Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bijbelgetrouw of niet? (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019, 10:06 door Dirk A A

Afgelopen week verbaasde ik me zeer over de reacties van medechristenen op de Nashville-verklaring. Het lijkt erop dat de vraag of iemand Bijbelgetrouw is of niet op dit moment wordt afgemeten aan zijn/haar standpunt over deze verklaring. Ondertekende je deze verklaring niet, dan ben je voor velen per definitie niet langer Bijbelgetrouw. Aldus wordt deze verklaring boven de Bijbel gesteld in belangrijkheid.

We hebben elkaar zo nodig, als volgelingen van de Heere Jezus, die vast willen houden aan de absolute betrouwbaarheid van heel Gods Woord. Het is volkomen onterecht en niet in de geest van Christus om dierbare broeders en zusters, die de Heere Jezus van harte lief hebben en willen staan op Zijn hele Woord, af te schrijven als afvalligen omdat ze deze verklaring niet hebben ondertekend. Dat hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat ze er in de kern anders over denken.

Veel christenen kunnen zich namelijk wel vinden in de grote lijn van de Nashville-verklaring – dat geldt ook voor mij – maar hebben moeite met de wijze waarop deze verklaring is opgesteld en naar buiten is gebracht. Ben je dan direct een afvallige? Ben je dan niet langer Bijbelgetrouw? Laten we zo niet met elkaar omgaan.

Ik maak het heel persoonlijk, om duidelijk te maken wat ik bedoel. Velen zagen mij tot een week geleden als Bijbelgetrouw. Maar na mijn commentaar van vorige week is dat niet langer zo, vinden ze. Het is heel verdrietig als we elkaar zo veroordelen, afschrijven. Gelukkig kent de Heere ons hart en gaat het er niet om wat mensen over ons denken, zeggen of schrijven.

In veel kerken en gemeenten zijn gesprekken op gang gekomen, er is veel gebeden voor mensen, ook voor medechristenen die pijn ervaren vanwege deze verklaring en voor hen die onder vuur liggen vanwege deze verklaring.
Er zijn getuigenissen van christen-homo’s, die de verklaring als een steun ervaren voor hun keuze om af te zien van het praktiseren van homoseksualiteit. Iemand die in een homoseksuele relatie leefde, werd zo aangesproken dat hij voor het aangezicht van de Heere besloot te stoppen met die relatie, omdat hij besefte dat God niet wil dat hij zo in zonde door zou leven.

Anderen laten juist weten zeer pijnlijk getroffen te zijn door de verklaring, die ze als een klap in hun gezicht ervaren van medechristenen. De organisatie ‘Hart van homo’s’ laat weten dat nogal wat christen-homo’s, die er bewust voor kiezen celibatair te leven, ervaren dat de Nashville-verklaring vindt dat zij er niet mogen zijn.
Zeker voor hen moet er toch ook plaats zijn in de kerk. Is het feit dat ze homoseksuele gevoelens hebben of dat ze transgender zijn zonde? Wijst God hen ook af? Ze ervaren homohaat uit de kerken. Dat is heel verdrietig, dat mag nooit zo zijn.

Dan waren er nog de zeer heftige reacties vanuit de seculiere wereld. Zij prediken tolerantie – ieder mag zijn mening hebben – maar hoe intolerant bleken ze zelf te zijn. Het is ook makkelijk prijsschieten op christenen. Die slaan immers niet terug.
In Nederland is er ondertussen nauwelijks enig vrijheid meer om kritische opmerkingen te maken over LHBT (lesbisch, homo, biseksueel, transgender). Dan word je direct weggezet als ‘homovijand’. Maar de kritiek op christenen kent geen grenzen. Hier gaat iets goed fout in onze samenleving.

De kernvraag voor ons is altijd weer: wat zegt de Heere hierover in Zijn Woord? Dan zijn er twee lijnen: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze’ (Markus 12:30 en 31).

God liefhebben boven alles houdt in dat je zo wilt leven als Hij het wil. Dan wil je je houden aan Zijn heilzame geboden. Als het om de seksualiteit gaat, wil de Heere dat we in reinheid zullen leven.
In de hedendaagse maatschappij is er ruimte voor alle mogelijke relatievormen. De Bijbel kent er maar één, die naar Gods wil is: het huwelijk, de relatie van één man met één vrouw. Als een afspiegeling van de relatie, het verbond tussen Christus en de gemeente.

Een relatie van een man met een man of een vrouw met een vrouw wijst de Bijbel af. Zo’n relatie is niet naar Gods wil (zie onder andere Romeinen 1, vanaf vers 18). Zo heeft Hij het niet ingesteld.
God schiep, maakte Adam en Eva, als man en als vrouw. ‘Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn,’ klonk Gods stem al in het paradijs (Genesis 2:24).

‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Dat is de andere lijn. Dat geldt ook voor onze naasten met homoseksuele gevoelens. Voelen zij zich geliefd in ons midden? Of kijken we hen met de nek aan, en denken we: hij/zij moet eerst wel veranderen, dan zal ik wel aardig gaan doen…
Laten we onze naasten met deze gevoelens accepteren, liefhebben. De ander voelt het haarscherp aan als wij dat maar half doen. Ook hen wil de Heere Jezus redden, net als geldt voor ieder ander en ook voor mij.

Deze zelfde barmhartigheid wordt van ons gevraagd naar transgenders toe. Laten we het lijden niet onderschatten van mensen met deze gevoelens. Heb een open oor voor hen, een open hart, betoon liefde.
Er is veel discussie over de vraag of iemand als homofiel of als transgender wordt geboren. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan, maar tegelijk wijst onderzoek uit dat die gevoelens ook tijdens het opgroeien kunnen ontstaan en sterker kunnen worden. Zeker als je opgroeit in een cultuur waarin het bijna lijkt alsof homoseksualiteit wordt gepromoot en al heel jong wordt gevraagd of je echt wel een meisje of een jongen bent.

Het accepteren, liefhebben van de naaste met homofiele gevoelens betekent niet dat wij het praktiseren van homoseksualiteit moeten goedkeuren. Dat doet de Bijbel ook niet. Dat zou zelfs onbarmhartig zijn en niet getuigen van liefde. Echte liefde verzwijgt de waarheid niet, om maar aardig gevonden te worden.

In de discussie komt ook regelmatig de vraag aan de orde of genezing van homoseksuele gevoelens mogelijk is. Jazeker, ik geloof zeker dat dit mogelijk is. De Heere is almachtig, voor Hem is niets onmogelijk. En regelmatig lees ik getuigenissen van mensen die deze genezing hebben ervaren. Soms geheel, soms voor een deel, zo eerlijk moeten we ook zijn.

De Nashville-verklaring zegt trouwens niet dat alle homo’s kunnen worden genezen. In de verklaring wordt wel gesproken over het doden van zondige verlangens door Gods genade in Christus. Zo’n opmerking is niet echt slim en leidt tot de interpretatie dat voor iedereen genezing mogelijk is.
Doden betekent hier niet dat die gevoelens dan dood zijn en voorgoed weg, maar gaat veel meer over het strijden tegen deze gevoelen, het niet langer uitleven ervan.

Laten we, te midden van alles wat op ons afkomt, blijven staan op het vaste en zekere fundament van Gods Woord. En eenvoudig naspreken wat het Woord zegt. Niet belerend, maar bewogen en in liefde. Open het Woord, ga dat samen lezen, dan zal Gods Woord Zijn werk doen, omdat het levend en krachtig is.

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019 om 11:36

  Beste Dirk, door de jaren heen zijn wij het op de belangrijke punten eens. Dat is toch bijzonder! En een bewijs van de liefde van Christus die door ons allen op unieke, eigen wijze wordt beleefd.

  Eén puntje, ter aanvulling.
  Het huwelijk. Tussen één man en zijn vrouw, met de kinderen in papa’s ouderlijke macht èn het lofgewaad van mama, veilig en geborgen.

  Helaas is dit ook niet overal ideaal.
  Er wordt in christelijke kring dan wel beleden dat Jezus het Hoofd is van de man en de Wijnstok (zodat de man leiding kan geven door Hem aan zijn gezin en het bedrijf)…. in werkelijkheid is dikwijls “de staf gebroken” en is de relatie niet echt levend. Dat geeft verwarring en verdeeldheid.
  Men moet dan leiding geven aan een bedrijf dat onbestuurbaar is. Een sociaal en maatschappelijk probleem dat ontstaat als men de heiliging niet serieus neemt. Rom. 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
  23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

 2. Jean Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019 om 11:45

  Beste Dirk,
  Wat me ook opvalt in heel wat discussies als deze, is dat mensen die antireligieus zijn of onverschillig, wel benadrukken dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Maar als je daarbij het eerste gebod aanhaalt, geven ze niet thuis. En de naaste liefhebben zonder God boven alles lief te hebben, leidt niet zelden tot standpunten die door de Bijbel niet onderschreven worden. Dan is de mens zichzelf tot norm, met alle gevolgen van dien. Zo wordt er ook heel dikwijls geroepen dat er vrede op aarde zou moeten zijn, maar de eer van God wordt helemaal niet genoemd.
  Het is bovendien, zoals je schrijft, opvallend hoe intolerant mensen kunnen zijn tegenover standpunten die haaks staan op het moderne gedachtegoed. Bovendien zijn de kennis en mogelijkheden van de mensheid zó gegroeid, dat men meent de kennis van God opzij te kunnen schuiven. Dikwijls moet ik denken aan de geschiedenis van de torenbouw van Babel, een voorbeeld van menselijke hoogmoed.
  Het is goed dat je er met nadruk op wijst dat we ons aan het Woord moeten vastklampen, en er niet op moeten roemen dat we het zelf het beste weten. Dank voor je bemoedigende woorden.
  Jean.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019 om 11:46

  Het grote probleem van Sodom en Gomorra was, was dat zij niet omkeken naar de zwakkeren in de samenleving. En juist het uitleven in zonden als seksuele onreinheid en hebzucht heeft tot gevolg dat de samenleving zich verhardt naar de zwakkeren.

