Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De bidders van Argentinië (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 november 2018, 12:42 door Dirk A A

Als Gods Geest komt, kan niemand Zijn werk meer tegenhouden. Dan gaan mensen bidden, zich verootmoedigen en blijven ze bidden en tot de Heere roepen, zolang Hij hen leidt. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat inhoudt, zolang we het niet zelf hebben meegemaakt. Lees wat Edward Miller daarover schrijft in zijn boek ‘Cry for ME Argentina’.


In ‘Cry for ME Argentina’ beschrijft zendeling Edward Miller de opwekking in Argentinië in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw.

U kent wellicht mijn verlangen naar een herleving, een opwekking. Deze week verdiepte ik me in de opwekking die in 1949 uitbrak in Argentinië. Graag wil ik aan u doorgeven wat zendeling Edward Miller, die er nauw bij was betrokken, schrijft over wat er aan die opwekking vooraf ging.

Miller vertelt dat in 1949 vijftig studenten van zijn bijbelschool in Argentinië begonnen te bidden om een opwekking. Ze ervaarden een ‘hemelse aanwezigheid’, waardoor ze een zware gebedslast voor hun volk ontvingen. De lessen werden opgeschort. Dag aan dag, dagen lang, baden de studenten van deze school voor Argentinië, een toen geestelijk zeer dor land. In het hele land waren onder de regering van Juan Peron slechts 600 oprechte gelovigen bekend, schrijft hij.

Bidden en huilen
‘Nooit heb ik mensen zo hard en zo lang horen bidden en huilen,’ gaat hij verder. ‘Het leek wel bovennatuurlijk. Tegenwoordig kennen we nauwelijks nog voorbede. Het was een intens bidden en smeken dat de Vader Zich zou openbaren.’
Dag en nacht baden deze studenten, soms snikten of huilden ze. Het huilen van deze jongemannen kan het best omschreven worden als een soort bovenaards verdriet. De studenten, gelovige jongemannen, bekeerden zich van hun zondige daden. Door de Heilige Geest werden ze geleid tot verootmoediging en berouw, voor zichzelf, maar ook voor hun stad, hun streek, hun volk.

Na vijftien dagen voortdurende voorbede en verdriet voor het aangezicht van de Heere, ontvingen ze een woord ter bemoediging. ‘Huil niet meer, want de Leeuw van de stam van Juda heeft de prins van Argentinië overwonnen.’
Maandenlang zagen ze uit naar wat de Heere zou gaan doen in Argentinië. Ze waren er vast van overtuigd dat Hij in zou grijpen en Zijn grootheid zou tonen.
Achttien maanden later was het zover. De Argentijnen stroomden naar de voetbalstadions om het Evangelie te horen. Zelfs de grootste stadions waren nog te klein voor alle mensen. De opwekking was begonnen.

Geestelijke strijd
Ook in een ander boek, ‘The Secrets of the Argentine Revival’ schrijft dr. R. Edward Miller over de opwekking die in eind 1949 uitbrak in Argentinië, maar dan meer over zijn eigen geestelijke strijd, die ervaan voorafging.
‘In januari 1949 leek er een bitter einde te komen aan mijn zendingscarrière. Met een andere zendeling, Robert T., gingen we naar de stad Lavelle (= De Vallei), aan de voet van het Andes Gebergte. We waren van plan een evangelisatiecampagne te houden, omdat we wisten dat het Evangelie daar nog nooit was gebracht. We geloofden dat een machtig werk van God zichtbaar zou worden in die stad waar geen enkele kerk was.’

‘We zetten een tent neer voor onze campagne. We bezochten alle huizen, nodigden de inwoners uit, deelden traktaten uit en baden dagelijks urenlang. Avond aan avond hielden we onze bijeenkomsten, maar er kwam niemand. Tot overmaat van ramp spoelde ook onze tent nog weg door hevige stortregens.
Na twee weken gaven we het op, het was een grote mislukking geworden. Er was geen enkele vrucht zichtbaar. Ik was ervan overtuigd dat de oorzaak buiten mijzelf gezocht moest worden. Het was harde grond om te arbeiden, de mensen wilden niets van het Evangelie horen.’

‘God, waar bent U?’
Miller gaat verder: ‘Ik riep het uit: “Waar is de God van Elia? Waar is de God van glorie, van kracht, van wonderen? Waar was God, Die mensen overtuigt en Zijn genade uitstort, zoals ik in mijn jeugd had gezien in andere opwekkingen?”
Ik werd geconfronteerd met mijn eigen mislukking, daar in Lavelle. Er was gebrek aan kracht, Gods kracht, in mijn bediening. Al mijn excuses verdwenen. Ik kon niet langer vluchten voor de realiteit. Ik had hard gewerkt, veel gebeden, maar het leidde tot niets. God bracht mij tot de overtuiging dat ik geen opwekking tot stand kon brengen. Mijn besluit stond vast. Ik zou de zending verlaten en teruggaan naar Amerika. Ik had de roep van God om de zending in te gaan, kennelijk niet goed verstaan.’

‘Maar de Heere maakte mij duidelijk dat een opwekking nooit door mijn inspanningen zou komen, maar door Zijn Geest. Hij liet mij de tekst uit Zacharia 4:6 lezen: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heere van de legermachten.”
Ook Jesaja 31:3 en 4 kwamen mij in gedachten: “…De HEERE zal Zijn hand uitstrekken… de HEERE van de legermachten zal neerdalen om te strijden…”

Totale overgave
Terwijl Miller alles overdacht, kwam hij op het punt dat hij stopte met al zijn zendingsactiviteiten en geen andere uitweg zag dan het gebed. ‘Er volgde een geestelijke strijd,’ vervolgt Miller, ‘maar na enige tijd kon ik niet anders dan mij totaal overgeven aan de Heere Jezus. Dagenlang was ik acht uur per dag bezig met Gods Woord en met gebed. Mijn collega zendelingen snapten er niets van. Zij vonden dat iemand die al zijn tijd doorbracht met Bijbellezen en gebed, maar geen enkele zendingsactiviteit ontplooide, geen recht meer had op een salaris.
Ik trok me terug in een leegstaande ruimte van de kerk in Mendozo, waar ik zo af en toe ook preekte, om daar de Heere te zoeken, met vasten, bidden en Bijbellezen, met het diepe verlangen naar een krachtige werking van Gods Geest in Argentinië. Als er in die week niets zou gebeuren, zou ik terugkeren naar huis en een ‘gewone’ baan zoeken.’

Hij las in de Bijbel de oproep van de Heere om Zijn aangezicht te zoeken. Maar hoe doe je dat? Na zeven dagen van gebed en vasten had Miller nog geen antwoord van God ontvangen. Terwijl hij hiermee worstelde, was het alsof de Geest tot hem zei: ‘Een lege maag is niet de weg naar de hemel, maar wel het Bloed van Jezus.’

Het bleef stil
Toch overwoog hij de zending vaarwel te zeggen, maar kon dat uiteindelijk niet. ‘Dan zou ik het risico lopen dat de God van Elia, de God van Petrus of de God van zoveel andere Godsmannen nooit mijn God zou worden. Ik bleef bidden en in de Bijbel lezen, wekenlang. Na zeven weken was ik voor mijn gevoel geen stap verder. Bidden, huilen, mediteren, Bijbelstudie, wandelen, knielen, het bleef stil vanuit de hemel.

God had geen haast om Zijn geheimenissen te onthullen. Twee maanden gingen voorbij. ‘De vijand, de duivel, probeerde mij voortdurend te ontmoedigen.’
Miller was zo wanhopig op God naar zoek, dat hij op een gegeven moment niet anders meer kon dan tegen Hem zeggen: ‘Als er aan het eind van deze week, om 5 uur ’s middags, nog geen antwoord van U is, dan weet ik dat ik op de verkeerde weg zit en ga ik weer gewoon verder met evangeliseren als voorheen.’

De eerste bekeerling
Ook deze week kwam er geen antwoord van God. Dus pakte Miller een stapel traktaten en ging de straat op. Juist op dat moment arriveerde de plaatselijke dominee met zijn onbekeerde tienerzoon. God had het zo geleid. De dominee stortte bij Miller zijn hart uit. Minuten werden uren. De tiener viel op z’n knieën, beleed zijn zonden, vroeg om vergeving en kwam tot geloof in de Heere Jezus.
‘Ik hoorde een zachte stem: “Je ziet, mijn zoon, wanneer Ik het wil, kan Ik zielen naar je toebrengen. Keer terug en ga opnieuw in gebed totdat Ik jou vertel dat het tijd is om je kamer te verlaten.’

De weken die volgden, bracht Miller weer door met Bijbelstudie en gebed. Toen op een dag werd hij plotseling overweldigd door een besef van Gods aanwezigheid. De deuren van de hemel gingen open. Gods glorie was aanwezig, de Heilige Geest daalde neer en Miller hoorde een stem, diep in zijn ziel. ‘Ik wist wat Zijn wil was voor Argentinië: bekering, redding.’

Persoonlijke opwekking
De andere zendelingen vroegen mij of ik dacht dat het nu Gods tijd was voor opwekking in Argentinië. Ik wist dat niet, maar één ding wist ik zeker: mijn persoonlijke opwekking was nu gekomen.
Zes weken later plantte God een diepe zekerheid in zijn hart: ‘Nu zal Ik Mijn Geest uitstorten op de kerk. Roep de mensen op tot gebedssamenkomsten. Laat ze maandagavond beginnen, om 20.00 uur, tot middernacht aan toe. En dat alleen degenen komen die de hele avond willen blijven bidden. Het ging om gehoorzaamheid. Gods tijd was gekomen.’

Tijdens de zondagse kerkdienst nodigde Miller de aanwezigen uit om maandagavond te komen bidden. Die avond kwamen er drie bidders, samen met Miller en zijn vrouw. ‘Eerst lazen we wat de Bijbel zegt over gebed. Toen knielden we neer voor de Heere. Er was totale stilte. Ik begon te bidden, te zingen, maar de anderen zwegen. Na vier uur vroeg ik hen of de Heere hun bepaalde dingen had duidelijk gemaakt. Hadden ze misschien de behoefte gevoeld om ook hardop te bidden. Dat bleek niet zo te zijn.’

‘Wat moesten we doen? De Heere gaf ons de overtuiging op Hem te blijven wachten en de volgende avond weer samen te gaan bidden. Evenals de vorige avond bad alleen Miller. Aan het eind van de avond vertelde één van de aanwezigen dat ze, net als de vorige avond, een aandrang voelde om op de tafel te slaan, die voor in het kleine kerkje stond, maar dat niet durfde.
De derde avond verliep net als de beide vorige avonden. De vierde avond kwamen we opnieuw bij elkaar. Om 23.00 uur vroeg ik iedereen op te staan van het knielen en op hun stoel te gaan zitten. Aan die jonge vrouw vroeg ik op ze nog steeds op die tafel wilde slaan. Dat bleek zo te zijn, maar ze durfde het niet. Ik vroeg iedereen om te gaan zingen en rond de tafel te lopen en de tafel aan te raken. Plotseling begon die ene vrouw te zingen en God de eer te geven. We ervaarden de komst van de Heilige Geest. Die vrouw riep het uit: ‘Heere, ik ook, ga mij niet voorbij. Vul ook mij met Uw Geest. En Hij kwam tot ons, in al Zijn volheid.’

Stromen van hemelse zegen
‘We beseften het nog niet, maar deze dag werd het begin van de grote opwekking in Argentinië in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Velen hadden ervoor gebeden. God ontfermde Zich over dit land. Hij had de gebeden gehoord, de tranen gezien. De vijand was overwonnen, in Zijn kracht. Hij kwam, zoals Hij had beloofd. Het was alsof vanaf dat moment stromen van hemelse zegen over Argentinië stroomden. Het was bijzonder dat de opwekking begon in de stad Mendoza. Dat was de stad waar precies honderd jaar eerder, zendeling Allen Gardiner en een paar andere zendelingen, hun levens hadden gegeven voor het Evangelie. Het zaad dat was geplant, kwam nu tot wasdom.’

Tot zover Argentinië, waar de gebeden van enkele bidders bepalend waren voor de komst van de opwekking. Dat zie je in vrijwel elke opwekking.
Wie van ons mag, kan de Heere roepen om een bidder te zijn voor een opwekking, een herleving in ons land? Het vraagt toewijding, het vraagt overgave, het vraagt gehoorzaamheid…
Tegelijk is het een voorrecht om door de Heere Jezus ingeschakeld te worden, in het diepe verlangen in Zijn tegenwoordigheid te zijn en Zijn Geest aan het werk te zien in ons eigen leven en in de levens van vele anderen.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2018 om 17:11

  Het blijft maar droog, de waterstanden in de rivieren blijven laag en de broodnodige neerslag blijft maar uit. Als het de komende maanden zo droog blijft, voorzie ik volgend jaar zomer grote problemen in de landbouw, voor de natuur en loopt onze drinkwatervoorziening ook nog groot gevaar.

  Mijn oproep aan jullie allemaal is om te bidden voor meer dan voldoende regen de komende maanden.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2018 om 19:38

  Die fel door Dirk begeerde opwekking… komt er niet. Onze harten zijn daarvoor te zondig en daarom ongeschikt. Stromen van kracht op nationaal niveau? Niet mogelijk! Die trein (de EU) is vertrokken.
  Men heeft de wapenrusting niet aan, kan de geestelijke strijd niet voeren, draagt niemand op aan Jezus door het waterbad van de wedergeboorte heen….
  Men is wetteloos en weigert om eerst het koninkrijk van God te zoeken. Waarom zou het de wil des Heeren zijn om in deze zonde een opwekking te geven?

  Fil. 3:20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

  Gaat ‘onze wandel in de hemelen’ via een opwekking? Prima!
  Niet? Ook goed, in Openbaring 19 gaat onze wandel via een oorlog, in de vorm van een rechtsgeding. Dan, in die verschrikkelijke realiteit, zal men een antichrist aanbidden en HET RECHT krijgen om te zondigen…! Misdaad is dan gelegaliseerd, en plicht. ‘Opwekking’ wordt bestraft met de dood.

 3. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 17:45

  Elke week komen mijn vriendin en ik samen om te bidden voor ons dorp en alles wat zich daarin afspeelt. Maar daarnaast staat elke week boven aan ons gebedslijstje: Israël – en een diep verlangen naar een Opwekking.

 4. Florianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 18:39

  Ik ben bang dat Peter Schilperoort gelijk heeft wat betreft een opwekking. Nu houd ik toch al niet van dat woord. Ik denk dat dat Evangelisch is. In ons kerkverband (chr.geref.) spreken we van bekering. Ons land is volgens mij te ver heen voor een opwekking, bekering. Ik ben bang dat God de kandelaar zal wegnemen uit ons land en Zijn toorn over ons land zal worden uitgestort. Kijk maar naar wat er allemaal gebeurt in ons land. Nu mogen er ook draagmoeders zijn in Nederland voor homostellen. Het is toch verschrikkelijk dat mensen van dezelfde sexe kinderen mogen opvoeden? En om dan van al die andere verschrikkelijke dingen maar te zwijgen. Zoals abortus, euthanasie, sexuele vrijheid enz. enz. En hoe verder we in de eindtijd komen hoe erger de zonden zullen worden. Er hoeven mijn inziens géén aparte gebedsbijeenkomsten te worden gehouden. Wij moeten als christenen elke dag God onze persoonlijke zonden en de zonden van ons volk belijden en smeken om Zijn genade en vergeving. Misschien wil God onze gebeden nog eens verhoren.

 5. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 19:38

  Heel bijzonder dit opwekkingsverhaal! God is groot!!!! Een nauwgezet geestelijk leven levert stromen van zegen op!!! Wonderbaarlijk!

 6. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 20:28

  Opwekking of nalezing?

 7. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 20:53

  Wat Florianne schrijft kan ik wel begrijpen. Maar het zit niet in de termen die we gebruiken. Het is Dirk’s verlangen dat God door Zijn Geest overvloedig in ons land gaat werken. Tot eer van Zijn Naam en tot heil van zondige mensen. De HEERE laat Zich niet tegenhouden door goddeloosheid (denk aan Mannasse) maar wel door hardnekkig ongeloof. Het gelovig gebed laat God nooit onbewogen! Beste Dirk: Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken (Ps. 37 : 5)

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 21:15

  God is getrouw en nimmer falend. Wanneer we Hem met een oprecht hart aanroepen, en Hem vrezen zal de zon der gerechtigheid over ons opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen (Maleachi 4:1-2). Wanneer we dus een SOS bericht zenden tot de Here zal Hij daar zijn in mijn/onze nood.
  Kansen en zegeningen (opleving-persoonlijke-opwekking) kreeg ik door genade. Het behoeft niet zo groots en massaal te zijn.
  Hij heeft een Goddelijk GEDULD met de mensheid, en Obbe hoopt dat er nog talloze zielen gered mogen worden en Jezus ten voet gaan vallen. Want Hij kocht ons met de prijs van Zijn dierbaar bloed. GEWELDIG zo’n VRIJSPRAAK te mogen ervaren.

 9. R. Viney zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 november 2018 om 22:33

  Het is waar dat onze harten te zondig en ongeschikt zijn voor een opwekking of hoe je zo iets ook wilt noemen. Maar als we denken dat daarmee alles gezegd is, houden we geen rekening met God Zelf. Een vaak terugkerend thema in de bijbel is dat een uitstorten van Gods Geest vooraf gegaan wordt door zondebesef, spijt en boete bij een – meestal kleine – groep mensen. Als we bidden om vergeving, zál God vergeven en in ons en door ons kunnen werken.
  Ook wordt het duidelijk uit alle profetische boeken dat aan het eind van de tijd – voor Jezus’ terugkomst en regering – een oorlog zal zijn tussen de aanhangers van de anti-christ en de heiligen. Er zal sprake zijn van polarisatie en dat zien wij ook al lange tijd erger worden. Nog voordat Jezus terug komt, zullen grote dingen gebeuren. De profeet Joël schrijft daar heel mooi over in zijn 2e hoofdstuk. Daar staat o.a.: “Daarna zal het geschieden dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien.” En er staat duidelijk bij dat dat zal zijn ‘voor de grote en geduchte dag des Heren’.
  We gaan een moeilijke tijd tegemoet, maar ook een tijd waar God ons nader zal staan dan ooit en waarin Hij grote, machtige werken en wonderen zal doen.
  Wat Dirk wil, namelijk op zijn knieën, vergeving vragen en om Gods Geest vragen, is alleen maar toe te juichen en bijbels te onderbouwen als juist. De gebeden van 1 persoon kunnen al een enorm verschil maken, kijk maar naar Daniël.
  De dag dat God zijn Geest zal uitstorten komt steeds dichterbij en als Hij ons op onze knieën vindt, zal Hij ons toerusten met alles wat we nodig hebben, inclusief de gaven van de Geest. Het zal Zijn werk zijn, maar Hij zal het pas geven als wij erom vragen.

 10. Wouter Millecam zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2018 om 9:13

  Ik deel de mening van Peter Schilperoort niet, er zijn in de geschiedenis veel getuigenissen dat de Here een 0pwekking gaf in landen waar zonde hoogtij vierde.
  God ziet het ❤ aan en als de kinderen Gods zich verootmoedigen komt de Geest in beweging, en de opmerking op de opmerking ‘waarom zou het de wil des Heeren zijn een opwekking te geven in deze zonde’ is heel eenvoudig: God wil niet dat iemand verloren ga maar dat allen tot erkentenis der Waarheid komen daarom geloof in wel dat er nog een opwekking komt. Vriendelijke groet en zegen.

 11. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2018 om 14:18

  Florianne heeft groot gelijk als je ziet wat om je heen gebeurt en onze leiders doen er hard aan mee, keuren het allemaal goed. Want ook wie zwijgt stemt eigenlijk toe. Er is geen orde meer maar chaos want alles wat God op Zijn wijze en in Zijn Wijsheid geschapen heeft wordt omgedraaid. Plenst het in de wereld dan druppelt het in de kerk. Hopelijk wil de gemeente van God dat in gaan zien om niet zoals in de wereld de zonde goed te praten, te nuanceren, al is het maar een beetje. Dat moet, denk ik, eerst gebeuren, dat de gemeenten zonden gaan belijden voor de Here.

 12. Julietta Benetti zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2018 om 20:45

  Ik sluit me aan bij de bouwers. Goed zo Frea Timmerman. Zijn genade heeft ons niet gekozen om te bekritiseren of te oordelen maar om Zijn liefde uit te delen. God verhoort gebeden als wij ootmoedig voor zijn troon komen en Hem vragen om genade voor ons volk… Laten wij voor de troon van God naderen… laat ons mekaar daarin aanmoedigen. ‘Vraag Mij en ik zal u volken geven tot uw erfdeel.’ Psalm 2:8
  In een preek van Derek Prince over ‘religious deception’ had hij het erover dat het zelfs onze verantwoordelijkheid is om in autoriteit te staan en voor ons land (volk) te bidden.

 13. Hubée zegt:
  Geplaatst op zondag 18 november 2018 om 20:55

  Ik moet belijden dat ik lauw en gemakzuchtig ben, meer bezig met spelletjes op de pc dan met bidden en bijbellezen.

 14. Jos zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 1:55

  Ben het niet eens met Peter Schilperoord, lees Romeinen 8 vanaf vers 31 …noch machten noch krachten kan ons scheiden van de liefde van Christus! En op verschillende plaatsen in de bijbel was er weinig geloof meer over, maar dan stuurde God zijn Geest en gebeurde er een wonder.

 15. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 11:37

  Bedankt Dirk. Ik ben het helemaal met je eens. Verootmoediging is belangrijk, zodat de Heilige Geest ons onze zonden bekend maakt en dat wij ze belijden zodat er opening komt voor opwekking als de Here dat wil. Over heel Nederland gebed brengt altijd zegen. Ik kreeg over mijn telefoon gebed gevraagd voor India. Daar werden 200 kerken verbrand en de gelovigen zijn gevlucht. Er is dus gebed hard nodig. Ook moeten de boeren weten dat God regen geeft en de wasdom. God regeert deze wereld en er is geen toeval. Zijn kinderen moeten denk ik bidden voor bekering en genade ook al is het er maar één die zich bekeert. Liefs Dineke.

 16. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 12:24

  Brengt al de tienden in het schathuis en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u niet opendoen zal de vensteren des hemels en u zegen afgieten , zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Mal. 3 : 10 Nieuwtestamentisch: tienden van GELOOF en GEBED. Wij bidden hier al vele jaren voor en zijn er vast van overtuigd dat de HEERE (God van het Verbond) het zal doen!!
  Als we denken dat we te slecht zijn, onderschatten we de reikwijdte van het BLOED van het Lam.
  Dat is de enige reden waarom God ons kan en wil zegenen. We ontvangen al die jaren zoveel aanmoediging uit Zijn Woord dat we mogen volharden. Zou Hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Tegelijkertijd bidden we ook altijd om de bekering van Israel. Leven uit Christus is leven uit de beloften. In Hem zijn ze Ja en Amen. Doe gelijk Gij gesproken hebt!! Kunnen we het zomaar aanzien dat onze jeugd door satan als een sluipmoordenaar meegezogen wordt? Sta op en roep tot onze God!! Daal neer Heere, we hebben het niet verdiend, Daal neer Heere, we hebben U zo nodig!! Zijn we bereid te volharden in gebed, ons zal geschieden naar ons geloof! Hallelujah, lof zij het Lam.

 17. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 12:35

  Ergens las ik een artikel van Martin Lloyd Jones , dat opwekking, een kleine herhaling van Pinksteren, de weg van God is en was om Zijn Kerk in stand te houden. En hij vervolgt dan: u en ik worden niet alleen geroepen om te geloven, maar om hier zonder ophouden om te bidden; om Hem te vragen de vensters van de hemel te openen en de geest neer te zenden, om Hem op ons uit te gieten, zodat Hij met geweldige kracht op ons mag vallen.

  (Welk kind van God verlangt niet om vervuld te worden met deze Geest?) Gods zegen, Dirk!

 18. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 14:09

  Helaas weer negen (!) VN-resoluties tegen Israël aangenomen bij de Algemene Vergadering. Nederland heeft voor acht resoluties gestemd en een onthouding. Alleen de VS hebben tegen gestemd. Tegen geen enkel ander land was een resolutie ingediend!

 19. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 18:48

  Beste Dirk, wat Nederland nodig heeft is een groep intercessors voor Nederland. Een groep bidders die bijv. wekelijks bij elkaar komt, zich laat leiden door de Heilige Geest. Deze gebeden worden dan opgeschreven, zover zij teksten uit de Bijbel doorkrijgen met vermelding van de Bijbelgedeelten. Deze gebeden worden dan direct via de mail doorgegeven aan bidders die zich hiervoor opgegeven hebben zodat zij ook de gebeden kunnen uitspreken. Ik heb dit niet van mezelf maar in Israel is een groep IFI (Intercessors For Israel). Wij krijgen iedere vrijdag hun gebeden door en bidden die over Israel uit. Een suggestie voor Nederland!!!

 20. ans zegt:
  Geplaatst op maandag 19 november 2018 om 19:57

  Sinds 1982 is Op de bres al in Nederland actief . http://www.opdebres.org

 21. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2018 om 10:43

  Niet alleen bidden, maar ook ..werken!
  En dan bedoel ik met werken: laten horen en laten zien wat er allemaal verkeerd is gegaan met de christenheid.
  Dat Gods oordeel komt over de zonde(n) die de kerk is binnengeslopen en alom getolereerd wordt.
  O ja, door gebed kan God/JHWH ingrijpen, maar dan schakelt Hij wel de mens (gelovige) in.
  Wij, de gelovigen zijn Zijn Handen en voeten ( Lichaam) hier op aarde.
  En alleen bidden is niet genoeg. Onze stem moeten we laten klinken. Niet met zoete en verzachtende woorden. Maar duidelijk en klaar zeggen wat de zonden zijn die getolereerd worden. Ook al worden we dan niet geprezen….en kost het ons comfortabele rustige leven!

 22. Florianne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2018 om 19:20

  Dirk. Helemaal met Mieneke eens.

 23. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2018 om 21:50

  Ik ben al vanaf 1980 contactpersoon voor Op de Bres voor Nederland en ik doe dit met mijn hele hart. Het betekent 1 uur per maand bidden voor Nederland,(kerk, regering en gemeentes) en Israel.
  Geweldig.

 24. otto zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 november 2018 om 17:38

  Ik heb de site ‘)p de bres’ gelezen, daar las ik ook dat het een gebedsverhoring geweest is dat met name de CU in deze regering plaats gekregen heeft. Wat heeft de CU nu gedaan als christelijke partij in dit kabinet? Ten eerste Jeruzalem is niet erkend als de enige algemene hoofdstad van Israel, dus twee staten oplossing (dolksteek in de rug van Israel). Ten tweede: de CU heeft de Islam als een gelijkwaardige godsdienst met het christendom gesteld, ook heeft de CU deze bij wet vastgesteld. Ten derde: de CU heeft het islamitisch onderwijs gesteund, en per wet vastgesteld. Ten vierde: in Januari 2019 krijgen de Palestijnen het economisch beleid in handen van de VN (G7) terwijl zij geen lid zijn van de VN, wie wordt hier de dupe van? Israel. Deze wet is ook ondersteund door dit kabinet. Ik kan nog wel even doorgaan, en dan nog dat waar de CU regeert de arme altijd de dupe wordt (zie dividend belasting). Daarom bidden voor Nederland is goed, maar laat daar de politiek buiten, laat er gebeden worden, dat dit volk tot berouw komt, over abortus/echtscheiding/euthanasie/enz, enz., ook daar durven christelijke politieke partijen geen vuist tegen te maken, daarom politiek is werelds, en gemeen!!!!

 25. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 november 2018 om 0:17

  Hallo broeder Dirk en allemaal.
  Heel mooi en bemoedigend om zoiets te lezen zo’n opwekking in Argentinië.

  Altijd zie je weer dat onze Hemelse Vader en de Heere Jezus zich niets aantrekken van onze denkwijze dat het te laat is. Voor HEM is het nooit te laat. Elke ziel wil Hij redden.

  Soms zouden we meer moeten beseffen dat juist voor de ZONDEN… de Heere Jezus kwam, om de toorn van de zonden van de mensheid volledig op Hemzelf te laten neerkomen.
  We kunnen wel roepen, steeds weer allerlei zonden aan te halen… maar brengen wij dan het goede nieuws, het Evangelie van de Heere Jezus naar al die mensen.
  Zaaien wij dan wel???

  Zoveel zielen die rondwentelen in die afschuwelijke duisternis… zonder ook maar een sprankje hoop.
  Velen van ons zaten toch ook eerst in die duisternis… totdat wij tot bekering in de Heere Jezus kwamen.
  Niet allen komen tot geloof… maar dat is iets wat wij nooit kunnen doorgronden… de Heere kent de harten, en daar moeten we op vertrouwen.

  Gebed, is één van de sterkste wapens… maar juist in onze gebeden mogen we vragen om vrijmoedigheid.
  Ook ons verootmoedigen… maar het gaat toch verder… ook ons inzetten, en ieder heeft zijn/haar eigen taak, naargelang de Heere ons toerust. Vertrouwen, gehoorzamen… horen er allemaal bij.

  Het is een enorme geestelijke strijd… maar wij weten wie de overwinnaar is. Wij mogen in Zijn dienst staan, en de Heere geeft ons ook de volledige wapenrusting. HIJ is erbij, wij hoeven het nooit alleen te doen.

  Bovenstaand stuk, is één van de prachtige voorbeelden van een opwekking. Soms in het groot, soms in het klein. Voor één zondaar die zich bekeert naar Jezus, de engelen juichen. Dus ons kleine landje heeft mensen nodig die in de dienst van de Heere staan.

  Dank je wel Dirk, fijn om zoiets te lezen. Vaders zegen en liefde om je heen… en je dierbaren. En voor jullie allen. Hartelijke groeten van mij, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden