Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerk in crisis (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 april 2019, 9:49 door Dirk A A

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken, lees ik in de media. Dit woord ‘crisis’ werd zelfs in de mond genomen door professor Selderhuis, één van de hoogleraren op de theologische universiteit van deze kerken in Apeldoorn. Dan is er dus echt wel sprake van een crisis. Dit wordt ook binnen de kerken breder gevoeld, in de zondagse diensten wordt hiervoor gebeden.

In deze bijdrage gaat het niet over de vraag wat de Bijbel zegt over de vrouw in het ambt. Dat is een belangrijke vraag, de cruciale vraag, maar mij gaat het er nu om hoe met deze dreigende crisis om te gaan. Daar hebben we onze (gevouwen) handen al meer dan vol aan.

Deze crisis spitst zich met name toe op de vraag wat de Bijbel zegt over  de vrouw in het ambt. Kan, mag een vrouw ouderling of diaken zijn, of misschien wel dominee? Deze kwestie is actueel geworden omdat de Ankergemeente in Nieuwegein, een samenwerking tussen Christelijk Gereformeerd en Nederlands Gereformeerd, vrouwelijke ambtsdragers wil gaan benoemen.

Op steeds meer plaatsen ontstaan samenwerkingsgemeenten, tussen Christelijk Gereformeerde en/of Nederlands Gereformeerde en/of Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Omdat in de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt ruimte is voor de vrouw in het ambt, is het logisch dat deze vraag nu ook komt vanuit Christelijke Gereformeerde kerken die plaatselijk met één van deze kerkverbanden of beide samenwerken.

Tot nu toe is het de regel dat in samenwerkingsgemeenten altijd rekening wordt gehouden met elk deelnemend kerkverband. Concreet: de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken staat op het standpunt dat de Bijbel leert dat er in de kerken geen ruimte is voor de vrouw in het ambt. Een samenwerkingsgemeente volgt dan dit standpunt, ook als de gemeente van het andere kerkverband waarmee wordt samengewerkt, vindt dat dit wel kan. De minst vergaande kerkorde bepaalt wat wel en niet kan in zo’n samenwerkingsgemeente.

Nu is het punt bereikt dat een Christelijke Gereformeerde gemeente aangeeft het standpunt van de synode naast zich neer te willen leggen. Vorig jaar gebeurde dat bijna al in de samenwerkingsgemeente in Arnhem, maar dat is toen niet doorgezet.
Soortgelijke vragen spelen ook bij andere kwesties, zoals de vraag of homoseksuele relaties binnen de kerken kunnen worden ingezegend en of praktiserende homoseksuele leden van de gemeente kunnen dienen in het ambt en avondmaal mogen vieren.

Het lijkt er sterk op dat de verhoudingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken aan het verharden zijn, als je leest hoe over elkaar wordt gesproken en geschreven. Dat is buitengewoon verdrietig. Veel mensen hebben er ook verdriet over. Dit beschadigt mensen en, wat nog veel erger is, dit schaadt het werk van de Heere.

Ik hoor de wereld al lachen, je ziet het in de seculiere media. De voorstanders van de vrouw in het ambt en van het inzegenen van homoseksuele relaties hebben natuurlijk de sympathie van de wereld. Zij zijn modern, gaan mee met de tijd, de anderen zijn bekrompen, ouderwets, tellen niet meer mee.

Wat nu te doen? Het lijkt veel gevraagd van plaatselijke Christelijke Gereformeerde kerken om te wachten op nieuwe besluiten van de komende synode. Vrijwel zeker zal op een komende synode, in de loop van dit jaar, een commissie worden ingesteld en dan zijn we zo weer een aantal jaar verder voordat er een nieuw besluit ligt.

Ga de ander, die anders in deze kwestie staat, niet veroordelen. Probeer het denken van de ander te begrijpen, zeker, aan de hand van de Bijbel. Het gaat er niet om wat wij vinden, maar om wat de Heere zegt in Zijn Woord.
‘Vecht’ het niet uit in de media. Houd elkaar vast, als het even kan. Er zit niemand op een nieuwe kerkscheuring te wachten, afgezien van de duivel. Die doet niets liever dan dit vuurtje extra opstoken. Zo’n conflict lokt echt geen nieuwe mensen naar de kerk.

Zijn we misschien verleerd om op de knieën te gaan? Dat lijkt mij de enige weg om uit deze crisis te komen. Ga dan niet alleen als gelijkgezinden bij elkaar zitten, dat is niet zo moeilijk, maar juist ook met hen die er anders over denken. Als direct betrokkenen uit de samenwerkingsgemeenten, maar ook met degenen die oprecht geloven dat hier Bijbelse grenzen worden overschreven.
Bid dan bij een open Bijbel, luister naar het spreken van de Heere, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. En laten we nooit uit het oog verliezen dat het om de Heere Jezus gaat. Om Zijn eer, Zijn glorie, Zijn grote Naam en om het heil van zondaren. Alles wat wij denken of willen is daaraan ondergeschikt.

Als we één ding nodig hebben, is het wel verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. ‘Heere, wij hebben gezondigd. Niet degenen die in onze ogen een verkeerde weg gaan, maar wij. Bij ons is een beschaamd gezicht. Heere, houd ons vast, we redden het zelf niet. De kerk is niet van ons, maar het is een stukje van Uw wereldwijde kerk op deze aarde. Wijs ons Uw weg. Spreek tot ons, Heere, laat ons alstUblieft Uw weg zien. Alleen die willen we gaan. Houd ons vast. Amen.’

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 april 2019 om 10:29

  Erg jammer dat deze crisis binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken op die manier zo naar buiten komt. Eigenlijk is dit iets wat binnen een bepaalde kerkgenootschap afspeelt wat een ander niet eens aangaat, en het zorgt er alleen maar voor dat oprechte christenen nog meer door de wereld met de nek aangekeken worden.

 2. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 april 2019 om 19:00

  “Probeer het denken van de ander te begrijpen, zeker, aan de hand van de Bijbel.”
  Wel een wezenlijk punt, zou je zeggen. Mijn persoonlijke ervaring is dit: ik sta op het standpunt dat vrouwen geen oudsten/voorgangers mogen zijn en niet de (reguliere) gemeente mogen onderwijzen. Een vriend van mij, die in een pinkstergemeente zit, denkt daar anders over. Ik heb geprobeerd hem te overtuigen op grond van m.i. Bijbelse argumenten (ik ga ze hier niet geven, ga er vanuit dat ze bekend zijn). Ook heb ik hem gevraagd met zgn. omgekeerd bewijs te komen: geef mij dan Bijbelse argumenten waaruit zou blijken dat vrouwen WEL oudsten/voorgangers mogen zijn, en WEL de gemeente mogen onderwijzen. Helaas, helaas, ook na een tweede verzoek mijnerzijds, nog steeds geen antwoord ontvangen. Tja, dat schiet dan ook niet op.

 3. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 16:50

  Hallo Dirk, even een kleine aanvulling van mijn kant, uiteraard voor wat het waard is. Andere tijden vragen soms om andere inzichten. Ouderlingen hadden altijd een taak als het ging om de uitvoering van kerkelijke tucht. Dit speelt nauwelijks meer in kerken. We zien geen verschil meer in de leefwijze van een christen en een onkerkelijke. In ieder geval, niet op het eerste gezicht, we hebben allemaal internet, maken buitenlandse reizen. Áls er al iets gebeurt wat het daglicht niet kan verdragen, dan kan dit tegenwoordig volledig anoniem. Daarom werkt de kerkelijke tucht ook niet meer, al zouden we het willen. Wat ik (sorry voor de lange aanloop), bedoel te zeggen, is dat het werk van ouderling is teruggebracht tot pastoraal werk c.q hulpverlening. Dit kunnen vrouwen dus heel goed, veelal beter dan mannen. Mochten er zaken zijn die niet tijdens de huisbezoeken kunnen worden behandeld, dan kan dit teruggekoppeld worden naar de dominee. Ik zie dus het probleem niet (was zelf ooit ouderling). Ik ga beslist niet met alle winden mee maar denk wel dat we niet te star moeten zijn. De velden zijn wit om te oogsten maar er zijn weinig arbeiders. Misschien moeten we meer in de leer gaan bij Jezus. Hoe zou hij hier mee omgaan?

 4. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 17:00

  Ik hoor de wereld al lachen, je ziet het in de seculiere media. De voorstanders van de vrouw in het ambt en van het inzegenen van homoseksuele relaties hebben natuurlijk de sympathie van de wereld. Zij zijn modern, gaan mee met de tijd, de anderen zijn bekrompen, ouderwets, tellen niet meer mee.

  Bovenstaande geeft al duidelijk aan, dat velen met de tijdgeest mee willen.

 5. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 18:15

  Dirk. Je schrijft dat we het standpunt van de ander moeten proberen te begrijpen zeker aan de hand van de Bijbel. Als je aan de hand van de Bijbel dit moet doen hoef ik niet eens een poging te wagen om die ander te begrijpen. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Géén vrouwen in het ambt in de kerk. Ben het dus helemaal eens met Joop. Ook géén huwelijksinzegeningen tussen homostellen en zeker géén homo’s aan het avondmaal. Homofilie is een gruwel in Gods ogen. God heeft dan ook de schandknapen in het Oude Testament verwijderd uit Israël. Let wel, dit geldt alléén voor praktiserende homo’s. Homo’s die celibaat leven en strijden tegen hun gevoelens zijn van harte welkom in de Kerk en moeten we er voor hen zijn en hen in alles bijstaan. Ikzelf ben lid van de Chr. Geref. Kerk te ‘-sGravenzande. Ik vind dan ook persoonlijk dat je géén samenwerkingsverband moet aangaan met de Ned. Geref. Kerk. Dit zal dan ook nooit gebeuren in onze kerk. Er zijn teveel verschillen tussen deze 2 kerken.

 6. Josef zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 19:26

  Dirk,
  Het schrijven van Florianne Vogels-Voskamp ligt mij na aan het hart, zo heeft de Here het bedoeld.
  Laten wij bidden i.p.v. het aan mensen over te geven die alleen nog waterige (smerige) wijn schenken.

 7. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 19:32

  Misschien ben ik niet duidelijk geweest. Ik heb alleen geschreven over de vrouw in het ambt. Niet over homoseksualiteit binnen de kerk. Dit zijn 2 heel verschillende zaken en totaal niet met elkaar te vergelijken. Zeker bijbels niet. Het is de Here God een gruwel. Dat lees ik niet over vrouwen in het ambt. Ik denk dat we vrouwen tekort doen als we hen in één naam noemen met de zonde van homoseksualiteit.
  Jammer. Vrouwen zijn al decennia lang de zondebok in de kerk. Ze werden vaak beschouwd, als zouden ze aanzetten tot zonden. Daarom hebben veel vrouwen teleurgesteld de kerk verlaten. Gelukkig is dit aan het veranderen.

 8. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 19:58

  Ik denk dat Florianne de kern goed raakt. Ook mijn gemeente houdt zich verre van samenwerking met (te veel) andersdenkende gemeenten. Mengen veroorzaakt surrogaat.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 20:29

  Ik zie geen enkel verband tussen homoseksualiteit en vrouwen in het ambt. Voor het ambt zal ik altijd kiezen voor iemand met een roeping, of het nu een man of een vrouw is. Als de Heer iemand roept kan dat net zo goed een vrouw als een man zijn. Voor de Heer is een vrouw even belangrijk, want in de opstanding is er geen verschil meer tussen man en vrouw!! Waarom zullen dan WIJ dan een verschil maken? Bovendien zijn in deze wereld veel belangrijkere zaken aan de orde! Ik denk dat wat de Bijbel over de vrouw zegt, meer gezien moet worden in de context van de tijd, waarin dat geschreven werd. Voor wat betreft de homoseksualiteit hebben we het over een geestelijke zaak!!Er is geen enkel verschil in de genen van een homoseksueel en mensen die die neiging niet hebben. Ook al willen homoseksuelen het anders willen doen geloven. Dat alle 12 discipelen mannen waren heeft ook alles te maken met de tijd waarin het speelde, maar zelfs in onze tijd kan binnen een gemengd gezelschap de seksualiteit een gevaarlijke rol spelen. We mogen bovendien niet vergeten, dat “zelfbeheersing” een vrucht is van de Heilige Geest (genoemd in Galaten 5).

 10. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 20:41

  Beste Dirk,

  Natuurlijk wijs je een uitnemende weg met je pleidooi om samen op de knieën te gaan. De voorstanders van de vrouw in het ambt binnen de CGK beroepen zich echter weliswaar op de Schrift, maar via een andere hermeneutische benadering van de relevante teksten dan binnen de CGK van oudsher is voorgestaan. Dit wordt door hen nota bene ook nog beaamd! Kort gezegd leggen ze de Schrift uit als gebonden aan de cultuur van de tijd waarin het Woord werd geschreven. Als Paulus in deze tijd had geleefd zou hij het anders gezegd hebben, beargumenteren zij. Zo kun je de hele Bijbel naar je hand zetten, terwijl je absoluut het beginsel loslaat: “Alzo spreekt de HEERE”. Onfeilbaar! Is dit niet diep droevig en bovenal Godonterend? Waar dienen we voor te strijden? Voor een eenheid die geen eenheid is; een kunstmatige eenheid om elkaar koste wat het kost vast te houden? Onmogelijk! Alleen Gods Waarheid zal bestaan. Dat is, ondanks alle ellende, zeker een crisis waard. Het gaat in de Kerk tenslotte niet om ons kerkje maar om de eer van Zijn Naam!

 11. Anske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 21:18

  Florianne heeft grotendeels gelijk! Ik ben een man en weet dat vrouwen dichter bij God staan en met Hem samen werken. God en vrouwen zijn beiden scheppers van leven. Zij hebben dus een zeer belangrijke en verantwoordelijke taak als vrouw en/of moeder! De getrouwde vrouw deelt met haar [kerkelijk actieve] man in het priesterschap! Een echtpaar, [man&vrouw] is samen één volgens de Bijbel. Ik begrijp niet helemaal waarom sommige vrouwen zonodig ouderling, diaken of zelfs een dominee willen zijn… dat is een dom-idee en zijn de filosofieën van koppige trotse kortzichtige vrouwen, die het evangelie NIET begrijpen! Onze aardse moeder Eva had géén priesterschap en waarom wil een handje vol vrouwen nu opeens dominee zijn? Als die “rebelse” vrouwen zo graag dominee willen zijn, dan moeten ze maar een eigen “kerkje” beginnen, nietwaar? Veel succes daarmee! of het alternatief is een crisis met chaos en daar hoopt Satan natuurlijk wel op! Hij “koopt” alles en iedereen om zijn chaos in deze wereld te bewerkstelligen. Satan is wanhopig, omdat hij weet dat de wederkomt van Christus hééél dichtbij is. Het is één minuut voor twaalf en laat die vrouwen maar hun vrije wil en keuze maar ergens anders beoefenen, maar niet in de kerk van Jezus Christus. Volgens 2 Korinthe 12:2 zijn er drie hemelen plus de buitenste duisternis (hel) en dan probeer ik toch liever om bij hemelse Vader in die hoogste hemel te mogen komen… Tot weerziens woord?

 12. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2019 om 22:34

  Ook in de tijd van Paulus had je al onenigheid in de gemeente. Zal altijd zo blijven. Maar we kunnen in Handelingen heel goed lezen, waar apostel Paulus het over heeft. De tijd van Paulus is hetzelfde, als onze tijd. Daar doet de tijdgeest niks aan af. God verandert niet. Uitgangspunt is de eerste gemeente. De tegenwoordige tijdgeest geeft juist aan, de verwarring onder Christenen. Het heeft er ook niks mee te maken, dat wij tolerant moeten zijn. Wel moeten we begrip hebben, voor de huidige samenleving. Uitleggen waarom we vasthouden aan de leer, zoals het beschreven staat in de Schrift. Het gaat er niet om, of het vrouwonvriendelijk lijkt te zijn, ten aanzien van deze huidige tijd. De Here heeft het zo bepaald. De Here zijn waarheid, wordt ontheiligd. De heilige geest verliest zijn kracht. Ook in mijn eigen leven zou ik graag vele dingen naar mijn hand, en soms is het ook voor mij zwaar om dit te begrijpen. Maar als je gelooft, weet je dat alles in Gods handen is, en niet aan ons de mens. Ook ten opzichte van praktiserende homoseksualiteit. Al lijkt mij de onzichtbare zondes die de mens meedraagt, net zo groot of groter. Want alles zondes zijn voor de Here een gruwel. Wees dus mild naar een ander toe. Wees dankbaar als u, uw zondes kunt overgeven en kunt belijden.
  Houd vast aan Paulus en Petrus zoals zij de eerste gemeenten zijn begonnen.
  Houd maaltijd met een ieder die u uitnodigt, zoals Petrus.
  Maar laat de zonde niet in uw gezin en geloofsleven, in komen te staan.
  Wees niet wereldvreemd, maar hou het duiveltje in de gaten.
  Bouw niet je eigen gouden kalf.

  vr gr René Postma.

 13. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 0:30

  Velen zullen misleid worden staat geschreven. De seconden tellen af tot het tijdstip dat de deur der genade wordt gesloten.

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 0:35

  Beste Dirk,

  Ik schrijf geregeld iedere dag op facebook omdat er veel mensen zijn die door de gemeentes en kerken niet geaccepteerd worden, om bijzaken die niets met de Bijbel te maken hebben, en die mensen gun ik liever mijn tijd en mijn kracht. Net heb ik op facebook gezet dat als er mensen zijn die niet naar de gezonde leer willen luisteren en het Woord, de Geest of de Gemeente wijzen mij hierop, dan hoef ik niet na te denken en ze reeds verwijderd. Verder mensen met kritiek op deze beslissing, daar denk ik een nachtje over of zij gelijk hebben. Maar als zij ongelijk hebben, zijn ze de volgende dag ook meteen verwijderd. In mijn vriendenkring doe ik dat ook.
  Ik ga ze niet meer proberen te “bekeren” want zij zijn reeds “bekeerd” tot hun eigen leer. Want ik laat mij niet verachten en God laat niet met Zich spotten. De mensen die ik liever zie zijn mensen die mij erkennen niet op grond van mijn intelligentie of bekwaamheden maar omdat zij weten dat God mij dit gezag heeft toegekend. God brengt ze en ik doe geen enkele moeite ze vast te houden. Mijn bijdrage is voor 100% zuiver te zijn in de leer. En als ik gefaald heb, dan belijd ik dat aan God en aan de mensen en ik maak dat openbaar dat ik gefaald heb en hoe ik dat anders wil gaan doen. De mensen zijn tegenwoordig mensen van gevoel en het ogenblik en verachten het gezag van de Bijbel en ik vind het zinloos ervoor te bidden, want uit ervaring weet ik dat het geen snars helpt. Zo heb ik op mijn lijst een kleine 100 mensen geblokkeerd die ik niet meer wil zien of ontmoeten op facebook of in het echt. En dan weten de mensen al hoe ik denk over “vrouwen in het ambt”, “homo’s in de kerk”, en alle andere vraagstukken. Zie je dat dit geen kwestie is van niet weten maar van gewoon niet willen?

  San Tjoa

 15. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 0:37

  1 Timotheus 3:2 e.v. HSV

  2 Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw,……….

  en Openbaringen 3:10
  10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

 16. Nel zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 7:28

  Ik heb het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen gelezen. Ik denk dat de woorden, lessen en boodschap veel mensen tot steun kan zijn. Ik heb er veel van geleerd! Moest er in het kader van dit onderwerp aan denken….

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 9:01

  Beste Dirk, een stuk om over na te denken. En ook de antwoorden gaan verschillende kanten op. In 2000 heb ik voor de t.v. gezegd, dat God niet of nauwelijks genoemd wordt in de kerken. En ook dat Israel opzij geschoven wordt. Dit zijn de twee pijlers van ons geloof. De wortels van ons geloof. Laten wij er zijn voor elkaar. Ga in gesprek met elkaar. Kijk wat de mogelijkheden zijn en leer de mensen de Bijbel lezen. In mijn tijd als ouderling (pastoraal) constateerde ik, dat de Bijbel nauwelijks gelezen wordt. Ik heb geen probleem met mensen van een ander geloof en homo’s en lesbiennes, we moeten met hen in gesprek gaan. Vrouwen in het ambt heb ik geen problemen mee, wanneer zij zich inzetten voor de boodschap van de Heer. Het gaat om het evangelie en voor de redding van mensen. Probeer open te staan en samen op weg te gaan, op reis naar het Huis van de Grote Koning. En in onze gebeden Hem de eer geven, maar ook vragen om de Geest, om ons te helpen op weg te gaan.

 18. Ries zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 13:17

  Wat mij op valt is het volgende:
  Naarmate “een kerkgenootschap, een gemeente; de kerk” meer gestructureerd en georganiseerd is, komen er problemen zoals bovenstaande. Is dit een “ welvaartsziekte “ van de kerk?
  In de nieuwsbrief van Dirk lezen we over geheel andere benaderingen, van mensen in landen als Thailand, Vietnam en andere landen. En met grote zegen. Kerkplanting door een garagehouder!
  Ook de “tentgebeden“ dragen vruchten voor het Evangelie.
  Zien we hier de beloofde “spade regens” in het verre oosten?
  En dooft het licht op de kandelaar in West-Europa uit door synodale en dogmatische “regeltjes”?
  Heeft onze “kerkstruktuur“ hiermee te maken….. En dat niet alleen in de Chr. Ger. Kerken maar in heel Nederland…… (West-Europa).
  Hoe lezen wij onze Bijbel? Wat doen we met Gods eigen woord?
  Zijn onze “geschriften“ belangrijker geworden, dan Gods eigen Woord?
  Ik wens de CGK veel wijsheid en Gods zegen toe in deze moeilijke omstandigheden.

 19. Jacob de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 13:29

  Hier biddend en vastend mee omgaan, wat zegt de Bijbel ons onder leiding van de Heilige Geest?
  Alleen het Woord van de Eigenaar van hemel en aarde geeft ons een eerlijk antwoord.
  Volgens mij zijn er in de Bijbel ook vrouwen die een bediening hadden in het Koninkrijk van God, noem bijvoorbeeld profetes Anna in Lukas 2:36.
  In Albanië (zendingsgebied) ken ik zo’n vrouwelijke voorganger.
  De motivatie is daar: “Beter een vouw die vervuld van de Geest deze taak kan doen dan een man die er minder voor geschikt is” en daar valt ook wat voor te zeggen.
  Als de motivatie om een vrouw in het Ambt te benoemen “met je tijd meegaan” is, laat dan maar zitten zou ik zeggen.

 20. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 16:58

  Beste Dirk, ik wil je heel hartelijk danken voor het nieuws dat je brengt over Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam!! Wat een feest

 21. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 17:54

  EERst de cruciale kern
  .
  .
  .

  Als Anna zegt dat Fleurtje
  voor
  groot deel gelijk heeft, dan
  merkt iedereen dat dat gelijk
  daardoor al groeien kan.

  Dan groeit gespreksstof ook. Dat kan.
  We zijn niet bij elkaar,
  en toch! We leren, prijzend of
  juist niet. Broodnodig. Maar

  een mens blijft altijd toch ook mens.
  Een mening, hoofd voor hoofd,
  is een opmerkelijk ding, omdat
  haar kiemkern zomaar klooft.

  Ik voel me daar verdrietig bij.
  Laat leiders ‘t hunne doen.
  Of schrijf hen, spreek hen, wijs hen: “Zie
  de bomen zijn weer groen!

  Wilt u ons leren hoe dat moet:
  zó bidden dat de HEER
  ZIJN Eigen Hart herkent?”
  Want dan
  komt er vast Ommekeer! *

  * Matth. 17:20
  https:\/\/gebedstrijd.blogspot.com/2007/08/de-opwekking-van-nijkerk-1749.html

 22. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 21:30

  Kerk strijd-scheuring. In mijn kinderjaren was er een heftige kerkscheuring; en waar ging het over! Terwijl de treinen reden met Gods uitverkoren volk, lagen de kerkleiders met elkaar in de clinch over Wie zich voortaan Gods verbondsvolk mocht noemen, ja, zich Gods uitverkorenen mocht noemen.

 23. Gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2019 om 23:11

  Voor onze Heer en Heiland zijn man en vrouw gelijk. Heerlijk toch. Kun je o.a. lezen in Galaten. Laten wij ons, die van Hem zijn, toch aan onze opdracht houden om het Evangelie te verkondigen aan allen die op ons pad komen. Het kan nog lieve mensen.`Doe het!!

  Shalom, Gieni.

 24. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 8:16

  De kerk van en door alle eeuwen heen moest de PRIJS BETALEN voor het discipelschap. Jezus dienen en volgen is vrijwillig voor 100%. In andere landen wordt men om het geloof in Jezus vervolgd en soms ook (afschuwelijk) gedood. En dat in een zogenaamde beschaafde wereld???!.

 25. J.zandvliet zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 11:44

  Lieve mensen allemaal, hoe meer “bijbelse” waarheden worden aangehaald, hoe meer mensen met elkaar in discussie gaan over wat “bijbels” is of niet, God heeft nog nooit een christelijk gereformeerde naam gegeven aan Zijn gemeente, of een christelijk gereformeerd vrijgemaakt o.i.d.
  Het evangelie gaat over de leer van de apostelen. Er zijn vrouwen buiten de kerkmuren die heel goed het woord kunnen delen, vaak ook zeer profetisch zijn en gedreven door de Heilige Geest het woord brengen. Waar maken jullie je dan toch druk over? God is soeverein, ik heb gezien en ervaren (buiten de kerkmuren om) dat een praktiserende homofiele man tot bekering kwam in de gemeente waar ik kwam en zijn relatie stopte na een bezoek aan deze gemeente. Een jaar later is hij gelukkig getrouwd en heeft een gezin met kinderen. God is nog onveranderlijk dezelfde en doet nog steeds wonderen en tekenen.
  Wie van u is er vrij van de wet? En waarom werd deze gegeven? Waarom een synode als God zelf de kans krijgt binnen de kerkmuren zich te laten zien? Lees het woord dan eens goed en laat je inspireren door de Heilige Geest. Nodig dan de Heilige Geest uit om inwoning te maken in jou en zie hoe je leven verandert. Ik heb alleen de drie-enige God nodig die mij richting geeft en dit soort discussie voor mij aan het kruis heeft genageld. Waar is de wijsheid? Als men theologisch zo goed op de hoogte is, waar blijven de wonderen en tekenen in de kerken die de naam Christelijk dragen?

 26. Esther zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 14:56

  Hallo broeder Dirk… over dit onderwerp, zijn de meningen in verdeeld.
  We weten bijna allemaal dat Paulus daar aandacht aan schenkt, vrouwen met een ambt.

  Er zijn gemeentes, waar door de zware vervolgingen alleen maar vrouwen bijéén komen. De mannen zijn opgepakt of vermoord.
  Dan telt dit helemaal niet.
  Ook moeilijk als er geen goede voorganger/dominee/oudste of hoe men het ook maar benoemd, in een kerk/gemeente is.

  En vooral proberen om elkaar in waarde te laten, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende gemeenten/kerken. Dan wordt het verwarrend… overal leert men wel iets anders.

  Ik ben blij met de reactie van Gieni, het staat in Galaten 3 : 28-29. Dat ieder in Christus er geen onderscheid meer is.
  Ook mooi over het evangeliseren. Het is nog niet te laat.
  Ook bij ons gaat men beseffen, hoe belangrijk het is om mensen te wijzen naar Christus Jezus.

  En al dat andere, bijvoorbeeld vrouwen met een abt, misschien een mooie gebedsonderwerp. Vaak is het het zoveelste onderwerp waar verdeeldheid uit voortkomt. We mogen ook dankbaar zijn, dat de Heere zoveel verder kijkt als wij.

  Wij hebben de Heere op alle gebieden van ons leven zo nodig. Zowel in ons privé, als ook gezamenlijk in de kerk/gemeente.

  Vaders zegen om je heen Dirk… en ook voor jullie allen. Vriendelijk groet, Esther

 27. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 15:22

  Wat ben ik geschrokken van bovenstaande reacties. Ik denk dat met deze toon er inderdaad een crisis is in de Chr. Ger. Kerken dat we kunnen wachten op de scheuring. Liefdeloos: “Als je het niet met mij eens bent gooi ik je van facebook.” Ik dacht dat God man en vrouw geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis en dan gaat het niet over lichamelijke kenmerken maar over innerlijke. En God zag dat het goed was. Waarom mag een vrouw dan geen dominee, ouderling of diaken worden? Als ik als vrouw een probleem heb, ga ik veel liever naar een vrouwelijke ambtsdrager, een vrouw denkt veel gevoeliger dan een man.

 28. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2019 om 21:31

  Shalom broeder Dirk, ik kan begrijpen dat deze crisis je verontrust. En zou aan iedereen willen vragen: lieve mensen, hebben we in de gaten dat de komst van de Heere Jezus zeer nabij is? Verdrukking van joden en christenen in Nederland zal komen. Wat in de politiek gebeurt, de aanslag in Utrecht, is nog maar een begin. En..als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op de aarde? Bij ons? Zijn we bereid te lijden voor Hem? Roemen we echt in het kruis van Christus? Of.. als Hij komt vindt Hij ons dan bezig met: Ik heb de waarheid, ik heb gelijk, dit is niet Bijbels, dat is fout, enz. Ik ben het met je eens Dirk, ons past verootmoediging! Als alle betrokkenen bij deze crisis eens samen op de knieen gingen. Wij allemaal hebben een heilige levenswandel nodig, volg het Lam! Blijf dicht bij Hem, en houd je verre van discussies, twist, tweedracht, elkaar (ver)oordelen via de media,of hoe dan ook. Niet op de vuist, maar op de knieen, want Jezus komt spoedig! Anja.

 29. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2019 om 12:15

  Bedankt Dirk.

  Bedankt Dirk. Het doet mij verdriet. Al ben ik niet opgevoed met geen vrouwen in het ambt. Is dit echt niet goed. Het gaat niet om de mens of de vrouw, maar om God om de Here Jezus. Als de Here Jezus zichzelf belangrijker vond dan ons, waren wij nooit verlost. Als wij de Heilige Geest in ons hebben en de Here Jezus in ons woont zou dit niet gebeuren. Heb God lief boven alles en leg bij het Kruis je hoogmoed. Het is namelijk geen enkele oneindigheid waard. Er is zoveel prediking nodig bij de buren, bij de achterstand wijken, bij je eigen kinderen, man enz. Er is zoveel liefde in deze wereld nodig, vertel het rond. Er is zoveel liefde in deze wereld nodig, daar hoef je geen ambt aan te plakken. De Here Jezus is de Hogepriester en hem is alle macht in de hemel en op de aarde gegeven. Als de Here Jezus je Hoofd is zal er heel veel liefde door je heen schijnen en dat heeft de wereld nodig. Wordt een leger van vrouwen van gebed en van het brengen van het evangelie en van liefde en genade voor deze wereld, dat zou prachtig zijn. Liefs Dineke.

 30. RB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2019 om 13:37

  Een ieder die gelooft in de Here Jezus als zijn of haar verlosser mag het evangelie verkondigen. Of het nu vanaf de kansel wordt gepredikt of op straat o.i.d. maakt niets uit.
  Lees eens het gesprek dat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:1-42), met name vers 29 en 39. Hier is sprake van een stukje evangelie uitgesproken door een vrouw die terug ging naar de stad om te vertellen dat….. Door haar optreden geloofden velen in Hem.

 31. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2019 om 15:26

  Lieve mensen,

  Wat denken jullie dan van alle vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.
  Vrouwen als Mirjan, Debora, Chulda, Noadja in het Oude Testament
  Vrouwen als Junia(s), Febe, Tryfena, Tryfosa, Persis en Priscilla. Rom. 16.
  En de vrouwen die de Here Jezus hebben gevolgd en als eersten de opstanding van Jezus aan de discipelen hebben verkondigd, Nieuwe Testament.

  Wij allen zijn geroepen om in de gemeente van de Heer dienstbaar te zijn aan elkaar. Tot verheerlijking van onze Heer Jezus Christus.

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2019 om 17:42

  Beste Dirk,

  Een reactie op twee reacties:

  Esther (26): Waar een vrouw als een soort richteres analoog Deborah uit het boek Richteren functioneert, zie ik nog wel zitten. Omdat de Bijbel die mogelijkheid (weliswaar uit het OT) geeft.
  Leni (27): Wil je niet misleid worden, moet zover gaan dat je boven je eigen gevoelens staat. Niet dat ik het leuk vind, maar het gaat niet om mij maar om anderen als ik dit doe. Verder kan ik het hier niet allemaal gaan uitleggen.

  Groeten, San

 33. Denise zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2019 om 0:01

  Anja 28, Dineke 28, RB 30, Maggi 31,

  Eens met jullie allemaal wat betreft verspreiden van het evangelie. Laten wij ons maar vullen met het Woord van de Heer tot we boordevol zijn en overlopen en iedereen op onze weg vertellen over Jezus wat Hij voor ons heeft gedaan, en ook voor hun als men Zijn Zoenoffer wil aanvaarden.

 34. Nadine zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2019 om 11:37

  Hallo Dirk,
  Ik ben een Vlaamse christen en als ik zie wat er in Nederland gebakkeleid wordt dan schud ik mijn hoofd eens. In Vlaanderen is de toestand van de kerken ook dramatisch. We hebben bijna geen mannelijke werkers meer en diegenen die er nog zijn, zijn ouder aan het worden maar jonge vervanging is er niet en daarom hebben wij hier, noodgedwongen, vrouwen die het heft in handen nemen. Dat maakt me blij. Het gaat inderdaad om het verkondigen van onze Heer Jezus Christus. Ik wil U dan ook vragen om eens een oproep te doen om ook voor Vlaanderen en eigenlijk heel België te bidden want hier zijn er bitter weinig christenen. De Roomse kerk heeft het hier nog steeds voor het zeggen en daardoor wordt het evangelie ook niet op de juiste manier verkondigd. Mensen weten niet meer dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gegaan en dat hij op Pasen is opgestaan. Bid aub voor ons, Belgen. Het is hier echt duister en toch snakken de mensen naar het Licht. Het is dan ook niet van belang of het Evangelie door een vrouw of man wordt uitgelegd als het maar verkondigd wordt.

 35. aka zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2019 om 12:18

  Er is veel gezegd, er zit ook veel in wat waar is, maar wij leven hier in Nederland en we hebben te maken met gevestigde kerken, maar in deze 21e eeuw, zien wij hoe langer hoe meer de tegenstander van de Heere aan het werk, laten wij toch oppassen, dat wij hem niet te veel ruimte geven, want voor we het weten, beheerst hij ons hele leven. Laten wij toch te allen tijde vasthouden dat de Bijbel het woord van God zelf is, en niet een menselijk verhaal of een verzinsel (sprookje). Er staan zeer zeker voorbeelden in van bijzondere omstandigheden, maar die zijn TOEN EN DAAR door de Heere gebruikt en gezegend. Als wij ons door de Heere laten leiden, zijn we op de goede weg!

 36. Esther zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2019 om 16:11

  Hallo Nadine (34), ja, de oproep die je doet doe ik zeker mee.
  Vanavond is weer gebedsavond bij ons, en daar breng ik het ook naar voren.
  En ik geloof zeker dat velen die dit lezen ook voor jullie land bidden, zo belangrijk.

  Voor elkaar, wereldwijd, zo enorm belangrijk, om voor elkaar te bidden.

  Sterkte Nadine, en dat is voor jullie allen… maar het belangrijkste is onze hulp en kracht van onze hemelse Vader en Jezus onze Heere. Want daar kunnen we niet zonder.
  Hartelijke groet, Esther.

 37. Coby Wijnsma zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2019 om 18:59

  In Genesis 2 is sprake van de man die als eerste de grote roeping van God krijgt en van de vrouw die hem als hulp terzijde wordt gesteld. Samen zijn ze gelijk als beeld van God, maar daarbinnen heeft ieder een eigen plaats en roeping.

 38. Paul zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 13:50

  Waarom kom ik niemand tegen, die het Woord citeert? 1 Timotheus 2:11

  Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe,
  dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man; zij moet zich rustig houden.
  Dat is toch duidelijke taal? Het Woord gaat niet mee met de tijd, maar ook de tijd is
  onderworpen aan het Woord.

 39. Remco zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 april 2019 om 15:19

  @Paul#40 Hartelijk dank voor de verzen in 1 Timotheus 2:7-15

  Deze verzen laten ook “zien” dat hemelse Vader onze hemelse Moeder beschermd tegen de ongelovigen en de kwade invloeden van deze aardse wereld. Vader wordt heel vaak vervloekt door de “goddeloze” mensenkinderen over de gehele aardse wereld! Geen wonder, dat Vader onze Moeder beschermd tegen deze goddeloze mensenkinderen! Zijn daarboven enkel vaders, broeder Dirk?

  Nee, dat schokt de rede zwaar, want de eeuwige waarheid zegt mij, dat ik heb ook een Moeder daar.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden