Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laodicea: geestelijke noodsituatie! – 7e brief (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018, 8:36 door Dirk A A

De brief aan Laodicea is misschien wel de meest aangrijpende van de zeven brieven. In deze laatste brief wordt wel heel treffend de situatie geschetst waarin veel kerken en gemeenten, met name in Europa en Amerika, zich momenteel bevinden. Niet koud, niet heet, maar lauw. ‘Daarom zal ik u uit Mijn mond spuwen,’ zegt de Heere Jezus in Openbaring 3:16.


Het hete water stroomt nog steeds vanaf de terrassen van Hierapolis in de richting van het vroegere Laodicea waar het inmiddels lauw is geworden.

Lauw water was waardeloos. Dat wisten ze heel goed in Laodicea. Ze hadden geen eigen waterbronnen en het water dat ze aangevoerd kregen, was lauw als het bij hen aankwam.
Dit woord ‘lauw’ vinden we alleen hier in het Nieuwe Testament. Het geeft aan dat de situatie in deze gemeente zeer, zeer ernstig is. Zoals je lauw water uitspuugt, zo dreigt de Heere hen uit Zijn mond te spuwen. Dat betekent einde verhaal, verloren voor eeuwig, in de hel, waar geen bekering meer mogelijk is.

We doen er goed aan om serieus naar de woorden van deze brief te luisteren. ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping’ (vers 14). Wat Hij zegt over deze gemeente, is de absolute waarheid en zeer betrouwbaar. Omdat juist de betrouwbaarheid van de Heere Jezus hier zo sterk wordt benadrukt, en dat Hij de Schepper is, wijst er wellicht op dat deze gemeente nauwelijks of geen oog had voor Zijn unieke positie als de Zoon van God, de Schepper, de Redder, de Verlosser, maar ook de Rechter.

Is het niet het probleem van veel christenen en gemeenten in onze tijd dat ons geestelijk leven eveneens gekenschetst moet worden als lauw? Ook al denken we dat het geestelijk wel goed zit met ons. We zijn rijk en hebben aan niets gebrek (Openbaring 3:17). Ons kerkelijk leven draait toch goed. De opkomst in de diensten is redelijk, hoewel het hier en daar flink terugloopt. De inkomsten stemmen over het algemeen nog tot tevredenheid. Maar is er leven, geestelijk leven? Staat de Heere Jezus nog wel centraal? Zijn we vol van Hem? Dat wordt immers met ‘heet’ bedoeld.

Wanneer Hij niet centraal staat, zijn we ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt (vers 17). Dan is er sprake van een geestelijke noodsituatie. De gemeente krijgt de raad van de Heere om van Hem goud te kopen dat in het vuur gelouterd is, opdat ze rijk zullen worden, rijk in Hem. En witte kleren om hun naaktheid te bedekken, evenals ogenzalf opdat ze weer zullen zien.

Het goud van God staat hier tegenover het goud van de Mammon, de reine, witte kleren van reinheid en heiligheid tegenover de zwarte die in Laodicea in de mode waren en Gods ogenzalf tegenover de geneesmiddelen van de beroemde medische opleiding in de stad. Als Gods oplossing om de geestelijke lauwheid te verdrijven en de gemeente weer in vuur en vlam voor Hem te zetten.

Het is opmerkelijk dat in vers 19 wordt gesproken over Gods liefde. Dat zou je nauwelijks meer verwachten in deze brief. Een liefde trouwens, die wel pijn kan doen. Er wordt hier gesproken over bestraffen en terechtwijzen. Waarbij bestraffen de betekenis van weerleggen, corrigeren in zich heeft en terechtwijzen meer ziet op het opvoeden met strenge hand. Het doel hiervan is bekering. Dat doet Hij niet om ons pijn te doen, maar omdat Hij zo graag wil dat we tot Hem komen en Hem leren kennen en met en voor Hem zullen leven.

‘…wees dan ijverig en bekeer u…’ (vers 19b). Sommigen zitten lijdelijk af te wachten tot – zoals ze zeggen – God hen bekeert. Maar hier zegt de Heere Jezus tegen deze gemeente dat zij zich moeten bekeren. Als Hij je de opdracht geeft, schenkt Hij ook de kracht en de genade om je te bekeren, om te breken met de zonde en de ongerechtigheid.

In het zeer bekende vers 20 (‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…’) wordt dit verder uitgewerkt. Vaak worden deze woorden gebruikt om mensen uit te nodigen de deur van hun hart te openen en tot de Heere Jezus te komen. In deze weg is deze tekst al voor velen tot zegen geworden.
Toch is dit niet de diepste betekenis van dit vers. Hier, in de brief aan de Laodicenzen, geven deze woorden aan dat de Heere Jezus buiten staat. Men voelde zich rijk en dacht nergens gebrek aan te hebben. Ze hadden Hem niet (meer) nodig.

Het kan zo zijn dat we denken dat het geestelijk wel goed zit, terwijl de Heere buiten staat. Dat kan in ons persoonlijke leven zo zijn, maar ook in onze gemeente. Ga dit eens na bij uzelf, bij uw gemeente. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf, raadt 2 Korinthe 13:5 aan.
Christus staat niet stilletjes bij de deur, Hij klopt, hoewel Hij de deur niet openbreekt. Bekering en tot geloof komen, houdt in dat we, door Gods genade, persoonlijk de deur openen. Dan zal Hij binnenkomen en maaltijd met ons houden. Hij brengt zelfs de maaltijd mee. Zijn komst in ons leven zal alle lauwheid verdrijven. Dan mogen we overwinnaar zijn en met Hem zitten op Zijn troon.

‘…wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb…’ (vers 21). Wat een geweldig vooruitzicht voor de overwinnaars, die in Gods kracht hebben overwonnen over het kwaad, de verleiding en de apathie, de lauwheid.

Aan het eind van deze serie over de zeven gemeenten nog een laatste vraag. Wat zou de inhoud van de brief zijn wanneer Christus er één aan u en aan uw gemeente zou sturen? Probeer eens zo’n brief op te stellen, misschien samen met anderen in uw gemeente. Wat zou Hij tegen u hebben en waarin zou Hij u prijzen? Zou Hij ook uw gemeente oproepen tot bekering? En u de overwinning in het vooruitzicht stellen?

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Geert Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2018 om 18:37

  Geloven is uit het horen en doen, het gaat om onze levenswandel. Jeremia 26:13. “Nu dan, maak uw wegen en uw handelingen goed, en gehoorzaamt de stem des HEEREN, uw God: zo zal het den HEERE berouwen over het kwaad, dat Hij tegen u gesproken heeft”. Als we niet naar aanleiding van de Thora Gods leefregels wandelen en naar Zijn stem (Woord) horen en doen, is de geest afwezig. Deut. 28:1 Wie des HEEREN stem gehoorzaamt en doet, en niet zijn eigen inzicht (mensen) volgt, wordt verhoogd. Al de schrift is geschreven voor ons ten lering, wees niet hoogmoedig maar nederig van het hart. Zie ook Johannes 3:36.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2018 om 20:18

  In de stille tijd, waar mijn vrouw en ik al bijna 60 jaar het rooster volgen van de “broedergemeente” (Herrnhuters) hebben we heel kort geleden de brieven aan de engelen van de gemeenten gelezen. In de brief aan Laodicea herken ik heel veel van mijn eigen kerk (PKN). Ik ben heel dankbaar dat in mijn gemeente (overwegend vrijzinnig) de hardnekkige vrijzinnigen steeds meer wegblijven. Ik heb daar geleerd, dat elk lid van een gemeente heel veel invloed heeft op de ontwikkeling van het geestelijk leven in de gemeente, maar wat ik nog steeds TE veel mis, is het persoonlijk getuigenis, dat er wel is maar het zijn nog steeds enkelen. Dat geloven een privé zaak is, zit er bij veel mensen nog diep in! De andere kant is dat er steeds meer “gastleden” komen uit de RK-kerk, waar kort geleden 4 van de 5 kerken in opdracht van de bisschop (Utrecht) zijn gesloten. Er liepen hier 40 jaar geleden 9 priesters rond, waarvan er nog maar één over is. Het lijkt er op dat de katholieke kerk zich in geen enkel opzicht interesseert voor de geestelijke toestand in onze stad. Velen hebben nu bij de PKN een “goed thuis” gevonden. De meesten zijn hoogst verbaasd, dat bij ons Gods Woord zo centraal staat! Katholieken schijnen dat helemaal niet te kennen. Ik kende een ex priester, die zelfs het “Preterisme” (alle profetieën vervuld in het jaar 70) aanhing en vertelde, dat hij dat in Rome zo geleerd had. Voor zeer velen moeten de ogen nog met ogenzalf behandeld worden, maar weinigen zijn er, die zich daarvoor interesseren.

 3. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2018 om 21:06

  Ja inderdaad, Jezus is de betrouwbare, waarachtige getuige en de Schepper. En juist dat verdwijnt in deze eeuw steeds meer naar de achtergrond. Postmodernisme (afkeer van waarheid) en evolutionisme rukken op in christelijke gemeenten, zelfs in die zich Bijbelgetrouw noemen.

 4. m. d Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2018 om 22:05

  Lauwheid, als wij niet wakker worden worden wij misschien wakker geschud, nu gaat het nog rustig, maar wakker worden we. Laat het niet te laat zijn want de Heere ontfermt Zich nog over ons. Twee jaar geleden was er een Schoonhovenaar even een boodschapje halen in de winkelstraat en deze was geschrokken – het was halloween!!! Mensen liepen in geraamtepakken en doodskisten en veel hekserij was er. Vorig jaar is met een groep christenen gebeden in de kerk en een andere groep evangelische christenen ging de straat op om te folderen. Dit had effect op de halloween organisatoren en hebben voor dit jaar alles geregeld om dit te verbieden. Wij als christenen, wat nu??? Dit jaar de geestelijke strijd gevoerd met gebed en gebedswandeling door de stad, al 2 weken van te voren al begonnen en nu deed de scouting niet mee. Op de avond zelf gebeden, op straat en gezongen en de evangelische mensen werden uitgenodigd om mee te bidden in de kerk. De Heere liet Zijn eenheid zo sterk merken dat om 18.00 uur de aanvangstekst en lied precies dezelfde was, ook om 20.00 uur in de kerk voor de gebedskring zonder dat we van elkaar wisten en er was een eenheid en ontzag tot de Heere die Zich ontfermt, ook over Schoonhoven.
  Waakt en bidt.

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2018 om 22:19

  Het gaat er nu om, Dirk en andere ledematen van het Lichaam van Christus. De Heere God wil ons allemaal gebruiken en inschakelen tot Zijn eer en glorie. Wel werkt Hij aan ons als persoon, evenzo aan de Gemeente(en). Zodat wij de gekomen eventuele vlekken op ons kleed direct reinigen laten door het bloed van Jezus, hetgeen reinigt van alle zonden. Offerdieren zijn daar voor ons niet bij nodig. Het smetteloze Lam van God gaf Zichzelf ten offer.
  In Zacharia 3 lezen we over vuile klederen van Jozua, die werden uitgedaan en verwisseld voor feestklederen, en hij kreeg een reine tulband op zijn hoofd geplaatst.
  De Heere God duldt geen vuile klederen met een brandlucht er aan. Na de kledingverwisseling kreeg ook hij de vermanende woorden om in Zijn wegen te wandelen en de hem opgedragen taken waar te nemen. Dan pas kunnen (ook wij) de Gemeente(en) richten en bewaken. Want in iedere gemeente zullen er nog vlekken en rimpels zijn.
  Laten we daarom oren hebben om te horen wat de Geest tot gemeenten zegt. Naar het vlees staan we schuldig maar prijst de Heer voor Zijn onverklaarbare genade. Dat er nu plaats kwam in ons (eerst vuile) hart. Zodat na de hoorbare klop en het open doen (ontsluiten) ervan het werk van Jezus begon, en Hij het ook gaat voleindigen, dwars door strijd en moeite heen. Gaat het naar de volmaaktheid.

 6. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2018 om 11:13

  Geweldig wat in Schoonhoven gebeurde. Ben het helemaal eens met M.de Vries. Ook bij ons in de wijk hangen de spinnewebdraden over de heggen, zien we doodskoppen en witte lakens met diverse figuren. 31 Oktober: Hervormingsdag, maar de wereld viert Halloween. Oorsprong: All Hallows Eve(=allerheiligenavond, de avond voor 1 november). Afkomstig uit Ierland (kelten) Engeland en de V.S. Dat dringt nu ook door in Nederland. Dat zal in de toekomst steeds meer plaatsvinden. Halloween i.p.v. Hervormingsdag op 31 oktober. Inderdaad: de tijd van Laodicea. Waakt en bidt!

 7. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2018 om 17:37

  Ik zie steeds meer de profetie van David Wilkerson uit 1973 in vervulling gaan zijn visioen was, dat de BETREFFENDE KERK IN DE EINFTIJD!!!(te vinden op internet) deze vertaald precies wat er nu steeds meer naar boven komt het samengaan van de rooms katholieke met de protestanten. Arjan Plaisier, voormalig scriba van de PKN pleit hier al voor. Nu de Paus zegt, dat alle godsdiensten dezelfde God hebben, dus er is geen verschil tussen Moslim/Christen/Jood/Hindoe enz enz allemaal hebben zij dezelfde God, dit is nu de geboorte van de Wereldkerk, waar Jezus uit verdreven zal zijn, en deze kerk zal veel macht krijgen, ook politiek gezien, en Israel en de ware christenen zullen aangevallen worden , en gedood. Ik hou mij persoonlijk aan de bijbel vast, en lees er heel veel in, want Bijbelse kennis is heel belangrijk in deze verwarrende tijd. Welke Dominee/Evangelist durf zich nog uit te spreken tegen Abortus/echtscheiding/euthanasie/ overspel enz. Welke van deze pleit nog elke zondag voor de vervolgde christen, en Israel, niemand bijna toch, nee juist uit de kerken komt er steeds meer afkeuring naar Israel, en vooral bij PKN kerken, daarom waak!!

 8. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2018 om 19:35

  Judas 1: 20-21
  Maar jullie, lieve broeders en zusters, moeten ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof. dat doe je door je bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest. Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is en blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie het eeuwige leven geven.

  Het is wel goed om na te denken wat er geschreven zal worden aan mij en onze gemeente. Confronterend en goed om bij stil te staan. Dank voor dit commentaar.

 9. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2018 om 16:03

  Laodicea = ‘het volk regeert’ is in onze tijd in opkomst.
  Gisteren hoorde ik nog iemand zeggen: we komen uiteindelijk allemaal weer samen.
  Dat is nu de lauwe evangelie wat geen evangelie is.

  We komen niet allemaal samen. De scheiding wordt steeds groter en duidelijker. Uiteindelijk zal de Gemeente van Christus er niet meer zijn. En feesten als Halloween zullen alom plaatsvinden. Men wordt er nu reeds op voorbereid. En de christenheid is lauw. Want het “volk” regeert immers en de stem van de Profeten uit Gods Woord wordt niet meer gehoord.
  Nu vinden de mensen halloween nog uitdagend en zogenaamd leuk. Maar als de gemeente “weg” is en op aarde letterlijk de donkerheid en de dood zal rondwaren, zal men roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de toorn van het Lam is komende. Dit roepen aan de bergen en heuvelen zal niet verhoord worden.

  Ja, wie overwint zal mogen zitten met Christus Jezus, Het lam, op Zijn Troon. Wat een heerlijke belofte. Maar er moet wel wat “Overwonnen” worden. Namelijk: niet mee doen en buigen met en voor de lauwheid. Maar zijn als de drie vrienden van Daniel!! Staande blijven en niet buigen.

 10. Florianne zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2018 om 18:45

  Dirk. Onze bevindelijke jonge dominee, van 29 jaar, spreekt zich elke zondag uit tegen al die dingen die Otto (nr.8) naar voren brengt. Hij doet dat met een heel bewogen hart en op de man af. Hij brengt dat ook in het gebed en bidt ook elke Zondag voor de vervolgde Kerk en ook regelmatig voor Israël. Er zijn ook geregeld Zangavonden voor Israël met sprekers van Christenen voor Israël. Ik heb het wel eens meer geschreven dat ik mij gelukkig acht om in zo’n Gemeente als die van ons belijdend lid te zijn. Ook heeft hij nu de laatste 2 Zondagen gebeden tegen Halloween. Ook bij ons in ‘s-Gravenzande zijn er flyers tegen Halloween gepost. Dit ging van onze Gemeente de Chr. Geref. Kerk en de HHK en de Ger. Gem. uit. Deze 3 kerken doen heel veel met elkaar.
  Dirk bedankt weer voor jouw indringend schrijven.
  Gods Zegen hierover en over alles wat je in Gods Koninkrijk doet.

 11. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 om 7:38

  Helemaal eens met Mieneke, echter, er is niets nieuws onder de zon als het gaat om heidense volksfeesten die de dood vieren en bovendien zijn deze feesten niet het enige instrument in de eindtijd, de Laodicea/Lauwodicea tijd, want dat is waar de kerk aan lijdt: Lauwheid, het gaat JHWH dat staat in het Woord om recht doen, van Genesis t/m Openbaring gaat het om recht en rechtvaardigheid.

 12. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 om 17:13

  Dirk als het even mag? Florianne wees dankbaar met deze dominee van 29 jaar, en laten wij bidden voor Nederland, dat er nog heel veel van deze jonge dominees gaan komen!!!

 13. nico zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 om 21:35

  Het is zo moeilijk om je voor de volle 100% bij de les te houden in deze barre tijden. Zoveel dat op je af komt als negatieve berichten. Met het ouder worden besef je opeens dat alles je boven het hoofd stijgt, en de besluiten van kerk en wereld je een geestelijke dreun kunnen geven. Vroeger was je flexibeler in je gedachten. Wij hebben ook mensen in onze gemeente die zeggen dat in de jaren ’70 Jezus al terug is gekomen. Wat een warboel. Gelukkig kan ik nog praten daar over, maar het is een utopie om hen het ware woord te brengen. Ja, zo sluipt het bederf steeds verder de gemeente in.
  Over de opname is de laatste 20 jaren niet meer gepreekt, de boodschap is nu: Zoek het zelf maar uit, en koffie drinken na de dienst is fijn, maar het geestelijk samen zijn mis ik zo.

 14. San zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 oktober 2018 om 15:48

  Beste Dirk,

  Afgelopen zaterdag heb ik gesproken over de Eindtijd en de Grote Verdrukking en ik omschreef ook iets van wat velen niet weten en beseffen. Maar Dr. Billy Graham heeft tegen het einde van zijn leven bij “Hour of Power” tegenover Dr. R. Schuller sr. beweerd dat iedereen die een godsbesef heeft, ook behouden is. Al die volken die nog niet bereikt zijn met het Evangelie en nog nooit de Naam van de Heere Jezus gehoord hebben, zijn volgens zijn “evangelie” dus ook behouden, heeft hij ook bijna zo woordelijk tegen Dr. R. Schuller sr. gezegd! En daarop was Dr. R. Schuller heel verbaasd maar wel erg ervan gecharmeerd. Dit is echt de geest die in de meeste gemeentes waait. Een lauwe en zeer onreine “theekransje”-geest” die het heel goed met zichzelf getroffen heeft en hun bankrekening enz. wat ik allemaal al eerder gezegd heb in jouw nieuwbrieven. Wat alleen maar erop duidt dat alhoewel Dr. Billy Graham goed begonnen is, hij ergens is afgeweken. Wat voor ons een belangrijke les is om niet lauw te worden opdat wij niet dezelfde kant opgaan. Met onze mond mogen wij qua leer wel rechtzinnig zijn bij mensen, maar de Heere ziet het hart aan. Zie 1 Samuel 16:7 HSV. Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden