Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als er een speer naar je wordt geworpen… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019, 10:17 door Dirk A A

Vorige week stonden we stil bij David en Goliath. David was niet bang voor de geweldig grote speer van Goliath, omdat hij wist dat de Heere voor hem streed. Het was ook niet de eerste keer dat er een speer op hem werd gericht. Eerder wierp koning Saul al een speer naar hem. Ook toen spaarde de Heere zijn leven.

Saul, de door God aangestelde en gezalfde leider van het volk, smeet zijn speer tot twee keer naar David, lezen we in 1 Samuël 18:11. En wat deed David? Niets. Hij had die speer kunnen grijpen en Saul kunnen doden. Maar David boog. Om die speer te ontwijken. Kunnen wij nog buigen, het overgeven in de handen van de Heere?
Ons wordt geleerd op te komen voor onszelf. Maar weten we wat het is om de minste te zijn, om de onderste weg te gaan?

De ene christen aarzelt niet om soms een speer naar een andere christen te werpen. De speer van kritiek, van veroordeling, van roddel en twist…
De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Zeker als het ‘slachtoffer’ niet op tijd het hoofd kan buigen en geraakt wordt door de speer.

Zolang ons eigen ‘ik’ nog springlevend is, blijven we speren werpen en werpen we speren terug. Maar wie mag leren wat het inhoudt om met Christus gekruisigd te zijn, mag wegschuilen bij Hem als er een speer aankomt.

Misschien bent u ooit wel neergeveld door een speer van een Saul, een gevierde leider, iemand tegen wie werd opgekeken, maar toch een Saul. Bedenk dat die Saul niet God is, hoewel hij dat misschien wel beweert.
Gooi nooit zelf een speer naar een ander. Een speer verwondt, een speer kan doden. Een speer kan ook jouw leven verwoesten, de gevolgen kunnen onherstelbaar zijn.

Ook David was een door God gezalfde. Hij vocht niet terug tegen Saul, maar boog en vluchtte. Tijdens de achtervolging van deze gezalfde door de andere gezalfde, weigerde David een speer naar Saul te werpen in een poging hem te doden. Zou hij zich vergrijpen aan de gezalfde van de Heere?

In de jaren die volgden, werd het grote verschil duidelijk tussen de beide leiders. Saul was een gezalfde van de Heere, maar zijn eigen ik was nog springlevend en stond centraal in alles wat hij deed. David was eveneens een gezalfde van de Heere, maar zijn innerlijk was door God verbroken. Hij dacht buitengewoon gering over zichzelf en verlangde ernaar in alles Gods weg te gaan en Zijn wil te doen.
Zijn lijdensweg van vervolging door Saul en een faillissement toen zijn stad Ziklag werd verwoest, maakte hem een leider naar Gods hart.

Onze kerken, gemeenten en christelijke organisaties smachten naar zulke leiders. Naar mensen in wie de Heere Jezus woont. Door wie Hij kan werken. Geen strijders in eigen kracht, maar bidders om Gods genade en krachtig in Hem.

Het kost alles om zo’n leider te worden. Het is een vals evangelie dat stelt: ‘Wil je blijdschap, vrede en voorspoed, kies dan Jezus’.
Als Paulus door de Heere wordt geroepen, lezen we dat hem getoond zal worden hoeveel hij moet lijden voor de Naam van de Heere Jezus. Wie de weg van het lijden wil gaan, zal steeds meer deel krijgen aan Gods heiligheid en Zijn overwinning.
Ik zie uit naar en bid om meer Davids, die hebben geleerd te buigen en speren te ontwijken. ‘Heere, maak mij zo’n David’.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 maart 2019 om 21:30

  Scherp artikel.

 2. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 9:17

  ..en toch is dat wat de Here geeft: vrede, blijdschap en heil… maar we zullen ook aan Hem kunnen geven: gehoorzaamheid (doen wat Hij van ons vraagt = aan iedereen een ander werk om samen aan Gods Koninkrijk te bouwen). Zijn juk is licht!

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 9:55

  Wat mooi en duidelijk verwoord!

  Psalm 18.
  In vers 7-20 staat dan ook dat de Here God Zelf Zijn pijlen schiet en hen verstrooit en hen in verwarring brengt.
  Dus als we tot Hem om hulp roepen, als er ‘geschoten’ wordt, dan leidt Hij ons uit in de ruimte en kunnen ‘de pijlen’, die geschoten worden ons niets doen.

  In dat vertrouwen te willen leven is een rijk leven… leven van vrede en overvloed (vertrouwen) – Johannes 10:1.

 4. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 17:18

  Ook ik moet ervoor waken geen speren te werpen, maar net als David buigen en de speren te ontwijken. Met liefde beantwoorden. Geen kwaad met kwaad vergelden. Moeilijk? Ja. Maar als we Gods Liefde kennen niet onmogelijk. Laten we vanuit Gods Liefde voor ons ook onze naaste liefhebben.

 5. Anske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 18:16

  dirk-vangen-deren.nl christen aarzelt NIET om soms een speer naar een andere christen te werpen. De speer van kritiek, van veroordeling, van roddel en twist…

  Je “luistert” alleen naar jouw vaste vriendenkring en je accepteert geen kritiek of een andere meer positieve mening, waar je van kan leren! Je bent een trotse, koppige en eigenwijze jongeman, die nog veel moet leren… Kom van je hoge paard af en wees nederig en vriendelijk tegen alle mensen. Jij kan niet alles weten. Oordeel jezelf en niet een ander door hem/haar te censureren of te boycotten!

 6. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 18:49

  Wat ik heb geleerd van David is, dat hij niet reageert op de woorden van zijn oudste broer.
  Eliab (1 Samuel 17:28,29). Het enige wat hij zegt is: Is er geen rede? Dat vind ik prachtig.
  David wandelde door en diezelfde dag nog was hij de man die het Goliath probleem opgelost had.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 19:36

  Paulus heeft het in Efeziërs 6 niet voor niets over de geestelijke wapenrusting vers 13: “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” en vers 16: “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” Een mens staat bloot aan vurige pijlen, of erger, als hij/zij zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt! Er is moed voor nodig om te laten zien wat je gelooft en waar je voor staat. Er is veel “lauwheid” onder de christenen, helaas. In Jezus zijn wij gered en dan denkt men dat daarmee de kous af is. Redding is echter een begin en geen doel! Het DOEL is en blijft Gods Koninkrijk en als je daarvoor werkt en strijdt, dan krijgt de mens bovenop zijn redding een beloning, zoals Jozua en Kaleb Gods doel: “het Beloofde Land” bereikten als de enigen van het hele volk! Dit is een boodschap, die je in geen kerk of gemeente hoort. Jacobus zegt, dat geloof zonder de werken “dood” is! Mensen met een dood geloof zijn m.i. wel degelijk gered, maar bereiken door te blijven zitten, waar je zit, Gods doel niet! Psalm 23 zegt GA, dat wil zeggen “GA door dat duistere dal” Zonder te gaan zal je de volgende bergtop nooit bereiken!

 8. C.B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 21:25

  Goed artikel. Een zachte tong is een boom des levens, zegt Spreuken, dit in tegenstelling tot woorden die zijn als dolksteken. Kleine correctie: de eerste speer naar David was wel van Goliath en niet van Koning Saul. Zie 1 Sam. 17…

 9. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2019 om 23:59

  Dirk schrijft: ”Zolang ons eigen ‘ik’ nog springlevend is, blijven we speren werpen en werpen we speren terug. Maar wie mag leren wat het inhoudt om met Christus gekruisigd te zijn, mag wegschuilen bij Hem als er een speer aankomt”.

  Ja, dit “met Christus gekruisigd zijn” is een grote waarheid, eveneens een groot geheimenis. Het woord van het kruis over ons vlees, je zelf verloochenen en dagelijks je kruis opnemen is een dwaasheid voor hen die verloren gaan maar voor hen die behouden worden is het een kracht van God, een geweldige heerlijkheid. Door aan het kruis te blijven (met mijn ik, mijn oude mens) kunnen we iedereen altijd liefhebben hoe ze ons ook bejegenen, ja hun zegenen. Door het kruis lief te hebben en daar op te blijven (dat is wat anders dan aan de voet van het kruis zijn) overwinnen wij in Gods kracht over mopperen, ongeduld, ergernis, geldzucht, onreinheid e.d. en komen de deugden van Christus rijkelijk in ons tevoorschijn.

  Zelf leven brengt alleen maar ongeluk maar alles opgeven en met hem gekruisigd leven brengt geluk en een rijkdom in onze geest die niemand ons kan afnemen en die wij de hele eeuwigheid met ons mee zullen dragen. Immers, je bent daar wat God hier van je heeft kunnen maken.

  2 Cor 4:16 “Te allen tijde het sterven van Jezus (dus het kruis over alle zonden) in het lichaam omdragende opdat ook het leven van Jezus (de deugden) zich in ons lichaam openbare”.
  Luk 14:27 “Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt die kan mijn discipel niet zijn”. Dus wie dat wel doet die kan zijn discipel zijn en die komt in de leerschool om meer en meer de meester gelijk te worden.

  Denk eens in: nooit meer geërgerd omdat wij weten dat God alles doet medewerken zodat wij meer naar zijn beeld worden gevormd, blij ongeacht de omstandigheid, in staat goede woorden te zeggen tot hulp, reine en edele gedachten, vrij van eerzucht omdat we voor God en Jezus onze hemelse bruidegom leven omdat wij van- en door hem gegrepen zijn!

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2019 om 1:09

  Velen die zich van God afwenden luisteren niet meer naar Hem (1Sam.15:11) dat weet de Kenner van alle mensenharten het beste. En heeft toch altijd weer geduld met onze dwalingen en/of afwijkingen. Het ontroerde Samuel hevig toen hij dat negatieve (Gods bevelen niet uitvoeren) van Saul hoorde, lezen we in het daarop volgende vers 12. Saul werd opgezocht door Samuel, welke hem met een ‘wees gezegend door de HERE begroette’: ik heb het bevel des HEREN uitgevoerd. Vers 14, Maar Samuel zeide: Wat betekent dan dat geblaat van kleinvee, dat in mijn oren klinkt, en het geloei van runderen wat ik hoor?
  Saul praatte zichzelf schoon lezen we verderop. Ook geeft vers 22 aan wat de HERE welgevallig is.
  Wij mensen zijn wel eens tegen God in; weerspannig en ongezeglijk, en dat is afgoderij en het dienen van de terafim (vers 23). Wij hebben een boodschap voor de wereld van redding en behoudenis, er is vrede en vergeving alleen door Jezus bloed. Jezus toonde 40 dagen lang, na Zijn opstanding, Zijn wonden. Het kwade zal ontmaskerd worden. Het verschuilen met vrome smoezen baat ons mensen niet. Hopend gaat Zijn goddelijk licht nog doorbreken in vele verduisterde mensenharten.

 11. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2019 om 13:57

  Moeten we uitkijken naar meer Davids?

  Moeten wij niet veel meer uit kijken, naar Diegene die David in gebed: mijn Heer noemde…
  ook Zoon van David genoemd, de Heer Jezus?

 12. An zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2019 om 16:22

  Mooi artikel. Het is zeker belangrijk om die speren te verwerpen. Dat is niet gemakkelijk, maar als je ze eenmaal door hebt, wel. Dan ervaar je vrijheid, die je van God krijgt. Hij zal niet zulke speren werpen. Je kan dan ook meer je aandacht richten op Hem en je naaste. Jammer dat die veroordelingen nog in de kerk plaatsvinden, er is dus ook nog werk. Laten we voor die mensen bidden.

 13. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2019 om 17:04

  Hallo br. Dirk. Vorige week had ik een aanmerking op het moment bij 1 Samuel 16:12b. En de Heere gaf Samuel inzicht om de jongste broer David te midden van de grote broers met zijn oliehoorn te zalven. En vanaf dat moment werd de Geest van de HEERE vaardig over David op die dag en voortaan. Verder in hfdst 17 ging David als gezalfde jongeman de grote vijand Goliath door de geest van God tegemoet, alleen met zijn wapen als slinger plus 5 gladde stenen uit bij de beek. Zo naderde de fillistijn Goliath uit Gath en David als krijgsheld sprak in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israel. Zo versloeg David de grote reus Goliath van de Filistijnen!

 14. Jantine zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 7:26

  Is het niet beter om te stellen: ‘Het is een vals evangelie dat ENKEL EN ALLEEN stelt ‘Wil je blijdschap, vrede en voorspoed? kies dam Jezus.’?

 15. Nadine zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 10:41

  Eigenlijk moeten we niet verwonderd zijn dat er speren naar ons geworpen worden. De wereld zit nog steeds in de handen van de satan en als hij ons kan treffen door mensen (zelfs christenen) te gebruiken om te werpen, zal hij het niet nalaten. Wij leven in staat van oorlog maar gelukkig, we hebben een Generaal die ons beschermt. Hem komt toe alle eer en glorie!

 16. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 10:55

  Beste Dirk, ik gebruik een andere invalshoek. Een prachtig verhaal van David en Goliath. De tegenwoordige Goliath is de eenzaamheid. Ik heb diverse gesprekken gevoerd en ook ervaren hoe het is om eenzaam te zijn. Dat zijn de Davids van deze tijd. Laten wij mensen, de eenzame mens opzoeken en hem de kracht geven om te strijden tegen de Goliath’s van deze tijd. Bid om de aanwezigheid van onze Hemelse Vader. En er zijn er velen. Ook een mens, die overwoog om euthanasie te laten doen. Hele trieste verhalen en je zit er af en toe bij met tranen in je ogen.
  Veel succes met je prachtige verhalen.

 17. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 13:28

  Zo is dat Nadine, wij christenen hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en boze machten in de hemelse gewesten, laten we in het Nieuwe Verbond leven en doen wat Jeshua deed. Jeshua werd ook verzocht in de woestijn. Hij gebruikte geen speer of steen of wat dan ook, het Woord van Zijn Vader/Jahweh was Zijn wapen! Leer van Hem.

  Shalom

 18. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 18:15

  Volgens de Schrift, moe(s)t een christen zijn kruis opnemen en Hem volgen.
  De Heer Jezus voorspelde dan ook vervolging:

  “Een slaaf is niet groter dan zijn meester, indien zij Mij vervolgd hebben,
  zullen zij ook u vervolgen.”

 19. San zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 18:22

  Beste Dirk, de tegenstander richt bij mij zijn pijlen op waar ik in mijn gevoelsleven teveel geldzorgen en slaapproblemen als gevolg daarvan heb gekend. Vroeger wilde de psychiater die ik had, toen 16 jaar nog, mij volstoppen met slaappillen dat bijna mijn ondergang werd, maar toen kende ik Jezus niet. Je kan inderdaad beter het “schild des geloofs” opheffen en bij Hem schuilen (Jezus Christus). Dat is een betere manier om met aanvallen op je gedachteleven om te gaan en rustig te kunnen slapen. “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees” staat in Efeze 6 geschreven. Groeten van San

 20. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 18:51

  In de jaren die volgden, werd het grote verschil duidelijk tussen de beide leiders. Saul was een gezalfde van de Heere, maar zijn eigen ik was nog springlevend en stond centraal in alles wat hij deed. David was eveneens een gezalfde van de Heere, maar zijn innerlijk was door God verbroken. Hij dacht buitengewoon gering over zichzelf en verlangde ernaar in alles Gods weg te gaan en Zijn wil te doen.

  Goed om te weten is dat Saul in zijn oorlogen bijna altijd verdedigde, hij wilde houden wat hij had.
  David daarentegen ging in de aanval en wilde groeien en stappen zetten om Zijn God groot te kunnen maken.
  Saul wierp speren om zijn eigen bolwerk te beschermen, David wierp speren om Gods koninkrijk uit te breiden.
  Laten wij onze gedachten gevangen laten nemen door Gods Woord en net als David verder gaan om land in te nemen op welk gebied dan ook

 21. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 21:15

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit mooie artikel. Verder sluit ik mij aan bij wat Nadine (reactie 15) schrijft.

 22. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 11 maart 2019 om 23:56

  Dank je Dirk voor dit zoveelste leerrijke artikel.
  Geweldig om zoveel te mogen leren door het verdiepen in 1 verhaal …
  dat ons Geloof terrein mag winnen op ieder gebied in ons leven.

 23. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 maart 2019 om 16:44

  En uiteindelijk viel Saul in zijn eigen speer en stierf. Samen met zijn wapendrager.
  Ik denk dat we ons niet zo ongerust moeten maken over de speren die naar de gelovigen toegeworpen worden.
  De speer wordt de speergooier van zijn/haar eigen ondergang. Ook Goliath werd met zijn eigen speer doorboord. (door de hand van David)

  Het is van belang dat de gelovige (5) gladde, geslepen stenen bezit.
  En dat is het Woord van God.
  Een steen kan een kind van God (schaap) terug roepen naar de kudde.
  Maar het kan ook een dodelijk wapen zijn.
  Een geslepen steen kan gebruikt worden als een geslepen tweesnijdend zwaard. Dat afrekent met de verdrukker.

 24. Denise zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 maart 2019 om 20:19

  Amen!
  Vijanden van een kind van God hebben slechts een bepaalde tijd,
  vooraleer God ingrijpt en afrekent met hen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden