Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Leven met de dood voor ogen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 november 2018, 10:33 door Dirk A A

Veel vervolgde christenen leven met de dood voor ogen. Negen jaar lang leefde Asia Bibi zo. En dat is van toepassing op al die andere christenen die hun geloof niet mogen belijden, die worden vervolgd, die in de gevangenis zitten, in het strafkamp. Die worden gemarteld…

Ze beseffen dat ze pelgrims en vreemdelingen zijn op deze aarde. De wereld is hen niet waard, zegt Hebreeën 11:38. Je zou kunnen zeggen: Deze gelovigen zijn te goed voor deze wereld. Deze zondige wereld verdient het eigenlijk niet dat zulke mensen op haar leven.

Voor hen is geen plaats in deze wereld
Voor hen is er geen plaats in deze wereld. Ze leven, zegt vers 38 ook, in grotten en holen, ze verblijven op bergen en dwalen rond in afgelegen plaatsen. Dit is heel herkenbaar voor veel vervolgde christenen.
We kunnen zoveel van hen leren, evenals van de apostel Paulus, die je eveneens een vervolgde christen zou kunnen noemen. Op verschillende plaatsen in zijn brieven schrijft hij daarover, zoals in de eerste en in de tweede brief aan de Korintiërs.

Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.
Wij zijn dwaas om Christus’ wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht.
Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats,
En spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.
Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe
(1 Korinthe 4:9-13).

Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees (2 Korinthe 4:8-11).

Wat een aangrijpende woorden zijn dit! Laten we niet denken dat Paulus een luxe leventje had. De woorden die de Heere over hem had gesproken tot Ananias werden werkelijkheid: Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam (Handelingen 9:16).
De gelovigen in de verschillende gemeenten zullen zich afgevraagd hebben waarom Paulus dit alles overkwam. De ene keer zat hij in de gevangenis, een andere keer was hij bont en blauw geslagen. Zijn armen en benen zullen wel eens gebroken zijn geweest, hij zal verwondingen op zijn lichaam gehad hebben na weer een mislukte steniging.

‘Bid voor mij…’
Een voorganger vroeg aan een goede kennis, die ook voorganger was, elke keer wanneer hij hem zag, om voor hem te bidden. Hij vertelde hem dat hij telkens werd aangevallen door mensen die zich christen noemden. Ook ervaarde hij dat de satan hem voortdurend lastig viel. Voor hem was de geestelijke strijd, waarover Efeze 6 spreekt, werkelijkheid.
Na enige tijd vroeg die andere voorganger hem: ‘Ik begrijp het niet dat je altijd maar zulke geestelijke aanvallen te verduren hebt. Je bent één van de vroomste voorgangers die ik ken. Je hebt een intieme relatie met de Heere, je bidt vaak en veel en je bent altijd bezig met Zijn Woord. Waarom zou Hij dit toestaan?’

Terwijl hij hierover nadacht, moest hij opeens denken aan de eerder al geciteerde woorden uit 2 Korinthe 4:10 en 11:
Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.

Hij zag het: Omdat het leven van deze voorganger vol was van het opstandingsleven van de Heere Jezus, werd hij dagelijks overgegeven aan de dood, opdat God hem optimaal zou kunnen gebruiken in Zijn dienst. Er mocht niets in zijn leven overblijven wat een verhindering zou kunnen zijn voor het meer en meer zichtbaar laten worden van Christus in hem. Omdat de satan dat wilde verhinderen, was er die geestelijke strijd in zijn leven, maar tegenover God is de satan altijd kansloos. De Heere liet die geestelijke aanvallen toe om er iets heel moois uit tevoorschijn te laten komen.

Strijd in de gebeden!
Dit mag ons bemoedigen om te midden van weerstand en geestelijke strijd op de Heere te blijven vertrouwen. En net als deze voorganger doen we er goed aan medegelovigen te vragen mee te strijden in de gebeden.
Het strijden in de gebeden komen we tegen in Kolossenzen 4:12: Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.

In Romeinen 8:36 lezen we: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Elke dag was Paulus’ leven in gevaar. Elk moment kon hij gedood worden. Zoals slachtschapen bestemd zijn voor de slacht, zo was zijn leven in de ogen van zijn tegenstanders niet kostbaar. Hij verkeerde in gevaar van verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid en het zwaard (vers 35).

En ondanks deze gevaren en bedreigingen wist hij zich geborgen in Christus. Hij roept het uit: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (vers 35). Hij weet dat Christus Overwinnaar is, en daarom kan hij zeggen: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad (vers 37).

‘Heere, schenk mij, schenk ons, meer van de onverschrokkenheid van Paulus.’ Wat het hem ook kostte, hij ging door met de verkondiging van het Evangelie.
Velen schaamden zich voor hem en lieten hem in de steek. Wie wil er nu in één adem genoemd worden met iemand die zoveel weerstand oproept. Er is er één, die Paulus apart vermeldt: Moge de Heere het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd (2 Timotheüs 1:16).

Bemoedig vervolgde christenen!
Ziet u hoe belangrijk het is dat we onze vervolgde broeders en zusters bemoedigen! Paulus had dat ook nodig. We bemoedigen hen onder andere door ons niet te schamen voor hun vervolging, voor hun gevangenschap.
Ditzelfde komen we ook tegen in het Bijbelboek Hebreeën, in hoofdstuk 10. Vrijwel zeker is ook deze brief geschreven door Paulus. We lezen in de verzen 33 en 34:

Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden.
Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit hebt in de hemelen.

Het moet ons niet verwonderen als gelovigen in een kwaad daglicht worden gesteld en zo tot een schouwspel voor de wereld worden gemaakt. Daar worden we in het zogenaamde vrije Westen ook mee geconfronteerd. Het komt voor dat gelovigen publiekelijk te schande worden gemaakt. Laten we meeleven en meelijden met hen die dit wordt aangedaan. Houd er maar rekening mee dat dit ook ons kan overkomen en wees erop voorbereid door nu al uw vertrouwen voor 100 procent op de Heere Jezus alleen te stellen.

Het bloed van de martelaren is het het zaad van de kerk
Ook in Filippenzen 1 vertelt Paulus over zijn lijden en over de zegen van zijn gevangenschap. We lezen in de verzen 12 tot 14:
U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het Evangelie wordt verspreid.
Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus.
Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heere hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen.

Wat een onthulling krijgen we hier, een kijkje achter de geestelijke schermen. Wat Paulus overkomt, zijn gevangenschap, draagt bij aan de verkondiging van het Evangelie. Het loopt de Heere nooit uit handen. Zelfs gevangenschap laat Hij meewerken ten goede.
Wat zo bijzonder is: door zijn gevangenschap hebben de meeste broeders en zusters zoveel vertrouwen in de Heere gekregen, dat ze de boodschap van het Evangelie nog onbevreesder verkondigen.

De kerkvader Tertullianus (ongeveer 150-229 na Christus) schreef al in zijn bekende boek ‘Apologeticum’, over de vervolging van christenen: ‘Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.’ De geschiedenis bewijst dat dit waar is. Overal waar de christenen vervolgd worden, groeit het aantal gelovigen.

Dirk van Genderen
(Deze bijdrage is één van de hoofdstukken uit mijn boek ‘Vervolgde christenen; een spiegel voor ons’. Dit boek is wel gereed, maar (nog) niet uitgegeven.)

19 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2018 om 11:53

  Dirk, dank je wel voor dit stukje. Dit gaat over het échte christenleven.

  Met Jezus in de heerlijkheid,
  Dat wensen velen zich bereid.
  Maar achter Jezus ‘t kruis te dragen,
  Hoe weinigen kan dat behagen.
  Wil jij de kroon? Wijs ‘t kruis niet af:
  Straks dank je God, Die beide gaf.

  Groetjes van Elisabeth

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2018 om 14:45

  Shalom,ik mag weten te ontslapen in Jeshua de Messias die alles volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Als vlekkeloos Lam en als Leeuw uit de Stam van Judah zal Hij terugkomen. In deze Messias, de Immanuel = JHWH met ons/mij geloof ik, dus heb ik niets te vrezen, de rechtvaardige zal leven uit geloof, NU en straks als Jezus terugkomt.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2018 om 16:29

  Geestelijk gezien zijn wij christenen militairen die vechten tegen de grote vijand, ook wel de satan met zijn gevallen engelen. De Heere Jezus is onze grote Hemelcommandant en wij zijn Zijn grondtroepen, Zijn marinepersoneel en Zijn luchtafweer. Dus trek je gevechtstenue maar aan, zijn verkrijgbaar bij dumpzaken en webshops die militaire kleding verkopen.

 4. Luuk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2018 om 19:19

  Dirk,

  Als ik dit lees word ik wat moedeloos, het lijkt wel of wij mensen moeten verlangen naar lijden opdat ons geloof versterkt wordt en wij dichter bij God/Jezus komen. Echt ik snap daar helemaal niks van. De voorganger in jouw stukje leefde al heel dicht bij de Heer, waarom dan toch die aanvallen… Om er een beter, mooier geloof voor terug te krijgen?? Net als bij Job, ook die leefde al heel dicht bij God en bad voor zijn kinderen en vele anderen, maar God liet de satan zijn gang gaan om Job te beproeven.
  Als ik naar mezelf kijk denk ik, ik ervaar niet zo veel aanvallen, geloof ik wel genoeg?
  Zal ik dan maar alles weg doen, mijn huis, werk, auto, alle luxe? De straat op gaan leven als een dakloze en de hele dag bezig zijn met het evangelie? Dan word ik misschien ook een martelaar? Misschien is het wat zwartgallig wat ik schets maar ik kan dit soort dingen maar heel moeilijk aanvaarden en snap er gewoon niks van. Hopelijk kan iemand iets zinnigs zeggen.

 5. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2018 om 20:13

  Dirk, ik heb op deze site al wel eens wat gezegd over de verdrukte christenen, en hoe schandalig ik dit vond, de lauwe reacties van de westerse kerken/evangelie gemeentes. Het verhaal van die jongen uit Nigeria die toen hij thuis kwam zijn moeder doodgeschoten zag liggen, en zijn vader en 3 broertjes verbrand, gedaan door moslims, omdat zij christenen waren, en niemand hoor je hierover. Maar als het een moslim betreft staat heel christelijk Nederland op zijn achterste poten, daarom zwijg ik nu maar, want dit zal toch niet veranderen. Ook lees je dat christenen in asielzoekerscentra gepest, en bedreigd worden door moslims, en dat wordt ons land binnengelaten, wat staat Nederland nog te wachten. Joden/Moslims/Christenen hebben dezelfde God hoor je ook steeds meer uit christelijke kring, hoe blind is men. Ik wilde dat de kerken/evangeliegemeentes zich zo ingezet hadden voor hun verdrukte broeders en zusters, zoals zij nu doen voor de moslims. Daarom is er gebed nodig voor een hele nieuwe generatie jonge christenen, die vol zullen zijn van God onze Vader in Jezus Christus, en een vernieuwing brengen in Nederland.

 6. Max zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 12:12

  Beste Dirk,

  Erg bemoedigend en sterk weergegeven!
  Bedankt voor dit geestelijk voedsel!

  groet Max

 7. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 15:32

  @ 4, Luuk
  (‘Hopelijk kan iemand iets zinnigs zeggen.’)

  Beste Luuk,

  Waarom stel je deze vragen aan Dirk, de lezers – en dus ook aan mij? U stelt wel de juiste vragen, maar aan het verkeerde adres. Heb je nooit Joh. 16:13 gelezen?
  13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
  14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
  15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.
  Het bovenstaande zijn woorden van Jezus. Het raadplegen van de Geest der waarheid gebeurt in gebed. Bid je wel? Gebed is privé, daar zal een ander zich niet mee bemoeien en het is duidelijk dat de Here zich niet laat bedriegen.
  Zou het u gaan om een geintje, dan ontvangt u een zoete, lieflijke dwaling en eindigt uw luxe leven in de hel. 2 Thess. 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

  Het kan ook zijn dat u in gebed een visie ontvangt voor uw leven. De tegenwind komt dan echt wel vanzelf.

 8. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 15:35

  Ik hoop dat Jezus heel spoedig terug komt, zeker als ik de onderdrukkingen zie… dat mensen op vuilnisbelten en in opvangkampen moeten leven tussen ongedierte.
  Onvoorstelbaar dat men juist Vredevorst Jezus zo afwijst.
  Laten we hopen dat Asia Bibi en haar gezin en advocaat Saif-ul-Malook en zijn gezin hier in Nederland een veilige plek krijgen.

 9. Paul van der Sluis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 16:34

  Luuk, je hoeft het lijden niet te zoeken maar als God het lijden toestaat dan zal Hij het doen medewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben (Rom 8:28). Geniet ervan zolang je weinig wordt aangevallen. Het is namelijk geen indicatie van hoeveel je gelooft, het is “gewoon” genade. En wie wel wordt aangevallen ontvangt genade om daartegen bestand te zijn (1 Kor 10:13). Ook het martelaarschap hoef je niet te zoeken want leven voor God is nog mooier dan sterven voor God. Alle luxe wegdoen? Alleen als God je daartoe leidt en anders je luxe inzetten om tot zegen te zijn. Nog belangrijker dan wat je voor God doet is de vertrouwelijke omgang met Hem, die je krijgt door Hem serieus te nemen (Psalm 25:14). Je bent niet Zijn slaaf maar eerst Zijn kind, Zijn vriend en daarna komt pas “wat Hij u ook zegt, doe dat”.

 10. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 19:54

  Beste Dirk, Na lezing van de reactie van Luuk meende ik hem iets “zinnigs” te melden, maar het hoeft niet meer, is al gedaan door 2 andere lezers. Fijn! Misschien mag ik iets toevoegen aan het stukje van Moi (CDA-lid?). Hij geeft geen adres op maar noemt in het algemeen de dumphandel of de webshops voor aanschaffing van ons gevechtstenue; het adres maak ik nu openbaar. Het Woord van onze God, dat eeuwig stand houdt. Te vinden in de brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, vanaf vers 10 t/m 17. In vers 18 krijgen we nog een hint hoe we het beste kunnen strijden. Gods nabijheid toegebeden in het kostbare werk wat je mag doen.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2018 om 21:59

  Ja Dirk en alle anderen: we behoeven het lijden nooit en te nimmer te zoeken. God leidt ons Zelf aan Vaders handen in nood, storm en in verdriet. Zodat we tegen alles bestand mogen zijn. We mogen in een leven met Hem van kracht tot kracht en van overwinning tot overwinning gaan. Klein van onszelf. Het is een nieuw opstandingsleven geworden -door de doop, in de dood – Hem behoort ons leven toe. Daarom behoort onze weg door dit leven niet vleselijk maar geestelijk te zijn. Altijd dus de goede strijd des geloofs blijven strijden, in volharding en met een goed geweten.
  De helm des heils (onmisbaar) beschermt onze denkwereld dan. En behoort ook bij de geestelijke wapenrusting van God. Soms word ik door een ‘vieze’ lust droom aangevallen en kan met mijn wakker worden gebruik maken van de door Hem gegeven wapenen des lichts gelukkig. Zodat er niet aan toegegeven wordt.

 12. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2018 om 7:52

  Vanmorgen las ik in het dagboek ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers een stukje wat past bij deze column en reacties.

  “Als God uw ‘beker’ zoet heeft gemaakt, drink hem dan met dankbaarheid; en als Hij hem bitter heeft gemaakt, drink hem dan in gemeenschap met Hem.
  Als Gods voorzienige leiding u een tijd van grote druk laat doormaken, houd dan vol, maar kies nooit zelf het toneel van uw martelaarschap. God koos de vuurproef voor Abraham, en Abraham maakte geen bezwaar, maar hield stevig vol. Als u niet in gemeenschap leeft met God, zult u makkelijk een hard vonnis over Hem vellen.
  U moet eerst door de vuurproef heen, voordat u zich een oordeel kunt aanmatigen, omdat u God in de vuurproef beter leert kennen.”

 13. harry zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2018 om 16:21

  shalom Dirk en alle lezers.

  Soms verbaas ik mij over de hoogverheven woorden, de vele bijbelteksten die voorbijkomen, ik ben niet zo theologisch onderlegd, gebruik liever gewone woorden, ik ben een man van de praktijk.
  Alle strijd komt naar mijn eigen, bescheiden mening, voort uit de eeuwenlange strijd tussen de satan en hashem. een strijd die al gewonnen is door Yeshua aan het kruis, maar helaas nog steeds doorgaat. Tot aan de wederkomst en het herstel van Israel en Yerushalaim. Hoe dichter naar de wederkomst, hoe heviger de strijd. Zowel rondom Israel als in de wereld. Ik heb ook heel veel gebeden voor Asia Bibi en ben dankbaar dat ze vrijgesproken is, maar ik bid vooral voor de bevrijding van het Joodse volk, van alle vijandigheden, dat hun Mashiach Yeshua maar snel mag komen. Om de vele tranen van hun ogen af te wissen, ook van de shoa, de vele terroristische aanslagen sinds 1948, de oorlogen die Israel moest, en misschien nog moet gaan voeren. Zoals Shaoel (Paulus) zegt, eerst de Jood en dan de Griek.
  Uiteindelijk zal het allemaal goed komen, ook voor de niet-Joden.

  Moge hashem, de G-d van Israel een ieder zegenen.

 14. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2018 om 17:02

  Wat mij zo verdrietig maakt bij deze samenkomst is dit. De mens in dit geval de advocaat heeft ongetwijfeld goed werk verricht. Maar zowel de advocaat als de rechters zijn werktuigen in de handen van GOD geweest. Hem komt alle lof en eer toe. Maar verdrietig genoeg bij het lof zingen en bidden ging bijna niemand staan, terwijl de advocaat een staande applaus kreeg. Hier werd in mijn ogen het schepsel boven de SCHEPPER vereerd. Alleen Kees van der Staay heeft GOD en JEZUS CHRISTUS nog genoemd de andere sprekers niet of nauwelijks. Ook onze broeder D. van Genderen heeft in dit stukje niet de eer gegeven die onze SCHEPPER onze HEER en HEILAND JEZUS CHRISTUS zo toe komt. Het gaat alleen om HEM, HIJ heeft gezorgd dat ze vrijkomt, en daar gebruikt HIJ voor wie HIJ wil.

  HEM komt toe alle lof en eer . Laten we HEM maar eens staande applaus geven .

 15. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2018 om 17:32

  Broeders en zusters, laten we met elkaar waakzaam blijven, volharden in ons allerheiligst geloof, in Jezus Christus, Hem verkondigen en Hem verwachten. Samen met hen die lijden in alle opzicht. Het is bemoedigend dat deze zuster vrij is. Helaas zijn velen in gevangenschap, laten we blijven bidden. Bovenal laten we vasthouden aan Het Woord, de Here Jezus Christus.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2018 om 18:49

  De reis naar het Beloofde Land, gaat door de woestijn! Slechts twee, van het hele volk, bereikten ook Gods Doel, die Hij geeft als beloning op “vertrouwen”! Jozua en Kaleb waren – de enigen – die op de helft van de reis hun vertrouwen in de Heer behielden ondanks de hoge muren, de “oninneembare steden met mensen als reuzen! De mens richt zich van nature op hetgeen hij ziet! De brief van Paulus, Colossenzen 3: 1 – 4, waarschuwt daarvoor met: “richt je op Jezus en niet op de aarde”! Zo zijn er vandaag ook heel weinig christenen, die zeggen te geloven, maar zich nog nooit hebben “uitgestrekt naar de prijs” aan het einde van de wedloop die ieder van ons moet lopen! Die “prijs” ligt al 2000 jaar vast, maar wie vertrouwt daar nog op, dat die werkelijk komt? Het zal ook hier steeds moeilijker worden om op Hem, ondanks verdrukking, die onherroepelijk ook hier komt, te blijven vertrouwen!! Was het niet Laodicea, waar de “lauwheid” onder de christenen overheerste?

 17. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 12 november 2018 om 10:38

  De mens wikt en God beschikt! Voor en in alles aan God alle eer, we mogen op Hem vertrouwen! Heel veel weten en begrijpen wij niet over het hoe en waarom er dingen gebeuren, maar we mogen dit in onze gebeden kenbaar maken, Hij hoort ons. Hij biedt ons Zijn vrede, Zijn shalom aan omdat Hij trouw is aan Zijn beloften. Jezus heeft ons 2000 jaar geleden vrijgekocht van de doodstraf, zoals God ons in het paradijs beloofd had en wie in Hem gelooft met hoofd en hart wordt apart gezet en verzegeld voor Zijn komende koninkrijk, onze eindbestemming. De God van Israel heeft voor dit grote werk alle macht aan Jezus gegeven die als koning zal heersen vanuit Jeruzalem. De voortgaande strijd in de hemelse gewesten zal eindigen in een herstelde schepping. Laten we elkaar bemoedigen door op Hem te vertrouwen en volharden om het goede te doen zoals Hij dat van ons vraagt. Uiteindelijk komt alles goed.

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 12 november 2018 om 16:59

  Bedankt Dirk. De Here die bij machte is de gevangenisdeur te openen en iedereen te verblinden, zodat ze zo naar huis kan lopen. Dit gebeurt niet. Wij moeten leven met onze eigen zonden en met andermans zonden. En daar doorheen het valse spel van satan zien. En vervolgens het goede te kiezen en totaal te bouwen en vertrouwen op onze God, Heer en Heiland en te wandelen met Hem en zonder Hem is er geen leven, ook buiten de gevangenis niet. Laten we bidden voor de vervolgde christenen, onze broeders en zusters, maar ook voor onze naaste ongelovige, moslim of andere heidense afgoddienaar. Met God onze Heiland is ons leven zoveel gelukkiger, dat men wel vragen moet wat draag je met je je mee. Mijn Heer en Heiland woont in mij. Dat hoop ik voor ieders leven. Liefs Dineke.

 19. Rinske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 november 2018 om 22:00

  Beste Dirk,

  Bedankt voor de nieuwsbrief en dit artikel. Ik ben heel blij met het vrij komen van Asia Bibi. Maar natuurlijk blijft het schrijnend dat er nog zo veel vervolgde christenen zijn. Aan de andere kant is dit een onderdeel van het leven op deze nog onvolmaakte aarde. En ik schaam mij soms voor mijn luxe en gemakkelijk leven. Toch ben ik er ook dankbaar voor alhoewel ik weet dat ik het niet heb verdiend. Soms ben ik ‘jaloers’ op de kracht en het vertrouwen van vervolgde christenen. Op hun diepe omgang met de Here Jezus. Ze hebben onze gebeden hard nodig.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden