Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Filadelfia: broederliefde en rijke beloften – 6e brief (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 oktober 2018, 16:15 door Dirk A A

Wat een voorrecht is het om als gemeente zo’n brief te krijgen als de kleine gemeente in Filadelfia ontvangt. Evenals eerder de gemeente in Smyrna ontvangt ook deze gemeente alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk, de gemeente, er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn!


Een ruïne van een kerk in het vroegere Filadelfia.

Het valt op dat de Heere Jezus Zich in deze brief (Openbaring 3:7-13) bekendmaakt als de Heilige en de Waarachtige. In het boek Jesaja wordt Hij ook vaak zo aangeduid. Hij is het Die heilig is en heilig maakt. Heilig betekent ook afgezonderd van de wereld. Zo is ook deze gemeente, zo zijn ook wij, als we Hem kennen, heilig in Hem. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd voor de dienst van God. Dat heeft consequenties voor ons leven en voor het leven van onze gemeente.

In vers 7 wordt van de Heere Jezus gezegd dat Hij de sleutel van David heeft, ‘Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent’. Dit is een verwijzing naar Jesaja 22:22, waar Eljakim de heerschappij krijgt over het huis van David. Zo heeft de opgestane Heere Jezus, Die ook de ‘wortel van David’ (Openbaring 5:5 en 22:16) wordt genoemd, de heerschappij over het Koninkrijk van God. Alleen Hij beslist wie toegang heeft tot Zijn Koninkrijk. Niet de dominee of de voorganger, niet de ouderlingen of oudsten, maar alleen Hij.

De woorden ‘gij hebt kleine kracht’ in vers 8 geven aan dat deze gemeente in aantal maar klein was. Een bemoediging voor alle kleine gemeenten, die misschien wel eens moedeloos worden van alle aandacht die vaak uitgaat naar grote (groei)gemeenten. Het gaat er niet in de eerste plaats om of we groot zijn, maar of we trouw zijn aan de Heere Jezus en aan Zijn Woord. Dat wordt beloond!
De stad heet nu Alaschehr. Ongeveer 1300 jaar lang is Filadelfia een bolwerk van het christelijk geloof geweest. Pas in het jaar 1391 is deze stad bezweken voor de aanvallen van de Turkse Osmanen.

De kerk zelf heeft nog bestaan tot het einde van de vorige eeuw.

Er wordt in vers 8 gesproken over een geopende deur, die niemand kan sluiten. Deze uitdrukking lezen we eveneens in 1 Korinthe 16:9 en 2 Korinthe 2:12 en geeft de ruimte aan om het Evangelie te verkondigen. Zien wij de open deuren wel in onze eigen omgeving, voor onszelf, voor onze gemeente? Het is God Zelf Die deze deur opent, zoals met nadruk wordt gesteld. Die deur openen we niet door onze eigen kracht, hoe groot we die misschien zelf ook vinden.

Bij deze geopende deur kun je ook denken aan de deur die de Heere opent naar het nieuwe Jeruzalem. Hij opent immers en niemand sluit. Wie overwint, krijgt de toegang tot die stad van God (vers 12).

In vers 9 klinkt de belofte dat sommigen uit de synagoge van de satan zich zullen bekeren en zich bij hen zullen voegen. Over wie wordt hier gesproken? Wie behoorden tot de ‘synagoge van de satan’ toen deze brief aan de gemeente van Filadelfia werd geschreven? In de brief aan de gemeente van Smyrna kwamen we deze zelfde groep mensen al tegen. Mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar daarover liegen (Openbaring 3:9). Wellicht waren het heidenen, die zich tot het judaïsme hebben bekeerd.
Velen stellen dat met deze groep mensen Joden worden bedoeld, maar nergens in het Nieuwe Testament kom je tegen dat over Joden – hoe anti het Evangelie ze ook zijn – wordt gezegd dat ze ‘geen Joden’ zijn. Het waren dus zeer waarschijnlijk heidenen, die waren gaan leven als Joden, maar niet in de Heere Jezus geloofden.

Sommigen uit hen zullen tot de gemeente komen en tot geloof komen. O, wat een bemoediging! Soms kunnen we persoonlijk of als gemeente veel vijandschap ondervinden. Laten we blijven bidden voor onze vijanden, en laten we hun de andere wang toekeren als we worden geslagen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, ik weet het, maar de belofte in dit vers klinkt dat God vijanden kan veranderen in vrienden. Sommigen uit de synagoge van de satan zullen zich bekeren. Schrijf niemand af! Bid om de bekering van uw vijanden!

Deze belofte in vers 9 doet denken aan woorden uit Jesaja 45:14, waar tegen Israel over verschillende heidenvolken wordt gezegd: ‘Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u en niemand anders; er is geen andere God.’

In vers 10 klinkt een specifieke belofte. Omdat deze gemeente in Filadelfia het woord (logos) van de Heere om te blijven volharden en verwachten, heeft bewaard, zal Hij hen bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld zal komen. De typering ‘de hele wereld’ geeft deze boodschap een eschatologische lading mee. Bij het ‘uur van de verzoeking’ moeten we denken aan de oordelen, de straffen van God die over de hele aarde zullen komen, waar het boek Openbaring in de volgende hoofdstukken meer inzicht in geeft. Maar dwars door dat uur, die korte periode heen, zal deze gemeente worden bewaard.
Denk eens aan wat Openbaring 9:4 zegt, nadat de vijfde engel op de bazuin heeft geblazen, en er een ster uit de hemel valt en de put van de afgrond is geopend, waarna er rook uit die put omhoog komt en sprinkhanen: ‘Tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.’ Allen die het zegel van God wel op hun voorhoofd hebben, zijn veilig (Openbaring 7:3).

De woorden van de Heere Jezus in vers 11 – ‘Zie, Ik kom spoedig’ – zijn duidelijk bedoeld als een bemoediging. In de Bijbelse profetie wordt de toekomst vaak gezien als iets wat zeer nabij is. Op geen enkele manier wil dat zeggen dat de profetie daarmee onbetrouwbaar of niet accuraat zou zijn. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus telkens weer oproept om waakzaam te zijn en Zijn komst te verwachten. Want alleen zo kunnen we voortdurend bereid zijn om Hem te ontmoeten wanneer het moment daar is dat Hij komt en we Hem zullen zien.

De belofte dat degene die overwint een pilaar zal worden in Gods tempel, spreekt van kracht en vastheid. Dat zal de mensen in Filadelfia hebben aangesproken, omdat deze stad al vaker door aardbevingen was getroffen.
De tempel van God wijst hier op het hemelse heiligdom waar de troon van God staat.
De overwinnaars van Filadelfia krijgen drie nieuwe namen: de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van de Heere Jezus. Ze zijn Zijn eigendom. Ook wij zullen die namen ontvangen wanneer we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Wat een heerlijke toekomst wacht ook ons!

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zondag 21 oktober 2018 om 11:22

  Wat mij is geleerd is dat de 7 brieven in Openbaring een afspiegeling zijn van de geschiedenis van de Gemeente. Efeze: tot ± 167; Smyrna tot ± 313; Pergamum tot ± 600; Tyatira : tijd van de Middeleeuwen; (Katholicisme); Sardes: tijd van de Hervorming; Filadelfia : ± 150 jaar geleden en straks: Laodicea: vanaf nu tot de komst van de Heer.
  De invloed van de laatste 4 brieven blijven naast elkaar bestaan (dus geen afzonderlijke periode) maar wijzen naar de laatste brief. Het gaat te ver om alle brieven te kenmerken, maar Dirk heeft ons hiermee bekend gemaakt. We leven nu in de tijd van de “laatste brief”: tijd van Laodicea. Met spanning wacht ik het commentaar van Dirk af over deze laatste brief. Maar hoe u er ook tegenaan kijkt: De Heer komt spoedig en laten we daarom waakzaam zijn.

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 21 oktober 2018 om 12:43

  Beste Dirk en mede deelgenoten,

  Wat is het een groot (voor)recht om als persoonlijk-individu te weten geheel afhankelijk te mogen zijn van de eeuwig Almachtige Vader. Hetgeen dan iedere dag verlangt dat Hij het roer van het aardse levensschip in handen neemt. Dan komen we goed door dit leven heen.
  Een leven gaat wel met vallen en weer opstaan. Dat maakte ik letterlijk en figuurlijk mee. Mijn achterhoofd is dankzij Zijn genade pasgeleden weer mooi geheeld, door onze grote Heelmeester. Zo mogen/kunnen wij ook laten zien dat we een geopende hemel hadden/hebben. En naar de harten van mensen. Een machtige deur die niemand kan sluiten. En dan komt de reden daarvan: want gij hebt kleine kracht.
  Het geheim van deze gemeente is dat ze niets van zichzelf heeft. Dat ze helemaal is aangewezen op de Heilige en Waarachtige, die de sleutels hanteert. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig, (2 Cor. 12:7-10) zegt Paulus. Weest niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven (Lukas 12:32).

  (overgenomen uit ‘Het boek Openbaring van dag tot dag’, ds. Willem J.J. Glashouwer.)

 3. willie schwencke zegt:
  Geplaatst op zondag 21 oktober 2018 om 15:58

  Beste mensen, in het magazine van stichting Opwekking stond een artikel met de titel: Laat het Licht schijnen tijdens Halloween, met verschillende tips wat wij individueel en als gemeente kunnen doen. Gedenk in uw gebeden ook alstublieft de activiteiten n.a.v. Halloween tot het eind deze maand in het Walibi Flevo park. Op 31 oktober komt er via radio 5 een uitzending m.b.t. Halloween en de Walspurgernacht waarin Satanisten en heksen vloeken uitspreken over kerken en christenen! Onze gebeden tot onze Vader in de hemel zullen deze machten weerhouden hun werk te doen, in Jezus naam!

 4. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 22 oktober 2018 om 15:14

  Bedankt Dirk. Wie wil niet zo’n gemeente zijn. Bouwen en vertrouwen op God, maar je moet ook alle geloof van God ontvangen en het kado krijgen van geloof, hoop en liefde. En omdat het een geschenk is, is van God houden gemakkelijk. Een prachtige foto van Lieke, Magno en de kinderen. De laatste tijd zijn er programma’s over sloppenwijken over drugs, dood, eenzaamheid, angst, geen enkele hoop, geen liefde enz. Maar God gaf mij heel veel liefde in mijn hart. Dat is de Liefde van de Heilige Geest. En als die Liefde er is zal hun werk gezegend worden, dat is zeker. Misschien is het iets om het boek de Kruis in de asfaltjungle van David Wilkerson in het Portugees te verspreiden via Open Doors. En ieder geval zal er licht komen in de duisternis, God ziet hen. Ik wens hun heel veel zegen en liefde voor hun werk en bescherming door God geschonken. Liefs Dineke.

 5. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018 om 10:49

  Beste Dirk,

  Het is geen toeval dat de gemeente te Filadelfia klein is maar kleine kracht heeft. Want de getrouwen zijn er maar weinig van. De Heere Jezus spreekt daar vaker van. Velen gaan de brede weg op maar weinigen gaan op de smalle weg. De Heere Jezus noemt de Gemeente “een klein kuddeke”. Er staat ook geschreven dat er velen zijn die Heere, Heere, zullen roepen maar blijkbaar toch niet behouden zullen zijn. Jezus roept ook om te strijden om door de enge poort in te kunnen gaan. En de discipelen zijn ook verslagen als Jezus zegt dat rijken (die aan geld vastzitten) het Koninkrijk niet in kunnen gaan en dat eerder een kameel door het oog van een naald kan dan dat een rijke behouden wordt. En tegenwoordig wemelt het van de valse leringen, die allemaal gemeen hebben dat het je haast niets kost en geen offers hoeft op te brengen om een “ticket” naar de hemel te ontvangen door even de Naam van Jezus in een kort gebed te noemen. En er zijn ook dwalingen die leren dat er meerdere wegen naar de hemel zijn dan alleen de Heere Jezus. En dan heb je nog die de Heere Jezus zien als een groot Leraar, een groot Voorbeeld, een goed Mens, een bijzonder Profeet, een bijzonder Mens die heel ver ging voor Zijn ideologie. Kortom het wordt je op dit rijke, bedorven en verwende Westelijke halfrond erg gemakkelijk gemaakt om de verkeerde kant te worden opgestuurd omdat verreweg de meesten niet bereid zijn alles op te geven om de Heere Jezus te volgen. Wie het verhaal van Job kent, kan zich daar een voorbeeld aanmeten, dat dat de prijs is die je moet betalen om Jezus te volgen. Job had eerst alles, en toen (tot en met zijn gezondheid) niets, dan drie aanklagers van vrienden die hem kwamen “troosten”. En de Lijdende Kerk schuiven de meesten maar buiten beeld, want hun verhalen doen “pijn” aan hun verwende oortjes! (Zie 1 Timotheus 4:1,2 en 2 Timotheus 4:3,4) Groeten van San

 6. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018 om 17:39

  ik ben niet van een evangelische gemeente maar van de Gereformeerde kerk (PKN). Ik zou graag willen om een open kerk te zijn. Ik zat zelf in het pastorale werk en de gesprekken die ik voerde waren emotioneel en zeer waardevol. Daar heb ik geleerd om het is om met God om te gaan. Zelf heb ik heel veel dingen meegemaakt, gevloekt jazeker, maar telkens weer God opgezocht in het gebed. Dat maakte mij zeer gelukkig. En vanuit die geloofsovertuiging ging ik anderen benaderen. Proberen over te brengen wat mij zo vrolijk maakte. In de kerk zitten vele mensen, waarmee ik graag wil praten, want ik denk dat er veel vragen zijn. Heb je oor voor een ander dan kunnen wonderen ontstaan in de kerk en het geloofsleven. Ik heb ook de 7 gemeenten van Klein Azie bezocht en goed geluisterd, dat was een zeer interessante reis. Maar Dirk bedankt voor de stukken, het zet mensen aan het denken.

 7. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 oktober 2018 om 16:29

  Wat voor teken op ons voorhoofd krijgen we? Toch niet 666, dat is voor de ongelovigen. Kunt u dat naar mij mailen wat het teken is op je voorhoofd? margreet markus

 8. lStadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018 om 23:45

  Wat een geweldige reactie van Gerard van der Duin. ( no.6) Dank je wel Gerard. Nu eens geen negatief woord over de kerk, maar er willen zijn voor de mensen in die kerk, die ons zo nodig hebben. Dat is wat God van ons vraagt, we mogen Zijn Liefde doorgeven.
  Gods Zegen toegewenst!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden