Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Even geen commentaar… (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018, 8:52 door Dirk A A

Deze keer, bijna alweer aan het einde van de vakantie, heb ik even geen commentaar. Niet op de situatie in christelijk Nederland en ook niet op de situatie in de wereld of in Israel. Een moment van bezinning, om de Heere te zoeken in de stilte van de zomer en nieuwe kracht en visie te ontvangen voor de komende tijd.


Elia verstopte zich in de woestijn onder een bremstruik.

Ik las over Elia. Wat een Godsman was dat! En toch zegt Jakobus 5 dat Elia een mens was net zoals wij. Hij deed een vurig gebed en sprak dat het niet zou regenen in Israël, en het regende drie jaar en zes maanden niet. Elia sprak en God deed het.
Die drie jaar en zes maanden moet Elia zich verbergen voor Achab en Izebel. Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe in Zarfath. En de Heere zorgt voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de nood groot is en we ons vertrouwen op Hem alleen stellen.

Daarna volgt de geschiedenis met de Baäl-priesters. Elia’s God bewijst oneindig veel machtiger te zijn dan Baäl. En na die opzienbarende overwinning op de Karmel bidt Elia om regen. ‘Heere God, de drie jaar en zes maanden droogte zijn voorbij, er moet nu wel regen komen,’ zo zal hij wellicht gebeden hebben. Zijn geloof wordt danig op de proef gesteld. Maar de Heere hoort zijn gebeden en geeft overvloedige regen.

Nu zou je toch denken dat Elia zich wel weer in het openbaar durft te vertonen. Zijn God heeft immers krachtig bewezen de levende God te zijn. Maar juist op dit moment, na deze geweldige geestelijke overwinning, stort Elia totaal in. Reken er maar op dat de satan woedend was op Elia, na de dood van zijn Baäl-priesters, en zeker wilde proberen hem zo snel mogelijk uit te schakelen.
Als Elia hoort dat Izebel hem de volgende dag wil doden, vlucht hij naar Berseba. Hij verstopt zich in de woestijn, kruipt onder een bremstruik en wil daar sterven. ‘Het is genoeg! Neem nu mijn leven Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4). Vandaag zouden we zeggen: Elia is depressief, heeft een burnout.

Ik weet niet of u dit soort gevoelens herkent. Elia is echt niet de enige die zo door matheid en moeheid overvallen wordt. Na een geestelijk hoogtepunt, waarin je misschien wel hebt ervaren dat God bij je was, voor je streed of je misschien wel door het water of het vuur droeg (Jesaja 43), kan het plotseling geestelijk donker worden in je leven.

De Heere ziet Zijn knecht Elia liggen, daar onder die bremstruik, en ontfermt Zich over hem. Hij veroordeelt hem niet. Hij weet dat Elia oververmoeid is en rust en voedsel nodig heeft. Een engel raakt hem aan en zegt: ‘Sta op, eet.’ Dan ziet Elia een koek en een kruik water. Als hij, nadat hij gegeten en gedronken heeft, weer in slaap valt, maakt de engel van de HEERE hem opnieuw wakker en zegt: ‘Sta op, eet, want de weg zou voor u te zwaar zijn.’
Hij eet en drinkt en ontvangt daaruit zoveel kracht van God Zelf dat hij er veertig dagen en veertig nachten op vooruit kan, tot hij bij Horeb, de berg van God, komt. Daar openbaart de Heere Zich aan hem, in het suizen van een zachte stilte en krijgt hij nieuwe taken en opdrachten.

Elia was door zijn depressiviteit het zicht op God kwijtgeraakt. Daarom zegt de Heere tegen hem, als hij zich in een grot op de Horeb heeft teruggetrokken: ‘Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE’ (1 Koningen 19:11). Wat hij nodig heeft in deze situatie, is een ontmoeting met de Heere. Om Hem te zien, met zijn geloofsogen, om Zijn stem te horen, om door Hem versterkt en bemoedigd te worden.

Nadat de profeet in 1 Koningen 19:14 eerst nog zijn nood klaagt en woorden geeft aan zijn zelfmedelijden – ‘…ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen…’ zegt de Heere tegen hem: ‘Maar Ik zal er in Israel zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor Baäl en allen van wie de mond hem niet gekust heeft’ (vers 18).

Vermoedelijk was Elia de afgelopen tijd te zeer gericht geweest op de zonden van het volk en de oordelen van God, maar was hij het zicht op Gods genade kwijtgeraakt. Wat een les, ook voor ons.
Elia’s taak op aarde was nog niet voorbij. Hij moest eerst Elisa – zijn opvolger – nog inwerken en inwijden en Hazaël zalven tot koning over Syrië en Jehu tot koning over Israel. En ondertussen bereidt de Heere een koninklijke thuiskomst van Elia voor naar de hemel, met een vurige wagen en vurige paarden (2 Koningen 2:11).

‘Even geen commentaar’, schreef ik, omdat het mijn verlangen is om, evenals Elia, van de Heere nieuwe kracht en nieuwe visie te ontvangen om in Zijn kracht verder te gaan en bruikbaar te zijn voor Hem. Dat wens ik ook u toe.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 om 18:43

  Beste Dirk

  Gelijk heb je. Ik wens je de rust en Gods rijke zegen.

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 om 21:48

  Dag Dirk, heel mooi en heilzaam. Even geen commentaar, de wereld en alle dagelijkse beslommeringen en plichten even laten voor wat het is.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018 om 22:29

  Even tijd om te rusten.
  Even tijd voor bezinning.
  De Here Jezus nam ook af en toe de tijd om even te rusten.
  Tijd van bezinning. Tijd voor overdenking.
  Neem de tijd om samen te zijn met onze Vader.
  Voor hernieuwde kracht en energie.
  Maar vooral voor vernieuwde geestelijke inzicht.
  Soms zijn we vermoeid en belast. Maar bedenk dat de Here voor ons zorgt.
  Om even gas terug te nemen en te rusten.
  Onze Vader zorgt voor ons. Wees gerust, en berust.

  Vr gr René Postma

 4. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2018 om 2:37

  Hallo Dirk,

  Je openlijke artikel lezende dat voor mij voor de volle 100% herkenbaar is, dan denk ik: tijd voor rust!! Tijd voor geestelijke rust maar ook tijd om de batterij weer op te laden. De hersenen worden door fysiek voedsel gevoed. Het probleem is niet geestelijk maar fysiek, het is daarom dat Elia eerst voedsel kreeg. Dit geldt ook voor ons en ik spreek uit ervaring. Het is daarom dat God een ´Sabattical` heeft ingesteld; de 7de jaar niet werken maar genieten van hetgeen dat het land of werk heeft opgebracht.

  Nog even wat je geschreven hebt over Elia. Je haalt 2 Koningen 2:11 aan. Je geeft een verdraaid beeld van deze tekst. Johannes 3:13, citaat SV.: En NIEMAND is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neder gekomen is, einde citaat. Jij ontkent dus duidelijk wat Jezus zegt en dat vind ik een kwalijke zaak en zo is dat ook in Gods ogen.

  Dirk, ik wens je een spoedig herstel toe en bij God is het zo dat in de situatie waarin je zit sterker terugkomt dan je voorheen was.
  Veel sterkte toegewenst!

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 5. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2018 om 17:47

  Beste Dirk,
  Op dit moment sta ik daar precies zo in, met een operatie in het vooruitzicht voel ik me net als Elia, verlaten en moe. Moe van alle strijd die er woedt en moe van al het vechten wat het met zich meebrengt.
  Ik geloof dat God nieuwe kracht wil geven en dat ook doen zal, aan jou en ook aan mij. Nieuwe visie omdat het werelds gezien steeds donkerder wordt. Steeds moeilijker en we steeds meer en meer zullen ervaren dat Gods kinderen vervolgde kinderen zijn.
  Ik wens je rust, wijsheid en kracht toe in de komende tijd.
  Hartelijke groet en Shalom Simone Hopman

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2018 om 18:20

  Reactie Dirk van Genderen.

  Beste Enrique, in Johannes 3:12 en 13 gaat het over de vraag of er iemand is opgevaren naar de hemel en vervolgens weer is teruggekeerd naar deze aarde, om over de hemelse dingen te vertellen. Zo iemand is er niet. De Heere Jezus, de Zoon des mensen, is juist wel uit de hemel naar deze aarde gekomen, om ons de hemelse dingen te verkondigen.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 augustus 2018 om 20:44

  Eigenlijk verschrikkelijk, wat Elia overkomt! Depressie maakt ziek! Velen staan ook op om het christenen moeilijk te maken. Het is zeer zeker goed om tot rust te komen. Laat je nooit door anderen “de put in praten”(!); op facebook zie ik dat herhaaldelijk gebeuren. In Spreuken kwam ik een prachtig toepasselijk vers tegen. Spreuken 17: 22 “Een vrolijk hart bevordert de genezing,
  maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.”
  Lukt het niet? Ga dan naar 1 Kolossenzen 3: 1 – 4
  “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  Het laatste vers verwijst naar een prachtig vooruitzicht. Je hoeft daarvoor geen welvaartsprediker te zijn, want het staat gewoon in elke Bijbel!

 8. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 5:43

  Numeri 14:17 Nu dan, laat toch de kracht des HEEREN groot worden, gelijk als Gij gesproken hebt, zeggende:
  18 De HEERE is lankmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, in het derde en in het vierde lid.

  Na de nederlaag van het Nederlandse leger, in mei 1940, kreeg de toenmalige Joodse bevolking in Nederland collectief een doodstraf onder het nieuwe bewind.
  De nieuwe Duitse overheid voltrok die straf ook. Van de naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 vermoord of door ziekte en uitputting om het leven gekomen. (Wikipedia)

  Anno 2018 (5778) zien wij in Israël Jeruzalem ontstaan als een draaischijf in de wereldpolitiek. De lastige steen die niemand heffen kan.
  Zacharia 12:3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

  Holocaust en Golgotha
  Wij zien een verband tussen zonde en het weer, bijv. grote droogte.
  Dit is juridisch, een rechtsgang die tot in het derde en vierde geslacht doorwerkt. De ziel die nadert tot God en wil gerekend worden als gerechtigheid, heeft in dit proces genoeg om over na te denken.

 9. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 8:58

  Helemaal mee eens Dirk!

 10. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 10:36

  Shalom beste Dirk,

  Probeer niet te ‘worstelen’, maar te ‘nestelen’ (Corrie ten Boom)
  Daar is het nu de tijd voor…

  De Heere, je God, woont bij je, een Held die redding brengt, Hij zal over je juichen van blijdschap, opnieuw Zijn liefde aan je tonen en uitgelaten van vreugde zijn.
  Sefanja 3:17 (GNB)

  Dank voor deze column, hartelijke groet.

 11. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 12:53

  Het centrumrechtse kabinet waarin naast VVD, CDA en D66 ook de ChristenUnie meeregeert, is nu bezig met het opstellen van de Rijksbegroting voor 2019. Laten wij ook bidden dat dit kabinet ook zorg draagt voor de zwakkeren in onze samenleving. Vooral voor diegenen die arbeidsongeschikt zijn en niet (meer) kunnen werken.

 12. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 15:14

  Als de Kerk zelf ziek is, is het moeilijk nestelen binnen de Kerk zelf. Dan blijft het een gevecht, want wie bemoedigt je dan? Wie bidt er dan nog voor je? En ben je dan zelf nog in staat te bidden als je het geloof om je heen meer en meer ziet wegvallen? Hoe sterk moet je wel niet zijn?

  Als alles niet meer gaat, zoals je zou willen, wat dan? Als alles steeds weer terugkomt op je bord, zelfs al breng je het bij Jezus, wat dan?

  “Mijn Genade is u genoeg!” Zegt Jezus. Ja, dan nog is het moeilijk.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 19 augustus 2018 om 17:18

  Sjalom Dirk,

  Ik weet hoeveel inspanning het kost om een gefundeerd commentaar te schrijven.

  Ook ik sluit mij aan bij hen, die jou rust van harte gunnen.

  Een hele fijne week!

 14. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op maandag 20 augustus 2018 om 10:51

  Beste Dirk, heel herkenbaar wat je schrijft , weet dat God ook in Nederland en zeker ook lezers van je nieuwsbrief voor je bidden en dat ook jij (wij) niet alleen staan.

 15. roos groenen zegt:
  Geplaatst op maandag 20 augustus 2018 om 19:47

  Beste Dirk ik wens Gods aller rijkste zegen en kracht toe. Wie weet wat God je allemaal gaat openbaren in zijn woord. Neem die rust, het zal je Goed doen.

 16. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 augustus 2018 om 13:44

  Bedankt Dirk. Ik bid voor je en voor ons allen en dat wij samen een heilzame weg mogen gaan.
  Psalm 32:8 : Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u. Gods rijke zegen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden