Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sardis: U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood – 5e brief (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 oktober 2018, 16:29 door Dirk A A

De gemeente van Sardis zal behoorlijk geschrokken zijn van de brief die ze kreeg van ‘Hem, Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’. De boodschap is duidelijk: ‘Sardis, Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’
‘U hebt de naam dat u leeft…’ Misschien wordt er zo ook wel naar ons gekeken, naar mij, naar onze gemeente. Ik hoorde een gastpredikant in een preek zeggen: ‘Gemeente, u staat bekend als een levende gemeente…’ Wat een compliment, maar of het ook klopt…? De Heere ziet ons hart aan, ook het hart van onze gemeente. Hoe kijkt Hij naar ons, naar onze gemeente? Roept Hij ons wellicht ook dringend op tot bekering, net als de gemeente van Sardis?


Overblijfselen van de synagoge in Sardis.

Deze vijfde van de zeven brieven vinden we in Openbaring 3:1-6. Sardis is rijk. Door handel in wol, textiel en zalven en door het goud dat in de omgeving gedolven wordt, is er luxe en welvaart. Twee edelstenen uit de plaatselijke mijnen danken hun naam aan de stad: de sardion en de sardonys.

Wie deze brief goed leest, zal ontdekken dat het woord ‘naam’ vaak wordt gebruikt. Het geeft aan hoe goed de Heere Jezus deze gemeente en haar leden kent. Al in het eerste vers wordt opgemerkt dat Sardis de naam heeft dat zij leeft. En vers 4 zegt dat er enkele namen in deze gemeente zijn die hun klederen niet hebben bezoedeld. Ook wordt opgemerkt dat de naam van de overwinnaar niet zal worden uitgewist uit het boek des levens.

Sardis wordt bestempeld als een geestelijk dode gemeente (vers 1). Dit lijkt een keihard oordeel. Wij zouden zeer aarzelen om zoiets over een gemeente te zeggen, wij geven liever complimenten, ook in de gemeente. Maar juist zo’n typering kan een schokeffect teweeg brengen. Is het echt zo erg? Jazeker, de Heere kent immers de werken van deze gemeente en Hij heeft ze niet vol bevonden voor God.

Leg uw gemeente, uw eigen leven, eens naast deze gemeente. Hebben wij misschien ook de naam dat we leven, terwijl we dood zijn, niet op de Heere Jezus gericht zijn, maar op onze eigen dienst aan Hem? Een geestelijk dode gemeente brengt geen geestelijke vruchten meer voort. Het is een zakelijk gebeuren geworden, er wordt nauwelijks waar geestelijk leven gevonden, er is geen gerichtheid op de Heere Jezus.
De meeste leden van deze gemeente dragen de naam ‘christen’, zonder het werkelijk te zijn. En zelfs de weinigen die nog wel serieus bezig zijn met het geloof, moeten versterkt worden, moeten leren hun vertrouwen helemaal op de Heere Jezus te stellen, omdat ze anders ook dreigen te sterven (vers 2).

De gemeente in Sardis wordt nog niet direct afgeschreven. De tijd die ze krijgt om nog terug te keren tot God, is echter wel beperkt. Het is dan ook een dringende oproep om wakker te worden en zich te bekeren, anders zal de Heere Jezus komen als een dief, waarbij we moeten denken aan een onmiddellijk ingrijpen op een onverwacht moment.

Er zijn nog enkele personen in de gemeente die hun klederen niet hebben bezoedeld. Dat zijn de trouwe gelovigen. Zij hebben hun leven rein gehouden. Denk niet dat dat in die tijd wel meeviel. De stad stond als zeer zondig bekend.
Ook vandaag is het niet eenvoudig om een rein leven te leiden. Voortdurend zullen we ons bewust af moeten wenden van de zonden. Wie bijvoorbeeld enkele seconden naar pornobeelden kijkt, kan al bezoedeld raken door seksuele begeerten. Denk vooral niet dat je er immuun voor bent, maar weet tegelijk dat de Heere je bij wil staan en ook vergeving wil geven als je gestruikeld bent en weer naar Hem terugkeert.
Job 31:1 zegt zo treffend: ‘Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?’ Meer dan ooit is het noodzakelijk om radicaal te zijn. Breek met elke zonde, voordat je geestelijk gebroken wordt door die zonde.

Het is mooi om te zien hoe in deze brief wordt ingespeeld op de leefsituatie van toen, om de boodschap goed te laten landen. Degenen die hun klederen niet bezoedeld hebben, ontvangen juist witte klederen, het teken van reinheid, heiligheid, gerechtigheid. Juist vanwege de textielindustrie in Sardis zal dit beeld zeker hebben aangesproken.

De kleur wit is de kleur van de overwinning (Openbaring 3:5). De naam van deze overwinnaars zal niet worden uitgewist uit het boek des levens, dat alle namen bevat van degenen die de Heere toebehoren en behouden worden. Dat sluit nauw aan bij wat gebruikelijk was in Sardis om ter dood veroordeelden te schrappen uit de bevolkingsregisters. De namen van de trouwe gelovigen zullen nooit worden geschrapt uit het boek des levens.

Ze krijgen die witte klederen omdat ze het waardig zijn, zegt vers 4. Deze opmerkelijke zinsnede wordt in Openbaring 4:11 voor God gebruikt (‘Gij, onze Heere en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht’) en in Openbaring 5:12 voor het Lam (‘Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom…’). Zijn wij het waardig om eenmaal ook met deze witte klederen bekleed te worden?

‘…Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en Zijn engelen…’ (vers 5). Zij hebben de Heere Jezus beleden in een zondige en vijandige omgeving, Hij zal hen belijden voor Zijn Vader en Zijn engelen. Een betere Voorspraak is niet denkbaar.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. willie schwencke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018 om 14:59

  Beste Dirk en andere lezers, ik doe graag mee met de gebedsbijeenkomsten, als het in mijn omgeving (Soest)is. Bij dezen wil ik een ieder oproepen om te bidden tegen de machten van de boze, de duisternis, speciaal in deze maand waarin Halloween gevierd zal gaan worden, waar kinderen langs de deuren komen voor Trick & treat, waar bij o.a. Walibi Flevo tussen 6 en 28 oktober ‘Fright Night’ is, dit is inmiddels uitverkocht!
  Waar Horror clowns aan het wheel of fear draaien, want ‘dit jaar staat jouw leven op het spel’. Daarin hebben ze gelijk, alles draait om onze zielen, waar je o.a. kunt winnen: de kettingzaag, verstikking of zoutzuur.
  Waar allerheiligen en/of allerzielen gevierd gaat worden, en de Walspurgernacht, op 31 oktober, waarin Satanisten vloeken zullen gaan uitspreken over christenen en kerken, waar soms, las ik, ook mensenlevens geofferd worden!
  Vandaag is het: coming out day, waar de regenboogvlag als symbool voor wordt gebruikt, waar mensen raar opkijken als er bij gemeentehuizen geen vlag word opgehangen.
  Vader vergeef het hun, hun onwetendheid, laten we bidden voor genade, voor open harten, als wij, want van wie anders zullen ze het horen, over de smalle weg, die ten leven leidt, vertellen.

 2. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018 om 17:28

  We kunnen dat alleen waardig zijn/worden in Jezus’ Naam! Als we achter Zijn bloed schuilen…

 3. jJANNY zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018 om 19:14

  Dank voor dit gedeelte, het is goed om in de spiegel te kijken en te bidden door te vragen of we waarlijke christenen zijn.
  janny

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018 om 20:39

  Toen ik las, dat Sardis een welvarende en rijke stad was en ik hoor Jezus tegen de gemeente zeggen dat ze “dood” zijn, moest ik direct denken aan Jacobus 2.
  Jacobus 2: 15 – 17 “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?
  Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.”
  Een gemeente kan “geweldig levend” zijn en mogelijk behoren automatisch heel veel welgestelden en zakenmensen tot die gemeente en ze doen niets voor de armen, voor weduwen, wezen en kinderen bijvoorbeeld, kortweg “delen” van je welvaart, dan is je geloof zo dood als een pier! Veel gemeenten zijn bijvoorbeeld nauwelijks bezig met de zending en dan heb ik het over “delen” van je geloof buiten de gemeente! Delen van geloof, maar ook van geld, voedsel en goederen maakt voor Jezus een gemeente pas “levend”!! Ik maak heel veel mee, dat gemeenten veel geld spenderen voor zichzelf, voor gebouw en overige zaken. Wie werkelijk gelooft, dat we in de “eindtijd” leven, gaat toch niet investeren in verfraaiing van je gebouw en/of inrichting, nieuwe kerkklokken e.d. Er is in de wereld zo veel nood, waaronder ook verborgen nood dichtbij! We zijn vaak drukker met onszelf dan met de ander, een fenomeen dat eerder toeneemt dan afneemt!
  Het bijzondere van deze zeven brieven is, dat elke gemeente zich kan spiegelen aan een van deze gemeenten.

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018 om 22:48

  Dat is heel erg Dirk wat de engel van de gemeente van Sardes te horen kreeg. De werken die de HEERE doorgrondde en mocht toetsen liegen er nooit om. Voor Hem behoeven we ons nooit mooier voor te doen dan we zijn. Immers de uiterste schuilhoeken van mijn en ons hart kent Hij al van verre. Ook ons wijzen met de vinger zal nagelaten moeten worden. Die ander deugt dan niet zoals de overspelige vrouw bijvoorbeeld, opgebracht tot de Rechtvaardige Jezus, en ook op heterdaad betrapt nog wel. Toen al die beschuldigers een voor een afgedropen waren, richtte Jezus zich op en vroeg waar die aanklagers gebleven waren.
  Vertrokken, nadat Jezus schreef in de aarde. Wat een geweldige vrijspraak kwam toen over de Heiland Zijn liefdevolle lippen. Maar er achteraan ook de woorden van: zondigt van nu aan niet meer.

  Wanneer we wel weer eens bezoedeld raken dan is het zaak om mij/ons direct weer door Jezus bloed te laten reinigen. Geen zonden verbloemen of goed gaan praten dus. Opdat wij niet zullen sterven in onze zonden. Zelfrechtvaardiging gaat er bij God niet in.

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2018 om 18:27

  Het blijft maar droog, de natuur heeft een langere periode van regenachtig weer nodig om het door de aanhoudende droogte ontstane neerslagtekort weg te werken, laten wij dan ook bidden voor een natte winter. Anders zie ik grote problemen voor de natuur en landbouw volgend jaar, mocht de komende winter ook droog verlopen.

 7. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2018 om 23:32

  Het thema van deze brief is het hebben van witte kleren. Die witte kleren krijgen zij die overwinnen en dat overwinning vereist is staat in de brieven aan al die gemeentes. Dat Jezus heeft overwonnen is alom bekend. Nu kunnen wij onze voorloper navolgen, via de smalle weg, door het voorhangsel, dat is het vlees en ook overwinnen. Dat blijkt ondermeer uit de oproep van deze brief aan gemeente te Sardes. In Romeinen 6 staat duidelijk wat die overwinning inhoud: dat de zonde geen macht meer heeft in ons leven.

  We kunnen dan wel zonde hebben en zondig zijn en verzocht worden MAAR met volle verstand ingaan op aan aanbod van Satan middels ons vlees en daarmee bewust zondigen is niet nodig, immers, zo lazen wij hier, dat scheidt ons van God. Dus waarom dat toch doen? In 1 Joh. 3 staat zelfs duidelijk dat wie in Hem blijven niet meer kunnen zondigen. Denk eens in hoe heerlijk het is om, door genade en de kracht van de Heilige Geest, bevrijd te zijn van de macht van de zonde! En om binnen te komen in het proces van heiliging (Rom. 6:22) zodat wij het beeld van Jezus meer in ons leven te voorschijn komt!

  Het is normaal dat als een bruid, heden te dage, op haar trouwdag wat knoeit op haar mooie witte jurk, zij de vlek dan meteen weghaalt én ervoor waakt dat zoiets niet meer gebeurt. Hoe gaat u, als bruid van Christus, om met een vlek op uw kleed? Denk eens in, dat God zijnde onze pottenbakker ons zo kan vormen dat wij leven waardig als Jezus bruid, dat wij in toenemende mate het zelfde leven kennen, dezelfde strijd en dezelfde overwinning. Dat Jezus verliefd wordt op ons vanwege onze godsvrucht net als God destijds verheugd was over Job.

 8. San zegt:
  Geplaatst op maandag 15 oktober 2018 om 14:04

  Beste Dirk,

  Deze dagen liet God mij zien dat ik het mijzelf niet te makkelijk moest maken, omdat anders mijn geestelijk leven eronder zou lijden, net als de gemeente te Sardis die de naam heeft dat zij leeft maar dood is. Een (1) van de sleutelteksten (in de S.V.) is Spreuken 4:13 …Grijp de tucht aan, laat niet af, bewaar ze, want zij is uw leven… Daar ik door mijn verleden niet eens mag werken, want ze houden mij aan mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering, werd ik door deze tekst zo gegrepen, omdat de Heere mij liet zien, dat er niets heerlijkers is dan met volle inzet je te wijden aan de dingen van God. Voor mij betekent dat dat er ook dat een nieuwe wereld opengaat van een dieper en rijker geestelijk leven met de Heere. Daar ik wat de wijsheden van de wereld betreft uitgekeken ben op de wetenschap omdat het niet verder komt dan het verstand, is het een openbaring dat God mij in de diepe geestelijke waarheden van Zijn Woord wil leiden. Het Woord van God bestuderen is niet hetzelfde als theologie bedrijven. Het is niet een zoveelste wereldse activiteit maar het Woord van God bestuderen is een activiteit die los staat van alle wereldse wetenschappelijke disciplines. Als je veel commentaar erbij gaat slepen, dan kan het inderdaad theologie worden. Maar als je in het Woord van God de Heere mag ervaren, dan kom je in aanraking met een andere dimensie. Wat deze dingen betreft moeten onze ogen opengaan voor de geestelijke werkelijkheid. Er staat daarom geschreven: ….En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij…

  Groeten van San

 9. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 15 oktober 2018 om 16:14

  Bedankt voor je uitleg Dirk! We zien wekelijks uit naar je Nieuwsbrief! Gods rijke zegen toegewenst in alle opzichten!!!!

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 15 oktober 2018 om 21:48

  Sardis een van de zeven gemeenten die deze brief toegestuurd krijgen, of heel Openbaring. Alle 7 gemeenten lagen in klein-Azie. Het evangelie was toch reeds in alle richtingen verbreid, zo ook de brief aan Rome? Romeinen! Zouden alle plagen die in Openbaring beschreven worden, mogelijk ook voor het Romeinse rijk bestemd zijn?

 11. Jenny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2018 om 8:01

  Dankjewel Dirk voor dit stuk. Het is helaas ook voor mijzelf zo herkenbaar. Ik die zo vaak met de vinger naar anderen of de gemeente wijs. Ja zij misschien ook, maar ik in ieder geval moet veranderen. Sterven aan mezelf. Ook in mijn christenzijn niet langer op mezelf gericht blijven, maar de Here smeken of Hij ook mij wil vernieuwen. Anders blijf ik ook een naam-christen. Christus onwaardig. Dat de Here ons nog maar tijd wil geven om deze genade af te smeken zodat wij werkelijk veranderen zullen tot eer van Zijn naam.

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2018 om 10:51

  Ik EER Uw plan, Uw scheppingsvernuft en Zegen.
  Ik huiver als ik denk aan het grote aantal jaren dat in wetteloosheid zich voortsleept. Komt er ooit een einde aan ‘zonde’? Jezus STIERF om zonde uit te delgen. Onze dood, de dood van Uw kinderen, is eindeloos weerbarstig.
  Op deze bladzijde, echter, zijn er tekenen van Leven.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2018 om 12:17

  Sjalom Dirk en anderen,

  Treffend dat je hier een afbeelding laat zien van een synagoge. Overal waar geld valt te verdienen strijken mijn volksgenoten neer om die handel in goede banen te leiden. Vandaar dat er ook een grote Joodse kolonie was. Zij hadden een eigen synagoge, die aan het einde van de 2e eeuw herbouwd werd en gelieerd aan een gymnasium. Dat was een Romeins initiatief om de Joodse religie met de naakte sportiviteit aan elkaar te verbinden. Hiermee trachtte de Romeinse keizers indruk te maken op de Joodse kolonie. Wat eens goed was, de oorspronkelijke synagoge, wordt besmeurd door het Griekse denken en afgoderij. Het paste in de tijd van vernieuwingsdrang en groteske gebouwen.

  Eigenlijk zien wij dat ook in onze tijd wat invloed kan uitoefenen op de mensheid. Maak van iets kleins maar iets groots en iedereen volgt dan de trend want men wil toch niet achterblijven of voor hopeloos ouderwets aangekeken te worden. Wel, zo was het ook in die tijd en men vergat het kleine, wat zeer kostbaar en groot is in de ogen van de Eeuwige: het eenvoudige geloof in de opstanding van de Messias. Nee, daar wilde de toenmalige overheid niets van weten. En is het nu anders geworden? Hoeveel kerken zijn er gebouwd in de loop van alle eeuwen. Velen staan leeg en hebben hun functie verloren. Zou dat niet te maken kunnen hebben met de afval, het loslaten van normen en waarden die er voorheen in de oorspronkelijke synagoge in Sardis werden verkondigd? Ik denk dat de verleiding vanuit het gymnasium zeer sterk is geweest. Sport verdwazing sluit ik niet uit en als de buren hun spierkracht laten zien wil je toch ook niet achterblijven. Ach de eerste keren hield men zich wat afzijdig van hun goede buurman totdat de eerste daar naar binnen gaat en het prachtig begint te vinden. Dan is de ban gebroken en stapt men gemakkelijker over de drempel. Heel herkenbaar toch, ja ook in onze dagen geld nog steeds dat principe. Je mag komen hoor, het is vrijblijvend en je mag je eigen geloof volgen hoor.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden