Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pergamum: waarheid en leugen – 3e brief (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 september 2018, 14:18 door Dirk A A

Van Pergamum (= hoogte) zijn alleen nog maar ruïnes over. In die stad – toen de hoofdstad van Asia – was ooit een groot altaar voor de Griekse goden, onder meer voor Zeus en Asclepios. Vandaar wellicht dat vers 13 van Openbaring 2 zegt dat de troon van de satan daar staat. De stad was een centrum van afgoderij.


Het uit Pergamus afkomstig Zeusaltaar in het Pergamum Museum in Berlijn.

Wat betreft de troon van de satan kan worden gedacht aan het enorme troonvormige altaar van Zeus dat in de stad stond. Nu bevindt dit altaar zich in het Pergamum Museum in Oost-Berlijn.
Anderen denken aan de prachtige tempel van Asclepios die in Pergamum stond. Asclepios (of Aesculapius) was de heidense god van de genezing, die afgebeeld werd als een slang en de bijnaam Sooter (Heiland) droeg. Ook wordt wel gewezen op de tempel van de keizer Augustus, die werd beschouwd als een god.

Belangrijker nog was dat er in Pergamum ook een gemeente van de Heere Jezus was. Deze gemeente krijgt een brief van Hem, Die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft (Openbaring 2:12-17). Hij kent de gemeente door en door, net zoals Hij ons kent. Van de gemeente is behoorlijk wat positiefs te melden. Ze is trouw aan de Naam van Christus. Ze verloochent Hem niet, ook niet wanneer Antipas – ‘Mijn getrouwe getuige’ – wordt gedood. Volgens de overlevering werd Antipas op het Zeusaltaar in een bronzen stier (het symbool van Zeus) geworpen, die enorm verhit werd, waardoor hij levend verbrandde. Het woord getuige (martus) kreeg later mede door deze tekst de betekenis ‘martelaar’.

Toch mankeert er ook het één en ander. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam. Bileam werd door God belemmerd om het volk Israël te vervloeken, maar hij gaf Balak wel de raad om Israël te verleiden en in het kwaad te storten (Numeri 25 en 31). En dat gebeurde. Israël koppelde zich aan Baäl-Peor en bedreef ontucht.

Ook in Pergamum dreigt zo’n combinatie van waarheid en leugen, wat leidt tot afgoderij en hoererij (vers 14). Het wordt hun tot een struikelblok, een valstrik. Het leidt tot hoererij en het eten van afgodenoffers, wat in Handelingen 15:20 aan de gemeente van de Heere Jezus wordt verboden.
Een mix tussen kerk en wereld. Herkenbaar, toch? En wat is het gevolg? Dat het zicht op de Heere Jezus verduisterd wordt. Wanneer je onder de invloed van de wereld komt, gaat dat gegarandeerd ten koste van je relatie met de Heere Jezus.

Moeten we ons dan afzonderen van de wereld? Kan het zijn dat we doorgeslagen zijn naar het opgaan in de wereld? Een gelovige, iemand die door het geloof in de Heere Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen, is door Hem apart gezet, geheiligd. Wij vullen dat snel negatief in. Maar is er iets mooiers te bedenken dan Hem te kennen en bij Hem te horen? Laten we Hem aanprijzen en Hem laten schitteren in ons leven!

In vers 15 wordt weer gesproken over de Nikolaïeten, die we ook in de Brief aan Efeze tegenkwamen. In Efeze ging het om de werken van de Nicolaïeten, in Pergamum over de leer van de Nicolaïeten. De dwaalleraars krijgen alle ruimte om hun dwaalleer te verkondigen en er wordt naar hen geluisterd.
Met de Nicolaïeten worden wellicht dezelfde personen bedoeld als met de volgelingen van Bileam. Men meent dat het voor een gelovige niet uitmaakt wat hij met zijn lichaam doet, omdat het geloof volgens hen een louter geestelijke zaak is, en dus weinig met de rest van het leven te maken heeft. Ook vandaag zijn er Nicolaïeten onder ons, en vermoedelijk hebben ze meer invloed dat we denken. Het is de hoogste tijd om schoon schip te maken in de gemeente van de Heere Jezus.

In vers 16 wordt de gemeente opgeroepen zich te bekeren. Er mag geen tolerante houding zijn tegenover hen – in hun midden – die een dwaalleer aanhangen. Als ze zich niet bekeren, zal Christus spoedig tot hen komen. Hij zal dan Zelf met het zwaard van Zijn mond de strijd aanbinden tegen de dwaalleraren, degenen die zich voordoen als christen, maar in zonden leven en een dwaalleer verkondigen. Dan zal hun hetzelfde lot treffen als Bileam, die eerst eveneens werd bedreigd door het zwaard (Numeri 22) en later gedood door het zwaard (Numeri 31).

Het zwaard duidt hier op het oordeel over de gemeente die niet luistert. Dit zijn opmerkelijke woorden in deze brief. Tegenwoordig wordt nogal eens de vraag gesteld of Gods oordeel ook in het Nieuwe Testament is terug te vinden. Steeds vaker luidt het antwoord ontkennend. God is toch enkel liefde, wordt gezegd… Maar juist de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3 laten zien dat Gods oordeel wel degelijk ten uitvoer kan worden gebracht wanneer volhard wordt in het kwaad.

Wie overwint, wie zich rein bewaart van of breekt met de zonde en de dwaalleraars, ontvangt bij de wederkomst van de Heere Jezus het verborgen manna, een witte steen en een nieuwe naam. Het verborgen manna duidt op het ware en eeuwige leven in het Koninkrijk van God en staat tegenover het eten van afgodenoffers in vers 14. In feite is dit verborgen manna de Heere Jezus zelf.
Tijdens de exodus uit Egypte naar het land Kanaän voorzag de Heere het volk Israel van manna, hemels brood. Dat manna is er nu niet, is verborgen, maar wie weet, geeft de Heere eenmaal weer dat manna, wanneer Zijn Koninkrijk is gekomen. Je mag ook zeggen dat Gods Woord het hemelse manna is waarmee de Heere ons nu al voedt.

Witte stenen werden in die tijd onder andere gebruikt als teken van vrijspraak door een rechtbank en als toegangsbewijs voor feesten. Op dergelijke stenen stond echter geen naam, terwijl dat hier wel het geval is. De winnaar van een sportwedstrijd kreeg een plaatje met zijn naam erop mee naar huis, om daar aanspraak te kunnen maken op hulde. Volgens een joodse traditie vielen er kostbare stenen tussen het manna.
De witte steen met de nieuwe naam in 17 is het toegangsbewijs tot het feestmaal met de Heere Jezus. Openbaring 19:9 zegt: ‘En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.’ Wat een feest zal dat zijn! Het feest waaraan wij ook deel zullen mogen nemen als we de Heere Jezus kennen en liefhebben.

Ook zullen de gelovigen een nieuwe naam ontvangen. De nu nog onbekende nieuwe naam (Jesaja 62:2; 65:15, vgl. Openbaring 19:12), die past bij het verheerlijkte opstandingslichaam dat de overwinnaars zullen ontvangen bij de komst van de Heere Jezus. Wat een heerlijke toekomst wacht ons.

Dirk van Genderen

(Dit is het derde commentaar in een serie van zeven over de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3.)

9 Reacties

 1. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2018 om 21:39

  Voor zover ik weet is “de troon van satan” (zoals deze tempel van Pergamus heet) kort voor de eerste wereldoorlog naar Berlijn gehaald! Het was vervolgens in Berlijn, waar daarop twee wereldoorlogen werden ontketend met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. 6 miljoen Joden werden omgebracht, uitgedacht (ENDLÖSUNG) in Berlijn nogmaals!! Ik zou de vraag willen stellen, of het, als het NIET zo gebeurd zou zijn, als ze deze tempel NIET naar Berlijn gehaald zouden hebben?? Heil, heil en nog eens heil, riepen bijna alle Duitsers!! Het ontlokt bij mij de gedachte, dat de meeste mensen niet door Jezus, maar door satan worden geleid. Ik hoorde net op de Duitse TV een vrouw, die de Holocaust overleefde en het doodschieten van haar ouders van dichtbij meemaakte…. Een uitspraak die mij de koude rillingen over mij bracht was: “Ik heb elke Mark, die zij mij na de oorlog wilden geven als “Wiedergutmachung” geweigerd, omdat Duitsland zich niet moet verbeelden, dat er over hun daden enige “Wiedergutmachung” kan bestaan, want dat kan helemaal niet!! Na wat in de afgelopen oorlog gebeurd is, is onvoorstelbaar. Ik heb zelf de razzia’s in Amsterdam als 8 jarige jongen heel dichtbij en bewust meegemaakt. Heel aardige mensen, die Duitsers maar op andere momenten weer zo “bezeten” dat ze op Texel nog NA 5 mei ’45 ontelbare Ukraïeners nog even uitmoordden. Dat zoiets mogelijk was bij hoogontwikkelde “aardige” mensen geeft mij nog altijd stof om na te denken!! “Door WIE laten wij ons leiden?” In Gods Koninkrijk wordt satan “gebonden” en kan hij de dan levende mensen niet meer verleiden en waarschijnlijk zien we dan pas “de mens” zoals die zou moeten zijn en zoals hij/zij bedoeld was!! Dat houdt mijn gedachten regelmatig bezig. Door WIE iemand wordt geleid verraden zijn “vruchten” (Matth. 25).

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2018 om 22:00

  Wat zullen wij van deze dingen zeggen: als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn. Het hoofdstuk 2 begint met vers 12 dat de ‘hoeder’, de engel der gemeente, een brief krijgt gericht op Pergamus, waar onder meer Goddelijke aanbevelingen instaan.
  Maar Ik heb (enige) weinige dingen tegen u, vers 14, waar de verwijzingen naar Num. 22:23, 24:14 en 31:16 bij aangegeven worden.
  Het volgende vers 15 geeft duidelijk hetwelk Ik haat aan: 16 Bekeer u; zo niet… Hier staan de verwijzingen uit Jes. 49:2, Efez. 6:17, Hebr. 4:12 en Openb. 1:16 bij.
  Bij vers 17 staan helemaal geen verwijzingen naar andere Schrifgedeeltes bij.

  Ik weet persoonlijk dat God nooit geen verplichtingen op mijn schouders legde. Het liefdevolle geduld met mij (moeilijke leerling) nodigde om dichter bij Hem te willen komen. Voor een driemaal heilige God kon ik NOOIT bestaan, begreep ik heel goed. Door de gang door dit leven, kwamen de nodige opvoedkundige lessen als vanzelf naar mij toe. Als Gods licht over ons komt, Zijn Heilige Geest ons overtuigt gaan de ‘lampjes’ wel branden. Zodat ik me iedere dag en nacht wil toewijden aan de Heer van alle leven.

 3. Klaas Kwakman zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2018 om 12:34

  Als aanvulling op de tekst van Ernst van Olffen, wil ik nog toevoegen dat Stalin het altaar naar Rusland heeft meegenomen. Hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen weet niemand, die wreedheden zijn ontelbaar. Nikita Chroesjtsjov heeft in zijn regeringsperiode dat altaar weer teruggegeven aan Berlijn om het te plaatsen in het Pergamum museum. Wanneer het precies de eerste keer naar Berlijn is getransporteerd is mij niet bekend. Waarschijnlijk in de tijd van Keizer Wilhelm II, de initiatiefnemer van de WO-I, met als gevolg de WO-II als wraak. Elke dag moesten er bloedoffers worden gebracht op het altaar, dus mensenoffers (kinderen), de eis van satan.
  Wat staat ons nog te wachten?

 4. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2018 om 16:05

  Ook Barack Hoessein Obama hield zijn eerste politieke speech vanaf een replica van de troon van satan.
  Overigens is het goed om eens bij https://pillaroffire.nl te kijken voor wat men hier in Nederland gaat doen met een replica van de boog van Palmyra
  Gebed dringend gewenst

 5. Maranatha zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 om 12:05

  Sjalom beste Dirk. Wat ben ‘k blij met het stuk dat jij geschreven hebt. Ben er juist weer mee bezig via een bijbelstudie die er geen zicht op heeft. Houdt mij graag helemaal bezig met de juiste eindtijdstudies. Ook over de nieuwe naam. Deze studie van jou vind ik heel mooi weerlegd. Hem alle eer en dankzegging waard. Bedankt daarvoor h.gr.

 6. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 om 12:54

  Beste Dirk,

  Het commentaar is anders geschreven dan je meestal doet. Heel informatief en ik heb er dieper over moeten doordenken. Probeer wel de pastorale toonzetting aan te houden, zou ik je willen aanreiken. Want de meeste mensen zitten eerder op een bemoediging te wachten en niet zozeer op heel veel kennis ( alhoewel dat wel nodig is natuurlijk! ).

  Veel zegen op je werk! Groeten van San

 7. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 om 14:23

  Bedankt Dirk. Dwaalleringen zitten in onze hele samenleving en ook in de kerk. Hoe dichter bij God via de bijbel, daarom is het lezen van de bijbel heel belangrijk met de Heilige Geest, die alles in je hart wil leggen wat Waarheid is, want anders gaat de leugen regeren, wat je heel vaak ziet. Kijk maar naar Israël.
  Als wij geen kennis van de bijbel hebben en de Heilige Geest niet vragen het op de juiste manier te begrijpen. Dus bijbel lezen is heel belangrijk je leert God kennen de mens kennen en satan leugens kennen. Satans leugens daar is de hele maatschappij mee doorweven. Bijvoorbeeld abortus, euthanasie, Israël en nog zoveel meer. Hoe minder geloof in de Here Jezus, hoe meer leugens je ziet in de maatschappij en hoe eenzamer de mens wordt met zelfmoord verandering van persoon. Bidden en liefde voor onze maatschappij is nodig en ook voor de kerken, opdat iedereen ook een andere weg ziet die je ook kunt kiezen. Liefs Dineke.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018 om 22:58

  Wat staat ons nog te wachten; alles is in Gods hand, Hij is in grote ijver ontbrand voor Zijn Volk en voor Zijn land, en zeer toornig op al die kerken en volken die Zijn land verdeeld hebben en de volken zullen weten wie de God van Israel is.

 9. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2018 om 11:29

  Dag Dirk.
  Even een late reactie van mij, ik lees deze brieven nu pas omdat ik o.a. een rondreis door Israel met het Hollandkoor heb gemaakt en er andere dingen op mijn weg kwamen maar bij het lezen van deze brieven aan de 7 gemeenten kwam er een gedachte bij me op namelijk: Is het ook een idee om deze brieven in een boekvorm op te schrijven? (En je uitleg van de Romeinenbrief.)
  Zodat wij dat boekje van je kunnen kopen en jij een financieel meevallertje hebt en misschien een gedeelte ervan aan een goed doel kunt schenken, bv. aan jullie dochter Lieke en haar man
  (gaat me niks aan hoor wat je met het geld doet.) Een boek kun je namelijk ook uitlenen of weggeven om mensen te laten lezen wat jij schrijft. Ik heb mensen regelmatig gewezen op deze site maar ik heb het gevoel dat het het ene oor in gaat en het andere oor weer uit.
  Ik ben zeer blij met deze brieven en je nieuwsbrieven in het algemeen.
  Ga zo door, heel veel Zegen daarbij toegewenst!

  Shalom,
  Jannie.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden