Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Nashville-verklaring (49 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019, 8:37 door Dirk A A

Ook mijn naam was onder de Nashville-verklaring geplaatst, alsof ik één van de ondertekenaars was. Dat is niet zo. Ik heb de tekst niet gezien voordat die werd gepubliceerd. Ik wist dat er aan zo’n verklaring werd gewerkt, maar er was toegezegd de tekst definitief ter goedkeuring voor te leggen. En dat is helaas niet gebeurd.

Ik vind dat de verklaring in de huidige vorm, inhoud en opzet niet de manier is om de ‘Bijbelse’ visie op seksualiteit en het huwelijk naar buiten te brengen. Een aangepaste verklaring kan wellicht binnen de kerken en in het christelijk onderwijs worden gebruikt om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan, wat zeker nodig is.

Het verbaasde mij overigens niet dat deze verklaring in de pers en daarbuiten, ook binnen de kerken, tot felle discussies leidde, met name over wat wordt gezegd over homoseksualiteit en over transgenders, hoewel er ook goede dingen over het huwelijk in staan. Opmerkelijk is wel dat er met geen woord wordt gesproken over echtscheiding en hertrouwen.
Ik ga de hele discussie niet herhalen, als u erin geïnteresseerd bent, hebt u dat wellicht al gevolgd. Toch wil ik graag nog wel enkele opmerkingen maken.

1. Het verlangen van de initiatiefnemers was om de Bijbel te laten spreken. En ik voel met hen mee als ik zie hoe onze samenleving steeds minder rekening houdt met Gods Woord. Ik mis de bewogenheid in deze verklaring, onze onmacht, onze verlegenheid – om een oud woord te gebruiken. De verklaring komt te zakelijk over, sommige zinnen zijn vrijwel niet te begrijpen en hier en daar had de vertaling beter gekund.

Er is altijd een spanning tussen de waarheid en de liefde. Laten we vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, in dit geval als het over het huwelijk en seksualiteit gaat, en tegelijk bewogen zijn met allen die in onze ogen een leven leiden dat botst met wat de Bijbel zegt.

2. Mijns inziens hoort deze discussie niet thuis in het publieke debat, maar in de beslotenheid en veiligheid van kerken en gemeenten, en onder christelijke leiders. Het is zeker belangrijk ons te bezinnen op de vragen rond deze thema’s, in het verlangen na te spreken wat de Bijbel hierover zegt.

3. Er gebeurde wat je kon verwachten. De media zetten een beeld neer van homo-vijandige extreem-denkende christenen, van wie er nog een paar zijn in dit land, die stellen dat mensen met gevoelens voor iemand van hetzelfde geslacht, zondig zijn, maar wel kunnen genezen. Dat is wel erg kort door de bocht gezegd.
Zeker, het praktiseren van homoseksualiteit wordt door de Bijbel afgewezen, maar tegelijk zijn we geroepen ons over onze naasten te ontfermen en bewogen te zijn met hun geestelijk welzijn. Wees voorzichtig met het veroordelen van gevoelens bij de ander. Hoe zijn onze eigen gevoelens? Zijn die altijd zuiver?

4. Denk aan die vrouw die door de Farizeeën op overspel is betrapt en bij de Heere Jezus wordt gebracht. Ze heeft de wet overtreden en moet gestenigd worden, vinden de wettische Farizeeën. Zij weten het precies. Maar wat doet de Heere Jezus? Hij schrijft in het zand, misschien wel hun namen, en zegt: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar.’
Ze beseffen dat de Heere Jezus hen door en door kent en druipen af, zonder iets te zeggen, van de oudste tot de jongste aan toe. Ze hebben – wellicht – geen overspel gepleegd, maar wel andere zonden gedaan. Ze zijn niet onschuldig, dus mogen ze deze vrouw niet stenigen.

De vrouw is verbaasd. Niemand heeft haar gestenigd. En de Heere Jezus dan? Hij is immers wel zonder zonde. Ook Hij doet het niet, Hij is zeer barmhartig en genadig. Maar Hij is ook rechtvaardig en heilig. Hij geeft haar een nieuwe kans: ‘Ga heen en zondig niet meer.’

Is dit ons verlangen, dat zondaars tot inkeer komen en bij de Heere Jezus komen? Homo’s en hetero’s, transgenders en lesbiennes, gescheiden mensen en getrouwde mensen, iedereen…
Welke getrouwde man kan, voor Gods aangezicht, ontkennen dat hij ooit begerig naar een andere vrouw heeft gekeken? Laten we beschaamd ons hoofd buigen en ons voor de Heere verootmoedigen. Wie van de ondertekenaars van deze verklaring, maar ook van degenen die er kritiek op hebben, is zelf zonder zonde? ‘Heere, vergeef ons onze zonden, ook ons onbarmhartig oordelen van anderen.’

5. Het is niet zo dat de opstellers van de verklaring zeggen dat iedereen die in de Heere Jezus gelooft, kan genezen van homoseksuele gevoelens. Wel stelt de verklaring dat de genade van God in Christus volgelingen van Jezus in staat stelt zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is. Ik kan wel begrijpen dat tegenstanders hieruit opmaken dat de verklaring stelt dat genezing van homoseksualiteit mogelijk is, omdat ze het woord ‘doden’ anders interpreteren. ‘Doden’ betekent niet genezen, maar ertegen strijden, in Gods kracht.

En jazeker, God is zeker in staat gevoelens te veranderen en er zijn zeker ook christenen die daarvan kunnen getuigen. Maar wat als dat niet gebeurt? Is dan het geloof niet sterk genoeg? Het kan een levenslange strijd blijven, waar de Heere ook kracht voor wil geven. Denk aan degenen die er bewust voor kiezen geen relatie aan te gaan, omdat ze Gods Woord als leidraad voor hun leven hebben en Hem willen volgen, ook al betekent dat levenslang kruisdragen. Dit onderscheid tussen het praktiseren en het in onthouding leven wordt in de verklaring helaas niet gemaakt.

6. Mij verbaasde de haat die uit de reacties sprak tegen christenen. Wat zit hierachter? De liberalen, de vrijdenkers, velen pleiten voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van levenswijze, vrijheid om te kiezen of je man of vrouw wilt zijn, vrijheid om samen te wonen en te trouwen met wie je maar wilt, man/vrouw, vrouw/vrouw, man/man, laat ieder doen wat hij/zij wil.

Deze mening wordt opgelegd aan ons volk. Laat iedereen vrij, zegt men. Ik ervaar deze zogenaamde vrijheid echter als totale onvrijheid. Want voor iemand die er anders over denkt, die zich wil laten leiden door wat de Bijbel zegt, is er nauwelijks vrijheid meer om daar in het openbaar iets over te zeggen wat anders is dan de heersende mening. Dan loop je het risico dat je wordt veroordeeld door degenen die tolerantie prediken, maar in de praktijk intolerant zijn voor andersdenkenden.

7. Kijk naar de Heere Jezus. Hij zocht de hoeren en de tollenaren op. Hij was met hen bewogen, tot het uiterste, om hen te redden. Dat is de Geest van Christus en daar had ik graag nog meer van geproefd in deze verklaring.
En zeker, aan de Amerikaanse Nashville-verklaring is een Naschrift toegevoegd, met behartenswaardige woorden over pastorale zorg voor transgenders en homoseksuelen. Er wordt gesproken over een volwaardige plaats voor hen in de christelijke gemeente. Daar zal het gesprek zeker ook over moeten gaan. Hoe doen we dat?

8. Na alle ophef over deze verklaring is het tijd om voorlopig de stilte in te gaan en stil te zijn voor Gods aangezicht. Excuses aan te bieden en vergeving te vragen aan hen aan wie pijn is aangedaan.
Maar er moet wel een vervolg op komen. Of dat in de vorm van een nieuwe verklaring moet, weet ik niet.

Ondertussen blijven we wel staan op het fundament, de Bijbel, de Heere Jezus zelf. Juist nu is het nodig dat degenen die vast willen houden aan heel de Bijbel, elkaar vasthouden. Het zou buitengewoon triest zijn als de verdeeldheid onder ons door deze verklaring groter wordt. Laten we vergeving schenken als wordt beleden dat fouten zijn gemaakt. Als de Heere Jezus ons vergeving geschonken heeft, kan het toch niet zo zijn dat we elkaar niet vergeven.

9. Ik pleit voor verootmoediging. Laten we elkaar niet bevechten, maar op de knieën gaan en ons voor de Heere verootmoedigen. Het is niet voldoende om een ‘net’ leven te leven, een leven waarop Bijbels gezien niets valt aan te merken. Het is niet voldoende om de buitenkant op te poetsen als het hart niet verandert.

Joël 2:13 zegt:
‘Scheur uw hart en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God.
Want Hij is genadig en barmhartig,
Geduldig en rijk aan goedertierenheid,
En Hij heeft berouw over het kwaad’.

Dirk van Genderen

49 Reacties

 1. Jean Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019 om 9:29

  Beste Dirk,
  Ik kan me helemaal vinden in je commentaar. Waarom deze tekst zo naar buiten brengen? In de kerken leidt dit soort discussies helaas al te dikwijls tot koude harten en hete hoofden. Dat zou niet zo moeten zijn; het is al genoeg dat de maatschappij hiermee op een gretige wijze mee aan de haal gaat en de gelegenheid te baat neemt om haat te spuien. Zelf heb ik regelmatig contact gehad met een homoseksuele man die besloten had om de bijbelse levenswijze aan te houden. Dat is heel veel luisteren en trachten te bemoedigen; bidden voor deze strijders is daarbij de grootste kracht die we kunnen aanwenden.
  Bedankt voor je wekelijkse uidate aan commentaren.
  Jean.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019 om 12:28

  Je kunt niet iedereen tot vriend houden. Ook nadat Jezus, met ontferming bewogen, met Zijn vinger iets in het zand had geschreven, werd Hij niet veel later desalniettemin evengoed wel gekruisigd.
  Dit beginsel ‘op leven en dood’ ontbreekt in deze Nashville ellende.
  Ik vind steun in het boek Openbaring, negentiende hoofdstuk: De bruiloft van het Lam.
  Denk je dat het feest gaat beginnen, verschijnt er een ruiter, met in Zijn gevolg een leger!
  En wat lees je? De hoer is geoordeeld –
  vers twee: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.
  – en Hij, het Woord Gods, voert krijg (oorlog) en velt vonnis in gerechtigheid, Hij doodt Zijn vijanden met het Zwaard des Geestes. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; (en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees).

 3. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019 om 12:35

  Beste Dirk,

  Bedankt voor deze uiteenzetting. Dank, voor het stukje tekst uit Joël. Het is allemaal zo verdrietig. Zo hard. Mijn kinderen (19, 17, 12 jaar) hebben er op de scholen ook mee te maken. Ze staan er vaak alleen voor in de klas met de bijbelse visie. Gelukkkig, kunnen wij er als gezin met elkaar over praten en steunen wij elkaar ook. Het is echt een moeilijke tijd, hoor! Maar God heeft een plan met deze wereld. En een dominee zei eens: “de wereldgeschiedenis draait om de Kerkgeschiedenis”. Ook al houdt de wereld en de maatschappij geen rekening met God. God gaat door met Zijn plannen, en die falen nooit.

  Elisabeth

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019 om 14:08

  Beste Dirk,

  Dank voor je schrijven en inderdaad slecht dat op deze manier met namen wordt omgegaan.Toch wil ik iets aanvullen iets wat ik eigenlijk nooit hoor. Jezus is het middelpunt door de hele Bijbel heen. Zo ook bij het huwelijk. Als man en vrouw voor de eerste keer één zijn na hun huwelijk, dan vloeit er bloed. Bloed wijst in de Bijbel altijd naar Jezus en Zijn offer voor ons. Zo heeft God het ingesteld en zo wordt de Zegen verkregen die Hij voor ons heeft. Laten we vooral niet de focus leggen op ons mensen zoals in kerken veel gebeurt. Het gaat om Jezus in alle facetten van ons leven.

 5. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 14:19

  Beste Dirk, je hebt het keurig verwoord in je commentaar. Slordig en ondoordacht dat er namen op staan van mensen die niet vooraf hierover op de hoogte waren gesteld. Je had natuurlijk een enorme commotie kunnen verwachten. Daarom is het zo belangrijk hoe je communiceert over het gedachtengoed van de Nashvilleverklaring. Had beter gekund, de schade is nu al aangericht. Kwam pas al ergens de naam fundamentalisten tegen, waarmee men christenen aanduidde die achter de verklaring staan. Groot respect daarom voor Cees van der Staaij en ds. Maarten Klaassen. Die duidelijk aangeven dat ze inhoudelijk best wat aan te merken hebben op hoe e.e.a. is verwoord. Maar desondanks toch achter de Bijbelse notie blijven staan. Ronduit teleurstellend daarentegen de reactie van CU leider Segers. Die was er als de kippen bij om te zeggen dat hij er absoluut niet achter stond. Blijkbaar is regeren heilig voor de CU, stel je voor dat ze op één lijn worden gerekend met de SGP ? Ook al sta je niet achter de verklaring zoals die is afgegeven. Wat te begrijpen valt. Dan had je toch van de CU wel iets meer mogen verwachten. Ben tenminste nergens tegen gekomen dat men daar achter de Bijbelse invulling van het huwelijk staat. Daarvoor hoef je echt niet anti homo te zijn.
  Gelet op de onenigheid in de coalitie over het klimaatakkoord, zou dit kabinet wel eens binnen afzienbare tijd aan zijn einde kunnen komen. Misschien beter ook voor de CU. Hoeft men niet meer zo krampachtig te doen en komt men hopelijk weer eerlijk naar buiten als christelijke partij.

 6. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 15:14

  Beste Dirk. Je haalt de geschiedenis aan van de overspelige vrouw en de Farizeeen. De Farizeeen waren getuigen in deze zaak. Maar wat voor getuigen waren zij? Kwamen zij uit liefde voor Gods woord met deze vrouw naar Jezus of om Jezus een hak te zetten. De Heer wist heel goed hun motieven en de Farizeeen kenden de woorden uit de boeken van Mozes heel goed over eerlijke getuigen. Dat maakte dat zij afhaakten.
  Paulus zegt dat wij de tactieken van de vijand kennen. In onze westerse samenleving hebben we nog niet met fysieke vervolging te maken. Maar misleiding is misschien wel veel sluwer en geniepiger.
  Wat is er in het hart van deze opstellers geweest? Is het Gods eer die zij (wij) zoeken?
  Petrus zegt in zijn brieven dat hij geen praatjes is nagevolgd, maar dat hij het met eigen ogen heeft gezien. Ook wij kunnen getuigen dat wij met eigen ogen zien hoe de Heer Zijn beloftes aan Israel inlost.
  Maar wie spreekt erover operatie Mozes, over operatie Ezra/Nehemia. Wie weet te vertellen voor hoeveel de Joden uit Ethiopie zijn gekocht? Wie vertelt de wonderlijke dingen die men in het leger van Israel meemaakt.
  Wie staat vol verbazing te kijken hoe Nethanyahu uitgegroeid is tot een wereldleider.
  In Mattheus antwoordt de Heer op de vraag: Wanneer herstelt U het koninkrijk: Let op de vijgenboom (dit is Israel), let dus op wat God daar doet en vertel Gods grote daden.
  Staan we erbij stil dat sinds de tijden van Salomo er niet zoveel verschillende volken in Jeruzalem samenkomen met Loofhutten.
  Dirk wees blij voor de haat en dank ervoor. Het kan alleen maar betekenen dat je op Gods weg zit.
  Laat niemand zich afhouden van zijn werk voor de Heer door dit pamflet!
  Ik las vandaag Job 38-42. Zo groot is onze God!
  BID BID BID

 7. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 15:50

  Hallo Dirk, de hele discussie heeft me veel pijn gedaan. Als de Naam van de Eeuwige c.q Gods Woord in het geding is dan raakt dat me diep. Je zult dat wel herkennen Dirk en veel van jouw lezers natuurlijk ook. Helaas was het een verkeerde keuze om deze strijd in de Media uit te vechten, nota bene in de slangenkuil (sorry voor het woord) van Jinek. Daardoor heeft heel christen-hatend Nederland munitie aangereikt gekregen om eens lekker los te gaan op die intolerante schijnheilige christenen. Men weet heus wel dat er van de SGP geen gevaar uitgaat en dat men tolerant is naar andersdenkenden, dat had echt niet gezegd hoeven te worden. Ik moest ook denken aan wat Mattheüs hierover zegt en wat maar weer eens al te waar bleek: werp het heilige niet voor de honden, opdat zij zich omkerende, u niet samen daarmee verscheuren. Laten we bidden voor dhr. Van der Staaij en voor de SGP. Ze hebben het moeilijk en ons gebed nodig.

 8. Sam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 16:11

  Beste allemaal,
  Wat in deze hele discussie gemist wordt is het immense verdriet van Christelijke ouders, broers, zussen en grootouders. Zeker als de seksualiteit gepraktiseerd wordt en er later een kerkelijk huwelijk plaatsvindt. Daarnaast zijn er nog meer gemeenteleden die heilig voor Gods aangezicht willen leven maar wel worstelen met seksualiteit: ongehuwde hetero’s m/v, echtparen met een partner die chronisch ziek is, weduwen/weduwnaars met kinderen, gescheiden mensen met kinderen en gehandicapten m/v. De meesten hoor je niet maar dragen hun stille leed.
  Predikanten en pastoraal medewerkers, ouderlingen e.d. hebben niet alleen voor de anders geaarde, maar ook voor deze groepen pastoraal een verantwoordelijkheid.

 9. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 17:12

  Dag Dirk, de klassiek Christelijke visie op huwelijk en sexualiteit wordt door hoe langer hoe minder Christenen in Nederland gedeeld. Het is zorgwekkend dat de ChristenUnie en de Evangelische Omroep zich niet achter de strekking van de Nashville verklaring hebben opgesteld. De SGP staat alleen. Je kunt naar de kerk gaan, de Bijbel lezen en praten over evangelisatie en toch de klassiek Christelijke visie op huwelijk loslaten.

 10. Jeroen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 17:46

  Het geheel van de verklaring en het naschrift vond ik wél liefdevol waarbij tegelijkertijd aan de waarheid werd vastgehouden. Er sprak ook hoop uit de verklaring voor élke zondaar dat er een reine weg is om het leven met de Heer te gaan. Ook vond ik het goed dat er aandacht besteed werd aan het huwelijk en dat seksuele gemeenschap uitsluitend binnen het huwelijk hoort. De verklaring zou niet nodig zijn geweest als we een Bijbelse visie steeds helder hadden gecommuniceerd vanuit christelijke gemeenten. Jammer dat al die goede punten niet worden genoemd door gelovigen die zich zo hard distantiëren van de verklaring. Zelf had ik liever gezien dat er op de site van de verklaring bijvoorbeeld getuigenissen te zien waren van mensen die tot geloof waren gekomen en die geworsteld hebben met problematiek die in de verklaring wordt aangestipt. Pastoraal is in elk geval niet om zonde niet te benoemen of door de vingers te zien, dat maakt een mens uiteindelijk kapot, zo reëel moeten we ook weer wezen.

 11. Berend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 17:56

  Zelf heb ik ook gevoelens voor mannen, al praktiseer ik allang niet meer. Ik streef ook ernaar zelf stoer te zijn al wordt dit niet altijd begrepen.
  Hier in Leidschendam/Voorburg is een CU burgemeester maar iedereen mag “zichzelf zijn”.

 12. Josef zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 17:57

  Beste Dirk,

  Wij weten dat er binnen de christelijke wereld, een scheiding zal komen tussen hen die Gods Woord ook werkelijk blijven navolgen en hen die water bij de wijn zullen doen. Denk aan de gelijkenis van de tien bruiloftsmeisjes. In onze dagen voltrekt die scheiding zich, onder andere, rondom het thema homofilie. Onder het mom van ”je moet met je tijd meegaan”, buigen meerdere christenen richting acceptatie van homofilie. Je ziet dat nu ook aan reacties vanuit met name de PKN, waar homofiele verbintenissen zelfs ook ingezegend worden. Kortom, wat nu gebeurt rondom die Nashville-verklaring heeft alles te maken met de in de Bijbel voorzegde schifting tussen hen die standvastig blijven en smaad willen dragen voor het evangelie en diegenen die de gunst van de wereld niet willen verliezen. Waarschijnlijk is de huidige commotie nog maar een begin en zullen wij, als Bijbelgetrouwe christenen, steeds meer de ergernis en haat van de seculiere en deels ook godsdienstige wereld over ons heen krijgen. Maar wij daarbij moeten denken aan wat de Here Jezus heeft gezegd over de haat van de wereld, Johannes 15, 18 en volgende.
  Laten wij daarbij niet vergeten dat van de 7 Klein-Aziatische gemeenten, zoals die in het boek Openbaring getekend worden, er slechts 2 waren, die een volop positieve waardering kregen. Dat betrof gemeenten die én Gods Woord vasthielden ( Filadelfia) én vervolgd werden (Smyrna). Die 2 zaken zullen altijd samengaan.

 13. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 18:00

  Beste Dirk, hoe kon uw naam daar onderstaan, wie was de organisator van de verklaring. Wat mij in alles opviel en opvalt hoe wij gaan bepalen wat G’d goed moet vinden. Dit is in de meeste kerken gangbaar geworden. Ik centraal en niet meer G’d centraal. Dan krijg je deze reacties dat G’d toch alleen maar liefde is. Als het ons beter uitkomt is god een wraakzuchtig god want hij pleegde toch de genocides in Kanaan/Palestina.
  Ik heb geheel Joel 3 gelezen en zie ook: 12 Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot Mij met geheel uw hart en dat met vasten en met geween en rouwbeklag.
  De Farizeeen kende wet heel goed net als al de Joden uit de tijd van Yeshua. Maar zij misbruikten die door eigen invulling. En in deze tijd leven de orthodox-christenen naar G’ds woord en de wereld vult zelf in hoe ze de “bijbel” willen gebruiken.
  Laten we ons verootmoedigen voor de Here onze G’d in vasten en rouwbeklag over ons volk en ons land.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 18:55

  Dirk. Ik heb daarnet de Nashville-verklaring gelezen en ben het er helemaal mee eens. Ik snap je eerste regel dan ook niet waar je schrijft: “ik vind dat de verklaring in de huidige vorm” enz. Duidelijker kan deze verklaring niet worden gesteld. Ben het helemaal met Jeroen eens (11). Het is liefdevol en het is de waarheid vanuit Gods woord. En zeker niet met haat tegen de Homobeweging.
  Sta helemaal achter Kees v.d. Staaij en allen die hebben ondertekend. Het zou jou gesierd hebben als jouw handtekening er ook onder had gestaan. Had dat wel verwacht als ik zo jouw Nieuwsbrieven lees.

 15. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 19:00

  Aan het einde van een toespraak van President Franklin D Roosevelt in Januari 1941, deelde hij zijn verlangens met de wereld. Hij verlangde naar een wereld, waar mensen de vrijheid hebben om zich te uiten. De vrijheid hebben om te aanbidden, Vrijheid over hun verlangens en vrijheid van hun angsten. Er is een vrijheid die ik er aan toe wil voegen. Dat is de vrijheid over jezelf en de tirannie van onze zondige natuur. Dat gebeurt als Gods Leven en liefde in je hart komt door het geloof in de Heere Jezus. Dat mocht ik gelukkig ervaren en dat gun ik alle mensen van harte toe.

 16. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 19:31

  Och… er komt wel meer overwaaien uit de USA waar ik niet blij van wordt en al helemaal niet als e.e.a. zomaar klakkeloos overgenomen wordt.

 17. Herwin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 19:37

  De afgelopen week kwam duidelijk een scheiding openbaar, en het was duidelijk dat de haat niet van de kant van de ondertekenaars kwam…
  De verklaring is vanuit Gods Woord en liefdevol geschreven, niets om je voor te schamen of terug te nemen. Niet de verklaring maar Gods Woord brengt scheiding, God scheidde zelf dag van nacht, licht van donker. Laten we niet denken dat door een andere verwoording, toon of een toevoeging van een ‘verklaring op de verklaring’ de reactie anders was geweest. En als de verklaring er niet was geweest was de scheiding zeker (nog) niet zo naar voren gekomen, maar hij is er evengoed! Ongemerkt wordt de kerk langzaam beïnvloed door de liberale geest die tegen God gericht is. Laten we daarom biddend om onze broeders heen staan die de moed hebben gehad dit Bijbels geluid te laten klinken… Mag de verklaring en de reactie ons ook opmerkzaam maken op de tijd waarin we leven. Laten wij onszelf voorbereiden en onze lampen vullen, want de komst van de Heere Jezus is nabij!

 18. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 20:00

  Beste Dirk,
  Wat hierboven door broeder Josef is gezegd daar zeg ik van harte amen op. Maar zo’n reactie had ik eigenlijk van jou zelf ook wel verwacht.
  Ik vind jammer als we de broeders die vanuit liefde tot God en Zijn Woord en waarheid en uit liefde tot hun medegelovigen deze Nashville-verklaring de gemeente hebben voorgehouden, nu niet ronduit steunen. Deze bewogen en zeker ook pastorale broeders van de Nashville verklaring moeten we de noodzakelijke rugdekking geven. Er was eens een prediker die in onze gemeente sprak over Efeze 6, de geestelijke wapenrusting. Hij zei: “Alle gegeven wapens zijn bedoeld om vijanden die van voren naderen te kunnen weerstaan. Van achteren ben je onbeschermd, maar Paulus veronderstelt dat daar de broeders en zusters om je heen je de noodzakelijke rugdekking geven.” Dat ben ik nooit vergeten. We moeten elkaar, zeker degenen die hun nek uitsteken, rugdekking geven. De ondertekenaars staan nu voorop in de strijd en wij horen hen als bijbelgetrouwe gelovigen rugdekking te geven zonder te letten op misschien wat details die wellicht anders gekund hadden. Hoe je dit onderwerp ook naar voren brengt; de wereld zal het haten en bespotten en de lauwe christenen zullen het verwerpen, want ze willen “in gesprek blijven”, alsof je Gods normen in het Woord gegeven “bespreekbaar” kunt maken. Had de Heere Jezus Zelf het misschien ook anders moeten doen in de tempel? Had hij niet eerst het gesprek moeten aangaan met de verkopers en geldwisselaars en vriendelijk kunnen vragen het tempelplein te verlaten? Er staat dat de Heere Jezus een gesel van touwen maakte en hen de tempel uitdreef. Dat is nog heel iets anders dan wat nu gebeurd is. Laten we oppassen voor lauwheid, we zijn het voordat we er erg in hebben: “Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom!” (Openbaring 2:25)

 19. Henk Teuling zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 20:18

  En toch, beste Dirk, kun je er ook heel anders instaan dan jij doet. Iedereen die dit leest zou ik willen vragen om op YouTube “Deze jonge christelijke homo staat achter de Nashville-verklaring” op te vragen. Heel indrukwekkend! Zo kan het dus kennelijk ook. Zelf sta ik hier van harte achter.
  Ook mede-ondertekenaar ds. Kees van Velzen heeft benadrukt dat de Nashville-verklaring in wezen een heel pastoraal geschrift is dat niet anders wil dan de Bijbel naspreken. Hij waarschuwt voor een slap christendom. Zelf denk ik: wanneer we als kerk nu al zo weinig ruggegraat hebben en ons haastig distantiëren van zo’n verklaring, wat moet dat dan worden wanneer het echt moeilijk gaat worden? Laten we hier ook eens over nadenken!

  In ingezonden stukken in kranten kwam ik deze week nogal eens een beroep tegen op de Bijbeltekst “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”. Degenen die oordeelden waren dan natuurlijk de voorstanders van de Nashville-verklaring… Het is goed dat juist christenen die hun hoofd boven het maaiveld durven uit te steken zich bewust zijn dat dit één van de meest bekende, maar ook meest misbegrepen en verkeerd toegepaste Bijbelteksten is. Ik blijf nog even verwijzen: zie het artikel “Mag ik oordelen?” op https:\/\/www.verhoevenmarc.be/oordelen.htm
  Het filmpje dat ik aan het begin noemde, heeft overigens vandaag de hele dag op https:\/\/www.nos.nl gestaan en is veelvuldig bekeken. Dat vond ik mooi.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 20:28

  Hoewel ze God kennen, hebben ze Hem als schepper niet geëerd, daarom geeft God hen over aan hun eigen lusten. Er is niets nieuws onder de zon. Toen Abraham eens rustig voor zijn tent zat, kwam de Heer zelf met 2 engelen voorbij om te zien hoe erg het wel was. Niemand weet hoe spoedig Hij weer neerdaalt om te zien hoe het nu is.
  Zalig hij die Zijn Woord bewaard heeft en net als Israel in Egypte schuilt achter het bloed van Christus.

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 20:34

  Wat mij stoort, is dat in de verklaring geoordeeld wordt over anderen tot en met veroordelen!! Als christen ben ik niet geroepen om te oordelen over andere mensen en het wordt mij zelfs verboden door Jezus. Jezus heeft mij slechts geroepen om te getuigen. De verklaring staat heel ver van een getuigenis van de opstellers. De fout die ik tot op heden niemand aan het verstand heb kunnen brengen is, dat ik alle seksuele misstanden MOET veroordelen maar NOOIT de mens, die er bij betrokken is! De misstand en de mensen die er bij betrokken zijn twee totaal verschillende dingen, die je strikt moet scheiden van elkaar!! Het lijkt er op, dat niemand dat kan. Als iemand liegt, wil dat nog niet zeggen, dat die ander een leugenaar is. Zo blijft ook een homo nog altijd je “naaste” ook al doet hij dingen, die de Bijbel uitdrukkelijk heeft verboden. Alleen God zal zo iemand oordelen, niet ik en zeker niet een hele groep veroordelen. Dan is er ook nog de polarisatie, die deze verklaring veroorzaakt. Polarisatie is in ons polderlandje nog nooit goed gebleken en leidt alleen tot felle strijd in plaats van de “vrede van Christus”.

 22. Jeroen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 21:06

  Voordelen van de verklaring:
  – er is scheiding van geesten, het maakt duidelijk dat sommige kerken / organisaties of een bepaalde omroep zich niet door de Bijbel willen laten leiden.
  – de samenleving beseft dat er ook een ander geluid bestaat dan het subjectieve en immorele COC verhaal.
  – verder is het een Bijbelse verklaring die vast nog wel voor verbetering vatbaar is, alleen de bijbel is onfeilbaar. Dus verbeter ipv alleen kritiek te leveren. Doe een goed voorstel.

  Weet wel dat de wereld in haar aard een haat heeft richting de Heer en Zijn gemeente. Het is dus geen verlies van een getuigenis, maar een normale gang van zaken als bijbelgetrouwe broeders naar buiten komen met een bijbels geluid.

  Het filmpje dat Henk (20) noemt is zeker een aanrader: op YouTube “Deze jonge christelijke homo staat achter de Nashville-verklaring”.
  hart. gr.

 23. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 21:06

  Beste Dirk, dank voor je commentaar. Ik zou zo graag willen dat ondertekenaars, net die, net als jij, er ingeluisd zijn, openlijk dit kenbaar maken en hun spijt betuigen. Er is zoveel leed aangedaan aan mensen die hier al jaren mee worstelen en dagelijks bidden of de Heer hen wil verlossen van deze gevoelens. Overigens heb ik me afgevraagd of er Nashville mensen met homogevoelens aanwezig geweest zijn. Ik kan het me niet voorstellen omdat er in de verklaring niets te lezen valt over de worsteling die veel mensen meemaken. Dus over hen maar niet met hen.

  Misschien mag ik nog een aanvulling geven op het stuk van Joyce Meijer, waarover je schrijft in de Nieuwsbrief. Dat welvaartsevangelie baseren ze op 1 Kronieken 4 : 9, op het Jabes gebed. Er zij heel wat boeken geschreven over het Jabes gebed. Je hoeft maar wat te vragen aan God en het komt in orde. Als je op google kijkt zijn er op zijn minst 10 boeken over geschreven. Over welvaart gesproken… Ik snap niet dat echte gelovigen hierop een heel evangelie kunnen baseren. Ik hoop van harte dat Joyce al haar boeken uit de handel laat halen.

 24. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 21:41

  Beste Dirk,
  Ik had van je verwacht dat je alleen Gods Woord wil laten spreken, in plaats van het gesprek in te gaan om nuances aan te brengen. Jezus is nooit genuanceerd geweest als het gaat om de waarheid. Hij zegt: denk niet dat ik vrede kom brengen, nee ik kom vijandschap brengen (Matheus 10 vers 34-37).
  En de bijbel is onze enige Waarheid. De Nashville verklaring gaat alleen van Gods woord uit en wij als gelovigen dienen dan ook achter de opstellers van deze verklaring te staan. Wat ik helaas zie gebeuren is dat diverse mensen van wie de naam er “eigenlijk” niet onder hoort te staan zich in veiligheid brengen om niet met de anderen de smaad van Christus te moeten dragen. Ik sluit mee verder aan bij de reactie van Josef en Wim Verwoerd.

 25. j.j. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 21:43

  In het licht van heftige reacties zoals op de Neshville verklaring, en je bericht over het boek ‘Trans Life Survivors’, ging het in me om hoe goed het mogelijk zou zijn om dit boek te verspreiden onder de kamerleden en organisaties die zich hard maken dat ‘ombouw’ gewoon moet kunnen en goed is. Met de pastorale woorden erbij dat we juist hart hebben voor mensen met zulke strijd.
  Dat dit boek van deze ervaringsdeskundigen een ontdekking mag zijn dat dát wat tegenwoordig als iets logisch gezien wordt, het niet is en dat daarmee de strijd beslist niet over hoeft te zijn.
  Dat het daarbij ons gebed is, dat de HEERE het zal zegenen.

 26. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 22:26

  De overleggingen in de mensenharten zijn velen. Ook als het nu om deze naar voren gebrachte Nashville-verklaring gaat. Wanneer we het door de bril van God gaan lezen zal het ‘eigen vertroebelde beeld wel duidelijk zijn.
  Mij trof een opmerking van een jonge homofiel, welke celibatair leefde. Deze keurde de verklaring ‘goed’ hij putte er kracht uit, omdat het zijn Bijbelse kijk had bevestigd. Tot slot werd er ook op het eind of bijlage op gewezen in die Nashville verklaring dat, (deze soort mensen), in kerken welkom zijn.

 27. René Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 januari 2019 om 23:39

  De Here Jezus was zonder zonde, zijn koninkrijk is hier al begonnen, hier op deze op aarde.
  Laten wij ons elkaar, niet in hokjes plaatsen.
  De Here Jezus kwam, om het goede nieuws te brengen.
  Wie zijn wij, om te oordelen.
  Wij leven allemaal in zonde, en zijn zondig.
  Wees verheugd dat wij de Here kennen. laten wij dankbaar zijn. Het is alleen maar genade.
  Eén goed idee is om onszelf, een spiegel voor te houden. Wat zijn mijn zonden. Ben ik echt zo heilig, en zijn mijn zonden groter of kleiner dan de ander. De Heilige Geest is in mij.
  Ben ik mij bewust, en dankbaar over de genade. Stel ik mij als de minste op. Ben ik barmhartig naar een ander.
  Eén ieder van ons wordt beoordeeld op zijn daden.
  Wij, Christenen weten wat er in de Bijbel staat. De waarheid. Daar hebben wij eigenlijk geen verklaring voor nodig. Het komt veelal, voort uit angst. Wij moeten elkaar steunen, en voor elkaar bidden. Bidden voor elkaar. Bidden voor het zondige Nederland. Niet oordelend, naar de ongelovige, die zich niet bewust is van de Bijbelse zondes. Zij weten niet beter. Velen willen hun gelijk halen, maar zullen falen. Breng het goede nieuws, en de Here zal overwinnen. De Heilige Geest doet de rest.

  Wij moeten dienstbaar zijn.

  Vr gr René Postma

 28. Boudewijn de Wit zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 0:25

  Het is geen oordelen,het gaat om het wijzen op een zondig leven. En dat mag niet meer aan de kaak gesteld worden, ik sta ook achter dhr. v/d Staay e.a. Wij christenen zijn slap/lauw geworden, en laten ons de mond snoeren. Ik geloof zeker dat voor degene waar het betrekking op heeft pijnlijk zal/kan zijn, maar mag er dan niet op gewezen worden dat dit geen goed leven is. Als God in Zijn Woord duidelijk aangeeft dat het een gruwel in Zijn Ogen is, zeggen wij dan ach het is toch liefde.
  Hierin zijn wij christenen lauw, en Jezus zegt: waart gij maar warm of koud. Wij christenen moeten eens gaan STAAN op het Woord van GOD, en niet alles accepteren wij mogen best tegengas geven.
  De homo wordt door deze verklaring niet veroordeeld, het is het praktiseren van homofilie. De PKN en E.O. en de CU worden steeds meer meelopers, de vorige keer met stemmen (VN) had de CU haar stem (in de coalitie) ook kunnen laten horen. Dit is een partij geworden die graag op het pluche zit. Mijn stem gaat”opnieuw” naar de SGP de partij die GODS Woord Verwoord

 29. Yvonne zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 0:35

  Josef,
  Wim Verwoerd en Jacob: AMEN op jullie reacties. Triest genoeg helaas , van de wereld begrijp ik het dat er zo gereageerd word, maar dat er zoveel weerstand vanuit de kerken komt vind ik schokkend.
  Laten we vasthouden aan Zijn Woord.

 30. Francina zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 9:04

  Als ik al deze reacties lees doen de meesten me denken aan de vrienden van Job.

  Johan Schep, Ernst van Olffen en Rene Postma die delen mijn mening.

 31. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 10:14

  Beste Dirk als christen moeten we op eieren lopen zeker als we wijzen op Gods Woord we moeten van alles tolereren maar worden zelf niet getolereerd, wat mij overigens niet verbaasd. Twee columns in de telegraaf van Wierd Duk en Rob Hoogland leggen de vinger op de juiste zere wonden als wij zeggen dat gepraktiseerde homofilie zonde is, ja juist een gruwel in Gods oog dan worden wij als christen afgebrand. Homofiele echtparen komen uitgebreid in het nieuws als zij kinderen willen, vrouwen riepen in de vorige eeuw baas in eigen buik, gevolg 30.000 ongeboren leventjes worden vernietigd. Kindermisbruik in Nederland staat bijna bovenaan van alle landen. Moslims preken haat tegen homofiele mensen. Ik vind dat men de mens als persoon moet liefhebben. Jezus zei tegen de overspelige vrouw: ga en zondig niet meer, dus niet veroordelen maar liefhebben maar wel op je christelijke standpunt blijven staan en Gods woord niet veranderen of verkeerd uitleggen en alles maar bedekken met de mantel der liefde om de goede vrede, want dat lukt niet. Gods Woord is als een tweesnijdend zwaard, het schift overleggingen en gedachten ook die van ons. Gods zegen toegewenst aan u allen en vooral wijsheid.

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 12:13

  Beste Dirk

  Je ziet hier heel duidelijk dat de CU zich steeds meer verwijderd van de SGP en lauw geworden lijkt te zijn. Ook wat betreft de islam ideologie is het de SGP die dagelijks tegen de islamisering strijdt terwijl de CU maar een beetje blijft hangen in: “Niet alle moslims zijn zo hoor”. Dan over de Nashville verklaring. Ik zie niet anders erin verwoord dat er nog eens krachtig wordt benadrukt dat zowel hetero’s als homo’s een geheiligd leven dienen te leiden. Dat dit gaat met vallen en opstaan is ook niet vreemd. Elke christen zal dit ervaren lijkt me. De ophef over de verklaring doet erg hypocriet aan want normaal gesproken zouden D’66-Pvda-GL niet zo verontwaardigd zijn als moslims een dergelijk iets hadden getekend. Het is dhr. Wilders te prijzen dat hij deze hypocrisie middels een twitter bericht meteen aan de kaak heeft gesteld.

  Moslims die in deze partijen zitten maar ook individuele moslims hebben uitspraken gedaan over homo’s die er niet om liegen en waar de verklaring van Nashville bij in het niet valt.
  Tenslotte: De samenleving houdt steeds minder rekening met de Heere God. Allah daarentegen kan geen kwaad doen in de ogen van de liberalen en socialisten en hem/haar wordt volop kans geboden om zich te manifesteren in onze hedendaagse maatschappij.

 33. TVB zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 12:23

  Wat willen mensen hiermee bereiken? De wereld verbeteren? Op wat voor grond ga je dan staan? Natuurlijk was te verwachten dat deze verklaring ophef zou veroorzaken. Mensen die de genade van de Heer Jezus niet kennen, wat kunnen zij hiermee? Ze voelen zich wellicht aangevallen, miskend. Ik vind dat te begrijpen. Zijn licht laten schijnen, Zijn goede werken laten zien. Volgens mij is dat de opdracht. Als die bekering komt, komt de rest ook wel. Door Zijn Geest, op Zijn tijd. Hem belijden. Niet het christendom in opspraak brengen, maar van Hem getuigen.
  Ik zou graag willen benadrukken dat ik met mijn woorden zeker geen “soft” christendom wil promoten. Een “God-is-liefde” evangelie zonder de rest: zonde, gerechtigheid, oordeel. Natuurlijk moeten mensen daarvan weten. Respect voor de vrijheid van de ander is voor mij in alles een groot goed, wat iets anders is dan het met die ander eens zijn. Maar we hebben al genoeg verdriet en oorlog gezien waar mensen hun mening aan anderen trachtten op te leggen. Ook waar zij dit vanuit christelijke motieven zeiden te doen. De wereldlijke overheden gehoorzamen (in de Heer) en zo ver het van mij afhangt in vrede leven met alle mensen (Romeinen 12 en 13). Dat moet ik. Ik doe niet aan politiek.

 34. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 15:21

  Een mooi commentaar geheel volgens het woord, AMEN

 35. Rianne zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 15:52

  Vergeet niet, dat ons lichaam een tempel is.

 36. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 17:17

  Beste Dirk,
  Het moet mij nog wel even van het hart, dat ik wel vind dat je nu wel veel nuances aanbrengt, terwijl je met al je onderwerpen altijd heel scherp bent om het Woord te laten spreken. Je zet dan ook altijd de teksten erbij. Paulus schrijft ook aan de Romeinen en dan is hij heel duidelijk over hoe de Heere het wil met deze dingen. De Heere Jezus zei tegen de overspelige vrouw ook niet van: “Nu het was wel anders hoe je deed maar er zijn allerlei samenlevingsmogelijkheden, hoor”. Nee, Hij zei: “zondig niet meer!”. Dus Hij noemt het Zonde. En je schrijft:”Mijns inziens hoort deze discussie niet thuis in het publieke debat, maar in de beslotenheid en veiligheid van kerken en gemeenten, en onder christelijke leiders. Het is zeker belangrijk ons te bezinnen op de vragen rond deze thema’s, in het verlangen na te spreken wat de Bijbel hierover zegt”. Die beslotenheid en veiligheid is er niet in alle kerken en gemeenten meer(PKN), dat heb je nu gemerkt. En, volgens mij, spreken deze mensen(verklaring)na wat de Bijbel hierover zegt. Ik ben het eens met Jacob, Josef en Wim Verwoerd.
  Elisabeth

 37. coraheystek2018 zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 20:00

  Beste Dirk

  Wat was er dan zo { liefdeloos} aan deze bijbelse verklaring?
  Begrijp het echt niet meer hoor!
  Is Gods Woord dan liefdeloos?

 38. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 20:12

  Wat een verdriet dat er weer een twistappel is gegroeid tussen zonen van hetzelfde huis, alhoewel het wel te verwachten was. Van verder commentaar zie ik af, alleen viel mijn aandacht op Spreuken 25 : 11: Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen. Mag ik Rianne (reactie 36) een vraag stellen? Je bedoelt toch “na wedergeboorte”? Voor onze bekering zijn wij het eigendom van de boze.

 39. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 21:12

  Beste Dirk,

  Ik ben wel blij met de Nashville-verklaring, hoewel het niet volmaakt zal zijn verwoord. De LHBTQ-beweging doet er alles aan om hun eigen standpunten op te dringen aan iedereen in Nederland, te beginnen bij vierjarige kinderen. Zie onder anderen
  http://www.seksuelevorming.nl/kerndoelen. Natuurlijk moet er geen veroordeling van diegenen zijn die worstelen met hun gevoelens. Aan hun moet hulp geboden worden.
  Ik denk dat je deze verklaring moet zien als het laten horen van een christelijk tegengeluid ten opzichte van de agressieve homolobby. Zij willen ons monddood maken, en zij willen bepalen hoe onze (klein)kinderen opgevoed worden. Mogen we dan blijven zwijgen?

  Het is erg dat wij, als christenen, niet hebben laten zien wie de Here Jezus is, en dat moet ons tot verootmoediging brengen, ook dat is waar.

  Met vriendelijke groet,

  Francis.

  P.S. Mag ik nog een suggestie doen wat betreft een filmpje? Het is Amerikaans, maar van een buurvrouw hoorde ik hoe haar zoon van 10 jaar met iets dergelijks op school te maken heeft gehad. Dus geldt dit alleen voor Amerika? Helaas niet.
  YouTube, Mass resistance, A teacher exposes the LGTB agenda coming into elementary schools.

 40. Gerart zegt:
  Geplaatst op zondag 13 januari 2019 om 23:19

  Beste Dirk,

  We hebben de laatste jaren steeds meer te maken met een negatieve en niet Bijbelse tijdsgeest wat betreft seksuele gevoelens in de maatschappij, die alles hoe God het heeft bedoeld wil ondermijnen en wil verdraaien. Als volgelingen van Jezus moeten we er gewoon voor uit mogen komen dat wij hier dus niet aan mee doen. God is duidelijk in zijn woord aan ons gegeven en de vraag die wij ons moeten stellen is of wij hierin God willen volgen.
  Wij mogen juist een helpende en liefdevolle hand uitsteken naar een ieder, maar wel duidelijk zijn.

 41. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2019 om 12:00

  Wij staan volledig achter de verklaring, sluiten ons aan bij reactie van W. Verwoerd en anderen die in dezelfde lijn antwoorden. We hebben de broeders die we wat beter kennen een bemoediging gestuurd en wel uit Matth. 5 vers 11 en 12. In- en intriest dat broeders elkaar zo afvallen voor het oog van de wereld. Laten we onze gebeden vermenigvuldigen voor hen die pal staan voor de eer van God en zeer zeker bewogen zijn met onze medemens in welke strikken ook gebonden.
  Laten we stoppen met versluierend taalgebruik, anders geaard enz. Waar deze dingen bij hun echte naam: “zonde” genoemd worden opent zich tegelijkertijd een machtig perspectief : de geopende Fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ieder is welkom bij deze Fontein!!

 42. Hendrik zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2019 om 12:38

  Bedenken we nog wel eens Wie ons gevonden heeft, Wie ons barmhartigheid bewezen heeft, Wie onze naaste is? Lukas10: 25-37 Wie heeft ons barmhartigheid bewezen?

 43. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2019 om 14:32

  Dirk, jammer dat je nu blijft steken in het “grijs” gebied.
  Barmhartig is de Here God/JHWH. Ja, maar Sododm en Gomorra werden wel verwoest door vuur. Omdat ze NIET gastvrij waren ten opzichte van hun gasten (de 2 engelen in mensen gestalte). Je bent niet gastvrij als je als man omgang/gemeenschap) wilt hebben met je gasten van het mannenelijk geslacht.

  Ik ben het helemaal eens met: 11,15, 19,20,25 en 29.

  We moeten V.d Staai steunen in zijn strijd.
  Het is duidelijk dat we leven in de gemeente die in de bijbel genoemd wordt: Laodicea.
  Laten we God bidden om Ogenzalf. Zodat deze gemeente waarin we nu leven, gaat …ZIEN!

 44. Jacob zegt:
  Geplaatst op maandag 14 januari 2019 om 22:26

  Aanvullend op wat Arida (41) schrijft : Staan christenen wel achter de God van de bijbel of maken zij hun eigen niet bijbelse wetten? Zowel het OT als het NT laat ons geen ruimte voor eigen uitleg m.b.t. dit onderwerp als het om Gods volk gaat, de gemeente. In de hele discussie hierover worden de volgende Bijbelteksten in de openbare discussies gemeden. De teksten die gaan over slapen van mannen met mannen o.i.d. (homosexualiteit). Daarom noem ik ze expliciet:
  Lev18v22 Ik ben de HEERE. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 23 Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad.
  Lev. 20:13 Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.
  1corr6v9-11 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

  1tim1v9-10 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, 9 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, etc.

 45. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2019 om 11:02

  Beste Dirk, ik heb de stukken gelezen. Wat opvalt is dat er een stevige discussie ontstaat en dat men elkaar probeert vliegen af te vangen. Mijn werk in de kerk was pastoraal en ik bezocht de mensen die gehandicapt waren, schizofrenie hadden, drugs gebruikte etc. en wat mij opviel en nog steeds opvalt in de kerken, dat er nauwelijks met deze mensen gesproken wordt. Ook niet met anders geaarde mensen. Wij kunnen alleen met/en voor deze mensen in gebed gaan met onze Hemelse Vader. De liefde van Hem en van Zijn Zoon is zo groot, dat wij allen toegang hebben tot hen Beiden. Wij moeten meer de handen vouwen en slaan om de schouder van die ander en laten voelen, dat je van hen houdt. Iedereen is welkom in de kerk, maar iedereen is ook verantwoordelijk voor de daden die zij doen.

 46. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 januari 2019 om 14:20

  Bedankt Dirk. Was deze verklaring zinvol? Ten eerste voor alle christenen, wie is liefde zonder duisternis in zichzelf, dat is God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Als God iets verbied tkan het niet anders dan dat er duisternis in zit (satans werken). Dit wordt bevestigd in de bijbel als een volk God verlaat, gaat man man zoeken en vrouw vrouw. Dit is een probleem in Nederland. Nederlanders verlaten massaal God. Ook is er weinig vrucht in de traditionele kerken. Door deze verklaring heb ik vele schoppen tegen de kerk gehoord. De Liefde verspreiden en niets van de Waarheid weghalen, want anders verlaat je het Licht. Liefde voor iedere naaste, maar vraag maar aan een homo hoe de homowereld eruit ziet. Een hel hoor ik van niet christelijke homo’s. Een christen moet weten: God is betrouwbaar in alles en de Here Jezus een rots om op te staan en dat het niet anders kan als de Here Jezus in je woont je je naaste lief hebt en de zonde haat op alle gebieden van je leven. En vergeet niet dat er een hemel is, vertel dit je naaste. Een hemel zonder duisternis.

 47. Shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 januari 2019 om 13:20

  Dank voor je reactie Dirk en vooral Josef (12)!
  Het Woord van de Heer is als een tweesnijdend zwaard. De Nashvilleverklaring schudt ons wakker om niet te verflauwen in wereldse gezindheid, die ongemerkt steeds verder gaat. Je kunt nu zwijgen, ervoor weglopen of anderszins, maar ga de confrontatie met jezelf aan te gaan. Lees zelf wat God over de zonde zegt incl. homofilie, waar het nu over gaat. Kijk dan in de spiegel en zeg na wat Zijn Woord zegt. Moeilijk!!!
  Het zou weleens leiden tot een grote schifting onder de christenen. Ben ik een naamchristen en tolerant onder invloed van goddeloze organisaties, of probeer ik naar Gods geboden te leven? In de gemeente is een grote diversiteit aan mensen van wie je aan de buitenkant niet kunt zien wat er zich in de binnenwereld afspeelt. Toch wordt van ons gevraagd elkaar lief te hebben maar dat is totaal iets anders dan de zonde goed te keuren. De burgerwet moet mensen beschermen en GODS WET is daar ook voor bedoeld.
  Tolerantie wordt ons opgedrongen door allerlei organisaties en media die ons bewust wil maken van een goddeloos wereldbeeld ‘van leef en laat leven’. Laten we teruggaan naar Gods Woord en op basis daarvan met elkaar in gesprek gaan, maar vooral niet er voor weglopen.

 48. Rianne zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 januari 2019 om 14:18

  De keuzes, die we maken in dit leven, zullen gevolgen hebben voor het leven na de dood.

 49. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 januari 2019 om 20:38

  En eigenlijk na alles wat ik erover gelezen heb, denk ik nog steeds….waarom was deze Nashville-verklaring nu nodig!?
  Om alles nog eens te benadrukken!?
  Het veroorzaakt alleen maar onbegrip en verdeeldheid!
  Elke gelovige maakt keuzes in zijn/haar leven en Gods Woord wordt verschillend geïnterpreteerd.
  Zoals ook echtbreken/hertrouwen, de Drieënheid, Israel en de vervangingingsleer, wel of geen Opname voor de grote verdrukking, geld etc.
  Onderling blijven we verdeeld op vele onderwerpen.
  Laten we met elkaar Hem eren en liefhebben boven alles en Hem navolgen!
  Daarbij elkander liefhebben met al onze fouten en gebreken zoals Colossenzen 3:5-17 zegt.
  Onze Here en Verlosser oordeelt en heeft weet van alle dingen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden