Filadelfia: broederliefde en rijke beloften – 6e brief

Wat een voorrecht is het om als gemeente zo’n brief te krijgen als de kleine gemeente in Filadelfia ontvangt. Evenals eerder de gemeente in Smyrna ontvangt ook deze gemeente alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk, de gemeente, er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn!


Een ruïne van een kerk in het vroegere Filadelfia.

Het valt op dat de Heere Jezus Zich in deze brief (Openbaring 3:7-13) bekendmaakt als de Heilige en de Waarachtige. In het boek Jesaja wordt Hij ook vaak zo aangeduid. Hij is het Die heilig is en heilig maakt. Heilig betekent ook afgezonderd van de wereld. Zo is ook deze gemeente, zo zijn ook wij, als we Hem kennen, heilig in Hem. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd voor de dienst van God. Dat heeft consequenties voor ons leven en voor het leven van onze gemeente.

In vers 7 wordt van de Heere Jezus gezegd dat Hij de sleutel van David heeft, ‘Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent’. Dit is een verwijzing naar Jesaja 22:22, waar Eljakim de heerschappij krijgt over het huis van David. Zo heeft de opgestane Heere Jezus, Die ook de ‘wortel van David’ (Openbaring 5:5 en 22:16) wordt genoemd, de heerschappij over het Koninkrijk van God. Alleen Hij beslist wie toegang heeft tot Zijn Koninkrijk. Niet de dominee of de voorganger, niet de ouderlingen of oudsten, maar alleen Hij.

De woorden ‘gij hebt kleine kracht’ in vers 8 geven aan dat deze gemeente in aantal maar klein was. Een bemoediging voor alle kleine gemeenten, die misschien wel eens moedeloos worden van alle aandacht die vaak uitgaat naar grote (groei)gemeenten. Het gaat er niet in de eerste plaats om of we groot zijn, maar of we trouw zijn aan de Heere Jezus en aan Zijn Woord. Dat wordt beloond!
De stad heet nu Alaschehr. Ongeveer 1300 jaar lang is Filadelfia een bolwerk van het christelijk geloof geweest. Pas in het jaar 1391 is deze stad bezweken voor de aanvallen van de Turkse Osmanen.

De kerk zelf heeft nog bestaan tot het einde van de vorige eeuw.

Er wordt in vers 8 gesproken over een geopende deur, die niemand kan sluiten. Deze uitdrukking lezen we eveneens in 1 Korinthe 16:9 en 2 Korinthe 2:12 en geeft de ruimte aan om het Evangelie te verkondigen. Zien wij de open deuren wel in onze eigen omgeving, voor onszelf, voor onze gemeente? Het is God Zelf Die deze deur opent, zoals met nadruk wordt gesteld. Die deur openen we niet door onze eigen kracht, hoe groot we die misschien zelf ook vinden.

Bij deze geopende deur kun je ook denken aan de deur die de Heere opent naar het nieuwe Jeruzalem. Hij opent immers en niemand sluit. Wie overwint, krijgt de toegang tot die stad van God (vers 12).

In vers 9 klinkt de belofte dat sommigen uit de synagoge van de satan zich zullen bekeren en zich bij hen zullen voegen. Over wie wordt hier gesproken? Wie behoorden tot de ‘synagoge van de satan’ toen deze brief aan de gemeente van Filadelfia werd geschreven? In de brief aan de gemeente van Smyrna kwamen we deze zelfde groep mensen al tegen. Mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar daarover liegen (Openbaring 3:9). Wellicht waren het heidenen, die zich tot het judaïsme hebben bekeerd.
Velen stellen dat met deze groep mensen Joden worden bedoeld, maar nergens in het Nieuwe Testament kom je tegen dat over Joden – hoe anti het Evangelie ze ook zijn – wordt gezegd dat ze ‘geen Joden’ zijn. Het waren dus zeer waarschijnlijk heidenen, die waren gaan leven als Joden, maar niet in de Heere Jezus geloofden.

Sommigen uit hen zullen tot de gemeente komen en tot geloof komen. O, wat een bemoediging! Soms kunnen we persoonlijk of als gemeente veel vijandschap ondervinden. Laten we blijven bidden voor onze vijanden, en laten we hun de andere wang toekeren als we worden geslagen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, ik weet het, maar de belofte in dit vers klinkt dat God vijanden kan veranderen in vrienden. Sommigen uit de synagoge van de satan zullen zich bekeren. Schrijf niemand af! Bid om de bekering van uw vijanden!

Deze belofte in vers 9 doet denken aan woorden uit Jesaja 45:14, waar tegen Israel over verschillende heidenvolken wordt gezegd: ‘Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij zullen u smeken en zeggen: Voorzeker, God is bij u en niemand anders; er is geen andere God.’

In vers 10 klinkt een specifieke belofte. Omdat deze gemeente in Filadelfia het woord (logos) van de Heere om te blijven volharden en verwachten, heeft bewaard, zal Hij hen bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld zal komen. De typering ‘de hele wereld’ geeft deze boodschap een eschatologische lading mee. Bij het ‘uur van de verzoeking’ moeten we denken aan de oordelen, de straffen van God die over de hele aarde zullen komen, waar het boek Openbaring in de volgende hoofdstukken meer inzicht in geeft. Maar dwars door dat uur, die korte periode heen, zal deze gemeente worden bewaard.
Denk eens aan wat Openbaring 9:4 zegt, nadat de vijfde engel op de bazuin heeft geblazen, en er een ster uit de hemel valt en de put van de afgrond is geopend, waarna er rook uit die put omhoog komt en sprinkhanen: ‘Tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.’ Allen die het zegel van God wel op hun voorhoofd hebben, zijn veilig (Openbaring 7:3).

De woorden van de Heere Jezus in vers 11 – ‘Zie, Ik kom spoedig’ – zijn duidelijk bedoeld als een bemoediging. In de Bijbelse profetie wordt de toekomst vaak gezien als iets wat zeer nabij is. Op geen enkele manier wil dat zeggen dat de profetie daarmee onbetrouwbaar of niet accuraat zou zijn. Het is niet voor niets dat de Heere Jezus telkens weer oproept om waakzaam te zijn en Zijn komst te verwachten. Want alleen zo kunnen we voortdurend bereid zijn om Hem te ontmoeten wanneer het moment daar is dat Hij komt en we Hem zullen zien.

De belofte dat degene die overwint een pilaar zal worden in Gods tempel, spreekt van kracht en vastheid. Dat zal de mensen in Filadelfia hebben aangesproken, omdat deze stad al vaker door aardbevingen was getroffen.
De tempel van God wijst hier op het hemelse heiligdom waar de troon van God staat.
De overwinnaars van Filadelfia krijgen drie nieuwe namen: de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van de Heere Jezus. Ze zijn Zijn eigendom. Ook wij zullen die namen ontvangen wanneer we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Wat een heerlijke toekomst wacht ook ons!

Dirk van Genderen