 4. René Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2019 om 18:21

  Beste Dirk, zou het zo kunnen zijn dat door het verval van Christelijk Nederland, er angst onder Christenen is ontstaan over de Waarheid?
  Zouden vele ondertekenaars de gedachte hebben gehad, wij moeten nu een statement maken.
  Ook ten aanzien van vele Christelijke groeperingen, die de Bijbel als de waarheid niet meer zo nauw nemen.
  Door de moderne technologie en communicatie wordt de wereld kleiner. De zonde komt overal, zo de huiskamers in, via tv, computer en telefoon. Ook in Christelijk Nederland, en waar de Nashville verklaring vandaan komt, Amerika. Daarom vroeg ik mij ook af, waarom deze verklaring. Zouden in orthodox en gereformeerde christelijke gezindten het verval ook zo toenemen? De wereld verandert snel,en de zonde krijgt een steeds grotere greep op de samenleving. Dit lijkt voor mij de enige verklaring, voor de Nashville verklaring.
  Maar wat doet deze verklaring met Nederland, verdeeldheid lijkt mij.
  Volgens mij ontnemen we hierdoor het goede nieuws voor velen. In plaats van dat we ons verootmoedigen voor Nederland, wordt door vele Christenen een statement uitgegeven, over de zonde in Nederland, zoals het in de Bijbel staat en de waarheid is. Ja, ondanks mijn ongenoegen hierover, geloof ik ook wat er in de Bijbel staat. Maar het gaat niet om mij, of om de Christelijke kerkleiders. Of dat wij vervolgd worden of aangevallen. De essentie in eerste instantie is, om het goede nieuws te verkondigen. Weet u nog, ga heen, en verkondig het goede nieuws. Vertel dat de Here Jezus voor een ieder aan het Kruis is gestorven en weer levend is geworden. Voor onze zonden. Wie in de Here Jezus gelooft en onze Vader, en zijn zonden belijdt en verkleint, en wellicht verdwijnt, zal er straks een plek in de Hemel zijn. HALLELUJA!!
  Maar door de verklaring is het goede nieuws, voor de ongelovige een struikelblok. Velen weten de betekenis van Pasen niet eens. Of over het Gods oogappel, het joodse volk.
  Zij zullen waarschijnlijk zeggen, o, jullie Christenen. O,ja van die Nashville verklaring. Wij zijn niet welkom.

  Vr gr René Postma

 5. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2019 om 15:54

  Paulus is niet onduidelijk wat betreft de vraag of mannen met mannen het bed mogen delen. Dezulken zullen het koninkrijk van God niet beërven en zet deze zonde op een rij met meerdere. 1 Kor. 6:10-20

  Het gaat dus om de vraag om iemand een ander mens is geworden nadat hij of zij tot geloof gekomen is, en dus begrijpt waarvoor Jezus Christus op het kruis zijn leven heeft geofferd.
  In Rom. 7 kunnen we lezen dat de zondige begeerte in onze lichamen woont en de strijd daartegen vanuit onszelf niet te winnen is. De Wet toont de zonde aan, maar kan ons dan alleen maar veroordelen omdat het ons onmogelijk is er aan te voldoen. Ongelovigen wensen te leven zoals ze zijn en haten het kruis en de veroordeling van de zondige mens en gaan op die manier verloren.

  Wat is dan de oplossing? Niets minder dan een nieuwe schepping. En hoe krijg je daar deel aan? Door het geloof alleen, in het volkomen volbrachte zoenoffer van Jezus, de Zoon van God.
  En indien iemand dat gelooft, wordt hij of zij beschouwd als gestorven en begraven wat zijn oude natuur betreft en opgestaan met Christus tot opstandingsleven en bekrachtigd door het ontvangen van de Heilige Geest.
  Het is mogelijk dat zo iemand in het leven strijd heeft met de zondige begeerten die tegen de ziel strijden, maar het is onmogelijk dat een kind van God zegt dat het leven in zonde moet kunnen. Hoe kun je leven in datgene waaraan je gestorven bent, Rom. 6.

  Het is dus een kwestie van geloof, en de vraag is of iemand dat serieus neemt. Maar het is inderdaad eerder een opdracht voor gelovigen en geen politieke verklaring. Wel blijft het een opdracht om het christelijk onderwijs te vrijwaren van politieke indoctrinatie en daar raakt het toch de politiek in verband met de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2019 om 23:52

  Goede woorden Dirk, dat de liefde in ons aller ziel brandend blijve. Dat betekent toezin op onszelf en op de leer.
  Schouder aan schouder in Gods wijngaard staande. En Hij die een goed werk in ons begon, zal dit ook Zelf ten einde toe af maken. Want alles, alles is genade, en daar hangen we allemaal vanaf.

 7. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2019 om 22:06

  Vind dat je elke week bijbelvast en bijbelgetrouw commentaar geeft, ook vorige week.
  Hoop dat je nog lang zo door mag gaan!

 8. Jeroen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 12:54

  Zeker hebben we elkaar nodig als volgelingen van de Heer die vast willen houden aan Gods Woord.

  We weten dat de verklaring nog in voorbereiding was en alleen als opzet voor studiedagen ergens in de loop van dit jaar bedoeld is. Doordat twee hoogleraren van de CGK TU al hun tegens in het RD publiek kenbaar maakte voelde de werkgroep zich genoodzaakt direct te publiceren. Lijkt me dat dit wel reden geeft om wat milder te zijn op hoe en op welke toon de verklaring is gepubliceerd, het was een ‘best effort’.

  Hoe iemand tegenover Nashville staat is toch relevant. Het kan veel zeggen over hoe men aankijkt tegen bijbelautoriteit.

  Er zijn 3 groepen_die_moeite_hebben met Nashville:
  1) de wereld

  2) mensen_die_zich_christen_noemen en de Heer weet of ze ook Zijn eigendom zijn, voor ons is dat soms alles behalve duidelijk. Dat delen van de NGK, CGK, GKV, de EO, CU tegen zijn heeft in veel gevallen iets te maken dat ze verwereldlijkt zijn en niet voor het gezag van het woord willen buigen. Erg verdrietig en reden om te bidden voor een hernieuwde toewijding en herleving, voor deze groep en voor ons persoonlijk.

  3) mensen die het in hoofdlijnen eens zijn en dat ook aangeven, maar op secundaire zaken moeite hebben met Nashville. Zelf zit ik in een ‘Vergadering van gelovigen’, daar houdt de behoudende stroming niet van geloofsbelijdenissen en zullen dit om die reden al niet ondertekenen. De gedachtegang is dan dat de Bijbel an sich genoeg is. Of dat de vorm en presentatie niet wenselijk was. In elk geval betreft het hier geliefde medebroeders en zusters.

  Het is geen eerlijk beeld denk ik om te zeggen dat Nashville boven de bijbel gesteld wordt, wel dat een afwijzing van Nashville zegt dat je of in groep 2 (jammer) of groep 3 (prima) zit, bij een toelichting zal dat vast duidelijk worden.

  Vorige week was ik te kritisch op het niet onderschrijven van je Dirk, dat was te kort door de bocht van me, excuses. Het is toen niet in me opgekomen dat je daardoor niet bijbelgetrouw zou zijn trouwens, ik was vooral erg verbaasd. Hoe dan ook bedankt voor je toelichting!

 9. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 15:09

  Wat heeft die Nashville-verklaring een hoop teweeg gebracht, terwijl het probleem eigenlijk heel simpel is. Homo zijn kan een worsteling zijn: wel gevoelens hebben, maar niet praktiseren. Denk daar niet te licht over. De Bijbel is hier duidelijk over (zie Lot). Genezen? Soms wel, soms niet. Worden alle “zieken” in de zin van lichamelijke kwalen, genezen”. Soms wel, soms niet. Zijn er niet vele (jonge) vrouwen die graag een man wilde hebben en ook kinderen, maar toch alleen gebleven zijn? Hoeveel echtscheidingen zijn er niet in Christelijke gezinnen omdat b.v. de man een andere vrouw “aardiger/beter” vindt of andersom. Jezus ging naar zieken (wat voor ziekte ze ook hadden) misdeelden, alleenstaanden, niet-Joden, enz. Hij heeft een ieder lief maar dat betekent niet dat “een ieder” maar mag doen wat hij/zij graag wil. Sommigen hebben een kruis te dragen, in welk opzicht dan ook.
  Nog even over de titel van jouw stuk: “Is de Bijbel betrouwbaar?” Ja en nee! In Joz. 10 lezen we dat Jozua zegt:” Zon sta stil… en de zon stond stil en haastte zich niet om onder te gaan omstreeks een volle dag”. Natuurlijk weten wij dat de zon altijd stil staat en de aarde om de zon draait. Je zou kunnen zeggen dat de Bijbel niet klopt.(Er zijn meer voorbeelden). Maar daar gaat het niet om, evenals het niet gaat om de “Nashville-verklaring”. God heeft in Jezus alle mensen lief, ongeacht hun geaardheid, ziekte, gebreken, tekortkomingen, zonden, en vul maar in. Laten wij als Christenen hen de helpende hand toesteken, zodat ze “gehoord” worden en medeburgers mogen zijn van het Koninkrijk der Hemelen.

 10. Bertine zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 15:40

  Als heteroseksuele vrouw, leef ik al 40 jaar celibatair. In feite heb ik, net als andere heteroseksuele christenen die celibatair willen leven gelijksoortige aanvechtingen en verleidingen als homoseksuele en lesbische christenen. Het lijkt wel alsof het nu pas een probleem is, in onthouding leven in gehoorzaamheid aan Christus. Maar deze strijd voeren heel veel christenen, al eeuwen. Er is niets nieuws onder de zon. Velen leven onvrijwillig celibatair, en ervaren dat het leven in deze gevallen wereld niet altijd maakbaar is.

 11. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 16:22

  Ik onderschrijf het commentaar en vind dat wij de liefde van de Here Jezus moeten laten zien. Dat is wel eens mis gegaan. Ik heb veel respect voor hen die celibatair leven en wens hen Gods zegen en nabijheid dagelijks toe.

 12. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 16:32

  Er wordt beweerd dat men liefde moet betonen aan hen die in de zonde leven en weigeren ermee te breken. Hoe ziet men dan de waarschuwing van de Heer betreffende de maatschappij van de eindtijd?

  20 En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
  21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
  22 En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult [dien] niet zien.
  23 En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.
  24 Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.
  25 Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
  26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.
  27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.
  28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
  29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.
  30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
  31 In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.
  32 Gedenkt aan de vrouw van Lot.
  Luk.17

 13. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 16:36

  Beste broeder Dirk, fijn, duidelijk en Bijbels verwoord!

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 17:50

  In Genesis al waarschuwt God de mens wat het loon van de zonde is. Toen en ook anno 2018 wil de mens zelf bepalen wat wel of niet zonde is, met alle verwarring van dien blijkt wel. Ongehoorzaam zijn aan Gods geboden stort ons in ellende. Godzijdank blijft Hij jegens ons lankmoedig en vergevend omdat Hij weet welke strijd we te strijden hebben. De Heilige Geest overtuigt een ieder van zonde en met berouw en inkeer is er altijd een weg terug naar Hem. Laten we maar op Zijn Woord vertrouwen en niet op dat van mensen en vooral liefdevol blijven voor hen die in strijd leven jegens Zijn geboden.

 15. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 17:54

  Beste Dirk. Ik ben het met Dr Spruyt eens (voorstander Nashville verklaring) dat er veel commotie is ontstaan door deze verklaring, en het trekt een streep door de Gereformeerde gezindte. Als ik alles zo verneem, dan zie ik dat veel kerken politieke instituten worden, ook de humaniteit neemt steeds meer toe, alles mag en kan. Ik las op de christelijke site van CIP 18 November 2018, dat steeds meer christenen hangen naar New Age ideeen o.a spirituele energie in fysieke dingen/helderziende hebben betrouwbaar inzicht in de toekomst/reincarnatie /astrologie. Dit doet mij denken aan het visioen van David Wilkerson (1973) dat er een Superkerk gaat komen in het laatst der dagen, en daar staat precies in wat nu gebeurt, en ik ben hier verbaasd over, dat dit visioen steeds meer vorm krijgt. Na al de commotie over de Nashville gebeuren, en nog zoveel meer wat er allemaal gebeuren gaat, heb ik besloten, op wat voor onderwerp er ook nog komt niet meer op jouw site te reageren, niet voor jou, maar de verwarring onder christenen neemt steeds meer toe. Daarom houd ik mij maar bij de bijbel, wat voor mij de juiste bron is, wel blijf ik jouw site lezen, en heb er veel waardering voor, maar op iets reageren daar zie ik nu van af.

 16. Peter Tiggelaar zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 18:25

  Wat mij opvalt is dat je regelmatig een goede snaar raakt. Maar evenzo vaak neem je niet echt een positie in. Dat lijkt heel christelijk, maar spaart te vaak kool en geit.
  Zeker in geval van de Nashvilleverklaring. Misschien een eyeopener. De tijd van zoete koekjes is voorbij. God gaat zijn norm vanaf heden duidelijk stellen. Ik wacht juist daar uw toekomende reacties op af.

 17. Lambertus Smit zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 18:40

  Er is veel gaande in Nederland. Ik denk terug aan woorden van Ruud Lubbers jaren geleden. De heer Lubbers zei toen: “Nederland is ziek”. En dat kan ik wel begrijpen. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt. Alles wordt ook in het werk gesteld om de normen en waarden overboord te gooien. Je mag tegenwoordig geen enkele kritiek uiten over gedragingen die pal tegenover Gods Woord staan. Ook die van het huwelijk. Het gaat er echter niet om wat u en ik van deze gang van zaken vinden. Het gaat er om: wat zegt God hierover.
  God is de hoogste, de uiteindelijke en de oppermachtige rechter over zonde. Homoseksualiteit is een zonde in Zijn orde; dat wordt niet gedefinieerd door de publieke opinie of door bedrogen/valse leraren. Veranderingen in de samenleving kunnen niet voorschrijven hoe Gods standaarden eruit zouden moeten zien.
  Wat God vindt van de omgang tussen twee mannen en twee vrouwen kunnen we lezen in Leviticus 18:22.
  Is God veranderlijk… nee. Is het dan aan ons om Gods woorden te veranderen. Veel wordt gesproken over liefde en verdraagzaamheid. De overspelige vrouw in Johannes 8:11 kreeg te horen dat de Here Jezus haar niet veroordeelt, maar ook zegt: zondig vanaf nu niet meer.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 20:18

  Wat voor verklaringen er ook nog komen of gepubliceerd worden, mensen oordeel ik niet!! Voor mij telt alleen hoe Jezus reageerde op zondaars, waaronder de “overspelige vrouw” en hoe hij reageerde op de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Wat WIJ veroordelen, deed Jezus niet en zal ik dus ook nooit doen! “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, zo zie ik de Nashville verklaring. Er lopen in deze wereld meer schijnheiligen dan heiligen. De overweging: “Wat zou Jezus doen” komt in de hele verklaring niet voor, omdat de hele verklaring schijnheilig is.

 19. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 20:57

  Beste Dirk,
  Je schrijft dat het volgens jou mogelijk is dat iemand als homoseksueel geboren wordt. Maar dat kan helemaal niet. Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek die dat als uitkomst heeft. Wel zijn er wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat dit niet kan. Alles dat via de ouders wordt doorgegeven, dus erfelijk is, wordt via genen doorgegeven. Bijvoorbeeld de kleur van je ogen en de lengte van je ledematen. Ook intelligentie is voor een deel erfelijk en voor een deel het resultaat van oefening. Ook taalvermogen is erfelijk, maar niet welke taal je moedertaal wordt. Een homo-gen echter bestaat niet. Dat betekent dat homoseksualiteit in geen enkel geval is aangeboren, maar in alle gevallen is aangeleerd. Als homoseksualiteit aangeboren zou zijn, dan was de homoseksueel geëxcuseerd, dan was hij/zij geen zondaar. Maar als het door de Heer in je zou zijn gelegd, dan zou Hij er ook niet van gruwen, want waarom zou de Heer gruwen van wat Hijzelf heeft gedaan? Dan zou trouwens ook de natuur met deze seksuele variant rekening hebben gehouden. Nu verzet de natuur zich tegen dit misbruik van haar gaven. Vooral manlijke homo’s worden na verloop van tijd allemaal incontinent, want een beschadigde kringspier in de anus. Hierdoor zullen ze voor de rest van hun leven luiers moeten dragen. Trouwens ook dat leven zelf is gemiddeld 20% korter dan wat het geweest zou zijn als ze niet voor homoseksualiteit gekozen zouden hebben.

 20. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2019 om 22:33

  Even een opmerking!

  Zouden al die predikanten ea, die de Nashville-verklaring ondertekend hebben, deze ook ondertekend hebben als hun zoon/dochter of kleinkind erbij betrokken was!?

  Ik vraag het me af!

 21. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 9:17

  Beste Dirk, ik heb het hele stuk gelezen en ook de commentaren. Er zijn nogal wat verschillen. we kunnen met teksten gaan werken en dan daarbij ons commentaar gaan leveren. Wij hebben ook verzuimd in de kerken in gesprek te gaan over allerlei zaken. Gehandicapten, homo et. mensen die schizofrenie hebben. En ik kan het weten, want ik heb 40 jaar in de kerkenraad gezeten. Wij zullen eerst het aangezicht moet zoeken van onze God en zeker voor deze mensen en ook liefde betonen aan deze mensen. In gesprek gaan met anderen betekent ook dat je veel dingen aan de weet kunt komen. De teleurstellingen wat deze mensen hebben. En ook hun vragen t.a.v. hoe en wie ze zijn. Sta open voor deze mensen en leer dat God/Jezus Liefde is en ook aan deze mensen dit wil delen. Dat geeft ook aan deze mensen ruimte.

 22. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 10:52

  In wezen gaat het, al vanaf het paradijs, om gehoorzaamheid aan God en de grenzen die Hij de mens gesteld heeft. Met hulp en de kracht van de Heilige Geest.

 23. Roelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 11:25

  Beste Dirk,
  Ik proef bij jou de gezindheid van de Here Jezus die – toen Hij op aarde was – de zondige mens liefhad, (zelfs zo lief dat Hij Zelf hun en mijn zonden droeg op het kruis van Golgotha), maar die zonde zonde bleef noemen en Gods waarheid geen geweld aandeed. Blijf maar dicht bij Hem en Zijn Woord!

 24. Marian Kalkman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 13:44

  Beste Dirk en medegelovigen,
  Ik lees dat Jezus ons een nieuw gebod geeft: “Heb elkaar lief, zoals Ik jullie liefgehad heb, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”
  Als wij tot eer van God willen leven en gehoorzaam willen zijn aan Hem en Zijn opdracht( Mattheüs 28:19 ):”… ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heige Geest;
  lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.”
  Jezus zegt dit tegen gelovigen.
  Hij zegt hier ook dat we hen moeten leren ALLES te onderhouden wat Hij ons geboden heeft.
  Die verklaring is misschien waardevol voor theologen, maar had in die kringen moeten blijven en behandeld moeten worden.
  Jezus wil, net als Zijn Vader, dat we heel de bijbel onderhouden en niet er iets uitlichten wat ons op dat moment van pas komt.
  We moeten ook eerst onderwijs geven aan de ongelovigen en hen dan leren onderhouden…
  Dit hele statement (deze aanklacht van -wij bevestigen en wij bekennen-) vind ik een complete misser.
  Het houdt geen rekening met liefde voor elkaar en Jezus’opdracht voor ons.
  Bijbels zou in mijn ogen zijn geweest als niet alleen een stukje over seksuele geaardheid, maar alle 10 geboden werden uitgelicht.

  Ik ben trouwens blij met jouw bijbelvaste commentaren, inclusief jouw reactie op de Nashville verklaring.

 25. Derk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 14:35

  Het cruciale punt in de dagen van Noach was dat de deur van de ark “achter” hen gesloten werd, dus niet door Noach!! Gaat hetzelfde nu weer gebeuren?

 26. nico zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 15:17

  Ook de onverdraagzaamheid tegen Christenen bij veel andersdenkenden is groot. Zelf heb ik meegemaakt dat op een plein waar wij getuigden over de liefde van Jezus, een jongeman naar mij toekwam en mij verkondigde dat zij ‘de andersgezinden’, als de tijd er is van de afrekening, wij jou niet zullen vergeten. Op mijn vraag waar hij op doelde kreeg ik ten antwoord: Wij haten jullie!
  Duidelijker kon niet. Ik wilde nog met hem verder praten, maar hij zei alleen maar: Tot ziens. Dit was 45 jaar terug, en ik ben bang dat die trend alleen maar erger is geworden naar ons toe.
  Nico.

 27. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2019 om 10:01

  De verklaring heeft niet positief uitgewerkt, er is alleen maar meer verdeeldheid gekomen, en de duivel lacht.

 28. Arida zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2019 om 11:05

  Beste Dirk en andere broeders en zusters, ik las op de site toetsalles.nl een gedeelte over homoseksualiteit en de Bijbel. Het is een lang stuk, maar laat duidelijk zien wat er in onze maatschappij aan de hand is. Schokkend!! Wij bidden: Heere maak in Uw Woord onze gang en treden vast en: Kom met de stromen van Uw Geest, onverdiend maar zo nodig!

 29. Stadina zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2019 om 11:37

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor de nieuwsbrief. Ik word vaak verdrietig van sommige zo harde reacties! Dan wordt er met teksten gesmeten en mis ik zo de liefde voor de mensen, die het zo moeilijk hebben. Gerard van der Duin heeft het begrepen, van zijn reacties word ik blij. Hij nam de moeite om de tweede mijl te gaan met de mensen die een beetje liefde en begrip zo nodig hebben. Dat is kerk zijn, ik wil zijn voorbeeld volgen!
  Gods Zegen toegewenst!

 30. San zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2019 om 15:05

  Beste Dirk,

  Graag wil ik reageren op een ander stukje uit jouw nieuwsbrief: namelijk over het onderwaarderen van het OT. In mijn visie wordt daardoor de Schrift sterk ondergraven in de oproep om de Heere te vrezen. Het OT leert dat Gods toorn op de iedereen rust (in Romeinen 1 :18 wordt dat in het NT bevestigd! ) en dat die pas in Christus volledig is weggenomen. Verder begrijpt die voorganger niet hoe je het OT moet lezen, als hij denkt dat het minder belangrijk is. Nog sterker zelfs: Iemand die het OT niet leest of wil lezen, kent God niet zoals die werkelijk is maar heeft een roze bril waardoorheen hij naar God kijkt: de “God-is-alleen-maar-liefde-God”. Toen ik dat op facebook aanviel, waren de grove en beledigende reacties niet van de lucht. Zelfs werden mijn meningen als “allemaal flauwekul” bestempeld. Hun mening is dat God nooit iemand afwijst. Waarop ik vroeg waarom er dan een hel is. Toen heb ik die “evangelist” maar geblokkeerd. Want zulke kortzichtige antwoorden die niet getuigen van veel Schriftkennis, omdat hij zijn uitspraken boven die van het Woord stelt, zijn werkelijk niet voor te stellen en hij zegt dat hij probeert mensen overal het “evangelie” te brengen. Heel veel christenen denken zo, want zij verdragen de gezonde leer niet meer. Wat dat betreft, is het geestelijk klimaat bij de Lijdende Kerk veel beter. De sluipende invloed van de lauwe geest in de kerken, schijnt niemand erg te vinden en ze vinden dat ik het overdrijf of er te zwaar aan til. Verder neem ik nu veel tijd door met de Heer om rust te vinden want dat heb ik nodig als ik dit allemaal gehoord heb van hen. Groeten van San

 31. TVB zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2019 om 18:03

  Ja, eerst de genade. Dan wil je “als vanzelf” groeien, waarbij ook in het niet meer zondigen. Door Zijn kracht.
  Wat luisteren/lezen/vertalen mensen toch vaak slecht.

 32. Rinske zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 januari 2019 om 8:22

  De Nashville-verklaring zou er helemaal niet hoeven zijn. We hebben Gods Woord en dat is genoeg. Maar het is er en nu hoeven we niet vreemd op te kijken dat deze verdeeldheid veroorzaakt. Ik wil daar niet aan mee doen. Ik hoef niets te ondertekenen en ik laat het aan God over om over wat dan ook maar in mijn leven en dat van anderen te oordelen. De enige mogelijkheid waar ik heil in zie is in persoonlijke gesprekken, zonder oordeel, in liefde gevoerd. Dat is al moeilijk genoeg!

  Voor mezelf weet ik dat ik geloof en vast sta IN Christus, IN Zijn werk en de verlossing die Hij voor mij/ons bewerkt heeft aan het kruis. Er zijn tijden in mijn leven dat ik wel over anderen oordeelde (vooral mede gelovigen) op wat zij wel of niet deden. Daar werd ik niet blij van en ik heb het moeten en mogen belijden. Die les was pijnlijk en is niet voor herhaling vatbaar. Ook werd er door sommigen over mij geoordeeld om bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. De enigen die ons hart werkelijk kent is God en Christus. Daar mogen we genoeg aan hebben.

  Ik lees in de reacties van het vorige artikel dat je geen nuances moet aanbrengen omdat Gods Woord duidelijk spreekt. Ik geloof dat God Zelf nuances aanbrengt in Zijn ‘Spreken’. In het Koninkrijk van God zullen er regels en wetten zijn die gehoorzaamd moeten worden met daarna zegen. De regels van de Gemeente, Het Lichaam van Christus vallen onder de genade. Zie Efeze 1. Daar zegt God: Ik heb je gezegend en de verlossing gegeven al van voor de grondlegging der wereld dus toen wij nog in zonde leefden. Ik proef daar een andere intentie in. Het is belangrijk om de dingen die verschillen te onderscheiden; Filippenzen 1: 10. En zolang de regels van het komende Koninkrijk en de regels voor het Lichaam van Christus door elkaar worden gehaald, door ons christenen, zullen deze discussies helaas blijven bestaan, want hier kan ook al weer over gediscussieerd worden. Ik wens je Gods Vrede toe.

 33. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 januari 2019 om 16:16

  Bedankt Dirk. Ik begrijp je schrijven helemaal. Maar er komt ook een herinnering boven. Ik kwam door verhuizing in een kerk terecht, waar een nieuwe dominee moest worden beroepen. Ik was nog heel jong, maar dat vond men wel modern en omdat ik mij totaal niet thuis voelde in die kerk, dacht ik: laat ik het doen, dan komt er misschien een dominee, die anders is. Achteraf denk ik een grote fout. Ik had onmiddellijk uit die kerk moeten stappen. Die kerk was ziek en bleef ziek (mijn woorden). De rotte appel werd alleen rotter. De dominee zal vreselijk veel spijt gehad hebben, dat hij naar die kerk gegaan is. En vertrok zonder vrouw en kinderen. Dit had met homofilie te maken dat om zich heen sloeg of de helft van de mensen in de kerk opeens homo of lesbisch waren. Grote gezinnen totaal kapot. Ik denk: waar men Gods Woord kent en niet serieus is met Gods Woord, laat God de kerk los. Dus het is een enorme verantwoording van de kerk om liefdevol om te gaan met ieder kind van God, maar Gods Woord nooit loslaten. En de prediking zal ook moeten gaan over hoe betrouwbaar en liefdevol God is. Een God om echt lief te hebben.

 34. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 januari 2019 om 17:18

  Ik ben wat laat hier beginnen lezen en ondertussen dacht ik aan twee teksten: Openbaring 22:11( wie vuil is, hij worde nog vuiler…) en Hebreeën 12: 13 ( maak een recht spoor met uw voeten opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze ). Velen zijn dat rechte spoor bijster en hebben nodig dat wie in het licht woont duidelijk laat zien wat ( Wie!) Waarheid is.. en ja : in en vanuit de liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest ( Romeinen 5:5). Hij zal het door ons doen! Ik ben blij met de gelegenheden die de Heer ons hiervoor zal geven! Ik wens jullie allemaal veel bouwende gesprekken toe!

 35. Reino zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 januari 2019 om 14:32

  Ik ben oprecht christen maar ik weiger te oordelen over homofielen en transgenders. Ik werkte op een peuterspeelzaal en zag ‘n peuter waarvan ik dacht, als dit later een homo wordt zou het me niet verbazen. Dus ik geloof wel dat het in aanleg aanwezig kan zijn. Ik ken iemand die tweeslachtig is geboren en een keus moest maken. Ook ken ik een man die voorheen een vrouw was. Terugkijkend naar oude foto’s zie ik er totaal geen vrouw in. Er is gebrokenheid, niet alles is volmaakt. Er zijn mensen die echt in een verkeerd lichaam zitten en lijden. Ik weet van een echtpaar dat ‘n kind had dat tweeslachtig was en ze kozen bij de geboorte dat het een meisje zou worden, later bleek dat dit kind zich helemaal man voelde. Wie zijn wij om zo te oordelen. Ik ben niet lesbisch, maar in mijn puberteit dacht ik wie weet ben ik het wel, maar wist ook dat ik totaal afgewezen zou worden. Heel bedreigend. Ik doe het dus volgens jullie reacties niet goed, maar ik hou van een ieder zoals hij of zij is. Ik wijs niemand af of bepaal hoe hij moet zijn. Ik zeg wel eerlijk dat ik denk dat God het niet zo bedoeld heeft. Maar God heeft heel veel niet bedoeld, en weer zijn wij als christenen het beste in oordelen en veroordelen en ook vinden we homofilie het allerergste. Maar lezers kijk eens in je hart, hoe ga jij om met je man of vrouw, met je status en geld, en hoe vaak kijk jij misschien wel naar porno, wat steeds normaler wordt gevonden. Wie ZONDER ZONDE is mag de eerste steen gaan gooien. Arme homofiele medebroeders, wat moet het eenzaam zijn in de kerk!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden