Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Brief aan Efeze: schokkend en bemoedigend – 1e brief (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018, 11:38 door Dirk A A

Wanneer je de brief aan de gemeente te Efeze in Openbaring 2 leest en nogmaals leest, dringt de vraag zich op: ‘Wat zou de boodschap van de Heere Jezus zijn wanneer Hij een brief aan onze gemeente zou schrijven?’ Het is wel zeker dat de gemeente van Efeze geschokt moet zijn geweest door de inhoud van de brief.


Een overzicht van de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3, in het zuidwesten van het huidige Turkije.

De komende weken wil ik alle brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 behandelen. Misschien is het een idee om ook in uw gemeente deze brieven eens als bijbelstudieserie te behandelen. Omdat ze brandend actueel zijn en buitengewoon leerzaam voor ons persoonlijke leven, maar ook voor ons als gemeenten.
Als er actuele ontwikkelingen zijn, die snel aandacht vragen, zal ik deze serie tijdelijk onderbreken.

Efeze was een centrum van cultuur en bedrijvigheid. Ook een centrum van onzedelijkheid, prostitutie, zwarte magie en occultisme. Er was in Efeze een grote tempel, die gewijd was aan de moedergodin, Artemis, ook wel Diana genoemd.

De gemeente van Efeze speelde een belangrijke rol in de vroege kerkgeschiedenis. De gemeente was gesticht door Aquila en Priscilla, die met Paulus van Korinthe naar Efeze waren gekomen.
Als er mensen tot geloof kwamen, verbrandden ze hun toverboeken (Handelingen 19:19). Paulus werkte er twee jaar en waarschuwde al dat ‘uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan’ (Handelingen 20:30).

Deze brief is een boodschap van de Heere Jezus Christus. Van Hem, Die de zeven sterren – de voorgangers van de gemeenten – in Zijn rechterhand houdt. Van Hem, Die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren, waar de gemeenten mee worden bedoeld. Hij wandelt tussen de gouden kandelaren, toetsend, keurend.

Alle brieven zetten in met de woorden ‘Ik ken uw werken’. De Heere kent de gemeenten door en door, ook onze gemeente. Hij ziet niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Hij weet precies hoe het ervoor staat met het geestelijk leven in onze gemeenten.

De brief aan Efeze zet in met een bemoediging. Deze gemeente wordt geroemd om haar werken, haar inspanning, haar volharding. Ze kunnen de kwaden niet verdragen en hebben hen, die zeggen apostelen te zijn, maar het niet zijn, ontmaskerd als leugenaars. In die begintijd van de gemeente waren er veel rondreizende predikers, van wie sommigen dwaalleringen verkondigden. Zij werden getoetst, beproefd en ontmaskerd als leugenaars.
Dit staat wel in schril contrast tot de hedendaagse verdraagzaamheid, die ook door veel christenen wordt gepresenteerd als de opperste vorm van liefde. ‘Want’, wordt dan gezegd, ‘laten we maar niet denken dat wij alleen de waarheid in pacht hebben’.

Efeze lijkt een gemeente waarop niets valt aan te merken. In een zondige en occulte omgeving strijdt men voor de waarheid. Er is echter één maar: ‘Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.’ Let op dit woord ‘verlaten’. Daar zit iets in van een bewuste keuze. Dat maakt deze constatering zo aangrijpend.
Kennelijk hebben ze zo gestreden voor de zuiverheid en de waarheid, dat dat ten koste ging van hun eerste liefde. De liefde, die zo kenmerkend was in het begin van deze gemeente, was er niet meer, waardoor er scheuringen plaatsvonden (Handelingen 20:29 en 30). Ooit hadden ze liefde tot al de heiligen (Efeze 1:15). En Paulus bad dat ze de liefde van Christus zouden kennen (Efeze 3:19).

Er volgt een ernstige oproep om te gedenken van welke hoogte ze gevallen zijn. Bekeer, bedenk en doe, dat zijn de drie kernwoorden in vers 5. Bedenk de ‘hoogte’ van jullie eerste liefde voor de Heere Jezus en voor elkaar. Bekeer je en doe weer de eerste werken. Als ze zich niet bekeren, zal de Heere spoedig komen om de kandelaar van zijn plaats weg te nemen. Kom in actie, nu!

Het kan zijn dat ook wij ons geestelijke vuur zijn kwijtgeraakt. Misschien kijkt iedereen tegen ons op, terwijl we weten dat die eerste, hoogste liefde uit ons leven verdwenen is. Mogelijk moeten we – met pijn in ons hart – zeggen dat dit voor onze gemeente geldt, dat Gods tegenwoordigheid is verdwenen. Het is geestelijk dor en droog geworden. Bekeer je, klinkt het dan ook tot ons!

Zoveel kerken doen in de Naam van Christus veel goede dingen en hun leden zijn toegewijd aan de kerkorganisatie. Maar het kan zijn dat onze goede werken en onze inzet voor de kerk ons beroven van onze persoonlijke tijd met de Heere Jezus. Hebben we nog zo’n honger naar Hem als we ooit hadden?
Hij is echter zeer genadig en roept op tot bekering en terugkeer naar Hem. Als dit niet gebeurt, kan er een moment komen dat de kandelaar daadwerkelijk van zijn plaats wordt weggenomen. De geschiedenis heeft dat wel duidelijk gemaakt en op grote schaal zien we gebeuren dat gemeenten verdwijnen.
Of, dat kan ook, de gemeente gaat wel door, maar de Heere Jezus is er niet meer. Zijn Naam wordt niet meer verkondigd, Zijn getuigenis wordt niet meer gehoord, Hij is de grote Afwezige. De kandelaar is verdwenen. Wat een drama als dit gebeurt.

In vers 6 wordt de gemeente van Efeze weer geprezen, omdat zij de werken van de Nicolaïeten haat. Het is niet helemaal duidelijk wie deze Nicolaïeten waren. Hoogstwaarschijnlijk leerden ze dat wanneer je maar gelooft, je kunt doen wat je wilt. Immoreel gedrag viel voor hen onder de ‘christelijke vrijheid’. Hun zonden waren immers al vergeven, zo dachten ze. Gods zegen zal echter nooit op zo’n leven rusten.

Alle brieven bevatten de oproep om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt. Zijn ook onze oren open voor Zijn stem? De brief sluit af met de geweldige belofte: ‘Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God is’ (Efeze 2:7). ‘Overwinnen’ betekent hier gelovend volharden tot het einde en behouden worden, ook al is het als martelaar.

In 2 Korinthe 12 lezen we dat het paradijs een beschrijving is van de woonplaats van God. In Openbaring 21 en 22 is het paradijs het hemels Jeruzalem, waar in het midden de boom van het leven staat, dat zal afdalen van de hemel naar de aarde, wanneer God Zelf bij de voltooiing van het Koninkrijk onder de mensen komt wonen.

De Boom van het leven wijst ten diepste op de Heere Jezus Zelf. Hij is de Bron van het leven. Nadat gelovigen ontslapen zijn en ook na de opstanding zullen de gelovigen tot in alle eeuwigheid delen in Zijn heerlijkheid, ‘eten van Hem’, zich verlustigen in Hem! Wat een toekomst wacht ons!

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 september 2018 om 13:27

  “Ja, wat een toekomst wacht ons.”
  Naarmate ons land en daarmede ook de wereld in snel tempo afglijdt naar de “ondergang/afgrond”, zoveel te dichter komen wij bij de “Toekomst die ons wacht”!!
  Dat betekent dat het gevolg is dat de gelovige zich ook steeds meer een vreemdeling gaat voelen op deze aarde.

 2. Leo&Rianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 0:46

  Elke week als we aan het Avondmaal deelnemen, hernieuwen we verbonden met de Heer. Een verbond is een heilige overeenkomst tussen God en ons. De verbonden die we sluiten worden duidelijk in de avondmaalsgebeden genoemd. Het is belangrijk om te weten wat die verbonden zijn en wat ze betekenen. Wij verbinden ons ertoe om de naam van Jezus Christus op ons te willen nemen. Daarmee tonen we dat we bereid zijn om met Hem en Zijn kerk vereenzelvigd te worden. Wij verbinden ons om Hem en onze medemens te dienen. Wij beloven dat we geen schande of blaam over die naam brengen. Wij verbinden ons om Jezus Christus altijd indachtig te zijn. Dat betekent dat we Hem en zijn bediening van invloed laten zijn op al onze gedachten, gevoelens en daden. Wij beloven zijn geboden te onderhouden. Als we dus aan het Avondmaal deelnemen, hernieuwen we de verbonden die we bij onze doop hebben gesloten. Jezus heeft aangegeven hoe we aan het Avondmaal deelnemen en heeft gezegd dat wij, als we ons hieraan houden, ons van onze zonden bekeren en in Zijn naam geloven, vergeving van onze zonden ontvangen. De Heer belooft dat we, als we Zijn geboden onderhouden, altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. Iemand die zich door de Geest laat leiden, zal de kennis, het geloof, de macht en de rechtschapenheid hebben om het eeuwige leven te beërven. Hoe kunnen we ons geestelijk voorbereiden op deelname aan het Avondmaal? Niemand mag onwaardig van het Avondmaal nemen. Dat houdt in dat we ons moeten bekeren voordat we aan het Avondmaal deelnemen. We hoeven niet volmaakt te zijn om van het Avondmaal te kunnen nemen, maar we moeten wel een bekeerlijk hart hebben. Onze houding jegens deelname aan het avondmaal is van invloed op onze ervaring met het Avondmaal. Als we met een rein hart aan het Avondmaal deelnemen, ontvangen we de beloofde zegeningen van de Heer.

  1 Korinthe 11:27-29 (waardig van het Avondmaal nemen), Johannes 4:5-14 (Jezus is het levende water) en Johannes 6:30-35 (Jezus is het brood des levens).

 3. Jochananen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 14:03

  hoe moeilijk is Gods Woord soms toch te begrepen? Zolang we Gods Woord niet recht snijden (KJ – vertaald het nog beter met ‘verdelen) en alles op één hoop gooien, dan krijgen we uitleggingen die zo moeizaam te doorgronden zijn.

  Beste Dirk, een voorbeeldje, je haalt bijvoorbeeld Hand. 20:29+30 aan en zet deze af tegen Ef. 1:15, maar gaan we de chronologie na, dan vindt Ef. 1:15 minimaal 2 jaar plaats ná Hand. 20, zo als jij het nu brengt draai je dit precies om!
  Verder zou het veel inzicht geven indien het besef doordringt dat Openbaring een Joods boek is.

  Verder stel je dat e.e.a. toekomstig is, dit is in tegenspraak met veel teksten in de Efezebrief, waar veel zaken in de voltooid tegenwoordige tijd staan, neem bijvoorbeeld Ef. 2:19!
  We zijn reeds nu al in deze tijd met Hem opgewekt!

 4. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 14:27

  Vernieuwd ben ik van de Heere Jezus gaan houden toen ik een boodschap voorbereidde over Johan de Doper en de Heere Jezus die voor een kort moment samen dienden. De eerste vereiste voor een geroepen gezant is NEDERIGHEID. (Joh. 3:22-4:1) De discipelen van Johannes werden jaloers, maar Johannes werd blij, net zoals bij Mozes (Numeri 11:29). Een nederige broeder of zuster krijg je nooit jaloers (Fil. 1:18). Onder alle omstandigheden blij als Zijn Naam, maar gepredikt wordt.

 5. Michiel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 14:43

  Onderstaand een toepasselijk lied bij het commentaar. De woorden zeggen genoeg.

  Vader in de hemel
  die zoveel om mij geeft
  dat U in Uw genade
  Uw Zoon gegeven heeft
  Dank U voor Uw liefde
  Uw eindeloze trouw
  dat ondanks al mijn falen 
  U zegt: “Ik hou van jou”.

  Herstel mijn eerste liefde
  die ik ooit had voor U
  want ik wil van U houden
  nog zoveel meer dan nu.
  Mijn hart moet weer gaan branden
  zoals het heeft gedaan
  vol vuur en vol van hartstocht
  die nooit meer weg zal gaan.

  De drukte van het leven
  trok mij met zich mee.
  De liefde die vervaagde
  de passie die verdween.
  Ik was U niet vergeten
  maar nam de tijd niet meer 
  om in uw woord te lezen
  bij U te zijn o Heer

  Herstel mijn eerste liefde
  die ik ooit had voor U
  want ik wil van U houden
  nog zoveel meer dan nu.
  Mijn hart moet weer gaan branden
  zoals het heeft gedaan
  vol vuur en vol van hartstocht
  die nooit meer weg zal gaan.

  Vader in de hemel
  met eerbied vraag ik nu
  of U mij wilt vergeven.
  Ik kan niet zonder U
  Dank U voor Uw liefde
  Uw eindeloze trouw.
  En Vader, ik wil zeggen
  dat ik zoveel van U hou.

 6. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 16:12

  Beste Dirk, graag wil ik reageren op het stuk over de predikanten van “Op goed gerucht”. Zij kennen Israël niet als staat. Zij willen dat Israël niet meer genoemd wordt in de kerkorde. Dit is vreselijk, vooral voor de predikanten zelf want: Wie Israël vervloekt zij vervloekt. Jammer alleen dat “Trouw” (en jij) er niet bij gezet heeft wat wij in het Reformatorisch Dagblad wel konden lezen: nl. dr. R. de Reuver, scriba van de PKN reageert zeer afwijzend op het Manifest. “De God van Israël is onze God en daarmee is onze relatie met het jodendom uniek, en anders dan met de islam of met het boeddhisme.’ Ik vind wel dat dit ook genoemd moet worden. Wij hebben gelukkig wel een Israelzondag en bidden dat dit zo zal blijven.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 september 2018 om 21:57

  Geachte medegeloofsgenoten,

  Vervelend lastig is het zeker, dat vroeger, maar nu ook, steeds maar weer nieuwsfeiten verbogen en verminkt worden. Dus gaan we ook vooral met Bijbelse weergaven van onbegrepen aard en inhoud vragen om inzicht en wijsheid. Daarom mogen we hier met elkaar, aan de hand van Dirk van Genderen zijn schrijven elkaar opbouwen, verbeteren, aanvullen en aansporen om de rechte paden te blijven bewandelen.

  Het is nog niet zolang geleden dat er nieuws kwam uit Israel, daar was een rood kalfje geboren ‘t welk door rabbijnen goedgekeurd werd. Te lezen in Numeri 19:2, ja het gehele hoofdstuk spreekt erover. God heeft er een altoosdurende inzetting van gemaakt. Daarom volg ik dit met de daaruit voortkomende ontwikkelingen ook met belangstelling.

 8. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 9:36

  NICOLAiETEN = sectarisch. Dank je Dirk met deze oproep, kan ieder zelf in eigen hart kijken.

 9. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 13:15

  Deste Dirk, in eigen hart kijken, in dat van mijzelf in de eerste plaats… Is de eerste liefde er nog? Voor mij is dit een zeer belangrijke oproep, en je kan zo vermoeid zijn, alleen al als je rondom je heen kijkt naar de mensen en naar de kinderen die het zo moeilijk hebben. Je luistert naar hun verhalen, het verdriet dat ze meegemaakt hebben, uit vluchtelingenkampen. Ze zijn moedig, zoeken een veilige plaats, een nieuw leven, leren de taal, er is zoveel nood, en in dat stuk van jouw schrijven ligt: we hebben U Here zo nodig, in de stille omgang met U. Ik hoop ik dat velen Uw hart laten zien, uw bewogenheid, en Uw liefde die blijft voor Uw mens. Ik geloof dat de Here Jezus vraagt aan de Vader: God, wacht nog even tot Mijn bruid klaar is, klaar voor U, Mijn Vader. Hartelijk bedankt Dirk, ik zat al een paar maanden met de vraag in mijn hart: ben ik nog in mijn eerste liefde? Dit ervaar ik ook in de kerk, en ik vraag aan de HERE om een nieuw pinkstervuur waardoor we weer een sterke zekerheid van geloof en kracht mogen gaan zien…

 10. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 21:08

  EERSTE LIEFDE betekent dat God en Jezus en Gods Woord bij jou op de EERSTE PLAATS staan. Dat jouw leven is overgegeven, dat je alleen maar wilt leven en doen wat God van je vraagt, omdat je van Hem houdt, en dat je dus ook een hekelt hebt en schuwt alles wat je verbinding en omgang met God in de weg staat. Natuurlijk hebben we gezin, huis en auto e.d. en moeten we werken om dat draaiende te houden maar daar moeten we niet voor leven en zo druk mee zijn. Hij / zij die de schat (in de akker) gevonden hebben zijn daarvan gegrepen en lachen om de prijs (alles opgeven).

  Over reactie Leo & Rianne: het nieuwe verbond. Het oude verbond was De Wet houden, dat niet kunnen en daardoor regelmatig offers brengen. Het nieuwe verbond is (Hebr 10:9) niet iets houden of offeren maar overgegeven leven (net) als Jezus die zei: “hier ben ik om uw wil te doen”. Dan worden zijn wetten in je hart en verstand geschreven (Hebr 10:16).

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 21:11

  Openbaring; De 7 brieven, met 7 vermaningen, maar ook met 7 waarschuwingen en 7 beloften, enz. met als slot de opname van de gemeente, dat is 7×7 is 49 en 50 is de opname van de gemeente. Zo ook het boek Openbaring 7 – 7-voudige oordelen over deze wereld en kerk. Met als 50: De volledige verlossing van heel Israel. De heer Jezus heeft Zijn Koningschap aanvaard. En zal als Koning heersen over en met Zijn uitverkoren volk.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 23:36

  Dat Efeze veel te maken heeft met met de werken van de duisternis, blijkt wel uit de geestelijke wapenrusting van Efeze 6. De brief (Ef. 1) begint al met een verklaring van het “geheimenis”. Efeze had beslist veel kracht en volharding nodig! Verder lees ik in Efeze 5: 11: 14
  “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ONTMASKER ze veeleer.
  Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
  Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.” Dit wordt dan gevolgd door een bemoediging:
  14 “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”
  Helaas zijn het meestal weinigen, die blijven volharden tot het einde.

 13. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2018 om 23:39

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je goed geschreven en doordacht artikel!!

  Toch heb ik mijn bedenkingen. Jij begint met een artikelenreeks over de zeven gemeenten, terwijl op Gods kalender (Lev. 23), de Verzoendag en het Loofhuttenfeest aanstaande zijn. Volgens mij krijgen de door jou te schrijven artikelen in deze periode niet de aandacht die het zou moeten hebben. Misschien in een wat later stadium?

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 14. Esther zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2018 om 18:08

  Heel erg dank je wel, broeder Dirk, voor dit mooie artikel. Een enorme bemoediging.
  Ik ga er niet veel op zeggen, alles is al gezegd in dit artikel.

  Broeder Dirk, Vaders zegen en liefde om je heen en je dierbaren. Ook voor alle broeders en zusters.
  Hartelijke groet van mij, Esther.

  PS, prachtig gedicht Michiel (5), past geweldig mooi bij het schrijven van Dirk.

 15. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2018 om 22:31

  Het gedicht, dat Michiel geplaatst heeft, is een lied getiteld “Herstel mijn eerste Liefde” van Marcel Zimmer.
  Dit even ter aanvulling.

  Veel Zegen gewenst!

 16. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2018 om 10:39

  Bedankt Dirk. Ja hoe gaat je geloof met ups en downs. Het lied van 5 zou je elke dag moeten lezen. De blijdschap de liefde voor het geloof die God je elke dag wil geven, laat je soms roven door dingen van elke dag of nare dingen. Soms ben je je liefde voor je naaste kwijt. God is goed, Hij waarschuwt je, want bij Hem is het goed.
  Vrijzinnig protestant is voor mij geen christen als hij niet Christus ziet als almachtige God, Vrede Vorst, Koning der joden, Hoorn des Heils, de Waarachtige enz. Ik snap dus niet dat zij in een christelijke organisatie zitten. Maar zij hebben bekering nodig. Bekeren naar de Here Jezus onze Verlosser en Heiland, onze God. Liefs Dineke.

 17. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2018 om 12:19

  Beste Dirk,

  Inderdaad, in Efeze 6:10-20 wordt over de geestelijke wapenrusting gesproken! Afgelopen week lag ik (weer) plat met (weer) buikgriep waarbij ik geen hap door mijn keel kon krijgen en geen eten kon binnenhouden. En dan komt de vijand met zijn afschuwelijke gedachten en dromen mij lastig vallen, als ik slaap. Het was iets waar ik niet meer tegenop gewassen was. Het leidde tot een conflict met iemand door de telefoon. En nu besef ik, dat ik afzie van een verantwoordelijke positie in de Gemeente van de Heer. Ook omdat de Heer mij de tekst gaf uit Jeremia: “…Zoudt gij voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet! …” Het was al een zware last om te dragen, maar de druk is enorm groot geestelijk om niet te vallen en geen water bij de wijn te doen als je voorganger van een gemeente wil zijn in deze tijd. Bovendien krijg je nog alle zorgen die in zo’n gemeente een rol kunnen spelen voor je kiezen. Er staat in Psalm 116:6: …De Here bewaart de eenvoudigen. Ik was verzwakt maar Hij heeft mij verlost.. Een grote les is dat ik teruggebracht ben bij de eenvoud van het geestelijk leven en nu heb ik van de bibliotheek wat boeken van Corrie ten Boom geleend, wat nog steeds zeer genezend is op mijn houding, mentaliteit en gezindheid. En als je een theoloog bent (wat ik overigens niet ben!) en je bent niet bereid zo eenvoudig en nederig te zijn als een kind, dan word je misleid door de demonische wereld, zoals die theoloog in je artikel die alles wat met het Jodendom te maken heeft, uit de Gemeente wil verwijderen. Groeten van San

 18. Avda zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 september 2018 om 11:40

  Over “nicolaÏeten” heb ik ooit ergens gelezen (het spijt me dat ik niet kan zeggen waar..): “nico” betekent overwinnen en “laos” betekent het volk. Het gaat hier dan over de geestelijken die heersen over het volk in een gemeente. Kan iemand mij zeggen of dit een juiste uitleg is? Dank je wel, Dirk voor je schrijven iedere week, ik lees het graag.

 19. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 september 2018 om 4:55

  Wel in de wereld maar niet van de wereld!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden