Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Thyatira: waarschuwing en aansporing – 4e brief (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018, 9:53 door Dirk A A

Toen ik de brief aan de gemeente aan Thyatira las, raakte ik geëmotioneerd. Vanwege de geweldige heerlijkheid en majesteit van de Heere Jezus, in de woorden waarmee Hij wordt beschreven: ‘Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper’ (Openbaring 2:18). Maar ook omdat de valse profeet Izebel alle ruimte krijgt om deze gemeente te verleiden. Waarom is er niemand die haar stopt? Daarom gaat de Heere Zelf ingrijpen om het kwaad te stoppen en uit te roeien. Gelukkig zijn er ook getrouwen in deze gemeente, de overwinnaars. Zij ontvangen bij de komst van de Heere Jezus de morgenster en mogen dan delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken.


De ruïnes van Thyatira.

Met vlammende ogen doorzoekt Christus de gemeente in Thyatira, maar ook onze gemeente, ook ons leven. Hij ziet alles. Zijn voeten als blinkend koper wijzen op Zijn majesteit en heerlijkheid, maar met deze voeten zal Hij ook Zijn vijanden vermorzelen. Deze beeldende beschrijving zal de mensen in Thyatira hebben aangesproken, omdat er ook veel metaalbewerkers in de stad woonden.

Alleen hier, in dit deel van het boek Openbaring, wordt de Heere Jezus de Zoon van God genoemd. Er wordt veel goeds gemeld over de gemeente in Thyatira. Vers 19 van Openbaring 2 somt op: de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.
Het is mooi dat eerst de goede dingen worden genoemd. Als wij naar een gemeente of een kerk kijken, zijn we soms snel met onze oordelen. Laten we leren eerst de goede dingen te zien. Ook als we misschien heel negatief zijn over onze eigen gemeente, mogen we de Heere wel bidden om open ogen om ook het goede nog te zien. Anders bestaat het risico dat we cynisch en negatief worden, wat beslist geen getuigenis is voor de Heere Jezus.

Maar wanneer God werkt, weet je zeker dat de duivel niet stil zit. Wees daar alert op in uw eigen leven en ook bij u in de gemeente. We lezen in vers 20 over Izebel, een valse profeet, die in de gemeente de ruimte krijgt voor haar afgodendienst. Deze gemeente heeft geen onderscheidingsvermogen. Izebel kennen we als de vrouw van koning Achab, die ooit de Baäldienst naar Israël bracht, inclusief 850 valse profeten.
Wat toen in de dagen van Izebel gebeurde, gebeurt weer in Thyatira. Men ziet de vrouw Izebel als een profetes. In werkelijkheid brengt zij echter een dwaalleer. Ze verleidt de gemeente tot hoererij en afgodendienst.

Een centraal element in de religie van Izebel was seksuele immoraliteit, zelfs in de tempel. Een poosje geleden vertelde een voorganger van een evangelische gemeente mij dat hij onderzoek had gedaan onder de jeugd in zijn gemeente naar hoe de jongelui met elkaar omgingen. Velen bleken seks te hebben in hun relaties, zonder dat ze getrouwd waren. En porno kijken op internet, dat bleek voor velen heel gewoon te zijn.
Het is de religie van Izebel, die ook onze kerken, onze gemeenten, onze levens verontreinigt, kapot maakt. Denk ook aan geestelijke hoererij. Breek ermee, beste mensen. Juist hierdoor wordt het getuigenis van de gemeente van de Heere Jezus ernstig verzwakt!

Waar een afgod wordt binnengehaald, verdwijnt God. Zeg niet te snel dat dit bij ons niet gebeurt. Zijn wij in staat een dwaalleer te onderscheiden van de waarheid? Dat zullen we alleen maar kunnen wanneer we de Heere kennen, met Hem leven en met Hem wandelen en ons laten leiden door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Blijf geestelijk wakker en waakzaam, tot de komst van de Heere Jezus.

Ten tijde van Izebel betaalden de Israëlieten voor de Baäldienst. In de Middeleeuwen kochten veel mensen door aflaten hun zaligheid. Tenminste, dat dachten ze. Velen zullen na hun sterven tot hun afgrijzen hebben ontdekt dat ze altijd in een leugen hadden geloofd.
Misschien proberen ook wij wel onze eigen zaligheid te bewerken door een leven vol veel religieuze activiteiten. Toch kan daar ten diepste de geest van Izebel achter zitten. Pas op dat we geen eigen altaar plaatsen naast of in plaats van het altaar van de Heere Jezus. Dan vinden we het kruis alleen onvoldoende en vervallen we in afgoderij. Stel toch uw vertrouwen op de Heere Jezus alleen, op het volmaakte offer dat Hij bracht!

De valse profetes Izebel wordt opgeroepen tot bekering (vers 21). Het oordeel wordt nog (even) uitgesteld. Dat is nog genade van God.
Zij weigert zich echter te bekeren. In het volgende vers volgt dan de aankondiging van de strafmaatregel. Zij zal op het ziekbed worden geworpen, met allen die met haar overspel bedrijven. Het is een laatste oproep om te breken met de zonden. Wanneer er geen bekering volgt, zullen de oordelen komen. Gaan wij vrijuit als het over deze zaken gaat? Zijn er in ons leven zonden waarvan we weten dat we ermee moeten breken?

De woorden in vers 23 zijn afschrikwekkend. De valse profeet en haar kinderen zullen sterven. Als een oordeel van God. Met ‘haar kinderen’ worden wellicht de naaste volgelingen van deze valse profeet bedoeld en is een verwijzing naar de kinderen van koningin Izebel die ooit ook omkwamen vanwege de zonden van hun ouders. Hier in vers 23 is dit gebeuren een krachtige oproep tot een zuivere levenswandel aan de rest van de gemeente.

Vervolgens gaat het in vers 24 over degenen die niet tot zonde verleid zijn, die de diepten van de satan niet hebben leren kennen. Sommigen denken dat ze alles moeten onderzoeken, overal kennis van moeten nemen, ook van het occulte en het duistere. Dat is helemaal niet nodig, blijf alstublieft ver van de zonde en de ongerechtigheid verdaan. Wie zich erin verdiept, loopt het risico te verongelukken, zeker geestelijk. Dat zagen we ook in de voorgaande verzen.

Degenen die de Heere trouw gebleven zijn, worden opgeroepen vast te houden wat ze hebben, tot de komst van de Heere Jezus. Zij zijn de overwinnaars. Door Gods kracht en genade blijven ze trouw aan de Heere en volgen zij Hem. Zij ontvangen de morgenster en mogen delen in de heerschappij van de Zoon van God over de heidenvolken. Als een geschenk van Hem. De gelovigen worden mede-uitvoerders van het oordeel dat de Zoon van God voltrekt aan de volken.

Openbaring 20:4 zegt:
‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’

De morgenster is de planeet Venus, het symbool van macht en overwinning. In Openbaring 22:16 wordt Christus genoemd als de Morgenster. In deze brief ontvangen de overwinnaars de morgenster. Het is de eeuwige heerlijkheid die Christus aan de Zijnen schenkt.

Misschien kent u het prachtige dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers. Om de woorden van die titel, daar gaat het ten diepste om in deze brief aan de gemeente van Thyatira, dat we er ‘geheel voor Hem’ zijn, tot de dag van Zijn komst. Laten we bidden dat de Heere ons open oren geeft om te horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt (vers 29).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018 om 19:05

  Dirk. Ik vind het een verwarrende tijd ook op geestelijk gebied. Kijk naar het humaan karakter, wat vele kerken van nu hebben, als je waarschuwt voor Moslim vluchtelingen, en ook op de gevaren wat dit met zich mee brengt, dan ben je niet barmhartig!! Maar als ik kijk dat juist door deze instroom ook de Jodenhaat steeds meer toeneemt, dan is dit niet goed, en zorgwekkend. Voor 2 jaar geleden zag ik een tv uitzending uit de rivierenbuurt in Amsterdam waar jonge Marokkanen het jammer vonden, dat zij niet in 1940 hier waren, want dan hadden zij Hitler wel een handje geholpen, en geen enkele kerk, of christelijke politieke partij reageerde. Bij ons in de kerk riep een dominee ‘o allah, de barmhartige’. De koude rillingen liepen over mijn rug, en kom er nu zo weinig mogelijk meer. Nu de kerk van tegenwoordig zegt niet meer wat fout is, en als je niet met de meute meegaat, dan ben je onbarmhartig. Ik lees heel vaak mijn bijbel, en lees heel andere dingen dan die nu gepredikt worden, wat moet je dan, ik weet het soms niet meer. Als ik lees hoe een christen gezin bestaande uit vader/moeder/ 4 broers uit Nigeria uitgemoord zijn door moslims, een jongen komt thuis, en vindt zijn moeder doodgeschoten, en zijn vader en 3 broers verbrand, dit is toch verschrikkelijk, en er gebeuren nog zeer veel van deze praktijken, en het christelijke westen zwijgt. Dirk ik stop nu, want ik vind dit zo schandalig van de westerse kerken om daarbij weg te kijken, daarom, ik zoek het in de bijbel, en ik kan ook zeer veel teksten aanhalen waar ook voor de vreemdeling en hun goden gewaarschuwd wordt, maar ja, als je dit zegt, dan ben je onbarmhartig, daarom blijf ik bij wat mij als kind geleerd is, en houd mij door veel bijbel lezen en daar aan vasthouden.

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 oktober 2018 om 22:56

  Ja ik mag ook uitzien naar de Dag die gaat dagen. Mogelijk na een gitzwarte nacht, zodat Jezus het geloof moet zoeken in mensenharten en gemeentes.
  Wanneer we EEN willen zijn, een plant met Hem, gaan we ook vruchten dragen, en wel 30, 60, en 100-voudige vrucht. In een lied wordt dit gezegd: Houdt wat gij hebt verlies uw eerkroon niet, zie steeds op Jezus die verlossing biedt. Maak hier op aard’e de naam des Heren groot, houdt wat gij hebt, wees trouw tot in de dood.

  Zag vanavond een you-tube filmpje dat een huwelijkse band uitbeelde van een drievoudig snoer dat niet licht verbroken wordt.Voorwaarden zijn bij God daarom ook altijd zo belangrijk zoals: Onvoorwaardelijke liefde, van de man en vrouw. Barmhartigheid aan elkaar betonen. Genade aan elkaar betonen.

  Als slot is het tenslotte zo: wie God bewaart is wel bewaard.

 3. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 8:33

  De geest van Izebel had niet alleen meer afgoderij tot gevolg, maar ook de inquisitie (1 Koningen 18:4). Verschil van mening onder christenen zal er vrijwel altijd bestaan, maar laat dat gepaard gaan met broederliefde i.p.v. geweld.
  Overigens een mooie uitleg van de diepten van de satan!

 4. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 9:04

  Dirk helaas kwam je bericht pas 24:01, op de gekke techniek kunt je ook al niet meer vertrouwen!
  Prachtig en zeer helder wat je schrijft over Thyatira, volkomen gelijk dat Izebel ook heden ten dage nog net zo actief is onder ons. Daarom hoop ik zeker dat je ook bij Zeeland in de een gebeds bijeenkomst wil houden, laat SVP spoedig weten wanneer je een datum hebt!
  God’s Zegen!

 5. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 14:13

  Fijn!!….de uitleg van de “brieven”!

 6. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 16:59

  Aan Otto, allah is de god van Mohammed, die hij verzonnen heeft om van al de afgoden van toen één god te willen, net als de Joden en Christenen. Maar een mens kan geen God, dè God op de wereld brengen. Hij is de Allerhoogste! En Hij heeft aan Mozes Zijn naam bekend gemaakt: JHWH – Ik Ben. En zo heet ook de Here Jezus: Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven o.a.. En Hij Leeft!

 7. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 19:55

  Gelukkig is het God zelf die over Zijn kerk waakt. Als het mensenwerk was zag het er waarschijnlijk niet goed uit.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 oktober 2018 om 21:19

  Aan de ene kant gebeurt er heel veel goeds in kerken en aan de andere kant is er zoveel schijnheiligheid. Maar is het eigenlijk niet altijd al zo geweest? Het verschil met vroeger is, dat men zich voor uitspattingen en ongerechtigheden niet meer schaamt. Alles moet leuk zijn! Ook hoor ik nogal eens – als ik misstanden aanroer: “God is toch een God van liefde?” Dat er ook geschreven staat, dat God “een verterend vuur” is en ik wijs daarop, dan wordt daar zelfs niet op gereageerd. Jezus maakte blinden ziend en zijn tegenstander maakt zienden blind. Geweldig is het initiatief voor de gezamenlijke verootmoediging, maar hoe “echt” is die verootmoediging? Ik kom nog altijd onder de indruk van de verootmoediging van Nehemia: Neh. 1: 6 – 8 “Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
  7 Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. 8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.”
  Het geweldigste vind ik, dat Nehemia voor zichzelf en zijn familie geen uitzondering maaktt! Ik loop er constant tegenaan, dat altijd “anderen” de schuld krijgen! Dat geeft dan weer voedsel aan allerlei complot theorieën, zodat je zelf buiten schot blijft. Toch ben ik er van overtuigd, dat er geen andere weg meer is, dan jezelf vernederen, zoals Jezus zich voor ons vernederde. Een andere weg zie ik niet.

 9. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op maandag 8 oktober 2018 om 13:29

  Heer ontferm U, wij hebben allen gezondigd en derven Uw heerlijkheid. Wees ons genadig en vergeef ons. U alleen bent waarachtig, U bent overwinnaar. Doe Uw aanschijn weer over ons lichten en geef ons Uw vrede. Amen

 10. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 8 oktober 2018 om 14:24

  Bedankt Dirk. Heidens denken komt in iedere kerk voor. Maar hoe zie je het. Door de Heilige Geest. Verootmoediging geeft ruimte voor de Heilige Geest en dus heel belangrijk. Liefde heeft alles te maken met recht en gerechtigheid. Gods liefde kost Hem de kruisiging van Zijn Zoon. Liefde mag niet goedkoop zijn zoals de liefde van de wereld. (Ongewenst zwanger. Oplossing abortus enz.) Liefde voor je naaste, maar pas op voor een rotte appel, die alle andere appels rot maakt, want dat is veel gebeurd in de kerk. Dus de Heilige Geest moet aanwezig zijn in je leven om onderscheid te maken tussen naasten en rotte appels. Voor het laatste heb je kennis van de bijbel nodig en de Heilige Geest. God is heilig, daarom verootmoediging. God is machtig, maar je ziet overal om je heen werken van satan (drugs, pillen, koffieshops, porno, slechte films enz. enz.) Wil je Gods machtige werken zien zul je, je moeten bekeren. Bij elkaar willen komen en willen verootmoedigen is nodig om op de machtige werken van God te rekenen.

 11. Anna Maria de Volder-Dikkeboom zegt:
  Geplaatst op maandag 8 oktober 2018 om 15:14

  Jaren terug raadde Floyd Mc Clung van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam ons aan om naar de dichtstbijzijnde kerk te gaan en daar biddend aanwezig te zijn. Jaren daarvoor kreeg ik het dagboek van Oswald Chambers ‘Geheel voor Hem’ cadeau. Dit dagboek is een leidraad in mijn leven geweest. Ik ben blij als ik hoor dat er velen zijn, die dit gelezen hebben. Het maakt het lezen van G’d’s woord duidelijker. Door uw brieven voel ik mij verbonden met mensen naar G’d’s hart. Ik bid u zijn zegen toe.

 12. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 8 oktober 2018 om 16:28

  Dirk even tussendoor als het mag. Vandaag is Asia Bibi voor de Pakistaanse hooggerechtshof verschenen, en zij hoort binnenkort of zij ter dood gebracht gaat worden of niet. Nou hebben radicale moslims gezegd: als zij vrijgesproken wordt zij onmiddellijk door die groep omgebracht gaat worden. Nou heeft dit christelijk land de mond vol: ‘WIJ GAAN ZE HALEN’, nou hoop ik dat de Nederlandse regering haar gaat halen, en haar de vrijheid geeft in Nederland, want deze vrouw heeft zoveel geleden, dus CU/CDA/SGP, er ligt een taak voor U voor een zuster in nood!! Ik wilde dit toch even kwijt, omdat er zoveel belang bij is. Dank je wel, en bid voor haar dat zij vrij mag komen, en dat God haar de bescherming geeft die zij zo nodig heeft.

 13. San zegt:
  Geplaatst op maandag 8 oktober 2018 om 16:56

  Beste Dirk,

  Dit gedeelte heb ik heel lang geleden bestudeerd naar aanleiding van iets waar ik toen mee zat. De Heere gaf mij toen het vers: …Ik leg u geen andere last op…. Het was een pastoraal advies van de Heere. Hij liet mij zien dat ik bij Hem geen grote prestaties hoefde neer te zetten. Hij wilde dat ik alleen deed, wat Hij van mij vroeg. En dat alleen is Hem genoeg. Daar was ik erg blij mee. In mijn leven ben ik heel zwaar overbelast geweest, omdat mijn vader mij vlak voor zijn overlijden had gevraagd voor de zaak en zijn gezin te zorgen, als hem iets zou overkomen en te dien tijde deed ik gymnasium-B (wat ik afgemaakt heb) en volgde ik lessen aan het Amsterdams Conservatorium (dat heette toen het Sweelinck Conservatorium). Je kan je dan ook voorstellen hoe zwaar ik overbelast ben geweest de laatste drie jaar van mijn middelbare school! Bovendien schreef de psychiater mij medicijnen voor die zelfmoordplannen induceerde en die later uit de handel zijn genomen omdat er dodelijke aflopen met die medicijn waren voorgevallen (het merk “Halcion”). Als ik toen niet een goede vriend had gehad, had ik nu niet meer geleefd. Na drie jaar studie psychologie was het gevolg dus 33 jaar psychiatrie met schizofrenie. Maar omdat de liefde van Jezus in een zuster voor mij zo groot was, ben ik van alle klachten van schizofrenie in een (1) klap bevrijd. Dat was begin van dit jaar. Hopelijk mag ik op jouw forum dit getuigenis geven want het is waar en echt gebeurd. De vriend leeft nog en is nu oudste in een gemeente en hij heeft theologie gestudeerd. Verder heb ik nog een goede vriend waardoor ik tot geloof ben gekomen tijdens mijn eerste jaar studie psychologie. De Heere Jezus heeft driemaal mijn leven gered. Eerst lichamelijk, toen geestelijk en als laatste mijn ziel. Groeten van San

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 oktober 2018 om 22:00

  Mag ik iets voor San schrijven? San, ik heb dit medicijn ook gehad. Was helemaal in de war, kon niet goed meer denken enz. Tijdens onze vakantie hoorden we over de radio wereld omroep over dit medicijn, wilde onmiddellijk stoppen, maar dat was gevaarlijk. Ik dank de Heer dat ik het via de wereld omroep hoorde. Ik ben blij dat je nu genezen bent want geestelijk ziek zijn is vreselijk. Sterkte San.

 15. Conny zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018 om 8:43

  Dirk, het is vreselijk wat er nu gebeurt en ik bid mee. Het lied wat ik pas gezongen heb op het bazuinen feest is: Spreek tot de Volken, opwekking 667 https://youtu.be/3008885GKOM Met tranen in mijn ogen zie ik aan in wat voor verrotte wereld we wonen. Ik weet 1 ding: Jeshuha is Heer!! Elke knie zal voor Hem buigen en tot die tijd, leef dicht bij Gods woord.

  San, Prijs de Heer voor jouw redding, ik kreeg op mijn 44e, in 2006, een hartinfarct na de begrafenisdienst van de zus van mijn zwager die op 26 jarige leeftijd verongelukte. Ze was een kind van God en die afscheidsdienst heeft mijn hart aangeraakt en ik vertelde dat ik Jezus wilde leren kennen, 3 dagen later lag ik in het ziekenhuis en kreeg 5 omleidingen, raakte mijn baan kwijt en zat heel diep. Toen heb ik me in 2009 laten dopen en ging bidden en vasten en kwam vrij van mijn zondige leven en hiervoor prijs ik de Heer. Dit jaar heb ik weer een ingreep aan mijn hart gehad, gedotterd en 2 stents maar ik ben Hem zo dankbaar dat ik nog mag leven in Zijn nabijheid in genadetijd. Gods zegen lieve mensen en houd vol, Hij is de Heer!!

 16. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018 om 10:55

  Beste Dirk,

  Ik wil je bedanken voor je trouw en inzet om steeds maar weer nieuwe commentaren te schrijven. Er is in Nederland,onder gelovigen, echt behoefte aan mensen die De Waarheid nog eerlijk en duidelijk brengen. Ik kreeg vanmorgen een zin in mijn hoofd en ben toen gaan kijken of het in de Bijbel staat, en ja, in 1 Samuel 3:1 staat: “Het woord van de Heere was schaars in die dagen.” Ik denk dat de situatie in Nederland zo is als toen Samuel werd geroepen. Geestelijk donker. Daarom, Dirk, ga door, ook al is de tijd donker, Samuel werd ook in zo’n donkere tijd geroepen.

  En San wil ik bedanken voor zijn getuigenis. Ik heb een broer die ook lijdt aan schizofrenie. Alleen hij wil niets meer met het geloof te maken hebben. Hij is ook intelligent maar ook eigenwijs. Met alle nare gevolgen van dien. Het is allemaal heel smartelijk.

 17. khendrikavdmolen; zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 oktober 2018 om 17:04

  Hallo, hartelijk bedankt voor je woorden.
  Hopelijk mag je ons nog heel lang schrijven.
  hvdmolen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden