Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed aan het begin van 2019 (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019, 9:34 door Dirk A A

‘Heere God, trouwe Vader in de hemel, wees ons land en ons volk genadig. Er gebeurt zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Ook in kerken, in gemeenten. Ook onder christenen. Velen keren zich af van U en van Uw Woord. We hebben Uw oordelen verdiend. We belijden U onze zonden. Ontfermt U Zich over ons.’

‘Het leven dat U geeft, hebben we in eigen hand genomen. Velen verkiezen de dood boven het leven. De seks boven de liefde. Materialisme boven Uw Koninkrijk. Eigen eer boven Uw eer.
We houden geen rekening meer met U. We proberen U soms nog wel te dienen, maar vaak is het niet meer dan schone schijn. Wel aardig aan de buitenkant, maar U ziet ons hart aan…

We buigen ons voor U neer en belijden onze zonden en de zonden van ons volk. Want het zijn onze ongerechtigheden die scheiding maken tussen U en ons, tussen U en ons volk. Door onze zonden blijft Zijn aangezicht voor ons verborgen, zodat U niet hoort (Jesaja 58:2).
Het is genade van U, Heere, dat U ons land nog niet voorgoed in de steek hebt gelaten. Nog houdt U hier Uw gemeente in stand. Nog mag Uw Evangelie worden verkondigd.

We belijden ook onze zonden uit het verleden, hoe we als volk zijn omgegaan met Uw kinderen in dit land, met slaven wereldwijd, met het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vergeef ons Heere…

Vader in de hemel, we zien op naar U. We smeken U ons land en ons volk te herstellen. We voelen ons machteloos, maar U bent de almachtige.
Heere, wilt u ingrijpen in ons volksleven? We zien ons volk ten onder gaan, maar verlangen dat het zich tot U bekeert. We roepen tot U. Genees ons volk. Breng het terug tot U.
De tijden zijn spannend. Er is veel in beweging. Oude zekerheden wankelen. Er komen dit voorjaar weer nieuwe verkiezingen aan. We leggen alles voor U neer. Opdat U de eer en de glorie zult ontvangen.

O Heere, hoor. O, Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, treed handelend op. Open Uw ogen en zie hoe diep ons land gevallen is. In honderden kerken, waar eens Uw Woord klonk, zwijgt de bazuin van het Evangelie. Doe Uw aangezicht weer lichten over ons volk.

We pleiten op Uw eigen Woord. ‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en dat zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’ (2 Kronieken 7:14).
En op 1 Johannes 1:9: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

O Heere, schenk een herleving in Uw gemeente, onder de christenen, die zich uit zal breiden over land en volk. Vervul ons met Uw Geest, zodat Uw heerlijkheid weer zichtbaar zal worden.

We verootmoedigen ons voor U. We belijden onze zonden. We belijden onze verdeeldheid. We belijden dat we vaak meer bezig zijn met ons eigen gelijk, dan met het dienen en eren van U. We belijden dat we zoveel kansen laten voorbijgaan om anderen over U te vertellen en hun te laten zien wat het inhoudt om U te kennen en te dienen, ook in het open veld, buiten de muren van de kerk.

Ontfermt U Zich ook over deze wereld, die bloedt uit duizend wonden. De velden zijn wit om te oogsten. Heere, zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen.
We danken U dat we wereldwijd mogen zien dat U werkt. Vele tienduizenden, ja honderdduizenden mensen komen tot geloof in de Heere Jezus en ervaren dat U de levende God bent.
We bidden om vrede en verzoening in deze wereld. Om de vrede van Jeruzalem. Om wijsheid voor de wereldleiders.

Dank U wel, Vader, dat we mogen weten dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw hand hebt. Evenals ons leven. Het loopt U nooit uit handen, hoewel wij dat wel eens denken.
U kent ons. U ziet ons hart, zoals niemand anders het ziet. U verlangt ernaar dat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt in ons. Opdat Uw grote Naam alle eer en lof zal ontvangen.

Zo gaan we 2019 in. In vertrouwen op U. Een uitziende naar Uw aanstaande wederkomst, Heere Jezus.
U zij alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen!’

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019 om 15:27

  Ja en Amen.

 2. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019 om 16:18

  Dank God, voor Zijn genade, amen!

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 januari 2019 om 22:56

  En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
  10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.
  11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
  12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
  13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
  14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 16:10

  Amen!

 5. Diana Halder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 16:32

  Echt met hele hart… ziel en verstand zeg ik Amen op dit krachtige gebed!!!
  Heer hoor ons geroep voor elke ziel die u kent en nog meer voor hen die u nog niet kennen.

 6. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 16:54

  Jesaja 59:2😉

 7. Hans Keijzer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 17:26

  Mijn jaartekst voor heel 2018 was Johannes 17:3. Dagelijks heb ik die in mijn ochtendgebed opgezegd als mijn geloofsbelijdenis: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.”
  Ik heb eigenlijk niets meer nodig. Geen theologisch verhaal, want dit is voor een simpele ziel echt voldoende. Ik denk erover om deze tekst ook voor elke dag in 2019 mee te nemen, tot sterking van mijn geloof.
  Shalom!
  Hans Keijzer

 8. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 18:10

  Dirk, een gebed naar mijn hart. Een gebed dat we ieder dag moeten bidden. Bedankt. Shalom

 9. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 18:16

  Kan hier ook, met heel mijn hart, alleen maar AMEN op zeggen.

 10. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 18:51

  Ik sluit mij aan bij al de christenen die reageren op dit schrijven van broeder Dirk, dat God onze gebeden zal verhoren, zoals weergegeven in dit schrijven.

 11. Wim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 19:14

  Amen. Dank je wel Dirk.
  Een vraag. Mag je gebed verder gedeeld worden in bijvoorbeeld een kerkblad of op Facebook?
  Wens je zegen in je vele taken.
  Psalm 121.

 12. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 19:18

  Amen.

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 19:44

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Wim, het is prima wanneer je het gebed deelt.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 20:12

  Vele christenen (OOK in de kerk!!) hebben geen flauw idee, wat voor een geweldige toekomst er vóór ons ligt!! Zij die het wel weten, houden hun mond…… Wie zijn mond niet opent, maakt zich schuldig aan de ontkerkelijking!! Als het mis gaat, is iedereen supersnel om anderen, voorgangers of groepen de schuld te geven, maar WIE verootmoedigt zich en is zich bewust van zijn eigen schuld? Opwekking begint bij onszelf! Wacht nooit op anderen! Prachtig vond ik de tekst hiervoor uit Openbaring 1!! Mijn toekomst lees ik één vers verder en plak ik daarom aan vers 5. “Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
  6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
  In DIT leven op aarde, heeft Jezus IETS (wat daarvoor NIETS was) van ons GEMAAKT!!
  Getuig hiervan lieve christenen!! Ik luister!

 15. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 21:21

  Met heel mijn hart zeg ik AMEN op dit gebed.

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 21:25

  Goed om te beginnen met de verootmoediging en schuldbelijdenis tegenover een drie maal heilige God Dirk. Het is al een grote genade van onze Heer en God dat het is, zoals het nu (nog) is. We mogen ons laten inzetten op het oogstveld, daar waar Hij ons heeft geplaatst, met de ons toevertrouwde talenten woekeren, zo lang het dag is.

  In de vooral ook communistische landen gaan mensen steeds meer onder druk gezet worden, totdat alle neuzen dezelfde kant op zullen gaan. ERG. Hier mogen we nog vrij keuzes maken. Fijn dat Hij onze harten en gedachten kent en vormt, tot Zijn eer en glorie.

 17. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 21:50

  Ook ik zeg met heel mijn hart Amen! hierop. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!

 18. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 22:17

  AMEN!!!!
  Moge de Heer jou, Dirk, en al mijn lieve broeders en zusters rijkelijk zegenen en over jullie ontfermen, nu en altijd!

 19. Tineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 22:37

  Amen!!

 20. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2019 om 23:03

  Wat een prachtig gebed, Dirk, zo herkenbaar!
  Gods zegen gewenst Dirk voor 2019.

 21. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 13:02

  Amen.

 22. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 14:49

  Dank van het mooie gebed DIRK. Ik wens u GODS zegen en zal nog steeds blijven bidden, ook voor die zuster uit Pakistan. Halleluja, GOD is goed. Margreet, amen in de HERE.

 23. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 15:39

  Ook ik sluit me aan…….AMEN!!

 24. Bert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 17:07

  Amen, prachtig gebed.

 25. Lida zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 17:17

  Bijzonder Dirk, wat je schreef in je nieuwsbrief dat er vanuit Amerika geëvangeliseerd gaat worden in het donkere Nederland, met name onder de moslimse bevolking. Wij hebben het prachtige Cadeau van God aan ons gegeven aan de kant gezet en doen met alle dingen die God verboden heeft mee waar we Hem veel pijn mee doen. Misschien wordt Nederland wel tot jaloezie gedreven, zoals Gods volk dat op ons zou moeten zijn. Wij hebben nu nog de zegen om de zondag te vieren met een dienst en deze dag rust te nemen of familie te bezoeken. Terwijl familieleden ervoor bedanken en kinderen zelfs om langer aan dit alles mee te doen en dingen die de Here God verboden heeft heel gewoon vinden. Bedankt voor je prachtige gebed waar alles in zit van hoop.

 26. tru zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 17:36

  Mooi gebed. Ik deel dit op facebook en zal jouw naam erbij vermelden, dank Dirk!

 27. Karel zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 18:49

  Voor allen die dit ter harte nemen wil ik een gezegend 2019 toe wensen. Dat ‘s-Heren zegen op u daal en Zijn gunst uit Sion u bestraal.

 28. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 20:00

  Amen

 29. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2019 om 21:07

  Amen.

 30. San zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 13:49

  Beste Dirk,

  Mijn wens en de bede van mijn hart is, dat de Heere Jezus in 2019 mag terugkeren. En (mijn eerlijke mening) als het kan, vandaag nog.
  Het leven met Jezus Christus is heerlijk, maar het lijden van de vele getrouwe christenen hoeft van mij niet. Groeten, San

 31. Wil Sik - de Jonge zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 15:09

  Amen!

 32. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 16:00

  Beste Dirk en beste medegelovigen. Laten we terugkeren naar onze Almachtige Vader en wat Hij geboden heeft. 1 Joh. 5 zegt dat wie de wil van God de Almachtige doet Hem tot zonen zijn. En Zijn geboden zijn niet zwaar. Laten we zo Hem dienen en terugkeren naar de Shabbat, welke Hij nooit veranderd heeft, maar door de kerk/ons bedacht is. Bid voor de vrede van Yerusalem (Psalm 122). Wie Israel zegent, zal gezegend worden. Ga zo dit nieuwe jaar in en aanbid Hem en Hem alleen.

 33. Ron zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 17:42

  Amen

 34. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 20:30

  Amen !

 35. J.W. Bot zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2019 om 21:35

  Geweldig Dirk! Amen op dit gebed!

 36. Ien zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 januari 2019 om 14:53

  Amen; Amen

 37. Karel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019 om 10:43

  In Psalm 122 staat een opdracht en aan wie en waarom deze is gegeven is van ondergeschikt belang maar de opdracht is van het grootste belang. Er is een Opwekkingslied met de titel “Hou vol, hou vol”. Laten we dat dan doen!!
  Karel

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden