Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vreze des Heeren (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2018, 13:34 door Dirk A A

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.

Als onze kerken en gemeenten, ja, wij, als gelovigen, iets nodig hebben, dan is het wel de vreze des Heeren. Hierbij bedoel ik zeker niet dat we angst moeten hebben voor God, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit,’ zegt 1 Johannes 4:18.
Ik bedoel veel meer het ontzag en de diepe eerbied voor God, Die heilig is en almachtig. Dan is de Heere Jezus niet je vriendje van om de hoek, maar dan besef je dat ook Hij de heilige is, je Heere en Heiland, als je Hem door genade mag kennen.

Veel christenen houden van vrolijke en gezellige samenkomsten. Het moet niet al te serieus, niet al te zwaar zijn. En spreek liever niet te vaak over zonde en heiligheid. Daar worden we onrustig van.
Toch kan het nodig zijn dat we onrustig worden. Juist het spreken over de vreze des Heeren bepaalt ons bij onze onheiligheid en bij de noodzaak van bekering en levensheiliging. Te snel sluiten we compromissen met de wereld en met de zonde.

Ik heb het christenen horen zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus.’ Maar wie zo spreekt, heeft nog niet werkelijk begrepen wat verlossing inhoudt. Want wie beseft wat het de Heere Jezus heeft gekost om je te redden, zal een steeds grotere afkeer van zonde en ongerechtigheid krijgen, omdat je weet dat je Hem verdriet doet als je zondigt.

De uitdrukking ‘vreze des Heeren’ kom je verschillende keren tegen in de Bijbel. Ik noem er enkele.
Job 28:28 zegt: ‘Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.’
Heel mooi is wat we lezen in Spreuken 19:23: ‘De vreze des HEEREN is ten leven.’
En Spreuken 14:27 zegt: ‘De vreze des Heeren is een bron van leven.’

De vreze des Heren heeft niets te maken met angst voor God, maar veel meer met eerbied en ontzag voor Hem. Dat geldt voor de wijze waarop we omgaan met Zijn Woord, maar ook voor ons leven met Hem en ons spreken over Hem, ook in onze samenkomsten.
Er is vaak zoveel oppervlakkigheid in ons geestelijke leven. Een werkelijke ontmoeting met de Heere kan dat in één keer veranderen.

De eigenwaarde van Jesaja, voorzover hij die nog had, ging in één moment aan diggelen toen hij de Heere zag zitten op een hoge en verheven troon (Jesaja 6). En misschien was Jesaja wel de meest rechtvaardige mens die toen op aarde leefde.
Serafs stonden boven de Heere. ‘De één riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid’ (vers 3).
De deurpinnen in de drempels van de tempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook.

‘Wee mij, want ik verga!’ riep Jesaja uit, ‘ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien’ (vers 5).
Vervolgens kwam één van de serafs naar hem toe, met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen en raakte daarmee zijn mond aan en zei: ‘Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend’ (vers 7).

Een paar dagen geleden las ik in Ezechiël 3 over de verschijning van de HEERE aan Ezechiël. Bij hem zie je een vergelijkbare reactie als bij Jesaja.
‘Ik stond op en vertrok naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan…’ (vers 23 en 24a).

Soortgelijke reacties kom je ook in het Nieuwe Testament tegen wanneer mensen een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. In Lucas 5 lezen we over de wonderbare visvangst. De discipelen hebben heel de nacht gevist en niets gevangen. Wanneer de Heere Jezus, nadat Hij vanuit de vissersboot de schare heeft toegesproken, tegen Simon Petrus zegt dat hij naar diep water moet varen en de netten moet uitwerpen, protesteert Petrus eerst, maar zegt dan: ‘Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’

Even later blijkt dat het net zo vol vissen zit, dat ze hulp nodig hebben van anderen om het binnen te halen. Als Simon Petrus dat ziet, valt hij neer voor de knieën van Jezus en zegt: ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’ (vers 8).
Even later krijgt Simon Petrus dan de opdracht: ‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen’ (vers 10).

Wanneer Johannes op Patmos de Heere Jezus ziet in Zijn heerlijkheid en majesteit, valt hij ‘als dood aan Zijn voeten.’ Dan legt de Heere Zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Openbaring 1:17 en 18).

Wanneer we een ontmoeting met de Heere Jezus hebben, laat dat ons niet onberoerd. Dat raakt je tot in het diepst van je hart. Dan besef je: Hij is de Heilige. Misschien roep je dan ook wel uit ‘Heilig, heilig, heilig is Hij’. Een ontmoeting met Hem kan je voorgoed veranderen. Dan besef je ook dat je met Hem geen spelletje kunt spelen.

In feite deden Ananias en Saffira dat. Over hen lezen we in Handelingen 5. Dat is een lastige geschiedenis. Ananias en Saffira verkochten hun eigendom – misschien wel een boerderij – en brachten een deel van de opbrengst bij de apostelen. Hun zonde was dat zij deden alsof ze de hele opbrengst aan de apostelen, aan de gemeente, aan God schonken, terwijl ze in het geheim een deel achterhielden. ‘Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken,’ zegt Petrus tegen Saffira.

Toen Ananias en Saffira dood waren neergevallen voor de voeten van de apostelen, ‘kwam er grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden’ (vers 11). Ze beseften nu dat God, Die Zijn Zoon had gezonden om Zijn leven voor hen te geven, en ook Zijn Heilige Geest in hen had gegeven, zulke zondige daden niet zou tolereren.
Even later, in Handelingen 9:31 lezen we dan: ‘De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.’

Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren. ‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:17-19).

Het hoort bij elkaar: We hebben de Heere Jezus van harte lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en tegelijk hebben we een diepe eerbied en ontzag voor Hem. De schrijver aan de Hebreeënbrief – wellicht Paulus – brengt dit treffend onder woorden, Hebreeën 12:26-29:

26. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.
27. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.
28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
29. Want onze God is een verterend vuur.

Let erop dat de woorden in het laatste vers een citaat zijn van Deuteronomium 4:24. De bewoordingen hier in het Nieuwe Testament zijn bijna nog krachtiger dan in het Oude Testament. Heilige vrees voor God wordt vaak ook zichtbaar in opwekkingen. Zo schreef Dancan Campbell ooit:

‘Ik ken mensen op de velden, anderen bij hun weefgetouwen, die zo overweldigd waren door de vreze des Heeren dat ze uitgestrekt op de grond werden gevonden. Iemand die de hand van God op hem had gevoeld, zei: ‘Het gras onder mijn voeten en de rotsen om me heen lijken te roepen: “Vlucht naar Christus, neem de toevlucht tot Hem.”
Deze bovennatuurlijke verlichting door de Heilige Geest leidde velen in de Hebriden tot een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, nog voordat zij in de buurt van een opwekkingsbijeenkomst waren. Als de kerk iets nodig heeft, is het wel dit bewustzijn van God. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Dit kunnen wij niet bewerken met onze inspanningen, dit moet naar beneden komen, bij God vandaan. Ik verlang er zeer naar dat deze heilige aanwezigheid in ons midden zal komen. We beseffen niet hoezeer we dat nodig hebben.’

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 augustus 2018 om 14:41

  Psalm 19:10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid

  Dank u, Dirk. Prima overdenking.
  Ook onze wedergeboorte – om maar iets te noemen – is een veel diepgaander proces dan veel kerkelijke “propaganda” ons wil wijsmaken. Dit is echt een grief. Men zou het Woord van God toch niet mogen spreken, zo lang als men niet weet waar men het over heeft.

  Precies zo is het met Evangelisatie. Dat is veel meer dan een ledenwerfactie.
  De oplossing voor deze vervlakking schuilt in gebed.
  Men kan niet tot bekering komen zonder gebed, omdat de Geest bekwaam is ons te onderwijzen, als ons hart serieus naar Hem uitgaat.

  Daarin is dan ook het ontzag waarover je schrijft, de vreze des Heeren.

 2. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 16:38

  Geachte Dirk,

  Een treffende uiteenzetting van de onmisbaarheid van de vreze des Heeren!
  “Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein, van heil dat nooit vergaat.” (Ps. 19 : 5)

  Geloofd zij God!

  Hartelijke groet,
  B.

 3. tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 17:31

  Amen…

 4. Anny Venmans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 17:58

  Ik kan hier alleen maar “Amen” op zeggen. Dit is ook mijn verlangen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de vele gemeenten in Nederland. We hebben de Heilige Geest en het bewustzijn van God zo hard nodig in de gemeente, maar ook buiten de gemeente in de gewone wereld, waar we een voorbeeld mogen zijn. Dat we mogen beseffen hoe groot, almachtig en heilig Hij is. Jezus wil onze Vriend en Helper zijn, maar we hebben niet met Hem geknikkerd of gevoetbald. Dat moeten we goed beseffen. We mogen Hem bidden of Hij ons dit besef wil geven, of Hij ons hiervan wil doordringen, of Hij er ons steeds op attent wil maken als we respectloos bezig zijn, omdat het ons verlangen is om zo respectvol met Hem om te gaan.

 5. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 18:30

  Als ik de Bijbelstudie van hierboven lees dan moet ik altijd aan Nehemia denken. Hij werd erbij bepaald dat men elkaar afperste. Nehemia grijpt drastisch in met zijn woorden en met zijn daden. Dan zegt hij die veelzeggende woorden: Ik heb zo niet gehandeld want ik vrees God, Nehemia 5:15b.

 6. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 21:03

  Beste Dirk mooi stuk.
  Bij dit onderwerp moet ik vaak denken aan Johannes 15:13-14
  Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.

  Toen ik net tot geloof was gekomen vond ik dit zo geweldig en dat is het nog. Want door Jezus kunnen en mogen we vrijmoedig tot de Vader komen.

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 21:19

  Amen, Amen

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 21:30

  De “vreze des Heeren” heeft alles te maken met Gods heiligheid! Dat God een heilig God is hoor je in de kerk of gewoon onder christenen heel zelden. Gelukkig zijn er nog psalmen en gezangen die Gods heiligheid bezingen!! “Welk een vriend is onze Jezus” is ook volkomen waar, maar heeft geen goed gedaan aan de “vreze des Heeren”! Er gaapt een geweldige kloof tussen de zondige mens en de heiligheid van God. De enige brug over deze kloof heeft Jezus gelegd. Dat betekent dus niet dat de vreze voor de heiligheid er niet meer zou zijn. Het is goed om aan deze dingen aandacht te geven. Te gemakkelijk wordt – als je mensen hierover aanspreekt – gezegd: “God is toch een God van liefde?” Dat God ook een verterend vuur is wordt graag vergeten! De mens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor al al zijn daden. Er blijft daarnaast nog een heleboel ruimte voor de gezelligheid en het vrolijk zijn. De afwisseling tussen vreugde en verdriet, vinden we door de hele Bijbel heen, gelukkig maar.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 22:32

  Mooi belangrijk onderwerp Dirk en bedankt hiervoor. Belangrijk is het om diep te graven in Gods Woord. We noemen dat schatgraven, zoeken naar de verborgen dingen Gods in de Bijbel. In Christus zelf liggen alle deze schatten opgeborgen.
  Vissers, mensen die hun netten uitgooien om vissen te vangen, werden ook door Jezus geroepen, om hun netten te verlaten en Hem te volgen. Zodat ze voortaan vissers van mensen zouden worden. In hun rondwandeling op deze aarde met Jezus, hebben de twaalf discipelen veel geleerd/aangedaan en afgeleerd/afgelegd. Ook wij mogen Jezus Zijn volgelingen worden/zijn, en luisteren naar Zijn stem. Hij is het navolgen zo waard, en dit doen wij dan ook met diep ontzag, in de vreze des Heeren.

 10. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 22:41

  Vreze des Heren = Godsvrucht. In het Duits is het Gottesvurcht. Een munt heeft 2 zijden. Zo ook Vreze de Heren / Godsvrucht. De andere kant is het liefde tot God en die dringt ons meer naar Hem toe, naar Zijn Woord, zijn heerlijke wetten en naar het kruis (niet tot aan de voet van het kruis maar op het kruis zelf waar onze oude mens afsterft en de nieuwe opbloeit) waardoor wij meer gelijkvormig worden aan het beeld van Zijn Zoon.

  Aan de andere kant bang zijn om te zondigen, immers door bewust tegen Gods geboden in te gaan * ontstaat scheiding met God. Zij die eigenlijk meer van zichzelf houden dan van God, die vluchten niet van het kwade maar schurken dicht tegen het kwade en de verzoekingen aan en verdienen het te vallen. De Satan weerstaan doe je door te vluchten, je te wapenen én weerstand te bieden in het uur van de verzoeking (daar steevast NEE tegen zeggen, dat is aan het kruis blijven, uitleiden) én juist datgene te zoeken van Boven is.

  1 Timoteüs 4 vers 8 : “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst”.
  Over Job staat in Job 1 vers 8 : ”Want niemand is op aarde als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad”.

  * zonde hebben (1 Joh 1:8 en Rom 7:13-26)) is heel iets ander dan zonde doen (1 Joh 2:1 en Rom 6 en Jac 1:12-15 en 1 Joh 3). Zonde blijven we hebben al kan dat d.m.v. heiligmaking steeds minder worden. Zonde doen kunnen wij, in de kracht van de Heilige Geest en door godsvrucht nalaten.

 11. Wouter Millecam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 om 22:48

  Uit mn 💖 gegrepen, ik persoonlijk denk dat de losgeslagen wetteloosheid in onze samenleving verband houdt met dat de Vreze des Heeren totaal uit onze maatschappij verdwenen is.

 12. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 11:53

  Deze twee kanten moeten idd altijd belicht worden. De Heer God is 100% liefde én 100% heilig. Niet zoals bij een mens 50/50. Zijn Naam zij geprezen!

 13. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 12:07

  Ernst van Olffen: ZO IS DAT!!!!
  Bedankt Dirk, mooi artikel!

 14. Jannie de groot zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 13:20

  Shalom Dirk en alle lezers,

  Ook uit mijn hart gegrepen.
  Door GENADE mocht ik ervaren de HEILIGHEID van God. Afgelopen week mocht ik nog met een ouder echtpaar zingen het prachtige lied uit Joh. de Heer: Zijn liefde zocht mij teder…. nr. 497.

 15. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 15:40

  Een heel fijne column Dirk!! Bedankt!!

 16. Bertus Weerstand zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 18:13

  Dank voor je uiteenzetting, zo mag ik het ook zien.

 17. Japke zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 18:38

  Helemaal mee eens. Dank je

 18. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 20:27

  Geachte lezer,
  Terug naar Gods Woord, dat is de enige zuivere wegwijzer in deze ontwrichte tijden.
  In God zullen wij het Woord prijzen!
  Was getekend: prof. G. Wisse
  Overgenomen uit mijn oude vertrouwde en betrouwbare Statenvertaling.
  Maar hoe toepasselijk zijn deze woorden!

 19. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 2 september 2018 om 20:51

  ‘Gods verborgen omgang vinden.
  Zielen waar zijn vrees in woont.
  ‘t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
  Naar Zijn vre-de verbond getoond.’

  Uit een van Israels Psalmen.
  Wat kan de kerk hier veel van leren.

 20. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 8:51

  Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen.
  Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen!!

 21. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 10:25

  Volledig mee eens. Er wordt vaak neer gekeken op de gereformeerde gemeentes en de gereformeerde bond binnen de PKN, maar daar kennen ze echt nog de vreze des Heeren.
  Als ik in evangelische kringen zie dat men met de handen in de zakken en rond kijkend een loflied zingt denk ik vaak: Besef je wel wat je zingt en doet? We kunnen van nog veel leren van de gereformeerde gemeentes.

 22. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 11:17

  Dankjewel ook weer voor deze boodschap Dirk.

 23. San zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 14:57

  Beste Dirk,

  Ja, dit kan ik van harte onderschrijven. Voor het eerst heb ik deze waarheid recent van een zuster zo duidelijk gehoord, dat daarom heel veel misgaat in de Gemeente des Heren en geen wonderen en tekenen meer plaatsvinden (afgezien of deze dingen alleen aan de apostolische tijden voorbehouden zijn). Als je Jesaja 11:2 leest, dan zie dat het een werk is van de Geest (de vreze des Heeren). Afgelopen weekend werd ik stilgezet met een buikgriep (ik ben overigens niet zo vaak ziek) en ik vroeg mij af waarom ik niet mijn geestelijke werk kon blijven doen. Toen liet de Heere mij zien, wat het verschil is tussen de armoede van deze wereld en de rijkdom van Gods geestelijke rijkdommen. Vaak moet je oude dingen niet veranderen als dat niet echt nodig is, want vaak is iedere vernieuwing geen verbetering (geestelijk gezien). Zo zing ik met meer vreugde de liederen uit Johannes de Heer en gaan mijn ogen steeds meer open voor de eenvoud die in de boeken van Corrie ten Boom zijn gelegen. In het verleden hebben haar boeken mij weerhouden om mijn studie Psychologie af te ronden. Nog een jaartje en ik had een universitaire graad. Maar ik moest toen een keuze maken: Kies ik de weg van de aardse zekerheid of de rijkdom van Gods aanwezigheid. Gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt! Groeten van San

 24. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 16:31

  Volledig mee eens Dirk!

 25. Adeldeid zegt:
  Geplaatst op maandag 3 september 2018 om 19:40

  Helemaal mee eens! Ik ben de Here dankbaar dat in onze gemeente hier echt wel over gepredikt wordt. Gevolg hiervan is wel dat je geen volle zalen trekt meestal. Maar ik ben blij om nu in dit leven te weten waar het op aankomt.

 26. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 september 2018 om 9:27

  Prachtig Dirk! Is mij uit het hart gegrepen.

  ‘t Begin van ware wijsheid is
  – zo leert ons Gods getuigenis –
  de HERE als uw God te vrezen.
  Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
  hij dient zijn God met hart en hand.
  Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.
  Psalm 111

 27. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 september 2018 om 10:47

  Ontzag voor Jahweh is het begin der wijsheid, in Psalm 1 kunnen we daar al over lezen, voor hen die Zijn/Jahweh’s wetten/geboden en onderwijs betrachten/naleven en Jeshua, de vervulde Torah, volgen, ‘t is alles genade.

 28. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 september 2018 om 12:07

  In onze vrije baptistengemeente zingen we o.a. het lied:

  Dit is mijn verlangen, U prijzen Heer’
  Met mijn hele hart aanbid ik U….
  Al wat binnenin mij is, verlangt naar U
  Alles wat ik vinden wil, is in U.

  Ik vind het een prachtig lied, omdat we met dit lied onze liefdevolle Vader alle eer en lofprijzing en aanbidding geven.
  Mijns inziens doen we dit veel te weinig en Hij is al onze aanbidding waard, zoals blijkt uit Zijn Woord, de bijbel, waarin zoveel mooie bijbelgedeelten spreken/zingen van Zijn majesteit.

  Dankjewel Dirk voor deze zuivere en zorgvuldige uitleg van de vreze des Heeren.

 29. Wim Rechterschot zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 september 2018 om 6:34

  Dirk, wat ben ik dankbaar voor jouw commentaren zoals deze, en gisteren kwam de gedachte in me op toen ik het las in de bus naar huis: “Omdat Dirk zoveel van de Heere Jezus houdt, met eerbied en ontzag over Hem spreekt…”, daarom schrijf jij dit soort commentaren opdat Zijn Naam geëerd wordt. Ik denk aan de roepende in de woestijn. Johannes de Doper riep op tot bekering in zijn dagen. Bekeren, dat moeten wij ook doen. En laten we bidden voor onze predikanten/voorgangers dat zij die ‘roepstem’ mogen verstaan, en zelf weer gaan (op)roepen als destijds Johannes. Dirk, jij bent in deze een ‘voorganger’, een roepende! in deze donkere dagen in kerkelijk Nederland.
  Hartegroet, Wim Rechterschot

 30. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 september 2018 om 12:31

  Bedankt Dirk. Een heel mooi schrijven over de vreze des Heeren. Maar er zit ook pijn in deze woorden voor mensen die horen over de vreze des Heeren en er wordt ja en amen geknikt maar daarachter schuilt zonde. Zonde die kinderen thuis zien. Zonde als incest, drank misbruik ,porno, naar de hoeren gaan enz. Dat met de mantel der liefde bedekt wordt. Eerst bekering op alle fronten dan de vreze des Heeren.
  Jes.32:17 En waar gerechtigheid heerst, bloeien vrede, rust en veiligheid voor altijd.

 31. Sjouke zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2018 om 15:44

  Geliefde broeder Dirk.
  HET IS EEN WEEK LATER. Ik had je uitleg over de vreze des Heeren nog niet gelezen. Ondertussen heb je al een nieuwe mail gestuurd. Die moet ik ook nog lezen. Toch is het mij een behoefte alsnog te reageren over je onderwijs van vorige week. Bij het lezen van je uitleg verging het mij zoals ik dat vrijdagavond jl. beleefde. Ik hoorde ds. J. Westerink spreken over het gebed `Onze Vader`.
  Hij deed dit mede met gebruik van de Heidelberger Catechismus, zondag 45 tot en met 52.
  De eerbied voor de Heere had de boventoon. Daarbij kwam duidelijk uit een leven in de vreze des Heeren. Heel praktisch. Ik moest bij jouw commentaar aan woorden van ds. G.J. Buijs, reeds overleden, denken. De vader van PJDB. Hij zei bij de tekst Spreuken 9 vs 10, De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Niet de vertaling het begin. Een begin kan wel weer afgebroken worden. Maar het beginsel geeft aan dat er kiemkracht is. Blijvend, groeiend.

  De Heere stelle je bij de voortduur tot een rijke zegen. Dat velen van je lezers een leven in de vreze des Heeren mogen hebben of ontvangen.
  Met hartelijke broedergroet,
  Sjouke

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden