Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Aangrijpende brief van gevangen genomen Chinese voorganger (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 december 2018, 11:20 door Dirk A A

Velen genieten van de Kersttijd. Hoewel… voor veel anderen is de decembermaand helemaal niet zo prettig, door eenzaamheid, ziekte, armoede… En elders zitten gelovigen opgesloten in kale cellen, in de kou, zonder enig comfort. Of zelfs in een strafkamp. Vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Hoezo genieten?


Wang Yi, voorganger van de Early Rain Covenant Church, werd afgelopen zondag opgepakt, samen met honderd leden van zijn gemeente. (Foto: Wang Yi Sermon Clips/YouTube)

Sinds enkele dagen is de Chinese voorganger Wang Yi één van hen. Toen hij nog vrij was, schreef hij een brief, die in de openbaarheid moest worden gebracht wanneer hij zou worden opgepakt door de overheid en 48 uur later nog niet zou zijn vrijgelaten.
Zijn brief is een paar dagen geleden gepubliceerd. De overheid had eerder bevolen de kerk te sluiten voor het einde van het jaar, maar daar was geen gehoor aan gegeven. En dat noemt Wang Yi ‘burgerlijke ongehoorzaamheid, vanuit het geloof in de Heere Jezus’.
Volgens de South China Morning Post wordt Wang beschuldigd van het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht.

In zijn uitgebreide brief verklaart Wang dat hij ondanks alles de overheid respecteert. ‘God laat toe dat we nu deze communistische overheid hebben.’
In zijn brief spreekt hij het hele Chinese volk aan. Hij schrijft over het leven na dit leven: ‘Succes en lijden steken flets af in vergelijking met de eeuwigheid.’
Hij citeert de 16e-eeuwse theoloog Johannes Calvijn: ”Slechte heersers zijn een oordeel van God over een slecht volk, met als doel Gods volk ertoe te bewegen zich te bekeren en terug te keren tot Hem.”
Wang: ‘Om deze reden ben ik met vreugde bereid me aan hun handhaving van de wet te onderwerpen alsof ik me aan de discipline en training van de Heere wil onderwerpen.’

De voorganger maakt in zijn verklaring duidelijk dat zijn weigering om zijn kerk te sluiten geen politiek activisme was. ‘Het ging mij erom het Evangelie te verheffen, te laten klinken. Ik heb geen enkele intentie om de instellingen en wetten van China te veranderen.
Als voorganger wilde ik door deze gelovige ongehoorzaamheid slechts de zondige natuur van de mens aan het licht brengen en het getuigenis van het kruis van Christus laten klinken. De Grote Opdracht van Christus vraagt van ons gehoorzaamheid, niet om de wereld te veranderen, maar om te getuigen van een andere wereld.’

Hieronder leest u een groot deel van de brief van Wang Yi.

‘Op basis van de Bijbel respecteer ik de regering die God heeft gegeven in China. Omdat God koningen aanstelt en afzet. Als voorganger van een christelijke kerk, heb ik mijn eigen opvattingen over wat een goede regering is. Vandaar dat ik een afkeer ervaar over de vervolging van de kerk door deze communistische regering. Deze regering is goddeloos en berooft ons volk van alle vrijheden van godsdienst en meningsuiting.’

‘Maar God heeft mij niet geroepen om de sociale en politieke instellingen in ons land te veranderen. Alleen door het kruis van Jezus Christus kunnen de Chinezen worden gered. Echte hoop en een perfecte samenleving ontstaan niet door aardse instituten, maar alleen door vergeving van onze zonden door Jezus Christus en in de hoop op het eeuwige leven.
In het Evangelie geeft Christus de opdracht het kwaad te ontmaskeren, vanuit de onpeilbare liefde van die glorieuze Koning. Het leven is kort, en God gebiedt met kracht allen op te roepen tot bekering.
Christus staat klaar om vergeving te schenken aan een ieder die zijn zonden belijdt en ermee breekt.
Dit is ons verlangen als kerk in China: om in deze wereld te getuigen van Christus, te getuigen van het hemelse Koninkrijk en te getuigen van het eeuwige leven. Dat is ook mijn pastorale roeping.’

‘Ik geloof dat de vervolging van de kerk door dit communistische regime een zeer slechte, onwettige actie is. Als voorganger van een christelijke kerk moet ik deze goddeloosheid openlijk en ernstig veroordelen. De roeping die ik heb ontvangen, roept mij ertoe op geweldloze methoden te gebruiken om ongehoorzaam te zijn aan die menselijke wetten die de Bijbel en God ongehoorzaam zijn. Mijn Redder, Christus, vraagt ook van mij dat ik vreugdevol alle kosten draag voor het ongehoorzaam zijn aan slechte wetten.’
Maar dit betekent niet dat mijn persoonlijke ongehoorzaamheid en de ongehoorzaamheid van de kerk ook maar iets heeft van ‘vechten voor rechten’ of politiek activisme in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik heb beslist niet de intentie om de instellingen of wetten van China te veranderen. Het enige waar het mij als voorganger om gaat, is het onthullen van de zondige aard van de mens en het getuigenis van het kruis van Christus.’

Voor mij als voorganger is mijn ongehoorzaamheid vanuit het geloof aan de overheid een onderdeel van de opdracht van het Evangelie. Het doel van de Grote Opdracht van Christus is niet om de wereld te veranderen, maar om te getuigen van een andere wereld.
De kerk is geroepen kerk te zijn, niet een onderdeel van een seculier instituut. De kerk moet zich juist afscheiden van de wereld en zich niet door de wereld laten institutionaliseren.
Vanuit een positief perspectief zijn alle daden van de kerk pogingen om aan de wereld het werkelijke bestaan van een andere wereld te bewijzen. De Bijbel leert ons dat we in alles wat met het Evangelie en het menselijk geweten te maken heeft, God moeten gehoorzamen en niet mensen. Om deze reden zijn geestelijke ongehoorzaamheid en lichamelijk lijden beide manieren om te getuigen van een andere, eeuwige wereld en van een andere glorieuze Koning.

Daarom ben ik niet geïnteresseerd in het veranderen van de politieke of juridische instellingen in China. Ik ben zelfs niet geïnteresseerd in de vraag wanneer het beleid van het communistische regime, dat de kerk vervolgt, zal veranderen. Ongeacht onder welk regime ik nu of in de toekomst leef, zolang de seculiere regering doorgaat met het vervolgen van de kerk, het schenden van het menselijk geweten dat alleen God toebehoort, zal ik daaraan ongehoorzaam blijven. Want de opdracht die God mij heeft gegeven, is om meer Chinezen door mijn daden te laten weten dat er alleen hoop voor de mensheid en de maatschappij is door de verlossing van Christus, in de bovennatuurlijke, genadige soevereiniteit van God.’

Als God besluit de vervolging door dit communistische regime tegen de kerk te gebruiken om meer Chinezen te helpen wanhopen over hun toekomst, hen door een wildernis van geestelijke ontnuchtering te leiden en hen daardoor Jezus te laten kennen, dan ben ik bereid me aan Gods plannen te onderwerpen. Als Hij dit allemaal gebruikt om Zijn kerk discipline te leren en op te bouwen, is het goed, want Zijn plannen zijn altijd goed.

Juist omdat geen van mijn woorden en daden gericht zijn op het zoeken naar en hopen op maatschappelijke en politieke verandering, ben ik niet bang voor enige sociale of politieke macht. Want de Bijbel leert ons dat God regeringen aanstelt om kwaaddoeners te straffen, maar degenen die goed doen juist niet.
Als gelovigen in Jezus geen kwaad doen, hoeven ze niet bang te zijn voor de duistere machten. Hoewel ik vaak zwak ben, geloof ik er rotsvast in dat dit de belofte van het Evangelie is. Hier heb ik al mijn energie aan besteed. Het is het goede nieuws dat ik verspreid in de Chinese samenleving.’

Ik begrijp ook dat dit precies de reden is waarom het communistische regime vervuld is van angst voor een kerk die niet langer bang voor haar is. Als ik voor een lange of korte tijd in de gevangenis zit, als ik kan helpen de angst van de autoriteiten voor mijn geloof en voor mijn Heiland te verminderen, ben ik heel blij hen op deze manier te helpen.

Maar ik weet dat alleen wanneer ik afstand neem van alle slechtheid van deze vervolging tegen de kerk en vreedzame middelen gebruik om ongehoorzaam te zijn, ik echt in staat zal zijn de zielen van de autoriteiten en de wetshandhavers te helpen. Ik hoop dat God mij gebruikt, nu ik mijn persoonlijke vrijheid heb verloren. Om degenen die mij van mijn vrijheid hebben beroofd, te vertellen dat er een autoriteit is die hoger is dan hun autoriteit, en dat er een vrijheid is die zij niet kunnen bedwingen. Een vrijheid die de kerk vol maakt van de gekruisigde en opgestane Jezus Christus.

Ongeacht waar de overheid mij van beschuldigt, van welke vuiligheid misschien ook, zolang deze aanklacht betrekking heeft op mijn geloof, mijn geschriften, de boodschappen die ik doorgeef, is het slechts een leugen en verleiding van demonen. Ik ontken het categorisch, maar zal mijn vonnis uitdienen, zonder dat ik de wet toe zal stemmen. Al zou ik worden geëxecuteerd, ik zal niet erkennen dat ik schuldig ben.

Ik wil erop wijzen dat de vervolging tegen de kerk van de Heere en tegen alle Chinezen die in Jezus Christus geloven, het meest goddeloze en afschuwelijke kwaad in de Chinese samenleving is. Dit is niet alleen een zonde tegen de christenen. Het is ook een zonde tegen de niet-christenen. Want de overheid bedreigt hen brutaal en meedogenloos en belet hen om tot Jezus te komen. Er is geen groter kwaad in deze wereld.

Als dit regime op een dag door God wordt omvergeworpen, zal dat geen andere reden hebben dan Gods wraak en rechtvaardige straf over dit kwaad. Degenen die mij opsluiten, zullen op een dag worden opgesloten door de engelen. Degenen die mij ondervragen, zullen uiteindelijk worden ondervraagd en geoordeeld door Christus.
Wanneer ik hieraan denk, vervult de Heere me met medeleven en verdriet over degenen die actief proberen mij gevangen te nemen. Wilt u bidden dat de Heere mij zal gebruiken, geduld en wijsheid zal geven, zodat ik het Evangelie met hen kan delen?

Scheidt men mij van mijn vrouw en kinderen, verwoest men mijn reputatie, vernietigt men mijn leven en mijn familie – de autoriteiten zijn in staat al deze dingen te doen… Maar niemand in deze wereld kan mij dwingen mijn geloof af te zweren, mijn leven te veranderen of mij uit de dood op te wekken.

En dus, respectabele officieren, stop met het plegen van kwaad. Dat is niet in mijn voordeel, maar eerder voor u en voor uw kinderen. Ik smeek u ernstig uw handen niet naar mij uit te steken, want waarom zou u de prijs betalen voor de eeuwige verdoemenis in de hel voor de zaak van een eenvoudige zondaar als ik ben?
Jezus is de Christus, de Zoon van de eeuwige, levende God. Hij stierf voor zondaars en stond op uit de dood en leeft voor ons. Hij is mijn Koning en de Koning van de hele aarde, gisteren, vandaag en voor altijd. Ik ben Zijn dienaar en daarom zit ik hier gevangen. Ik zal in zachtmoedigheid degenen weerstaan die zich tegen God verzetten, en ik zal vreugdevol alle wetten overtreden die Gods wetten overtreden. De dienaar van de Heere, Wang Yi.

Dirk van Genderen
(Bron: Faithwire)

17 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 december 2018 om 14:16

  Een krachtige, prachtige getuigenis van deze voorganger van de Early Rain Covenant Church, Wang Yi.
  Hij is er inmiddels gloeiend bij, daar in dat verre China en het is maar zeer de vraag of de autoriteiten zijn brief gaan lezen.
  In dit soort zaken zijn immers psychiaters beschikbaar, met de juiste medicatie, in gesloten afdelingen waar verder nooit iemand komt 😎
  Hartverscheurend!

 2. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2018 om 20:13

  Wat een liefde en bewogenheid van deze geweldige dienaar van Christus! En wat een voorbeeld voor ons. Mijn hart huilt soms, als ik zie hoe verwende en lauwe gelovigen in Nederland, zich met kerst en het hele jaar door, uitsloven voor dingen die er totaal niet toe doen. En daardoor niets toevoegen aan Gods Koninkrijk. Immanuel – God met ons! Waar staan wij als wij vervolgd zouden worden? Beslist niet veroordelend bedoeld, maar het wordt de hoogste tijd dat we net als broeder Wang Yi op gaan staan in ons heerlijk vrij landje. Want de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders schijnen in slaap te zijn gevallen.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2018 om 21:13

  Op facebook heb ik praktisch alleen christenvrienden. Wat ik daarvan leer is bovenal de ontdekking dat ik van die 1500 “christenvrienden” slechts van enkelen een getuigenis heb gehoord. Dagelijks moet ik beweringen en leringen weerleggen van de dingen waar men het niet mee eens is! Ik heb er ook tientallen jaren over gedaan om de leren dat “ergens tegen zijn” geen enkele vrucht afwerpt. Een getuigenis als van Wang Yi, of wat er op lijkt, heb ik onder deze 1500 “christenen” nooit gehoord. De zwakte van de miljoenen “christenen” in deze wereld, dat niemand de laatste woorden van Jezus Christus op deze aarde kent, noch daaraan gehoor geeft. Een persoonlijk getuigenis heb ik zelfs nog van vrijwel geen predikant gehoord. Hoewel men zegt, dat “kerken leeglopen” hoor je van andere gemeenten en kerken dat ze twee diensten per zondag moeten houden, omdat de kerk te klein is. Het volgende is een citaat van de laatste woorden van Jezus op deze aarde waar ik op doel:
  “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Wie zegt, dat hij/zij dat niet kan, heeft de tekst nog niet goed gelezen!! We krijgen er de kracht voor!! Er wordt te veel gepraat en teveel gepreekt, maar waar we “de kracht voor ontvangen” hoor je niet tot uiterst zelden….

 4. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2018 om 21:42

  Wat een bewogen en gelovige man, waar wij nog veel van kunnen leren.

 5. Geertine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2018 om 22:06

  Hier wordt je stil van. Wat een moed betoont deze Wang Yi. Dat zijn woorden van wijsheid die hij mag uiten van de Heer. We bidden dat deze brief door velen van die overheid gelezen mag worden, of dat ze er van horen. De Waarheid maakt vrij. Want het is zo waar wat hij schrijft. Er moet wel voor deze briefinhoud gebeden worden, aanhoudend, is belangrijk. Ze moeten de Waarheid horen. Er mag geen onwetendheid zijn. Ieder moet het weten, wat de gevolgen zijn van christenvervolging.
  Ze beletten de mensen tot God te komen, en vervolgen hen die het willen bekend maken. In de eeuwigheid zal het openbaar worden gemaakt. Here hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
  In Hem leven wij, bewegen wij ons, en… zijn wij. Handelingen 17. Hoe groot zijt Gij.

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2018 om 23:17

  Zo deze Chinese broeder en die van zijn gemeente gevangen gezet zijn, en mogelijkerwijs een dure prijs moeten betalen voor hun geloof. Zo was het hier ook in ons land, ze gingen soms zingend en biddend de brandstapel op. Hoofden rolden, maar men weigerde om hun Heer en Koning te gaan verloochenen.

  Laten wij, als persoon, met zo’n gedachte ons gaan wapenen, dus de kosten gaan berekenen en nu alvast Hem niets onthouden. Daarom vieren wij ook het heilig Avondmaal hetwelk door onze Heer en Heiland Zelf werd ingesteld ter Zijner gedachtenis. Dat betekent dan wel, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij Heer, wanneer Hij dan een beroep op ons doet vandaag of morgen of wanneer dan ook, zijn we er klaar voor. We zijn immers in de handen van de Vader en Zoon (beiden) geborgen, en niemand rukt ons uit die handen.
  We kunnen ons niet verschuilen achter een ander, hoe machtig die ook zijn mag, onze bescherming is alleen bij Hem die in de hoge woont en laag neerziet op elk schepsel. Ja ook de binnenkant het hart aanziet, doorziet en doorgrondt. Voor mij gelukkig, door genade geen angstig gevoel daar bij. Hij redde mij van de zonde-macht.

 7. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2018 om 10:51

  Beste Dirk,

  Een mooi aangrijpend stuk, daar wordt je stil van. Maar hij is niet de enige. Ook de discipelen zijn gevangen genomen en ook gedood. En zo zitten er nog meer voorgangers vast in de gevangenissen. Satan is behoorlijk aanwezig. Daar kunnen wij wel iets aan doen. Onze handen te vouwen en de mensen in het gebed naar God brengen. Hij is het, die alles in de hand houdt en heeft. En ik hoop voor de voorgangers, dat zij de vrijheid weer terug krijgen. Er is er Een die wint en dat is Onze Hemelse Vader. Satan zal het loodje leggen. Dat staat ook in de profetieën. En dan is alles in vrijheid en vrede THUIS.

 8. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2018 om 11:38

  Wat een getuigenis en voorbeeld voor ons in het Westen in Europa en overal waar nóg enige vrijheid is. Dat wij ons ook zo laten gebruiken en bidden om kracht en duidelijkheid in het uitdragen van ons geloof in de Here Jezus Christus en geen slappe volgelingen zullen zijn. Bestaan er uiteindelijk slappe volgelingen? Ik zeg het ook tegen mijzelf.

 9. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2018 om 12:19

  Laten we hopen en bidden voor hun vrijlating… wat een groot geloof… hoop dat als het erop aankomt, dat ook wij de Heilige Geest ontvangen die we dan nodig hebben.

 10. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2018 om 14:11

  Bedankt Dirk. Gelukkig zijn er nog gelovigen zoals Wang Yi. Dank God ervoor. Dat wij in Nederland ook weer krachtiger het evangelie verkondigen met het besef dat er maar 2 wegen zijn en omdat wij onze naaste lief hebben, het mooiste dat wij in ons leven hebben gekregen doorgeven. Dat de Here Jezus vele namen heeft: onze Raadgever zodat wij wijs worden, Onze Eeuwige Vader die je echt alles kunt vertellen, onze Vrede Vorst, zodat wij vrede ontvangen, onze Koning die wij hulde brengen en gehoorzamen, onze Sterke Held, die overwonnen heeft, zodat wij durven te zeggen wat wij moeten zeggen uit liefde voor hen die Hem niet kennen. En dat wij kracht ontvangen van de Heilige Geest, die in ons woont. Gelukkige Kerstdagen en Nieuwjaar.

 11. Rinske zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2018 om 8:04

  Beste Dirk,

  Wat een bemoedigende nieuwsbrief weer, o.a. over Syrië. En ook dit artikel over Wang Yi raakt me. Wat een moed en kracht hebben deze mensen IN Christus. Wat maakt mij dit klein.

 12. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2018 om 13:25

  Aan Gerard Van der Duin: Satan hééft het loodje gelegd!! Halleluja. En daarom mogen wij gewoon “zijn” en “gaan” in zijn Naam … want alles is door Hem en voor Hem, die ons Leven is! Amen! Gezegend kerstdagen voor iedereen.

 13. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2018 om 18:40

  Dirk. Wij hebben veel respect voor Wang Yi, en ik ook, maar nu is er een zuster in Pakistan Asia Bibi in nood, die graag naar een land wil dat haar opvangt, deze zuster heeft vreselijk geleden, en is haar leven met haar familie niet zeker. Geen enkel land in Europa durft haar te halen, omdat zij bang zijn voor hun landgenoten met een Moslimachtergrond (erg dat het al zover gekomen is). Nu heeft Urk gezegd: wij willen haar halen, en in onze plaats laten wonen, dit verzoek is ook overgebracht naar dit kabinet. Ik heb nog geen enkele reactie van deze kant gehoord, hier zitten toch het CDA/CU in? Erg is het een diepe schande, dat moslims die hier barmhartig zijn binnen gehaald, zich zo onbarmhartig opstellen, daar Bibi in Europa nergens terecht kan, omdat men aanslagen uit deze hoek verwacht. En wij zijn angstig/laf, en om die reden laat men een zuster, en haar kinderen in de kou staan, en dat noemt zich christelijk. Men maakt zich overal druk over, maar juist geloofsgenoten laat men in de kou staan, denk daar maar eens over na onder je kerstboom, en laat maar eens klinken hoe goed wij niet zijn, en barmhartig, maar wegkruipen uit angst ten koste van een zuster in nood, schande vind ik dit, een diepe schande!!! Dit geldt niet voor Urk, mijn complimenten voor deze christelijke plaats.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2018 om 18:57

  Dirk.
  Wat moet je daar jaloers op zijn op zo’n groot geloof van deze voorganger. Had ik maar een kwart daarvan.

  Wil even zeggen dat ik het met heel mijn hart eens ben met Otto (13). En waarom is de SGP ook zo stil? Ik stem al vanaf mijn 18e op de SGP, maar dit valt me heel erg tegen. Ik weet wel dat ze niet in het kabinet zitten, maar ze hebben de roeping, vanuit Gods Woord, om het kabinet erop aan te spreken Asia Bibi naar Nederland te halen.

  Ik wil jou Dirk met je gezin en allen die deze Nieuwsbrief lezen een Gezegend Kerstfeest wensen en een 2019 met Gods nabijheid in ieders leven.

 15. Shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2018 om 11:54

  Wat een prachtige getuigenis van Wang Yi! Dat God Wan Yi mag zegenen in zijn strijd voor een toegankelijk evangelie in China en de bedekking van de zittende regering spoedig mag wegnemen.
  Kerst 2018. We geloven dat Jezus 2000 jaar geleden naar de aarde kwam om ons te verlossen van de doodstraf op onze ongehoorzaamheid en zonden, maar na zijn opstanding onderwees Hij de discipelen over het evangelie van Zijn hemelse koninkrijk. Een koninkrijk waarvoor de gelovigen apart zijn gezet, geënt op de edele olijf, medeburgers en erfgenamen mogen zijn. Jezus beloofde bij Zijn hemelvaart terug te komen om ons op te halen. Daarom vestig ik mijn hoop op Zijn wederkomst en de vestiging van zijn hemelse koninkrijk hier op aarde. De bijbel zegt dat Hij Zijn troon zal vestigen in Jeruzalem, dan zullen de naties (inclusief China) daarnaar optrekken om te leren wat echte vrede en rechtvaardigheid betekent. Voor iedereen die leeg is, het niet meer ziet zitten vanwege hun ellendige situatie, wens ik dat zij hun hoop vestigen op Zijn wederkomst. Maranatha, Here Jezus kom!

 16. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2018 om 12:30

  Om stil te worden voor onze broeder!
  Volharden: ben ik daar toe bereid als “leken prediker”?
  Laten we het verwachten van onze Heiland en Hem blijven verwachten.

 17. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 december 2018 om 14:48

  Beste Dirk,

  De laatste dagen ben ikzelf zeer gezegend met rust in mijn geloof doordat een broeder mij aanraadde meer vanuit de genade en vergeving te leven. De strijd is dan niet voorbij en het moeilijke leven bij tijd en wijle ook niet, maar als je dan een meer hemelse perspectief op het leven op die manier ontvangt, dan kan je je al verheugen voor wat straks het gaat worden als wij bij Hem zijn!
  Groeten van San

  Een vrolijke noot nog (als het mag): Zelf komen mijn voorouders ook uit China en daar ben ik ook trots op. Het land van Watchman Nee en vele radicale gelovigen die door hun cultuur en opvoeding zeer sterk beseffen dat het aardse en tijdelijke en materiële niet opwegen tegen wat het Evangelie te bieden heeft. En zelf lijk ik wel een beetje op de broeder op de foto (Wang Yi) qua uiterlijk! Maar in Christus lijken wij allemaal op de Heere Jezus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden