Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troostrijke woorden bij de jaarwisseling (32 reacties)

Geplaatst op zaterdag 29 december 2018, 14:05 door Dirk A A

De laatste dagen van het jaar zijn dagen van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we al meer van de Heere Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn? En wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Dit zijn belangrijke vragen! Ik hoop en ik bid dat u Hem mag kennen en ernaar verlangt Hem in het nieuwe jaar nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn en tot zegen van anderen.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u aan het eind van het jaar beschaamd het hoofd moet buigen en moet zeggen: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van God. Anderen kennelijk wel, die hebben hun mond vol van Hem, die loven en prijzen Hem voortdurend, maar ik… Ik stel geestelijk kennelijk niet zoveel voor…’ En misschien roept u het wel uit naar hemel: ‘O Heere, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U, maar ik merk nauwelijks iets van U.’

Weet u, zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen, zeker niet naar anderen toe. Al die zogenaamde geestelijke krachtpatsers kennen geen bescheidenheid. Vergeleken met hen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer, maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil u allen, die naar de Heere verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Heere Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als ook uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’
Wat een troostrijke woorden. Zo mag u het nieuwe jaar ingaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u ook een diep verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente. Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kunt vergeven. Hoe kan de Heere u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in ons leven. Breek ermee in Gods kracht, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.
Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het Midden-Oosten is een kruitvat, wat zomaar kan ontploffen. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk. Bid voor deze wereld, voor ons land, ons volk, uw kerk, uw gemeente, uw familie, uw gezin als u dat hebt!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Heere alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Heere Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan.

Als gelovigen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toegewenst voor 2019!

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Baukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 16:59

  Lieve broeder, dank weer voor je woorden!
  Bemoedigend gaan we het komende jaar weer in!
  Fijn dat HIJ u zoveel zegen en wijsheid geeft.
  Zo geeft HIJ een ieder van ons de gaven!
  Wij wensen jou en je gezin GODS RIJKE ZEGEN TOE!

 2. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 17:00

  Beste mensen, we mogen struikelend achter Jezus aanlopen. Er is vergeving voor onze zonden. Ook als we in duisternis leven. Zoals Dirk zegt: stel uw vertrouwen op de Heere alleen. Ik heb ook vaak het gevoel dat ik hierin faal. Maar telkens mag ik beseffen dat ik weer bij Hem mag aankloppen door middel van Gebed. Elke dag weer vragen om vergeving. En dat ik tegen de zonde mag strijden. Ik heb Jezus nodig in mijn leven. Hem alleen. We verdienen het niet. Het is pure genade dat God naar ons omziet. Zijn Zoon Jezus heeft op Golgotha geleden aan het kruis voor onze zonden. Opdat wij vrij zijn als we onze zonden oprecht belijden. En door Zijn opstanding uit de dood is er voor een ieder die gelooft Eeuwig Leven. Dat 2019 een jaar mag zijn dat velen Hem mogen leren kennen. Dat is ook mijn gebed. Als u uw leven nog niet aan Jezus gegeven hebt, het kan nog steeds. We leven nog in genadetijd. Gezegend 2019 toegewenst.

 3. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 18:32

  Jouw advies om in 2019 alleen op de Here te vertrouwen, is een juist advies. Ook politieke leiders (ook van christelijke huize) moet men niet geloven. Kijk hoe juist deze in 2018 Israel in de steek gelaten hebben, en zelfs 20 december 2018 hebben zij gezamenlijk met acht lidstaten van de Europese Unie (de E8) deze week opnieuw benadrukt het belang van de twee staten oplossing, aldus de gezamenlijke verklaring van: Nederland/Frankrijk/Polen/Zweden/Engeland/Belgie/Duitsland/Italie, volgens hen is dit de levensvatbare, en realistische oplossing van dit conflict, en nu komt het met JERUZALEM ALS GEDEELDE HOOFDSTAD!!! En dit wordt ondersteund door dit kabinet met de CU/CDA hier in vertegenwoordigd. Daarom: laat je door deze lieden niet verleiden om ook op hen te stemmen in 2019, want een ieder die op deze partijen gaat stemmen, gaat akkoord, wat tegen de hele Bijbelse leer ingaat. Daarom ben ik het met jou eens Dirk om alleen je vertrouwen op de Here te stellen, en te blijven bidden voor Israel, en de verdrukte en vervolgde christenen, en voor Nederland, dat er een nieuwe generatie christenen geboren gaat worden, die Gods zuivere woorden gaat verkondigen. Ik wens een ieder een gezegend 2019.

 4. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 18:39

  Broeder Dirk! Ook weer veel dank voor deze Nieuwsbrief. (De laatste van 2018) Fijn(!)…… alle informatie en het commentaar. Uit de informatie blijkt dat je ook in 2019 doorgaat! Heel fijn…. we zien er wekelijks naar uit!

 5. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 19:51

  Het afgelopen jaar is voor mij een héél moeilijk jaar geweest, maar ook een jaar waar ik de kracht en steun van mijn Hemelse Vader mocht ervaren. Ik moest dit jaar mijn lieve man verliezen. Hij mocht 79 jaar worden. Maar hij wist nog maar bijna 2 1/2 maand dat hij kanker in bijna zijn hele lichaam had. Hij is een groot gedeelte van zijn leven bijna geheel blind geweest, maar heeft daar nooit over gemopperd of geklaagd maar zei: ik moet kijken naar wat ik nog wel kan! En nu met de kanker, toen hij dit hoorde en er niets meer aan te doen was als alleen chemo en niet om te genezen maar alleen om te rekken, zei hij: Ik heb biddend besloten om dit niet te doen want nu kan ik nog goed communiceren en dan word je heel vaak zo dat je dat niet meer kan. Hij heeft zelf zijn hele liturgie samengesteld en het moest een dankdienst worden voor Gods trouw! Er stond op de liturgie: vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam (naar 1 Petrus 1:18-19). Deze dagen zijn voor mij wel moeilijk! Maar Hij is ook bij mij. Onze beide nog in leven zijnde zonen zijn nog niet gelovig, dat doet zo’n verdriet. Willen jullie met mij voor hen bidden? Allen veel zegen gewenst, Plony.

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 20:00

  Hè, Dirk, wat een sneer naar ‘al die zogenaamde geestelijke krachtpatsers’! Zo veel zijn er echt niet, hoor! En degenen die zijn ingegaan door de enge poort, en leven in opstandingskracht, hebben Gods wil volbracht en zijn sterk omdat zij voortaan leven in de wetten des Heeren.
  Natuurljk zijn zij niet bescheiden!
  De Here Jezus Christus houdt van ons en weet door welk een ellende wij zijn heen gekomen. En gezinnen geneest Hij ook! Maleachi 4:6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. Goed, het hart der vaderen… verwoest in seks en ontucht? Geschikt om kinderen te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling en groei in de liefde van Christus?
  De mensen die jij toespreekt en liefdevol en pastoraal tegemoet treedt, hebben mogelijk geen idee van de rampzalige betekenis van ‘zonde’. Onze strijd om ouderlijke macht duurde vijftig jaren! Hulp van geestelijke krachtpatsers was er niet en wij zijn ook niet om de oren geslagen met teksten.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 20:20

  Als ik aan 2019 denk, dan heb ik een verlangen naar wat ik lees in Zacharia 13
  “Zacharia 12: 10 – 11 Het boek Zacharia wordt nu al met de dag actueler!
  “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
  Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.”
  Persoonlijk verwacht ik – kijkend naar ontwikkelingen in Syrië met oprukkende Turken – de vervulling van Zacharia 8: 23
  “Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.”
  Weinigen zien vandaag nog het grote wonder van 70 jaar Israël, als een vaste rots te midden van een Arabische wereld, vol van haat en geweld.
  Zacharia 9: 5
  “Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn.”

 8. J.D. ten Voorde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 20:56

  Beste Dirk,
  Dank aan de Heere God voor de gaven die je van Hem gekregen hebt, waar ook wij van mee mogen genieten. We zien elke keer weer belangstellend naar de nieuwsbrief uit. We wensen jou en je gezin een gezegend 2019 toe.

 9. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 21:53

  AVaaz.Org is niet kerkelijk, maar wel gemotiveerd om in het wereldgebeuren om het onheil te voorkomen! Dus ook vanmiddag kreeg ik weer zo een mail, echt van help de wereld te verbeteren. Ik heb daaronder gezet en terug gestuurd:

  Helemaal met je eens Ricken, maar ik heb juist met Kerst gedacht aan de wederkomst van Jezus. Hij is de enige die met de Heilige Geest deze ommekeer in ons hart mogelijk kan maken!
  Dus dat wens u en allen van harte toe!
  Arnold Dorrestein

  Ik kreeg binnen 10 minuten het volgende antwoord:
  AVAAZ.org; Arnold Dorrestein
  Merci Thank you! Gracias! Obrigado! Dank u! RE: een gemeenschap van medemenselijkheid.

  Ik bid dan ook maar voor hen dat ze mogen erkennen wat ik schreef, al wordt er maar één behouden!
  Uiteraard dank ik ook u voor uw knappe Visie al zolang en wens u Gods Zegen!

 10. René Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 22:24

  Dankbaar Dirk, voor je wekelijkse schrijven.
  Wij zullen blijven bidden voor je.
  Hopelijk doen velen met ons mee, om jou te bemoedigen, om het goede nieuws te verkondigen.
  Ook met het vooruitzicht, om verootmoediging voor Nederland, en ook de aanstaande gebedsbijeenkomsten die u organiseert.

  Wij Christenen zouden ons moeten verenigen, ondanks onze diversiteit en verschillen.

  LEID ONS.

  vr gr René Postma

 11. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2018 om 22:46

  Beste Dirk

  Heel hartelijk dan voor jouw bijzondere leerzame en bemoedigende nieuwsbrieven!
  Soms voel ik me zo alleen te midden van een grote kerk waar ik koster ben.
  Men heeft het druk met de invulling van de dienst enzovoort, maar heeft zo weinig oog voor wat God zegt in zijn woord en waar het echt op aan komt!!! God is bezig in deze wereld en werkt aan de voltooiing van zijn plan!!! Het is heel dicht bij!!
  Het volk Israel is terug en het speelt een grote rol in Gods heilsplan!!!
  Ik hoor het woord Israel bijna nooit, hoe is het mogelijk!! Ons hele ( geloof) is toch gebaseerd op de God van Israel.
  De bijbel is van A tot Z joods en onze Heere Jezus is toch een jood!!!
  We zijn er toch op geënt!

  Je kunt niet van God houden, zonder het joodse volk lief te hebben!! (Corrie ten Boom)
  Een groot gedeelte van het Joodse Volk is blind voor de Messias Jezus,
  maar veel christenen zijn blind voor de grote rol die dat volk in Gods plan heeft.

  Ik wens dat God beide spoedig de ogen opent!!
  Maar bovenal wie God is in Jezus Christus.
  WIJ ZIJN BROEDERS!!

  Ook mijn ogen zijn daar langzaam voor open gegaan en ik begeer nog veel meer te zien!!!
  Soli Deo Gloria!!!

  Harm

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 1:54

  Dat de relatie onder elkander verder tot groei en bloei mag komen. En Hij, de Ik Ben, ons verder zal gaan leren en onderwijzen aangaande de Weg de Waarheid en het Leven. Ook onze dank mogen we uiten naar elkander toe, wij kwamen, gelukkig tot het Licht der wereld. Mogen we dus als een hand en voet voor elkaar zijn. Wat een genade-gave, is dat in Nederland.
  Zijn wederkomst hield ons vanmiddag ook bezig, en laat het kruikje reserveolie (aanwezig mogen zijn) als de roep-stem weerklinkt, de Bruidegom komt.
  En wanneer er nog afgoden in ons hart aanwezig mogen zijn, dat deze opgeofferd/opgeruimd zullen worden. Moge Hijzelf ons daarvoor de ogen openen. God ging Abraham ook tot het uiterste beproeven, om te zien en te weten of zijn liefde voor Hem echt en puur was, en we weten uit de geschiedenis, dat dit soms heel ver kan gaan.

  Tot volgend jaar geliefden.

 13. Tineke zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 8:59

  Wat is het een ontzettend groot voorrecht, wanneer we de Here hebben mogen leren kennen, en door de Heilige Geest die in ons woont, we ons mogen uitstrekken, ja vol verlangen uitzien, naar steeds meer van Hem te ontdekken en ervaren. We mogen in liefde, ja Zijn liefde, naar de anderen omzien en hen benaderen op Zijn wijze. Opdat nog velen tot Hem mogen komen en zich geheel aan Hem zullen overgeven, zodat we ook de zonden zullen laten, om een geheiligd en gereinigd leven zullen leven en voor zullen leven. Moge velen hierdoor geraakt worden. Dank U Heer, dat U dat alleen in ons kan bewerken, zodat niet onze wil, maar Uw wil geschiede, ook in 2019. Veel zegen voor een ieder.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 10:13

  Beste Dirk

  Hartelijk dank voor deze bemoedigende woorden. Het is inderdaad zo dat we struikelend over dat smalle pad gaan ons daarbij stotend aan een rots of steen, en soms misschien wel geneigd zijn een paar stappen op die brede (aantrekkelijke en makkelijk lijkende) weg te zetten. Toch mogen we weten dat we Zijn geliefde Kinderen zijn. Dan even over de 10 jaar waaraan je refereerde in de Nieuwsbrief: Voorwaar een mijlpaal. Ik wens je Gods rijke zegen en alle goeds voor 2019.

 15. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 10:16

  Bedankt voor alle nieuwsbrieven en nog veel van Gods Zegen op je arbeid in het Nieuwe Jaar!

 16. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 11:48

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor deze troostrijke woorden uit HET WOORD. Hiermee kan en wil ik verder.
  Ik wens jou en al jouw dierbaren en alle lezers (m/v) en hun dierbaren, GODS RIJKE ZEGEN en NABIJHEID toe in 2019.

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 13:04

  Beste Dirk, ik heb de stukken gelezen en waardeer de woorden die jij gebruikt. Ook ik ben een groot favoriet van Israel. (Mijn vader vertelde mij, dat zijn moeder een joodse was. IK heb het haar nooit kunnen vragen, ik was 6 jaar toen zij stierf.) Ik lees de profetieën en word elke dag gevoed met de woorden die daarin staan. Ook ik heb grote problemen met het feit dat vele mensen de kerk verlaten hebben en nog steeds gaan. Maar we kunnen alleen bidden voor deze mensen. IK ben blij dat het evangelie wereldwijd vele mensen doet bekeren. De eindtijd staat voor de deur. Waakzaam zijn en vragen om de Geest, die altijd in ons werkt. ook in Israel komen mensen tot het geloof in Jezus (Messias). Zie CGI. Ik wens jou en de medewerkers een goede jaarwisseling en ik hoop volgend jaar jouw brieven weer te ontvangen. Ik kijk er naar uit.

 18. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 20:03

  Dag Dirk. Een geweldig commentaar. Inderdaad ligt het vaak aan onszelf als de Heer ver weg is. Echter er is ook nog God’s tegenstander, die vooral in deze tijden tekeer gaat als een briesende leeuw, verslindende wat hij kan verslinden. Zodra wij hem de kans geven een vinger achter ons leven te krijgen, dan is hij er volop. Maar juist als we heel dicht bij de Heer proberen te leven, heeft hij het op ons voorzien. Hij ontmoedigt, geeft teleurstellingen, etc. met het oog om onze relatie met de Heer te verstoren. Al met al moeten we dagelijks blijven bidden of de Heer ons er aan wil herinneren, dat we de wapenrusting blijven dragen. Alleen dan zullen we weerstand kunnen bieden.

 19. Vonnie zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 20:08

  Beste Dirk, kun je de laatste nieuwsbrief nog een keer doorsturen naar mij, want ik ben mijne kwijtgeraakt op een of andere manier. Dank je wel en Gods zegen in het komende jaar bij alles.
  Ik kijk er altijd naar uit om de nieuwsbrief te lezen. Bedankt.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2018 om 21:49

  Alzo, zegt Romeinen 11, zal heel Israel zalig worden. Dit maakt wel verschil met: Dan zal heel Israel zalig worden, zoals de kerk zegt. Denken ze hiermee Israel jaloers te maken?
  Zelf houd ik het bij Psalm 85. God zelf heeft de schuld van Zijn eigen volk uit zijn boek gedaan ook ziet Hij geen van hun zonden aan.
  Hun uitverkiezing is evenzeer gegrond op het bloed van Christus als de genade voor ons heidenen. Terwijl hun uitverkiezing onvoorwaardelijk is en genade aan ons alleen wordt toegekend na geloof in het bloed van Christus.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 0:13

  Sjalom Dirk,

  Dank voor alle fijne woorden die je aan ons hebt toevertrouwd. Dank dat je altijd op de bres staat voor Israël. Als Messiasbelijdende Jood doet mij dat heel goed.

  Ook ik vraag openlijk vergiffenis voor hen die ik gekwetst heb met mijn opmerkingen, nimmer is het mijn bedoeling geweest om een ander de les te lezen. Mijn insteek was: het verduidelijken van wat er geschreven staat en gelezen door een Joodse bril met een Joodse uitleg.

  De laatste dag van het kalenderjaar is zojuist aangebroken. Er kan nog van alles gebeuren in deze wereld, die met rasse schreden op weg is naar de jongste dag. Met verlangen zie ik daar naar uit, wetende dat er dan definitief orde op zaken gesteld zal worden.

  יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם

 22. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 0:37

  Dankjewel voor al je nieuwsbrieven en bemoedigingen.
  2019 zal een bijzonder jaar worden voor de wereld mede gezien de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de rest van de wereld. De Ezechieloorlog staat voor de deur! Amerikanen vertrekken uit Syrie, Europese soldaten vertrekken naar Syrie, Turkse leger vertrekt richting de Syrische grens en Rusland monitort, heeft Assad in zijn broekzak. Irans economie is beneden nul en het volk is “anti-geloof” geworden (liet ik me vandaag vertellen door een Iraniër die net teruggekeerd is van zijn reis naar Teheran). de Hezbollah staat met duizenden raketten op Israel gericht bij de noordgrens van Israel. De palestijnen weten geen nieuwe leugens meer te bedenken en tellen in die zin niet meer mee.
  De wereld wacht op een leider die in deze beerput nog een oplossing weet te bedenken. Maar wij hebben Christus, de Koning van Israel, die naar Sion zal terugkeren om de wereld te leren hoe we in vrede en rechtvaardigheid met elkaar kunnen samenleven. Maranatha, Jezus kom.

 23. Leo&Rianne zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 0:45

  Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam van de trein en schreeuwt: ‘Papa, kijk de bomen gaan achteruit!’ Papa glimlachte…

  Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige vanwege zijn kinderachtige gedrag met medelijden aan. Plotseling roept de jongen weer uit: ‘Papa, kijk de wolken lopen met ons mee!’ Het jonge stel kon het niet laten en zei tegen de oude man: ‘Waarom ga je met je zoon niet naar een goede dokter?’

  De vader glimlachte en zei: ‘Dat heb ik gedaan. We komen net uit het ziekenhuis vandaan. Mijn zoon was blind van geboorte. Door een operatie kan hij vanaf vandaag zien…’
  Elke persoon op deze planeet heeft een verhaal. Oordeel niet over mensen voordat je ze echt kent. De waarheid kan u verrassen.

  Hij kwam om het gebrokenen te herstellen, de terneergeslagenen op te beuren, de eenzamen te troosten, vrede in onvolmaaktheid te brengen en ontferming voor leed te bieden. Hij is geboren en gestorven zodat wij met Hem weer in het koninkrijk van onze Vader kunnen wonen.

 24. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 8:08

  Beste Dirk, hartelijk dank voor de moeite die je neemt om elke week weer een nieuwsbrief te schrijven. Gods zegen toegewenst voor jou en jouw gezin in het nieuwe jaar!

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 12:53

  Beste Dirk

  Ik wil je een heel goed, gezond en gezegend 2019 wensen. Vriendelijke groet Robbert

 26. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 15:42

  Beste Dirk en mede-lezers,

  Voor 2019 wens ik jullie allen een jaar vol van kracht en genade om onze wedloop te kunnen lopen tot het einde, met volharding en vreugde, tot eer van God en onze Redder Jezus Christus.
  Vriendelijke groet.

 27. klaas kroese zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2018 om 16:03

  Ik kan alleen maar een volmondig AMEN zeggen op alles wat je schrijft Broeder Dirk.
  Zolang alles gestaafd is aan Gods woord en zijn stem. Laten we blijven uitzien naar de wederkomst van onze HEER. Een Gezegend en gezond Nieuwjaar gewenst. Met vr gr Klaas

 28. nico zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 januari 2019 om 11:56

  Beste Dirk. 10 jaar nieuwsbrieven, het is een zegen voor ons dat jij dit op je hebt genomen.
  Wij (ik) worden er steeds bij bepaald dat wij in een tijd leven van onzekerheid, maar door jouw
  brieven kunnen wij een blijde toekomst tegemoet zien, samen met onze geliefde Bijbel.
  Ook het gebed voor Israël is bij mij levend geworden, en jij laat zien hoe nodig dit is.
  Ik wens je dan ook in 2019 een zegenrijk jaar toe, ik zal je brieven proeven, zij zijn verhelderend.

 29. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 januari 2019 om 12:17

  Voor 2019 wens ik een ieder Gods Wijsheid en Vertroosting toe.
  Dat we “positief” de toekomst in gaan.
  Want: “Het BESTE en Mooiste komt nog.”
  Maranatha.

 30. Ron zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 januari 2019 om 22:32

  Dank je Dirk voor je mail elke keer en het te schrijven ten opbouw van Gods koninkrijk, Shalom.

 31. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 januari 2019 om 10:16

  Beste Dirk,
  Een prachtige en zinvolle afsluiting van 2018.
  En een hoopvol en zegenrijk 2019 wens ik jou, je gezin en ook alle reactie-schrijvers toe. Hub.

 32. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019 om 18:26

  Van mijn kant ook een Gezegend 2019 voor jou en je gezin en voor alle lezers van je Nieuwsbrieven.
  Dank je wel voor weer een jaar van jouw opbouwende visie.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden