Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wees radicaal! (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018, 10:35 door Dirk A A

Velen hadden tien, twintig jaar geleden niet gedacht dat de gelovigen, de gemeente van de Heere Jezus, nu nog op aarde zouden zijn. Ze zouden spoedig worden opgenomen, waarna de grote verdrukking los zou barsten. Met grote verdrukking worden christenen in vele landen inmiddels wel geconfronteerd, maar ook zij zijn niet opgenomen. Ze moeten er dwars doorheen en velen van hen worden gedood, vaak op gruwelijke wijze.

Wij leven in vrijheid, zeggen we vaak tegen elkaar. Maar is dat wel zo? In onze vrijheid ervaren we vaak geestelijke verdrukking. Of u niet?
De verleidingen zijn immens. De zonden vliegen vanaf het beeldscherm zomaar naar binnen. Uit onze mobiel, tv, computer, laptop, ipad, tablet.
Onwillekeurig moet ik denken aan Ezechiël 8. De Heere laat daar aan de profeet zien welke gruwelijke dingen er in de tempel gebeuren. In de duisternis zijn daar kamers met afbeeldingen (denk aan onze beeldschermen), waar 70 mannen uit de oudsten van Israel zondigen en de Heere vertoornen.

Meer dan ooit zijn de woorden uit Job 31:1 actueel: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?’ Voor de ene zal seks/porno de verleiding vormen, waarmee satan hem of haar ten val probeert te brengen. Voor een ander geld, eer, muziek… vul maar in. Sluit een verbond met je ogen, doe ze dicht, kijk er niet naar… kijk omhoog, naar de Heere Jezus. Vul je met Hem.

Hoe dankbaar we ook mogen zijn voor wat de Heere nog geeft, we leven wel middenin Sodom en Gomorra, of, zo u wilt, Babylon. In Sodom en Gomorra draaide het om genot, om seks. De grote zonde van Sodom en Gomorra zal het praktiseren van homoseksualiteit zijn geweest. We lezen immers in Genesis 19:5 dat de mannen van Sodom tegen Lot zeiden: ‘Waar zijn die mannen die vannacht bij u zijn gekomen? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben’. Die beide mannen waren engelen, die Lot en zijn gezin kwamen redden, maar dan moesten ze wel Sodom en Gomorra verlaten.

De zonde van Babylon is de geldzucht, het gericht zijn op het vergaren van geld en goed, zonder God. Openbaring 18 spreekt over de grote rijkdom van de stad die in één uur zal worden verwoest (vers 16). Zorg ervoor dat u niet in Babylon woont. Dan ga je ten onder. Ga onderweg naar de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is (Hebreeën 11:10), het hemelse Jeruzalem.

Beste mensen, we leven in ernstige tijden. De Heere Jezus komt. Spoedig, zegt Gods Woord. De wereldsituatie is onzeker, maar als de Heere met ons meegaat, is het altijd goed. Dat mag ons troosten en bemoedigen.
En Hij gaat mee. Luister maar, Mattheus 28:20: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Met Hem kunnen we voort, vol vertrouwen.

We zijn zo rijk als we de Heere Jezus mogen kennen. We mogen nu al delen in Zijn heerlijkheid en straks volkomen. Laten de woorden uit Efeze 1 u bemoedigen:

3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4. Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6. Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade…

Wat een heerlijke woorden. Wat een rijkdom! Als we mogen weten het eigendom van de Heere Jezus te zijn, zijn we gezegend in Hem!
Zo mogen we de toekomst tegemoet gaan. Als frontsoldaten van de Heere Jezus. Geen geheime soldaten, ondergronds, maar zichtbaar voor iedereen. In het open veld. Wees radicaal! Breek met zonde, richt u op de Heere Jezus, voor 100 procent!

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand,’ zingt een mooi lied. Zo zijn we onderweg naar Gods grote toekomst. Een toekomst die de wereld totaal zal veranderen. De Heere Jezus zal komen als de Vredevorst en heel Israel zal zalig worden.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,’ zegt Openbaring 21:1. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw,’ (vers 5).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018 om 14:37

  Het grootste probleem van Sodom en Gomorra was de verwaarlozing van de zwakkeren in de samenleving. Dat is het gevolg van wanneer een samenleving zich overgeeft aan zonden als genot (hedonisme), geld- en hebzucht, diverse vormen van occultisme en afgoderij en aan seksuele zonden als overspel, hoererij, homoseksualiteit, enz. Occultisme en seksuele zonden gaan vaak hand-in-hand samen. Het bedrijven van zonden maakt de mens namelijk hard en onverschillig tegenover de medemens in nood. En dat zien wij in onze samenleving helaas ook gebeuren, en liberale partijen als de VVD en D66 spelen daar gretig op in!

  Ezechiël 16:49 (HSV):

  “Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.”

  De Grote Verdrukking is de 7-jaar durende periode voor de Wederkomst van de Heere Jezus. Dat zal een tijd zijn van oordeel over deze zondige wereld, namelijk de Zegel-, Bazuin-, en Schalenoordelen uit Openbaringen. Die zullen er komen wanneer de ongelovige wereld zich aan de antichrist overgeeft, want dan is de maat bij de Heere God vol. Zoals Lot en zijn familie uit Sodom gered werden, voordat die geoordeeld werd, zo zal de Gemeente opgenomen worden, vóórdat de oordelen van de Grote Verdrukking over deze wereld zullen komen. De Heere God laat de rechtvaardigen niet achter in het oordeel.

  De droogte houdt maar aan, laten wij met volharding blijven bidden om voldoende regen. De natuur en de landbouw hebben dat nog steeds hard nodig.

 2. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018 om 15:28

  “De Heere laat daar aan de profeet zien welke gruwelijke dingen er in de tempel gebeuren.”
  Ja, en vandaag de dag kunnen met een paar schaarse nieuwsberichten vernemen welke gruwelijke dingen er in de zgn. Kerk gebeuren. Voorbeelden te over. Helaas. Alleen diep berouw en bekering kunnen het tij keren.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 augustus 2018 om 23:20

  Efeze 1:8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
  9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

  Het is een groot voorrecht te hebben geleefd in een rijk land, waar alles zeer goed is georganiseerd, gedurende een tijd na de tweede wereldoorlog van relatieve vrede.
  Die jaren lopen voor mij nu ten einde. Ik getuig dankbaar waarom het een voorrecht was. Ik heb mijn Here Jezus mogen dienen, in de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, zoals dit Hem voor ogen stond nog voor de grondlegging der wereld.
  Dat was niet makkelijk.
  God is heilig.
  Ik was dat niet. In de sfeer van schuldbelijdenis en gebed zijn heel veel jaren voorbij gegaan, tot er vergeving kwam, een visie en een heleboel werk! Nu leef ik in opstandingskracht en de Heerlijkheid der wet luisterend naar het ritme van de eeuwigheid, in steeds dieper zich ontwikkelende gemeenschap tot mijn naasten, bloedverwanten, wildvreemden en ook zondige types, omdat het leven om mij heen een rechtsgeding is geworden en een leerschool en nog veel meer. (Een bordeel, denk ik soms.)
  Zijn plan voor mijn leven is in vervulling gegaan, als ‘mijn dag’: ondeelbaar in een punt des tijds een relatie met God, in de Geest en de wetten van Jezus Christus, in een Bloedverbond en vuur; dat is diepe voldoening.

  Eigenlijk is dit dan ook mijn leven niet meer, omdat wij Zijn eigendom zijn geworden.
  In de wapenrusting in grote lijnen een nieuwe schepping – en straks met heerlijkheid gekroond.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 14:39

  Beste Dirk

  Helemaal met je commentaar eens. We kunnen niet marchanderen maar moeten radicaal zijn. Ik geef ruiterlijk toe dat ik hierin nog wel eens faal.

 5. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 15:22

  Toch ben ik bang dat we nog door vele jaren van verdrukking heen moeten Dirk. Dominee Glashouwer vertelt op Family7 over tenminste 5 oorlogen die nog gerealiseerd gaan worden. De algemene (joodse) verwachting is de zevende dag (ofwel eeuw). De joodse jaartelling geeft momenteel het jaar 5778 aan. Ze kunnen er een aantal jaren naast zitten, maar zeker geen 200 jaar!
  We weten inderdaad niet van het uur of van de dag, maar lettend op de tekenen der tijden en de profetieën kunnen we er wel iets (Het aantal decennia, eeuwen, jaren misschien..) over zeggen.
  Jesaja 24 vertelt over de vloek die de aarde zal treffen en dat er maar weinig mensen over zullen blijven. Ik denk dat we nu in die tijd leven. De gevolgen van de klimaatveranderingen zullen dramatisch zijn. Ook de niet-gelovigen maken zich ongerust over de dingen die over de wereld komen. Ook onder seculiere mensen bespeuren we angst, hoewel vaak gecamoufleerd. Van een ramp kijkt niemand meer op. Wat wil ik hiermee zeggen? Ik moet steeds weer denken aan het bijbelwoord, dat de komst van de Messias, plotseling en onverwachts zal zijn zoals bij de val van Sodom en Gomorra en bij de zondvloed. Iedereen zal in gerustheid leven. En dat is in onze huidige tijd zeker (nog) niet het geval. De verwachting en hoop is wel dat er na Jesaja 24, ruimte zal zijn voor Israël om uit te groeien tot een groot volk. De Heere Heere zij geprezen. Halleluja.

 6. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 15:24

  Er was eens een boer met een aapje die een lange staart had. Met die staart veroorzaakte het aapje veel rommel. Op een gegeven moment vroeg de boer aan zijn knecht om die lange staart af te hakken. Even later hoorde de boer steeds een klap met het pijnlijke geluid van het aapje. Hij ging kijken en tot zijn verbazing zag hij allemaal stukjes staart. Waarom heb je die staart er niet in een keer afgehakt. De knecht zei: Ik vond het zo zielig om in één keer de hele staart eraf te hakken. Dit verhaaltje ligt diep verankerd in mijn hart als ik denk aan de zonden waar ik mee moet breken. Ik heb geleerd en leer om grondig te werk te gaan en het in het oordeel te brengen. Anders blijf ik de Heere, anderen en mijzelf benadelen. Laten we van Nehemia leren die zei: Ik heb zo niet gehandeld omdat ik God vrees (Neh. 5:15b). Zijn diepe Shalom van Johan Schep.

 7. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 15:43

  Als het gaat over radicaal: Ik ga om met ongelovigen, die niets van het geloof willen weten. Moet ik nu alle banden verbreken? We drinken vaak samen koffie maar spreken over geloofszaken worden abrupt afgekapt. Beide “koffiedrinkers” willen niet over het geloof praten. Moet ik nu alle contacten verbreken? Ze weten dat ik Christen ben, maar een gesprek hierover is onmogelijk.
  Wat moet mijn houding zijn?

 8. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 15:44

  Het is goed, zeer goed, om de woorden van de Heer te ademen in je leven. Blijf volhouden!!

 9. Leo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 15:44

  Alcohol en tabak zijn ook onmisbare elementen in het hedendaagse Sodom en Gomorra.

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 16:47

  Peter Schilperoord: Hoe zalig om dit te mogen zeggen en beleven. Als uw dag komt, wens ik u een “Goede Reis”. Het Leger des Heils noemt deze dag de “Bevordering tot Glorie”, en dat is een prachtig getuigenis voor de achterblijvers. Wij weten niet wanneer Onze DAG komt, daarom moeten wij alle dagen bereid zijn! Ik had deze week dezelfde gedachte: hoe heerlijk is het Zijn eigendom te zijn en nooit meer voor eigen rekening te hoeven leven, en in, wat u zo mooi noemt, “de wetten van Jezus Christus” te leven en te sterven.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 20:49

  WIE IS BELANGRIJKER?
  Johannes de doper, predikte de bekering en doopte in de Jordaan. Op een dag was ook Jezus aan het dopen. De discipelen van Johannes begrepen er niets meer van. Van nature komt er voor mensen meestal een competitie element bij. Dit kan toch eigenlijk niet, denken zij en gaan er mee naar Johannes. Het antwoord dat Johannes geeft is: (Johannes 3: 30) “Hij moet meer worden, maar ik minder.” Eigenlijk een prachtige uitspraak. Het zijn woorden, die ook op ons van toepassing zijn, Daarmee kom je heel dicht bij de kern van het geloof.
  Als christen ben je een tempel van God. Dat noemen wij zo, omdat God, door de Heilige Geest, in ons woont. De bedoeling is, dat die inwoning van de Heilige Geest in ons groeit! En zo komen we dan terug bij die uitspraak van Johannes: “Hij meer, ik minder”. Jezus is meer en mag in ons groeien, waarmee wij mogen delen in Gods heerlijkheid, zoals verwoord in
  Hebreeën 1: 3
  “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

  In de zestiger jaren had ik een Bijbelleraar, die zei:
  “Wie niet radicaal kiest voor Jezus, is op de kortste weg naar de hel”. Ik vond dat altijd wat overdreven. Ik ervaar de luxe en ben dankbaar, nu ruim 70 jaar terug te mogen kijken en moet erkennen: “Hij had gelijk.”

 12. roos groenen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 21:25

  Ik doe ook regelmatig iets fout in de ogen van de Heere. Ik hoop dat de Heere mijn schuldbelijdenissen nog wel wil horen. Maar verder ben ik het iedereen eens van de bovenstaande reacties.

 13. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 23:09

  Beste vrienden in de Heer. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En net als Lot, zichzelf steeds weer ”afpijnigen”, is een goede zaak (bewogen zijn dus). Dus nooit gaan aanpassen aan de omgeving of de zonde gewoon gaan vinden. Waar de wereld nu steeds meer lust en plezier in krijgt. Momenteel is er meer liefde voor genot dan voor God.
  Het is dus de zonde laten en haten. Ook waar we de kans krijgen om te spreken, mogen we de woorden Gods spreken.

 14. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 augustus 2018 om 23:17

  Broeder Dirk, we leven in een ernstige tijd we zien dat alles in een snel tempo gaat… dingen die ons aangeboden worden, zoals yoga, occulte enz teveel om op te noemen, daar blijf ik verre van… Want mijn oog is gericht op mijn Heer en Heiland, Hij is het zo waard om in Hem te geloven. Hij is voor al mijn zonden aan het kruis gegaan en daar ben ik Hem zo dankbaar voor. Ik ben in Hem geheiligd en mijn naam staat in Zijn handpalm gegraveerd… Dat is geen verdienste van mijzelf maar een grote Genade van Hem, AMEN.
  Broeder Dirk, ik wens jou en je gezin Gods onmisbare zegen toe.
  lieve groeten, Jantje

 15. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 13:43

  Mooie oproep Dirk om radicaal te zijn, we hebben het allemaal als Christen zo hard nodig om radicale keuzes te maken in ons eigen leven als mens en als Christen, maar ook als volgelingen van de Here Jezus verenigd in Zijn kerk. En laat ons eensgezind zijn want Gods naam wordt gesmaad om het misbruik in Zijn kerk, wat steeds meer aan het licht komt. Vertegenwoordigers van God komen daar meestal gewoon mee weg, terwijl de wereld met veel meer overleg te werk gaat en deze misbruikers bij sportverenigingen en onderwijs e.d. gewoon ontslaat, hun functie dus afnemen en voor de wereldse rechter worden gebracht. Laat ons daar als Christen ook gezamenlijk en radicaal onze afkeuring laten blijken en radicaal gaan staan voor een God die rechtvaardig, liefdevol, maar ook genadig is.

 16. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 14:22

  voor nr.7 Peter M.
  Blijf gerust koffiedrinken, (maar doe niet mee aan rare praat). Ik denk dat je dat ook moet doen maar zwijg over het geloof. Zij weten het immers al? Maar bidt alleen voor hen beiden. De Here brengt mensen niet zomaar op jouw weg, Hij heeft Zijn doel daarmee. Het enige is: Wij kunnen niet in ‘s Heren plannen kijken. Maar één ding weten wij wel en dat is: Zijn plannen falen NOOIT!
  Ook ik heb verscheidene kontakten gehad met buren en sommigen waren geinterreseerd. En er komt niets verder uit. Dat vind ik zo jammer, maar weet ook dat de Here de zijnen kent en dan maak ik mij er maar niet druk over. Misschien is het wel niet goed voor ons om te weten of ONZE getuigenis aanslaat. We zouden wel naast onze schoenen kunnen gaan lopen! Veel koffieplezier.

 17. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 14:25

  Broeder Dirk!
  Veel dank voor de column!! Heel bemoedigend!
  Veel zegen toegewenst!!!!!

 18. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 14:57

  Dirk, we leven in een ernstige tijd. We leven naar het woord van de Here Jezus in de tijd van Noach, maar kennelijk bemerkt de “goegemeente” dat niet, of weet niet wat het betekent. Toen werd de deur van de reddingsark gesloten. En nu?
  Radicaal zijn houdt dat ook in dat de Here Jezus zijn “ereplaats” in de 70e jaarweek terugkrijgt?
  Zoniet, dat heeft de Here Jezus niet de 1e plaats. Dat is radicaal, ik weet het.
  Met het “briljante” verhaal van Ribera is de verwarring begonnen. En “broeders” Scofield, Darby en Larkin hebben dit verder uitgewerkt. Larkin zegt zelfs in het voorwoord van zijn boek dat het een “Jezuïtenleer” is. Radicaal of brutaal door Larkin?

 19. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 18:05

  Ben geschokt door de EO waarin de ‘wereldraad van kerken’ dat 70 jr bestaat centraal stond in een ‘kerkdienst’. Niet God stond centraal, of 70 jarig bestaan van Israel (groot wonder)! Maar een vijand van Israel werd gevierd.. sprekend als een lam maar ondertussen.. Amir Tsarfati uit de stam van Juda, uit Jeruzalem, heeft een nieuw youtubekanaal speciaal voor jongelui die weinig tijd/geduld hebben om lange preken aan te horen. Deze vond ik een mooie reactie op de wvk en zo heeft hij meer 1 à 2 minuten filmpjes voor wie het mag interesseren. https://m.youtube.com/watch?v=AXgDWLWngS8 van Bible Bites with Amir.
  Rusland heeft of zal nucleaire wapen in Syrië plaatsen gericht op Israel. Afgelopen 30 dagen zijn aantal wereldwijde aardbevingen 50% boven normaal, nog nooit zoveel vulkanen tegelijk zo onrustig etc. Zie Dutchsinse, Prophecyupdate, Behold Israel, JD Farag. Zij hebben info als je meer wilt weten. Het is nabij!

 20. NINA zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 18:12

  We moeten maar één ding doen:

  niet rennen met de wereld,
  maar wandelen met GOD!!

 21. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 19:08

  Beste Dirk, Even een reactie op het volgende: Je schrijft o.a.: “In Sodom em Gomorra draaide het om genot, om seks. De grote zonde van Sodom en Gomorra zal het praktiseren van homoseksualiteit zijn geweest”
  ik betwijfel sterk of dat zo is. De Bijbel vertelt ons, dat alle mannen uit de stad, jong en oud bij Lots huis te hoop lopen en van plan zijn de engelen te onderwerpen aan een groepsverkrachting. Dan zouden alle mannen en alle jongens in Sodom homoseksueel zijn geweest. Dat kan toch niet waar zijn? Waarom zijn Lot en zijn gezin daar dan gaan wonen? In Richteren 19 staat ongeveer hetzelfde verhaal, alleen daar wordt uiteindelijk de concubine van de man-een vrouw- naar buiten gestuurd en de menigte verkracht en vermoordt haar i.p.v. haar man.
  Vroeger werd verkrachting ook gebruikt als symbool van overheersing, als middel van gewelddadige vernedering en intimidatie. Heteroseksuele mannen, geen homo’s, die niet uit waren op seksueel contact, maar op het aanrichten van zoveel mogelijk schade. Ook in Sodom ging het niet om seksueel contact met wederzijds goedvinden, maar om geweld, het dreigement, dat het Lot nog slechter zal vergaan is ook een duidelijke aanwijzing daarvoor.
  De werkelijke zonde van Sodom was ,volgens de Bijbel, ongastvrijheid ( Ezech. 16:49-50), omdat ze “niets deden voor de armen en de machtelozen.”

  Het overdenken waard. Hartelijke groet en Gods rijke zegen toegewenst!

 22. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 19:46

  Beste Dirk, je hebt gelijk, we moeten weerstand bieden aan de boze. Radicaal zijn. Hoe? Allereerst iedere dag bidden om de gave van onderscheiding der geesten, ja iedere dag en dan de geestelijke wapenrusting aantrekken.
  En dan is het klaar? Was dat maar waar. Tegenwoordig worden we gedwongen om te denken en te spreken zoals de wereld het voorschrijft. Maar dan nog: Hoe kunnen we een kind wegsturen als hij uit de kast komt? Als hij zegt dat hij transgender is? Moeten we dan minder radicaal zijn? Ik weet het niet meer Dirk, het wordt steeds moeilijker. Radicaal tegen je kind zijn en het kwijtraken of met liefde helpen in zijn strijd? Veel dingen kunnen we radicaal afwijzen (geleid door de Heilige Geest), voor andere dingen moeten we toch minder radicaal zijn. Wat is jouw mening hierin?

 23. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 26 augustus 2018 om 20:14

  Beste Dirk,

  Dank voor dit mooie bemoedigende artikel. Ja, we leven in een wereld waar satan nog de overste is. Maar eens zal hij vernietigd worden. En wij zullen delen in die geweldige geestelijke zegeningen. Ondanks dat ik lang niet altijd radicaal ben of durf te zijn.
  Wat betreft de vraag van Peter Matla (nr.7) ben ik het eens met wat Marianne Stel (nr.16) schrijft. Ik was ooit in een geloofsgemeenschap waar men meende dat gelovigen zich moesten afzonderen van het kwaad. Op zich is dat wel goed, maar we moesten ook afstand nemen van bepaalde mensen of geloofsovertuigingen die anders dachten. Dat ik dat gedaan heb, daarover voel ik mij nog beschaamd. Van mijn ongelovige man heb ik geleerd dat het belangrijk is om trouw te zijn in contacten en niet af te haken omdat deze mensen niet direct ons gelovig gedachtengoed delen. Laten we ons niet verheffen boven andersdenkenden, maar ons kwetsbaar en trouw opstellen.

 24. San zegt:
  Geplaatst op maandag 27 augustus 2018 om 11:02

  Beste Dirk,

  Voor mij in deze tijd is het radicaal-zijn vooral alle aanvallen afslaan die het Woord Gods in al zijn zuiverheid willen doen verwateren en ontkrachten. De invloed van de Psychologie, Filosofie en Theologie die wat aan het Woord willen toevoegen wordt steeds gevaarlijker. Je kan tegenwoordig haast ook geen technische opleiding meer volgen want onwillekeurig werkt al die techniek ook mede aan de opbouw van het rijk van de Anti-Christ. En alle kennis schijnt bijna al hun neutraliteit te verliezen. Wil je als student aan een universiteit in deze tijd radicaal zijn, vergt haast een bovennatuurlijke inspanning om de (vaak) anti-christelijke wijsheden om te buigen naar Bijbelse waarheden. Ook zullen velen de gezonde woorden van de Heere Jezus niet meer kunnen verdragen. Wij zijn al ver in de eindtijd. De geest van deze wereld probeert iedere keer weer in een ander jasje dezelfde verderfelijke zaken ingang te doen vinden, die de mensen moeten afhouden van het waarachtig volgen van de Heere Jezus. Als je jezelf niet kan beheersen op wat voor terrein dan ook in deze wereld, in deze tijd en in een goddeloos land als Nederland waar alles kan en alles mag, dan red je het niet om te volharden en de eindstreep te halen. Radicaal-zijn is niet meer een optie, het is een noodzaak om geestelijk gezond te blijven en de (geestelijke) eindstreep te halen.

  Groeten van San

 25. otto zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2018 om 15:37

  Wij zien ook in deze tijd hoe de mens aan de geldmeter gemeten wordt hoeveel hij/zij kost vooral in de medische wereld, waar de rijken de dure medicijnen zelf kunnen kopen, terwijl de arme het met de goedkoopste medicijnen moet doen. Terwijl die funest voor hun lichaam zijn, maar hun klacht wordt niet gehoord. Ook onze christelijke politici houden dit systeem met hun instemming in stand, het is een schande. Hoeveel jongens en meisjes worden er niet voorgehouden: vorm geen gelijk span met ongelovige, hoeveel keer hoor je dit niet, maar dat christelijke politici met ongelovigen een regering vormen, en wel met partijen die al Gods geboden overtreden, daar hoor je niemand over, omdat het voor hen eigen belang is, en kom je daar aan ja dan geldt er andere regels, echt huichelachtig, daarom radicaal? Breek dan met al die partijen die de totale godloosheid verkondigen, en steun deze partijen ook niet, want gij geheel anders, breek met alles wat goddeloos is. Verkondig de waren Bijbelse woorden, en handel ook daarnaar, en dat geldt ook voor mijzelf, daarom vind ik dit een goed stukje van jou Dirk, maar ook al doen wij nog zo ons best, en hebben wij soms een terugval, er is altijd een weg terug naar Jezus.

 26. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2018 om 17:13

  Bedankt Dirk. Ja radicaal zijn voor jezelf met het besef: zonder de Here Jezus kan ik niets doen en daarbij God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Zijn liefde doorgeven aan iedereen die het maar horen wil. En vertel dat je zelf uit genade leeft met een oneindige liefhebbende God. Liefs Dineke.

 27. Florianne zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 augustus 2018 om 18:13

  Even een correctie op Ernst van Ollfen (nr11).
  Jezus was zelf niet dopende. Hij kwam naar Johannes de Doper toe om ZELF GEDOOPT TE WORDEN. Lees Mattheus 3 vanaf vers 13. Er staat ook nergens dat de discipelen van Johannes er niets meer van begrepen. Jezus heeft nooit zelf gedoopt toen hij op aarde rondwandelde. Ik lees de Statenvertaling, misschien staan er in andere vertalingen andere dingen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden