Alles kan, alles mag, niet God maar de mens is nu centraal, daarom hoop ik op een nieuwe jonge generatie christenen, die volkomen de zuivere woorden van God gaan verkondigen. Wat goed is, en wat niet goed is, en dat deze generatie niet naar mensenogen gaan kijken, maar naar Gods ogen, en laten wij bidden, dat Nederland zo’n natie gaat worden, en dat ook deze generatie volkomen achter Israel gaat staan, en onze verdrukte broeders en zusters.

 18. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 13 augustus 2018 om 19:26

  Amen!

 19. Pieter van Oordt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 augustus 2018 om 12:56

  Beste Dirk
  Bedankt weer voor de openheid in de tekst die je schrijft. De boodschap van verootmoediging en boete is niet los te koppelen van de komende komst van de Heere en Zijn verlossing. Daniël, een zeer gewenst man, ging ook op de knieën en deed boete voor zichzelf en zijn volk toen hij wist dat de verlossing aanstaande was. Door de boete en schuldbelijdenis van één man is God in staat een heel volk te verlossen, bijzonder hoor.
  Alle volken zullen eens optrekken naar Jeruzalem om voor de Heere het loofhuttenfeest te vieren, maar daar gaat wel de grote verzoendag, een dag van boete en schuldbelijdenis aan vooraf.
  Hartelijke groet en veel zegen op jouw werk

 20. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 augustus 2018 om 19:59

  Bedankt Dirk. Verootmoediging is de eerste stap in deze tijd. Anders kun je je eigen zonden niet zien en onderschat je je eigen zonden en de zonden van deze wereld. Ik geloof echt dat je die weg moet gaan. En daarbij God werkelijk zoeken. Dan kun je pas echt een zegen voor een ander zijn. Ik hoop dat wij dit met ons allen doen. Sterkte en God’s zegen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden