Rijk gezegende kerstdagen gewenst!

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, sterke God,
eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David… (Jesaja 9:5 en 6a).

Oude woorden. Sprekende woorden. Levende woorden. Woorden van God. Om gelovigen, al eeuwenlang, te troosten, te bemoedigen, uitzicht te geven, hoop, verwachting. In een chaotische wereld. Ook u, jou, mij. Vandaag. Anno 2018. Op de drempel van 2019.

De hoopvolle profetie van Jesaja begint al in hoofdstuk 8. Het volk bevindt zich in duisternis. ‘Toch zal er geen duisternis blijven,’ klinkt het in vers 23. Integendeel. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ (Jesaja 9:1).

In Jesaja 2:5 klonk het al: ‘Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.’ Dit Licht is het Licht van de Messias, de Heere Jezus zelf. Hij is gekomen, Zijn licht is gaan schijnen over hen die wonen in het land van de schaduw van de dood, toen Hij op deze aarde het ‘Licht van de wereld’ was. En dit Licht schijnt nog altijd, vanuit de hemel op deze aarde, door allen heen die zich door Hem laten beschijnen.

Met een appèl op ons: Verspreid in deze donkere tijden dit Licht, laat het door u heen stralen. ‘U bent het licht van deze wereld’. En: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheus 5:14 en 16).

…een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven…
Wat een wonder van genade. Hij, de Heere Jezus, is geboren, als mens, en tegelijkertijd is hij God gebleven. Hij is gegeven, door de Vader Zelf, om ons te redden van onze zonden, om de vloek die wij verdienden, op Zich te nemen, om de macht van de zonde te breken.

…en de heerschappij rust op Zijn schouder…
Hij is de Overwinnaar, de Held Die verlost. Hij heeft dat gedaan. Wonder van genade. ‘Het is volbracht,’ klonk Zijn triomfroep vanaf het kruis!
Hij komt opnieuw, en zal de heerschappij over de wereld op Zich nemen. Dan breekt een zegenrijke periode aan voor de hele wereld.

…en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst…
Zijn Naam is Wonderlijk, Hij is wonderlijk. We blijven ons verbazen over Hem, we kunnen Hem alleen maar aanbidden. Wonderlijk bent U, wonderlijk zijn Uw werken!

Zijn Naam is Raadsman. Hij is vol van wijsheid. Zijn raad gaat uit boven de raad van allen. Als ons wijsheid ontbreek, vraag Hem om raad!

Zijn Naam is sterke God. Bent u zwak? Hij is sterk. Zijn we bang voor de ontwikkelingen in de wereld of in ons eigen leven? Hij is sterk. Niemand is sterker dan Hij! En Hij is onze God. Op Hem kunnen we aan. Vertrouw u toe aan deze God.

Zijn Naam is eeuwige Vader. ‘Vader’ heeft hier de betekenis: ‘vaderlijke Beschermer’. Zo’n God is Hij voor Zijn volk. De Koning, hun Vader. Bij Hem zijn we veilig, nu en altijd!

Zijn Naam is Vredevorst. Hij geeft nu al vrede, in en door allen die in Hem geloven. En de tijd komt dat Hij vrede zal brengen op heel de aarde.
Nooit eerder is er zo’n tijd op deze aarde geweest. Nooit heeft een koning deze Goddelijke titels gehad. Alleen de Heere Jezus Christus is deze titels waard!

Alleen Koning Jezus kan vers 6 werkelijkheid laten worden: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn Koninkrijk…

Abraham was al geroepen een zegen te zijn voor de hele wereld. Evenals Israel. Dat wordt volle werkelijkheid wanneer Davids nageslacht, één van henzelf, de Heere Jezus, Zijn heerschappij vanuit Israel, vanuit Jeruzalem uit zal breiden over de hele wereld. Hij zal door recht en gerechtigheid regeren. Het onrecht kan voor Hem niet bestaan.
Niemand kan Hem weerstaan. De eindoverwinning staat vast en is zeker. ‘De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen’ (Jesaja 9:6).

De Heere Jezus is gekomen. Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. En de Heere Jezus komt opnieuw, niet als Kind, maar als Koning. Om vrede te brengen op deze aarde. Om door recht en gerechtigheid te regeren. Vanuit Jeruzalem, vanaf de troon van David (vers 6).

Laat u niet terneer drukken door alle ellende die er nu in de wereld is. Aanslagen, crisisdreiging… Ook niet als het nog erger wordt. Kijk eroverheen.
Zie uit naar de dag dat de Koning komt. Om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Wat een dag zal dat zijn als de hemel opengaat! Wat een uitzicht voor allen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is. En, o wonder, we zullen Hem gelijk zijn…

Als het gaat over die toekomst, luister ik eerbiedig en vol verwondering naar het nieuwe lied van de vier dieren en van de 24 ouderlingen in Openbaring 5, die zich neerwerpen voor het Lam, dat de boekrol nam uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.
‘U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.’

Dirk van Genderen

Ik wens u allen rijk gezegende Kerstdagen toe!