Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Rijk gezegende kerstdagen gewenst! (10 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 december 2018, 21:26 door Dirk A A

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, sterke God,
eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David… (Jesaja 9:5 en 6a).

Oude woorden. Sprekende woorden. Levende woorden. Woorden van God. Om gelovigen, al eeuwenlang, te troosten, te bemoedigen, uitzicht te geven, hoop, verwachting. In een chaotische wereld. Ook u, jou, mij. Vandaag. Anno 2018. Op de drempel van 2019.

De hoopvolle profetie van Jesaja begint al in hoofdstuk 8. Het volk bevindt zich in duisternis. ‘Toch zal er geen duisternis blijven,’ klinkt het in vers 23. Integendeel. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ (Jesaja 9:1).

In Jesaja 2:5 klonk het al: ‘Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.’ Dit Licht is het Licht van de Messias, de Heere Jezus zelf. Hij is gekomen, Zijn licht is gaan schijnen over hen die wonen in het land van de schaduw van de dood, toen Hij op deze aarde het ‘Licht van de wereld’ was. En dit Licht schijnt nog altijd, vanuit de hemel op deze aarde, door allen heen die zich door Hem laten beschijnen.

Met een appèl op ons: Verspreid in deze donkere tijden dit Licht, laat het door u heen stralen. ‘U bent het licht van deze wereld’. En: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheus 5:14 en 16).

…een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…
Wat een wonder van genade. Hij, de Heere Jezus, is geboren, als mens, en tegelijkertijd is hij God gebleven. Hij is gegeven, door de Vader Zelf, om ons te redden van onze zonden, om de vloek die wij verdienden, op Zich te nemen, om de macht van de zonde te breken.

…en de heerschappij rust op Zijn schouder…
Hij is de Overwinnaar, de Held Die verlost. Hij heeft dat gedaan. Wonder van genade. ‘Het is volbracht,’ klonk Zijn triomfroep vanaf het kruis!
Hij komt opnieuw, en zal de heerschappij over de wereld op Zich nemen. Dan breekt een zegenrijke periode aan voor de hele wereld.

…en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst…
Zijn Naam is Wonderlijk, Hij is wonderlijk. We blijven ons verbazen over Hem, we kunnen Hem alleen maar aanbidden. Wonderlijk bent U, wonderlijk zijn Uw werken!

Zijn Naam is Raadsman. Hij is vol van wijsheid. Zijn raad gaat uit boven de raad van allen. Als ons wijsheid ontbreek, vraag Hem om raad!

Zijn Naam is sterke God. Bent u zwak? Hij is sterk. Zijn we bang voor de ontwikkelingen in de wereld of in ons eigen leven? Hij is sterk. Niemand is sterker dan Hij! En Hij is onze God. Op Hem kunnen we aan. Vertrouw u toe aan deze God.

Zijn Naam is eeuwige Vader. ‘Vader’ heeft hier de betekenis: ‘vaderlijke Beschermer’. Zo’n God is Hij voor Zijn volk. De Koning, hun Vader. Bij Hem zijn we veilig, nu en altijd!

Zijn Naam is Vredevorst. Hij geeft nu al vrede, in en door allen die in Hem geloven. En de tijd komt dat Hij vrede zal brengen op heel de aarde.
Nooit eerder is er zo’n tijd op deze aarde geweest. Nooit heeft een koning deze Goddelijke titels gehad. Alleen de Heere Jezus Christus is deze titels waard!

Alleen Koning Jezus kan vers 6 werkelijkheid laten worden: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk…

Abraham was al geroepen een zegen te zijn voor de hele wereld. Evenals Israel. Dat wordt volle werkelijkheid wanneer Davids nageslacht, één van henzelf, de Heere Jezus, Zijn heerschappij vanuit Israel, vanuit Jeruzalem uit zal breiden over de hele wereld. Hij zal door recht en gerechtigheid regeren. Het onrecht kan voor Hem niet bestaan.
Niemand kan Hem weerstaan. De eindoverwinning staat vast en is zeker. ‘De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen’ (Jesaja 9:6).

De Heere Jezus is gekomen. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. En de Heere Jezus komt opnieuw, niet als Kind, maar als Koning. Om vrede te brengen op deze aarde. Om door recht en gerechtigheid te regeren. Vanuit Jeruzalem, vanaf de troon van David (vers 6).

Laat u niet terneer drukken door alle ellende die er nu in de wereld is. Aanslagen, crisisdreiging… Ook niet als het nog erger wordt. Kijk eroverheen.
Zie uit naar de dag dat de Koning komt. Om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Wat een dag zal dat zijn als de hemel opengaat! Wat een uitzicht voor allen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is. En, o wonder, we zullen Hem gelijk zijn…

Als het gaat over die toekomst, luister ik eerbiedig en vol verwondering naar het nieuwe lied van de vier dieren en van de 24 ouderlingen in Openbaring 5, die zich neerwerpen voor het Lam, dat de boekrol nam uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.
‘U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’

Dirk van Genderen

Ik wens u allen rijk gezegende Kerstdagen toe!

10 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 december 2018 om 8:52

  Dank u wel, Dirk.

  ‘Rijk gezegende Kerstdagen’… wij maken er iets moois van!

 2. JNW zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2018 om 16:52

  “Laat u niet terneer drukken door alle ellende die er nu in de wereld is. Aanslagen, crisisdreiging… Ook niet als het nog erger wordt. Kijk eroverheen.
  Zie uit naar de dag dat de Koning komt. Om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Wat een dag zal dat zijn als de hemel opengaat! Wat een uitzicht voor allen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is. En, o wonder, we zullen Hem gelijk zijn…”

  De satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden maar God zal overwinnaar zijn. Dirk je noemde in de nieuwsbrief Ezechiel 38 en 39. Daar zal het doorheen moeten gaan totdat Israel tot bekering komt. Laten we eenparig blijven bidden of de Heere spoedig Zijn beloften wil gaan vervullen. Dat de tijd mag aanbreken dat de kennis des Heeren de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekt.

  Allen die dit lezen gezegende dagen gewenst.

 3. Sieger Klaas Dantuma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2018 om 19:43

  Iedereen gaat zo zijn eigen weg, Dirk en het is zo belangrijk te weten dat God met de verzoekingen ook voor de uitkomst zal zorgen opdat wij er tegen bestand zijn. De Heere heeft niet voor niets gezegd voor Hij ten hemel voer: Ik ga heen om u plaats te bereiden en Ik zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan, maar ook heeft Hij gezegd: de Overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis (Johannes 5 vers 28 en 29). Verder kunnen we weten hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn, niet alleen om de uitdrukking van eerlijkheid houdt stand maar bedrog baadt schande, maar ook om te waarschuwen voor eigen gerechtigheid want ook dat is onderdeel van de Bergrede, want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der Farizeeërs en Schriftgeleerden, dat gij het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Voor allen die dit lezen nog een gezegende laatste 9 dagen in 2018 toe gewenst.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2018 om 21:13

  Onze Bijbel staat vol van “verheug u en nogmaals verheug u”!! Zo weinig christenen realiseren dat!! Nu heeft lang niet elke christen een gezegend leven gehad. Vaak denk ik aan Psalm 23 waarin het woord “GA” centraal staat. Al GA ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij”. Lang niet iedereen “GAAT door” als ze met duisternis en ellende worden geconfronteerd en snappen vervolgens niet dat ze dan in de duisternis blijven hangen. Een andere verklaring heb ik niet voor de ellende, waarin veel christenen terecht kunnen komen. Vaak maak ik het grapje: “Vandaag hebben mijn beschermengelen het weer druk met mij gehad”, wat steeds weer reden geeft tot diepe dankbaarheid. Paulus zegt in Colossenzen 3: 1 – 4 dat we niet op onze omstandigheden moeten focussen, maar alleen op Jezus!! Ik denk dat daar een groot geheimenis achter zit!! Wie kan droevig blijven, als hij zich tot of beter “op” Jezus richt?

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2018 om 23:09

  Mooi dat we ook dit jaar weer mochten genieten van de nieuwsbrieven van Dirk van Genderen. Ook dat er op gereageerd kan worden, zodat wij met de ons gegeven wijsheid van God elkaar mogen bemoedigen en opbouwen.

  Dat het zo ook in 2019 voortgezet mag worden. Allen veel zegen toegewenst, voor iedere dag van het leven.

 6. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2018 om 8:05

  Beste Dirk, allereerst heb ik de brieven met genoegen gelezen. Ik wens jou ook Prettige en Mooie Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Jazeker Jezus kwam voor de joden hier op aarde. Hij is een Jood en wij, wij worden geënt op de stam. En wij worden daarmee kinderen van God. Ik dank onze God, dat Hij Zijn zoon gaf. Maar daarnaast moeten wij ook beseffen, dat Hij (Jezus) Zijn leven gaf, om de weg vrij te maken voor ons naar de Vader toe. Laten we maar zingen ter ere van het Kindeke en van de Vader. Zeker het Ere zij God.

 7. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2018 om 14:33

  Dank voor alle wekelijkse nieuwsbrieven!! Ze zijn tot rijke zegen geweest! Nogmaals heel veel dank! We hopen dat het zegenrijke werk in 2019 op dezelfde wijze voortgezet zal worden.
  Van harte een zegen op 2019 toegewenst!!

 8. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2018 om 17:06

  Ik heb eens dit gedichtje gelezen, en dat wil ik al de broeders en zusters van deze site meegeven.
  Jij bent uniek.
  God gaat met jou zijn weg.
  Ga je niet vergelijken met een ander mens,
  maar besef eens hoe uniek je bent.
  Ontspan, en laat je niets door een ander mens opdringen.
  Blijf in alles Gods kind.
  Vertrouw alleen op hem.

  Ik wens een ieder een gezegend 2019 toe.

 9. Bartha Engels zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2018 om 22:57

  Van harte heel gezegende Kerstdagen gewenst, Dirk samen met je familie. En een nieuw jaar 2019 met nieuwe mogelijkheden om de Heer te dienen. Ik lees met interesse elke week je nieuwsbrief en daar staat zoveel om voor te bidden en te danken. God is goed, Zijn werk gaat door ondanks alle duisternis. Geweldig dat wij dan lichten mogen zijn en steeds vol van Hem mogen zijn, die het Licht is, wat gekomen is in deze wereld. En wat we met vreugde mogen vieren in deze dagen. Voor alle lezers Gods rijke zegen in deze Kerstdagen en een heel voorspoedig Nieuw Jaar. Shalom!!!

 10. JC zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 december 2018 om 11:53

  Een Wijze Les?
  Op een dag vraagt een leraar aan zijn leerlingen om zich voor te bereiden op een test. De leraar legt bij iedere leerling een omgekeerd blad op tafel. Nadat de leraar alle bladen heeft uitgedeeld, zegt hij: ‘Draai nu het blad maar om en kijk ernaar.’ Tot ieders verbazing is het een wit vel met in het midden een zwarte stip.

  De leraar zegt vervolgens: ‘Schrijf een essay over wat je ziet.’ Alle leerlingen zijn verbaasd en beginnen te schrijven. Na verloop van tijd leveren ze hun essay bij de leraar in. De leraar kijkt naar de verhalen en iedereen wacht in spanning af. ‘Zo,’ zegt de leraar ‘deze test diende als een les in het leven.’

  Geen één van jullie sprak over het mooie witte vel. Eenieder heeft zijn aandacht gericht op de zwarte stip. Hetzelfde gebeurt in ons leven. In het leven hebben we een groot wit vel om naar te kijken, maar we richten ons vaak op de zwarte vlekken.’ ‘Het leven is een geschenk van Onze Hemelse Vader, aan ons gegeven met liefde en genegenheid. We krijgen genoeg redenen om het leven te vieren en te genieten van de wonderen die iedere dag gebeuren.’

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden