Geestelijke strijd om de Tempelberg

Wat is er toch aan de hand met de Tempelberg in Jeruzalem? De spanningen lopen op. Het aantal incidenten op en rond de Tempelberg neemt toe. Het lijkt erop dat de Palestijnen erop uit zijn het hele complex in handen te krijgen. Stond er in 1967 nog maar één moskee op de Tempelberg, inmiddels scheelt het niet veel of de vijfde wordt in gebruik genomen, op het terrein vóór de dichtgemetselde Gouden Poort. Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke strijd woedt om de Tempelberg.

In Ezechiël 20:40 komen we de Tempelberg tegen: ‘…op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israel, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israel Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.’

Het is de plaats waar Abraham bijna vierduizend jaar geleden door God heen werd gezonden om zijn zoon Izaäk te offeren. Het is ook de plaats die koning David kocht om er een altaar voor de Heere te bouwen om het oordeel van God af te wenden.
Het is de plaats waar koning Salomo drieduizend jaar geleden de Eerste Tempel bouwde, die later, in het jaar 586 voor Christus, werd verwoest door de legers uit Babel.
Het is ook de plaats waar de Tweede Tempel stond, gebouwd tussen 520 en 515 voor Christus, die werd verwoest door de legers uit Rome, in het jaar 70 na Christus.

De islam is uit op de zeggenschap over de hele Tempelberg, terwijl Jeruzalem niet eens wordt genoemd in de Koran. Moslims beschouwen biddende Joden en christenen als een aanval op hun eigen geloof. Daarom vinden zij dat er alleen moslims mogen bidden op de Tempelberg, in een poging te voorkomen wat Jesaja 56:7 zegt, waar wordt gesproken over ‘Mijn heilige berg’, de Tempelberg: ‘Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.’

De satan wil voorkomen dat Gods plannen met Jeruzalem en met de Tempelberg werkelijkheid worden. Hij kent de Bijbel, Hij kent de profetieën. Daarom is er zoveel haat tegen Israel, daarom is er haat tegen het Joodse volk, daarom woedt er een strijd om Jeruzalem en om de Tempelberg.

In het jaar 691 bouwden de moslims de Dome of the Rock op de Tempelberg, op de plaats waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden. Dit was aanvankelijk helemaal geen moskee. Twintig jaar later werd de Al Aqsa Moskee gebouwd aan de zuidzijde van de Tempelberg.
Eén van de inscripties op de Dome of the Rock (ook wel Gouden Rotskoepelmoskee genoemd) luidt: ‘God heeft geen Zoon.’

Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israel weer zeggenschap over heel Jeruzalem, inclusief de Tempelberg. Om kritiek vanuit de wereld op de verdrijving van Jordanië uit Oost-Jeruzalem voor te zijn, gaf Israel de administratieve rechten over de Tempelberg aan de islamitische Waqf. Kennelijk was het toen nog niet Gods tijd dat Israel de totale zeggenschap zou hebben over de Tempelberg, maar die tijd is wel aanstaande.

Het is bijzonder dat God de Tempelberg koos als Zijn woonplaats. Het was geen handelsroute, niet de hoogste berg in de omgeving, het was geen berg die uitblonk in schoonheid. Toch koos Hij deze berg, om daar Zijn volk te ontmoeten.
‘Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid,’ zingt de dichter in Psalm 125:1.

In het Hebreeuws wordt deze berg Har HaBayit genoemd, de berg van het huis, als een verwijzing naar de tempel, het huis van God.
Moslims noemen deze berg Haram al-Sharif, het verheven heiligdom.

In Psalm 132:13 en 14 lezen we over Jeruzalem en over de Tempelberg: ‘Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.’

In Israel groeit de verwachting dat de tijd aanstaande is dat er weer een tempel zal staan op de Tempelberg. Maar hoe kan dat met die moskeeën die er nu al staan?

Kunnen wij op grond van de Bijbel een Derde Tempel in Jeruzalem verwachten? Ik vermoed dat er door u als lezers heel verschillend over wordt gedacht. De laatste hoofdstukken van Ezechiël lijken op nog een tempel te wijzen, maar wellicht zal die pas in het Vrederijk zo zijn als daar wordt beschreven.
Het kan natuurlijk wel dat er al een tempel voor die tijd wordt gebouwd. 1 Thessalonicenzen 2:4 zegt immers dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God. Deze tempel zou door de Heere Jezus, na Zijn wederkomst kunnen worden gemaakt tot de tempel zoals Ezechiël die beschreef.

Een gedachte is ook dat de beschrijving van de tempel in Ezechiël 40-48 een gedetailleerde beschrijving is van het Nieuwe Jeruzalem, waarover Openbaring 21 spreekt, dat neer zal dalen vanuit de hemel. Dat Nieuwe Jeruzalem, dat misschien wel een beeld is van de Gemeente.
Tegelijk is het waar dat de gelovigen in het Nieuwe Testament de tempel van de levende God worden genoemd (1 Korinthe 3:16 en 1 Korinthe 6:19). Als Thessalonicenzen zegt dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel van God, zou dat ook kunnen betekenen dat dwaalleraars worden geaccepteerd binnen de gemeente van Christus. Hoewel: Hoe kun je een zo’n kerk nog een ‘tempel van God’ noemen?

Maar de Heere Jezus heeft het offer toch volbracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed gegeven, zult u zeggen… Zeker. Daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht, zegt Hebreeën 9:12 met grote nadruk. Door Zijn offer heeft Hij de zonde teniet gedaan (vers 26). Hij heeft Zijn offer voor eens en voor altijd gebracht (Hebreeën 10:10).

De offerdienst instellen in Jeruzalem, zoals die ooit bestond, heeft dus geen enkele zin. Brandoffers en offers voor de zonde zullen de Heere niet behagen (Hebreeën 10:6).
Wat is dan de betekenis van de uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de tempel en de tempeldienst, zoals Ezechiël dat doet? Sommigen stellen: dat moet je niet letterlijk zo opvatten, het wijst alles heen naar het offer van de Heere Jezus.

Mijn vraag aan hen is dan wel: Waarom dan toch zo’n gedetailleerde beschrijving? Ezechiël zag het werkelijk zo en kreeg opdracht alles wat hij zag aan het huis van Israel bekend te maken.
De tempel die Ezechiël beschrijft, is niet identiek aan de eerste twee tempels. De troon van Christus staat in deze tempel. Hij zal daar in volle heerlijkheid onder Zijn volk wonen. En de dienst in deze tempel kan de volken die op zullen trekken naar Jeruzalem, in het vrederijk (Jesaja 2, Zacharia 14), helpen om het offer van de Heere Jezus te begrijpen en wat het voor hen betekent.

Een feit is dat veel Joden uitzien naar een nieuwe tempel, inclusief de offerdienst. De voorbereidingen zijn al zover voltooid dat op korte termijn de tempel kan worden gebouwd en gestart kan worden met het brengen van de offers.

En waar zal deze tempel dan worden herbouwd? Op de Tempelberg staan nu immers moskeeën. Er is zeker plaats voor een tempel erbij, maar zoals de verhoudingen nu liggen, zullen de Arabische volken dat nooit accepteren.
Kan het zijn dat door Goddelijk ingrijpen die moskeeën toch op afzienbare termijn verdwijnen? Door een aardbeving misschien… Of zal er een leider opstaan, misschien de antichrist wel of zijn valse profeet, die met zo’n geweldig voorstel komt, dat de moslims toch een tempel bij hun moskeeën accepteren?

Ezechiël beschrijft dat hij naar een zeer hoge berg werd gebracht. Zo hoog is de Tempelberg nu niet. Jesaja 2:2 zegt dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen. De heidenvolken zullen daarheen stromen, naar de Vredevorst, de Heere Jezus, Die van daar zal regeren.
Deze woorden uit Jesaja en Ezechiël brengen mij tot de gedachte dat rond de wederkomst het oppervlak van de aarde grondig zal veranderen, waarna de berg in/bij Jeruzalem de hoogste van de bergen zal zijn, waarop de tempel zal staan. Dit kan betekenen dat de tempel van Ezechiël er pas in het Vrederijk zal zijn.

De Bijbel zegt dat de Heere Jezus bij Zijn wederkomst terug zal komen op de Olijfberg en dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten en zal regeren vanuit Jeruzalem. De volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16). Niet langer zal New York het centrum van de wereld zijn, maar Jeruzalem.

Jesaja 2 zegt over die tijd dat dan de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, hij zal verheven worden boven de heuvels. Alle volken zullen ernaartoe stromen.
Vele volken zullen dan zeggen:
‘Kom laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de Heere uit Jeruzalem.’

Dirk van Genderen