Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke strijd om de Tempelberg (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019, 10:52 door Dirk A A

Wat is er toch aan de hand met de Tempelberg in Jeruzalem? De spanningen lopen op. Het aantal incidenten op en rond de Tempelberg neemt toe. Het lijkt erop dat de Palestijnen erop uit zijn het hele complex in handen te krijgen. Stond er in 1967 nog maar één moskee op de Tempelberg, inmiddels scheelt het niet veel of de vijfde wordt in gebruik genomen, op het terrein vóór de dichtgemetselde Gouden Poort. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd woedt om de Tempelberg.

In Ezechiël 20:40 komen we de Tempelberg tegen: ‘…op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israel, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israel Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.’

Het is de plaats waar Abraham bijna vierduizend jaar geleden door God heen werd gezonden om zijn zoon Izaäk te offeren. Het is ook de plaats die koning David kocht om er een altaar voor de Heere te bouwen om het oordeel van God af te wenden.
Het is de plaats waar koning Salomo drieduizend jaar geleden de Eerste Tempel bouwde, die later, in het jaar 586 voor Christus, werd verwoest door de legers uit Babel.
Het is ook de plaats waar de Tweede Tempel stond, gebouwd tussen 520 en 515 voor Christus, die werd verwoest door de legers uit Rome, in het jaar 70 na Christus.

De islam is uit op de zeggenschap over de hele Tempelberg, terwijl Jeruzalem niet eens wordt genoemd in de Koran. Moslims beschouwen biddende Joden en christenen als een aanval op hun eigen geloof. Daarom vinden zij dat er alleen moslims mogen bidden op de Tempelberg, in een poging te voorkomen wat Jesaja 56:7 zegt, waar wordt gesproken over ‘Mijn heilige berg’, de Tempelberg: ‘Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.’

De satan wil voorkomen dat Gods plannen met Jeruzalem en met de Tempelberg werkelijkheid worden. Hij kent de Bijbel, Hij kent de profetieën. Daarom is er zoveel haat tegen Israel, daarom is er haat tegen het Joodse volk, daarom woedt er een strijd om Jeruzalem en om de Tempelberg.

In het jaar 691 bouwden de moslims de Dome of the Rock op de Tempelberg, op de plaats waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden. Dit was aanvankelijk helemaal geen moskee. Twintig jaar later werd de Al Aqsa Moskee gebouwd aan de zuidzijde van de Tempelberg.
Eén van de inscripties op de Dome of the Rock (ook wel Gouden Rotskoepelmoskee genoemd) luidt: ‘God heeft geen Zoon.’

Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israel weer zeggenschap over heel Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Om kritiek vanuit de wereld op de verdrijving van Jordanië uit Oost-Jeruzalem voor te zijn, gaf Israel de administratieve rechten over de Tempelberg aan de islamitische Waqf. Kennelijk was het toen nog niet Gods tijd dat Israel de totale zeggenschap zou hebben over de Tempelberg, maar die tijd is wel aanstaande.

Het is bijzonder dat God de Tempelberg koos als Zijn woonplaats. Het was geen handelsroute, niet de hoogste berg in de omgeving, het was geen berg die uitblonk in schoonheid. Toch koos Hij deze berg, om daar Zijn volk te ontmoeten.
‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid,’ zingt de dichter in Psalm 125:1.

In het Hebreeuws wordt deze berg Har HaBayit genoemd, de berg van het huis, als een verwijzing naar de tempel, het huis van God.
Moslims noemen deze berg Haram al-Sharif, het verheven heiligdom.

In Psalm 132:13 en 14 lezen we over Jeruzalem en over de Tempelberg: ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’

In Israel groeit de verwachting dat de tijd aanstaande is dat er weer een tempel zal staan op de Tempelberg. Maar hoe kan dat met die moskeeën die er nu al staan?

Kunnen wij op grond van de Bijbel een Derde Tempel in Jeruzalem verwachten? Ik vermoed dat er door u als lezers heel verschillend over wordt gedacht. De laatste hoofdstukken van Ezechiël lijken op nog een tempel te wijzen, maar wellicht zal die pas in het Vrederijk zo zijn als daar wordt beschreven.
Het kan natuurlijk wel dat er al een tempel voor die tijd wordt gebouwd. 1 Thessalonicenzen 2:4 zegt immers dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God. Deze tempel zou door de Heere Jezus, na Zijn wederkomst kunnen worden gemaakt tot de tempel zoals Ezechiël die beschreef.

Een gedachte is ook dat de beschrijving van de tempel in Ezechiël 40-48 een gedetailleerde beschrijving is van het Nieuwe Jeruzalem, waarover Openbaring 21 spreekt, dat neer zal dalen vanuit de hemel. Dat Nieuwe Jeruzalem, dat misschien wel een beeld is van de Gemeente.
Tegelijk is het waar dat de gelovigen in het Nieuwe Testament de tempel van de levende God worden genoemd (1 Korinthe 3:16 en 1 Korinthe 6:19). Als Thessalonicenzen zegt dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God, zou dat ook kunnen betekenen dat dwaalleraars worden geaccepteerd binnen de gemeente van Christus. Hoewel: Hoe kun je een zo’n kerk nog een ‘tempel van God’ noemen?

Maar de Heere Jezus heeft het offer toch volbracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed gegeven, zult u zeggen… Zeker. Daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht, zegt Hebreeën 9:12 met grote nadruk. Door Zijn offer heeft Hij de zonde teniet gedaan (vers 26). Hij heeft Zijn offer voor eens en voor altijd gebracht (Hebreeën 10:10).

De offerdienst instellen in Jeruzalem, zoals die ooit bestond, heeft dus geen enkele zin. Brandoffers en offers voor de zonde zullen de Heere niet behagen (Hebreeën 10:6).
Wat is dan de betekenis van de uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de tempel en de tempeldienst, zoals Ezechiël dat doet? Sommigen stellen: dat moet je niet letterlijk zo opvatten, het wijst alles heen naar het offer van de Heere Jezus.

Mijn vraag aan hen is dan wel: Waarom dan toch zo’n gedetailleerde beschrijving? Ezechiël zag het werkelijk zo en kreeg opdracht alles wat hij zag aan het huis van Israel bekend te maken.
De tempel die Ezechiël beschrijft, is niet identiek aan de eerste twee tempels. De troon van Christus staat in deze tempel. Hij zal daar in volle heerlijkheid onder Zijn volk wonen. En de dienst in deze tempel kan de volken die op zullen trekken naar Jeruzalem, in het vrederijk (Jesaja 2, Zacharia 14), helpen om het offer van de Heere Jezus te begrijpen en wat het voor hen betekent.

Een feit is dat veel Joden uitzien naar een nieuwe tempel, inclusief de offerdienst. De voorbereidingen zijn al zover voltooid dat op korte termijn de tempel kan worden gebouwd en gestart kan worden met het brengen van de offers.

En waar zal deze tempel dan worden herbouwd? Op de Tempelberg staan nu immers moskeeën. Er is zeker plaats voor een tempel erbij, maar zoals de verhoudingen nu liggen, zullen de Arabische volken dat nooit accepteren.
Kan het zijn dat door Goddelijk ingrijpen die moskeeën toch op afzienbare termijn verdwijnen? Door een aardbeving misschien… Of zal er een leider opstaan, misschien de antichrist wel of zijn valse profeet, die met zo’n geweldig voorstel komt, dat de moslims toch een tempel bij hun moskeeën accepteren?

Ezechiël beschrijft dat hij naar een zeer hoge berg werd gebracht. Zo hoog is de Tempelberg nu niet. Jesaja 2:2 zegt dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen. De heidenvolken zullen daarheen stromen, naar de Vredevorst, de Heere Jezus, Die van daar zal regeren.
Deze woorden uit Jesaja en Ezechiël brengen mij tot de gedachte dat rond de wederkomst het oppervlak van de aarde grondig zal veranderen, waarna de berg in/bij Jeruzalem de hoogste van de bergen zal zijn, waarop de tempel zal staan. Dit kan betekenen dat de tempel van Ezechiël er pas in het Vrederijk zal zijn.

De Bijbel zegt dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst terug zal komen op de Olijfberg en dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten en zal regeren vanuit Jeruzalem. De volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16). Niet langer zal New York het centrum van de wereld zijn, maar Jeruzalem.

Jesaja 2 zegt over die tijd dat dan de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, hij zal verheven worden boven de heuvels. Alle volken zullen ernaartoe stromen.
Vele volken zullen dan zeggen:
‘Kom laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de Heere uit Jeruzalem.’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019 om 13:40

  Zoals ik het zie:
  Ezechiël 40 beschrijft Jeruzalem, de stad op de ZEER hoge berg precies zoals ook Johannes mocht zien en beschreven in Openb. 21:9 en 10.
  Ik geloof dat Openb. 21 en 22 dan ook op een verkeerde plaats staan in de Bijbel
  Zoals ik het zie behoren deze hoofdstukken nog vóór Openb. 20 te staan.
  Ik geloof dan ook dat het neerdalen van het Nieuw Jeruzalem uit de hemel direct plaats vindt bij de aanvang van het vrederijk (Openb. benoemd dit rijk als 1000 jaar)
  IK geloof dan ook niet dat het Nieuw Jeruzalem zal plaats nemen op de aarde.
  Hij staat immers op een ZEER hoge berg. Dat is de Berg Sion waar al de volkeren naar zullen/moeten… OPTREKKEN. Ze zullen ..OPGAAN.. naar Gods altaren. Opgaan is in mijn ogen: naar boven gaan. De Berg Opgaan.
  De Stad ligt immers boven OP de Berg.
  Het Nieuw Jeruzalem heeft verbinding met het aardse Jeruzalem. (de poorten)

  Dat het zal hangen in de lucht boven de aarde (op een zeer hoge Berg) en het te maken heeft met het (1000) jaar vrederijk kun je ook lezen in Ezechiël 47. De Beek die stroomt vanuit de tempel.
  Vers 11 vermeldt dat de poelen en moerassen niet gezond zullen worden.
  Dat wil dus zeggen dat er nog geen nieuwe hemel en aarde aangebroken is.
  Ook kunnen in dat rijk de mensen eten van de bladeren van het geboomte tot… genezing.
  Ook dat getuigt van het feit dat de nieuwe hemel en aarde nog niet is aangebroken.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019 om 16:16

  Afgelopen woensdag was er bij mij in de plaatselijke baptistengemeente een midweekse viering. Daarin hebben wij ook stil gestaan bij de Biddag voor gewas en arbeid en hebben wij ook gezamenlijk gebeden om voldoende regen de komende lente en zomer, en om een goede oogst. Wat dat betreft was de extreme droogte van vorig jaar een harde les, laten wij dan daarom massaal bidden om een goede oogst en voldoende regen.

  Zelf heb ik daarbij ook aangegeven dat wanneer landen zich negatief uitlaten tegenover Israël, dat dat zeker gevolgen heeft. En dat wie Israël zegent, gezegend zal worden, en dat wie Israël vervloekt, vervloekt zal worden, want Israël is Gods oogappel.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2019 om 22:04

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Mieneke, dank voor je reactie. Ik geloof zeker wel dat de hoofdstukken in Openbaring in de juiste volgorde staan. Wat niet wil zeggen dat de gebeurtenissen in Openbaring in chronologische volgorde plaatsvinden.

 4. Thomas Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 19:39

  In 1967 gaf de Heere Oud-Jerusalem aan de Joden terug, inclusief de Tempelberg. Echter, Moshe Dayan gaf de Tempelberg in beheer bij de moslim-geestelijkheid. Had Moshe Dayan toen de Dome of the Rock en de El Aksa moskee laten vernietigen, dan was het Tempelplein gereed geweest voor de derde tempel. Maar als wij mensen menen het beter en anders te willen doen dan God geeft, dan gaat het mis. Nu is de Tempelberg e e n groot probleem, met wereldwijde anti-joodse ogen wordt er naar gekeken. Toch zal de Heere de Koning zijn over de ganse aarde, vanuit Zijn hoofdstad Jerusalem.
  En wat de Tempel betreft, de brief aan de Hebreeen en het boek Openbaring staan er vol van dat er in de hemel een hemelse tempel is; de tabernakel was destijds al gemaakt: “naar het voorbeeld dat u (Mozes) op de berg getoond is”. In die Tempel is de Heere ingegaan, om zich aan de Vader te offeren als het smetteloos Lam. Wellicht eens te meer zal de aanbidding van Het Lam daar zichtbaar verbonden zijn aan Zijn offer als bedoeld in de hemelse Tempel.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 20:08

  De laatste hoofdstukken van Openbaring Zijn een prachtige afsluiting van onze hele Bijbel! Die afsluiting begint eigenlijk al met Openbaring 1. Veel van de hiervoor genoemde citaten uit Jesaja 2 staan eveneens in Micha 4. Ook in Micha 4 vind ik ook die ploegscharen en “De wet zal van Sion uitgaan.” De tempel uit Ezechiël kon wel eens het regeringscentrum worden van de de toekomende aioon (eeuw), die Jezus een keer heeft aangehaald.
  Wat de tempelberg betreft vind ik ook parallellen met Daniël, wanneer hij spreekt over de “gruwel der verwoesting op de heilige plaats”, wat we ook weer terugvinden in Mattheus 25: 15 ”
  “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!” “Gruwel der verwoesting”, die op de heilige plaats STAAT vanaf 691! Een gouden koepel die boven alles domineert wanneer we naar de tempelberg kijken. En dan Lucas 21: 24 “En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.”

 6. Floor van der Rhee zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 21:33

  Beste Dirk,

  Jesaja 2:1-5 wordt waar! Dit hoeft niet te betekenen dat de Tempelberg de hoogste berg wordt, want het hebreeuwse woord hier wil zeggen: de belangrijkste. De Tempelberg wordt de belangrijkste berg van deze aarde.

  Maar… heeft het instelling van de offerdienst in Jeruzalem geen zin omdat offers voor de zonde Hem niet behagen (Hebr. 10:6)? Dit is echter een aanhaling van Psalm 51:18-21! De offers moeten gepaard gaan met schuldbesef. Zo iemand wordt niet door God veracht. Dan heeft God welbehagen aan de offers, aan een offer dat geheel wordt verteerd, dan worden er stieren geofferd op Gods altaar (vers 21). De tempel werd dan ook niet verwoest op het moment van het offer van de Heere Jezus. Integendeel, de discipelen waren daarna heel de tijd in de tempel, lovende en dankende God (Lukas 24:53). En in Hand. 6:7 lezen we dat een groot aantal priesters tot geloof kwamen. Maar geen enkel woord dat ze staakten met offeren! Integendeel, uit Hand. 21:20 blijkt dat de Joden die tot geloof kwamen nog veel vuriger juist de Thora gingen houden, en daar hoort ook het offeren bij!

  De Heere Jezus heeft wel het volmaakte offer gebracht (overeenkomstig de Hebreëenbrief die voortdurend het werk van de Hogepriester op Yom Kippur vergelijkt met het offer van de Heere Jezus, maar niet het laatste offer.

  Wat gebeurde er wel bij het sterven van de Heere Jezus? Toen scheurde het voorhangsel van de tempel midden door, de toegang tot het heiligste der heiligen was open voor iedereen, terwijl daarvoor alleen de Hogepriester daar op Yom Kippur naar binnen moest om het offer van Yom Kippur te brengen. God schaft de tempel niet af, God schaft alle offers niet af, alleen het offer van Yom Kippur is afgeschaft. God gebruikt juist Zijn tempel, die gemaakt is overeenkomstig de realiteit in de hemel (Ex. 25:40). De offers (behalve het offer van Yom Kippur) zullen dus ook weer worden gebracht (zie Ezechiel 40-48, waar de offers worden genoemd, maar het offer van Yom Kippur afwezig is).

 7. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 22:01

  Heel moeilijk om uit te leggen. Heel veel gelezen van mensen die zeggen het te weten waar en hoe deze tempel gebouwd wordt, en steeds een andere uitleg. Laat het maar aan God over, Hij weet het en wij niet. Ik heb genoeg van al dat praten over en lezen van al die boeken over de dingen die gaan gebeuren. Een ding weet ik zeker: Eens zullen onze ogen aanschouwen, en zullen velen hun ogen open gaan hoe verkeerd zij het hadden gedacht. Maar ik weet het niet. Nico.

 8. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 23:04

  Benieuwd hoe dat daar verder gaat op de Tempelberg. Het Nieuwe Jeruzalem heeft geen tempel want God is daar de tempel (Op. 21:22). Ik las afgelopen week over het Nieuwe Jeruzalem zijnde de Bruid van het Lam (Op 21:9-10). Het fundament daarvan is van lagen kostbaar gesteente. In de regel is het fundament onder de grond, onzichtbaar. Doordat het van boven naar beneden kwam was dat fundament nu wel zichtbaar.
  Mij werd duidelijk dat dit fundament het verborgen leven met Christus in God is (Col. 3:3) namelijk daar waar niemand je ziet trouw zijn aan de stem van de Geest (die ingaat tegen het vlees, Gal. 5:16-17). Een groot deel van dit verborgen leven speelt af in ons gedachten leven. Denk eens in om daar ook trouw te zijn door alles wat niet rein en -edel en –eerlijk is te verwerpen en vervuld te worden met Gods Woord en –gedachten. Verzoeking is geen zonde en door steeds NEE te zeggen in de verzoeking blijft men rein en groeit men in Christus.
  Die stad is van zuiver goud als zuiver glas. Dus gelouterd en rein, puur en doorzichtig. In 1 Cor. 1:12 staat geschreven te bouwen met goud, zilver en edel gesteente: DAT is het bouwmateriaal van de stad. Hout, hooi en stro groeit boven de grond, bouwt snel en vergaat relatief snel maar goud, zilver en edele stenen vindt men onder de grond en deze zaken zijn en blijven van waarde. Ook hier wordt dus aangegeven dat het van levensbelang is hoe we bouwen namelijk of wij niet iets zichtbaar presteren maar of het bouwwerk stand houdt en past bij God. Of ons leven echt en waar is, ook daar waar niemand ons ziet en of wij het voor God doen en niet voor onze eigen naam en eer.
  Wat een hoge roeping om een deel te mogen zijn van Jezus’ bruid, om zo te leven dat Jezus verliefd op ons wordt. Dat wij leven voor Hem, om Hem te behagen omdat de eerste liefde tot hem brandt in ons hart!

 9. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 23:30

  Mooi Nico!
  Na het lezen van de reacties, dacht ik hetzelfde als u! Zoveel verschillende meningen, ik weet het ook niet en laat het maar aan de Heer over. Ik zie vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

 10. René Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 maart 2019 om 23:40

  Beste Dirk.

  Als u het niet erg vindt, zou ik graag even op de nieuwsbrief reageren.
  U geeft aan om op een Christelijke partij te stemmen.
  Normaal ben ik hier helemaal voor. Laatste verkiezingen altijd SGP gestemd. Mijn vrouw de ChristenUnie.
  Maar met die klimaathysterie tegenwoordig. Ook de christelijke partijen doen hier aan mee. U heeft zelf weleens geschreven over het akkoord van Parijs hierover, en wetenschappers, die niet gehoord worden op het gebied van klimaatverandering. Hopelijk komen ze tot bezinning. Vele miljoenen burgers kunnen maar net rond komen, en komen zo voor hoge kosten. Ook hier zijn vele, vele miljarden euro’s voor nodig. Bezint voor gij begint.
  Wel moeten we goed voor de aarde zorgen. Politiek en geloof is toch ook compromissen sluiten. Maar wellicht worden velen in de klimaathysterie meegezogen, en zit het duiveltje er wellicht wel achter. Toch stem ik maar weer op een Christelijke partij, maar wel met een dubbel gevoel dat we worden meegezogen, in de klimaathysterie.

  Vr gr René Postma

 11. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 11:38

  Shalom beste Dirk, beste mensen, Een van de dingen die ik vanuit de parasja van deze shabbat heb geleerd is: een offer is iets brengen naar de Almachtige om in relatie met Hem te zijn. In ons Griekse denken hebben we geleerd dat een offer iets is ‘om weer iets goed te maken’ . Maar Yeshua heeft het Offer op Golgotha gebracht opdat wij weer in relatie met de Almachtige kunnen zijn. Daarom denk ik ook dat het Nieuwe Jerusalem als een bruid gekleed op aarde zal neerdalen. Niet de gemeente want die is hier al.
  De tegenstander weet dit en zal alles proberen om dit te voorkomen. Maar hij, de tegenstander, weet dat hij reeds verslagen is. Laten we daarom uitzien naar de komst van Yeshua (Jezus). En blijf gij volharden in de leer van de apostelen.

 12. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 13:53

  Dirk, ik wil geen zogenaamde leermeester zijn, die denkt te weten hoe alles ligt, alleen wil ik je toch iets voorleggen voor stof tot nadenken. De Heere had gesproken dat er geen steen op de andere zou blijven staan maar zoals beweerd wordt dat de klaagmuur een overblijfsel van de tempel is, zou dan betekenen dat Gods woorden niet waar zouden zijn. Ook stonden de tempels in de stad van David. Dat ongeveer 1600 meter verwijderd ligt van de tempelberg. Salomo slachtte in Gods huis duizenden en duizenden dieren tot offer voor Hem, weet als er bloed vloeit dat dat een hele plakkerige constentie wordt. En zonder water is dat eigenlijk niet mogelijk. Nergens op de tempelberg is stromend water te vinden, maar wel in de stad van David. Wil je nog iets rijks zeggen, er zijn opgravingen gedaan en nog steeds waar het bewijs is dat de tempel niet op de tempelberg stond maar in de stad van David. Ik kan hier nog vele vele dingen over zeggen, maar dat is voor mij niet nodig. Ik begrijp je visie, alleen is het ook bijbels? Het allerbeste gewenst. Vriend, niet bedoeld als aanval, wel bedoeld als iets om nader te onderzoeken.

 13. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 15:57

  Beste Dirk. Ik heb alle stukken gelezen en ook de commentaren. De laatste tijd heb ik de profetieën gelezen. Het zijn blijde vooruitzichten en wanneer het gaat gebeuren is een zaak van God. Wij hebben een andere taak om onze medeburgers, geloofsgenoten erop te wijzen, dat deze aarde eenmaal zal veranderen. De toekomst in deze wereld verontrust mij, maar misschien is dit het begin van het einde. God heeft de totale regie en wij, wij hebben te bidden voor onze medegelovigen en mensen die de kerk verlaten hebben. Het gaat eenmaal gebeuren en ik hoop dat wij daar allen klaar voor zijn. Het is allemaal te groot om daar een wijs woord over te zeggen. Sta klaar, laten wij God niet teleurstellen.

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 16:57

  Jeruzalem-Tempelberg, een lastige steen die alle kerken en volken moeten heffen! Zou dit kunnen zijn omdat God gezegd heeft: Hier wil Ik wonen, te midden van Mijn volk Israel en wel, tot in eeuwigheid. Hoe gaat de Heer dit oplossen? Heel de bijbel staat hier vol van. Met als laatste samenvatting Opb. 17 en 18, het oordeel over Rome en de valse kerken, dan Opb. 19 met als kern vers 6 en vanaf vers 15 ; de vernietiging van alles wat Gods doel wil tegenstreven.

 15. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 17:46

  Helaas kan ik uit deze “hutspot” aan reacties niets maken. Sommige spreken zichzelf notabene in 1 reactie tegen.

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 maart 2019 om 23:14

  Toen Jezus die altijd door de speciale liefdesband met Zijn Vader, ons de weg opende naar Gods Vaderhart. Mogen wij nu met vrijmoedigheid de troon der genade naderen, om daar in Zijn heiligdom ons hart uit te storten. Dat kan ook soms zonder woorden, Hij kent immers van verre onze gedachten! Na het ‘Het is VOLBRACHT’ en Jezus sterven, scheurde het dikke voorhangsel immers! Wist u trouwens dat er in dat heilige, waar alleen en bij toerbeurt slecht 1 maal per jaar de aangestelde priester met een schaal bloed naar binnen ging om de ark/tabernakel daarmee te besprengen, naar en op Gods regelgeving daarover. Helaas was er in dat jaar helemaal geen ark meer aanwezig daar. Verdwenen, want God ging geheel iets nieuws scheppen Jes. 65:17 en 18. Ook Jes. 11; Jer. 3:16 de ark… zal niemand… 19:5, wat Mij niet in gedachten is gekomen Ezech. 20:32. God heeft Israel als vrouw gekozen, Hij brengt de verdrevenen van Israel ook weer terug, vers 34. Later zullen ze naar Hem luisteren, hen onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond… Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israels, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het ganse huis Israels in zijn geheel Mij in het land dienen vs. 40.
  We leven in een spannende tijd. En kunnen van alles en nog wat beleven. Laat de Gemeente als lichaam met zijn vele leden, maar goed mogen functioneren. Bij Jezus komst in heerlijkheid gaat de Olijfberg splijten zodat er een groot dal zal ontstaan. Laten we vooral WAAKZAAM en BIDDENDE zijn, en blijven, broeders en zusters. Jezus gaat alleen de wijnpers treden, daardoor wordt Zijn kleed rood gekleurd.

 17. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 18 maart 2019 om 18:24

  Ben het helemaal met Nico eens.

 18. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019 om 13:50

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen, wat niet wegneemt dat het goed is te letten op de tekenen der tijden, maar er staat ook in de bijbel: ‘op de berg des Heeren zal er in voorzien worden’.
  Vergelijk: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien (Abrahams offer van Izak).
  Ik geloof in de almacht van God, en ben er van overtuigd, dat het uiteindelijk zal komen, zoals Hij het wil. Ik las eens ergens een tegeltje en daar stond op: Zorg, doch zorg niet te veel, het gaat toch zo God het wil.
  Daar moeten wij ons maar aan vasthouden. De Heere houdt de regie!

  Groeten van mij voor allen, die proberen in navolging van de Heere Jezus te leven.

 19. Harry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 maart 2019 om 13:52

  Shalom Dirk.
  Ook ik ben het met Nico eens.
  Veel mooie theorieën maar er is er maar Één die weet wat Zijn plan inhoudt. Dat geeft rust en vertrouwen. Hashem zal Zelf Israël verlossen. Hoe en wanneer? Laat dat maar aan Hem over. Hij is getrouw.

 20. Denise zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 maart 2019 om 13:50

  Ook eens met Nico 7 en Florianne 17.
  Niet alleen is het een zeer gevoelig onderwerp, maar bestaan er nog eens zoveel verschillende visies.

  “Eens zullen wij Hem aanschouwen van aangezicht tot aangezicht” is daarom voldoende voor nu,
  op die Belofte mogen we zowel hopen als gaan staan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden