Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De dag van het Kruis (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 april 2019, 22:03 door Dirk A A

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

De vroege christenen vierden twee keer Pasen: het Pasen van de kruisiging en het Pasen van de opstanding. Dat is wel een mooie gedachte. Op Goede Vrijdag herdenken we immers de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus, waarover 1 Korinthe 5:7 zegt: ‘Ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus’.

Ik pleit voor een opwaardering van de Goede Vrijdag. Juist omdat het kruis zo belangrijk is. Om dat nog meer centraal te stellen, zeker in een tijd dat de boodschap van het kruis onder druk staat.
Een Evangelie zonder kruis is geen Evangelie. Een zendeling zei een keer tegen mij: ‘Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Ik keer nooit meer terug…’ Want hij wist: ik ben gered door het offer dat de Heere Jezus bracht aan het kruis. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, zegt Jesaja 53.

In de Bijbel is het kruis ten nauwste verbonden met het bloed. De Heere Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed aan het kruis. In Kolossenzen 1:20 staat heel kernachtig dat Hij, door Zijn bloed aan het kruis te geven, vrede en verzoening brengt.
Wat wordt Gods liefde zichtbaar in het kruis! Als je twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn. Hij deed het om jouw, uw, mijn hart te winnen.

Denk eens aan de spijkers die met een hamer door Zijn handen werden geslagen. Zijn bloed druppelde toen naar beneden, vanaf het kruis. Hij was opgegroeid als timmerman, Die zeker gewerkt zal hebben met hamers en spijkers. Met spijkers werden onze zonden aan het kruis geslagen.

Het lijden in Gethsemane ging vooraf aan de kruisiging op Golgotha. ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen’ (Lukas 22:44), van dodelijke angst over wat komen ging. In dat ene, ontzagwekkende ogenblik kwam het oordeel, de straf, de vloek over al onze zonden samen in de beker die Hij moest drinken. Die Hij ook vrijwillig zou drinken.
De zonde van de verloochening van Petrus. De zonde van de moord van Mozes. De zonde van het overspel van David.

Maar ook: uw zonden, mijn zonden, jouw zonden…. vul maar in… Verkeerde woorden, onreine gedachten, zondige begeerten, slechte daden. Seksuele zonden, afgoderij, hebzucht, gierigheid, roddel, jaloezie, overspel…

Alles kwam in die beker terecht, die de Here Jezus moest drinken. Het is opvallend dat Hij niet vroeg of het kruis mocht worden weggenomen, maar juist die beker. Die was zo zwaar om te drinken…

Paulus benadrukt in 1 Korinthe 2:2 de cruciale betekenis van de gekruisigde Christus: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ Laat deze boodschap met kracht verkondigd worden. Door geloof in Hem schenkt de Heere Jezus ons verzoening door Zijn bloed.

Het bloed van de Heere Jezus is kostbaarder dan al het zilver en goud van deze wereld. ‘…in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:18 en 19).
1 Johannes 1:7 zegt: ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Laat voorgangers en predikanten de mensen bij het kruis van de Heere Jezus brengen. Als we zo tot Hem komen, zal Hij het zeggen: ‘Kijk wat Ik voor jou heb gedaan.’
Speciaal voor jou vergoot Hij Zijn bloed. Speciaal voor jou werd Hij doorstoken met een speer. Speciaal voor jou werden er spijkers door Zijn handen geslagen. Speciaal voor jou boog Hij Zijn hoofd, sprak Hij: ‘Het is volbracht’ en blies Hij Zijn laatste adem uit, gaf Zijn geest.

Hij ziet uit naar het moment dat we tot Hem komen. Dan mogen we vergeving en bevrijding van Hem ontvangen. En na de dood en de kruisiging volgt de opstanding, nieuw leven. Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan!

Goede Vrijdag is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Dit werd heel mooi zichtbaar in het leven van Edith Burns, die op een gegeven moment zelfs Edith Easter (Edith Pasen) werd genoemd. Zij bracht het geloof op een prachtige manier in praktijk!

Ze was ernstig ziek, lag in het ziekenhuis en ze had een grote Bijbel bij zich. Ze kon niet zwijgen over Goede Vrijdag en Pasen. Wanneer ze iemand ontmoette, zei ze altijd: ‘Hallo, ik ben Edith Burns, gelooft u ook in Pasen?’ En vaak werd deze vraag de aanleiding voor diepere gesprekken, waardoor mensen interesse kregen in het christelijke geloof en tot geloof in de Heere Jezus kwamen.

Dr. Philips, de arts van Edith, had niet veel zin in zulke gesprekken. Toch greep Edith weer eens haar kans. ‘Dr. Philips, u kijkt zo somber. Leest u de Bijbel? Bidt u?’
De dokter ging niet op haar vragen in en vertelde haar dat ze kanker had en dat ze zou gaan sterven. Ze reageerde: ‘Waarom kijkt u mij zo somber aan? Denkt u dat God fouten maakt? U hebt me zojuist verteld dat ik naar mijn geliefde Heere Jezus ga, naar mijn man en vrienden. Dan mag ik altijd Pasen vieren.’ Wat een getuigenis!

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Klaas zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2019 om 3:43

  Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Gezegend Pasen u allen.

 2. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2019 om 14:22

  Verschrikkelijk om alle zonden van groot tot klein, van heel de mensheid te moeten dragen,
  geheel onschuldig, om ons te redden van de eeuwige afscheiding van God; dat is pas Liefde.

 3. kingston zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 7:51

  Indrukwekkend betoog. Dank u!

 4. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 17:39

  Goede Vrijdag is voor mij altijd heel dubbel. Enerzijds stemt het mij altijd heel verdrietig om de lijdensweg die de Here Jezus gaan moest en waar Hij zelf vrijwillig voor koos. Anderzijds maakt het mij blij dat de Here Dit voor mij, voor ons overgehad heeft. Dat Hij dit offer heeft willen brengen om mij, om ons te kunnen redden van de eeuwige dood.

 5. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 19:13

  De Bijbel drukker Victor Smadja uit Jeruzalem werd eens uitgenodigd in Zwitserland om te spreken. De oudsten hadden het Kruis uit de kerkzaal gehaald en een vlag van Israël een menorah en een shofar neergehangen. Toen Victor voor zijn spreken met die broeders in die bijzaal bad zag hij het Kruis. Hij vroeg: Staat dat kruis daar altijd? Nee,zeiden die broeders maar wij weten dat het symbool van het Kruis gevoelig is voor de Joden. Victor zei. Dat kruis moet terug! Ik weet niets anders dan Yeshua en die gekruisigd. Laten we altijd roemen in het Kruis. Shalom Johan Schep.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 20:11

  Doordat de Vader Hem verliet en daarmee zijn bescherming wegviel, kon de overlevering aan de Schriftgeleerden een feit worden. Eerdere pogingen Hem om te brengen mislukten namelijk. De voor mij meest ontroerende tekst in de Bijbel, sprak Jezus uit in de Hof van Gethsemane: (Matt. 26: 39): “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”
  Zelfs Jezus begreep het dus niet, waarom het niet anders mogelijk was. Hoe zouden wij het dan begrijpen? Toch dronk Jezus de beker leeg tot de laatste druppel. Voor mij werd door deze daad over het lot van de hele mensheid beslist!! Stel dat Jezus heel vroom gezegd had ”Ik begrijp het niet, dus doe ik het niet, want mijn Vader is toch Liefde?” Zo zou ik en anderen misschien gereageerd hebben. Hoe zou de wereld er dan uitgezien hebben?? Zouden wij dan überhaupt nog op deze aarde rondgelopen hebben? Zou de mensheid nog te redden zijn geweest, of verbeelden wij ons, onszelf te kunnen redden?
  De mens wil alles begrijpen en de zin ervan inzien. Al bidden wij heel vroom “uw wil geschiede” dan houden we graag een slag om de arm. Kijk ik naar de lijn die door de Bijbel heen gaat en naar “de tijden”, vanaf de schepping van de eerste mens tot aan het laatste oordeel dan zie ik er een plan achter. Gelukkig is het kruis niet het laatste woord, maar een Nieuw Begin van een Nieuw Verbond, dat we met Pasen vieren!!
  In die tijd leven we nu, een tijdperk dat ten einde loopt. We krijgen de komende jaren te maken met de barensweeën van wat Jezus noemde “de toekomende eeuw” (Matt. 24: 8). Alle visioenen wijzen, gelukkig, naar een prachtige toekomst! Wie zou er niet graag bij willen zijn?

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 21:01

  “Goede Vrijdag is de dag, dat ik aan Jezus denken mag, aan Zijn lijden, strijd en pijn, bij het Kruis wil ik dan zijn!”. Dit oude versje hoorde ik eens van mijn moeder. Een katholieke buurvrouw vertelde dat hun gezin op Goede Vrijdag vastten en baden. Dat vond ik zo’n goede gewoonte, ik ben het ook gaan doen. Geen koek, snoep, uitgebreide maaltijd. En de tijd die je anders besteed aan eten (kopen, voorbereiden, koken en opeten); gebruiken om in gebed, Bijbellezen, meditatie het lijden van Christus overdenken. De gehoorzaamheid en de gewilligheid van Hem om de wil van de Vader te doen! Niet te peilen duisternis, verlaten van God,en van Zijn vrienden, gehoond en gespot door vijanden, zo’n zwaar lichamelijk lijden, ons lief gehad tot het einde.. En die stille verwondering, dat Hij dat wilde doen om ons van zonden te bevrijden! Zijn Bloed reinigt van alle zonden! Het is volbracht! Dat is toch steeds weer een wonder?, steeds weer leren roemen in Zijn kruis! Allen een Goede Vrijdag toegewenst! Anja.

 8. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 21:05

  Beste Dirk, tegenwoordig wordt er in veel PKN gemeentes juist een diepe aandacht besteed aan goede vrijdag. Goede vrijdag is een ingetogen dienst met Bijbellezingen uit het lijdensverhaal. De paaskaars wordt gedoofd. Na deze dienst gaan we in alle stilte de kerk uit. Het avondmaal is verschoven naar Witte donderdag en stille zaterdag is er een stilte dienst. Bij de ingang van de kerk kunnen we dan in een vuurkorf een briefje gooien. Op dit briefje kan je je tekortkomingen schrijven, je verdriet en alles waar je zorgen over hebt. Dit wordt dus, terwijl je erbij staat, verbrand . Aan dit vuur wordt de nieuwe paaskaars ontstoken en weer de kerk ingebracht. We mogen allemaal een kaarsje aansteken aan de paaskaars en zo gaan we allemaal naar huis. Geweldig. Het enige wat we jammer vinden is dat men niet meer spreekt van lijdenstijd maar van “veertigdagentijd” volgens ons een minder duidelijke verwijzing naar lijden en opstanding van onze Here Jezus.

 9. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 21:40

  De film: THE ROBE – uit 1953, Heeft mij altijd veel gedaan, en heeft mij een goed beeld gegeven van het hele Paas-gebeuren. Meer dan een dominee of vader en moeder mij vertelde. Dit kruis is een groot deel van mijn leven mijn richtlijn gebleven. Zo kan een film je helpen op de goede weg des levens.

 10. Feike Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 22:15

  Wat bijzonder is, dat dit jaar Pasen, in het christendom bekend als Goede Vrijdag, samenvalt met het Bijbelse Pesach en het ongezuurde brodenfeest, laat ons leven 7 dagen ongezuurd zijn. De avond van de 14e nisan vieren we de sedermaaltijd, zoals ook de Here Jezus deze maaltijd met zijn discipelen vierde en Hij in de late avond werd overgeleverd aan zondaren, die niet wisten wat zij deden. Met zonsondergang donderdagavond begint de 14e nisan, de Bijbelse kruisingsdag, we gedenken en vieren het lijden en sterven van onze Heer en Heiland tijdens deze sedermaaltijd in Leeuwarden.

 11. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 22:24

  In het Kruis zal ik eeuwig roemen
  en geen wet zal mij verdoemen.
  Christus droeg de vloek voor mij.
  Christus is voor mij gestorven
  Heeft gena voor mij verworven.
  ‘K ben van dood en zonde vrij.

 12. Marina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2019 om 23:21

  Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!!

 13. Maaike Ridderhof zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 2:37

  Wat mooi Dirk dat je wijst op het geweldige grote offer van de Heere Jezus. Hij deed het vrijwillig uit zijn niet te vatten grote liefde voor ons. Twee jaar terug was ik bij de conferentie over het wonder van het kruis van Wilkin van de Kamp en dat heeft mij zeer diep geraakt! Jouw schrijven nu doet mij hier aan denken. Ook omdat ik het boek weer aan het lezen ben wat Wilkin heeft geschreven. Dan word je diep bepaald bij wat het de Heere Jezus heeft gekost om ons te redden van de zonde.
  Groter wonder bestaat er niet!!!

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 7:42

  Beste Dirk,

  Het Kruis is inderdaad waarlangs ieder mens moet komen om Jezus te volgen. Dat is het aanstotelijke van het Evangelie (Galaten 5:11 NBG51) en het minst begrepen. Want het Kruis houdt meer in dan geloven in dat Kruis. Het Kruis houdt ook in aanvaarden wat God op jouw weg geplaatst heeft. Vaak zeg ik ook, dat God ons in dit leven zal laten gaan door (meestal diep) lijden. Het Kruis heeft te maken met lijden. Niet alleen heeft het dat gehad voor Jezus, nog steeds hebben wij ons kruis te dragen. Zonder het lijden geen heerlijkheid! Romeinen 8:17 HSV / NBG51. Vele Bijbel-gelovigen lijden omdat zij Jezus volgen. Vele Bijbel-gelovigen lijden omdat zij geen compromis willen sluiten met de boze geesten, en de wereld, en het zondige leven. Vele gelovigen lijden omdat God het op hun weg geplaatst heeft. En als je God echt wil kennen EN diepgang in je relatie met Jezus wil hebben, zul je toch door een (diep) dal moeten gaan. Want het is niet mogelijk om Jezus te volgen zonder een weg van lijden in deze tijd en in deze wereld. Want dat zegt Jezus ook in Mattheus 16:14 NBG51 ….Indien iemand mij wil volgen, hij verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op en volge Mij. En dat is zeker een weg van strijd en door (diepe) dalen gaan. Altijd een strijd met je zondige natuur, altijd een strijd met de wereld en altijd een strijd tegen de boze geesten in de hemelse gewesten Romeinen 7:14-26 HSV; Galaten 6:14 HSV; Efeze 6:12 HSV.
  Het Kruis is wat er tussen staat en het is het bloed dat gevloeid is aan dat Kruis dat ons de overwinning geeft op de geestelijke vijand, de boze. Openbaring 12:11 HSV. Wij zijn als Bijbel-gelovige christenen geroepen om te lijden omdat wij een stukje kruis dragen moeten van het grote Kruis van Jezus. 1 Petrus 5:8,9 HSV 1 Petrus 2:19-21 HSV 1 Petrus 4:1-2; 4:12-13.

  Groeten van San

 15. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 11:17

  Uit de grond van mijn hart dank ik San Tjoa voor bovengenoemd schrijven. Het is exact zo als het is. De Heer geeft me een geweldige troost door uw uiteenzetting.

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 12:29

  Er is onder de hemel geen andere naam gegeven aan ons mensenkinderen, waardoor we BEHOUDEN kunnen worden.
  Lezen en begrijpen zoals de kamerling uit Morenland, welke uitleg kreeg, van een door de Heilige Geest bestuurde en gestuurde apostel Filippus. Zodat de in Jeruzalem gekochte boekrol begrepen mocht worden. Wat er geschreven stond: ,,Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem (Jezus Christus) doen neerkomen, en wat erna volgt.
  Voor vele Joden blijft dit woord van Jesaja nog een verborgen/gesloten boek.
  De vreemdeling die niet de Tempel in mocht komen, ging de kennis der Farizeeën en Schriftgeleerden, nu te boven. Die vervolgde daarom zijn weg met blijdschap.
  Die de besnijdenis nu nog prediken, leven nog onder een slavenjuk. Ze leven onder de letter (der wet) en niet die der Geest. Een besnijdenis van het hart vraagt God van ons mensen, niet afgedwongen, maar vrijwillig. Van de meeste joden is het hart nog niet besneden. En DAAR JUIST naar ziet JWHW, het zijn de oorsprongen van het leven, daarom…

 17. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 16:18

  HET IS MENENS

  Hij, afgewezen, leed en stierf.
  Voor ons. Een slachtpartij.
  EN Hij werd goddelijk opgewekt.
  Maar wat precies doen wij?

  Wij brengen -dankende, dat wel-
  òns lijden naar dat kruis.
  Maar roept Hij ons óók op te staan,
  dan blijven velen thuis.

  Dat ziet de wereld ook, en denkt:
  wat zijn ze krachteloos..!
  H i j droeg hun zonden, maar hoe vaak
  zijn z i j nòg liefdeloos!

  Tja..
  En wat is ons ant-woord bij:
  “Dat kruis gaat over dood!”…?-
  hoezo Paas f e e s t ?? Luguber, hoor!”
  Het misverstand is groot

  bij onze gretigheid om toch
  vooral dat kruis te zien.
  Iets tastbaars. Terwijl God juist wil
  dat ik Hem simpel dien

  als een klein kind dat luistert naar
  het Hele Paasverhaal:
  zijn wijsheid overtreft de stof
  van elke peuterzaal.

  Zo gruwelijk Jezus’ dood, en daar
  de Oorzaak van: ons kwaad,
  zo goddelijk verrukkelijk wat
  zo’n kind perfect verstaat:

  horen is prompt ge-hoor-zamen.
  De kerken kruizensvol,
  maar de verwarring over Ons*
  maakt Zinzoekenden dol.

  * Gen. 1:26

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 21:03

  Sjalom Dirk,

  Ook voor mij, als Messiasbelijdende Jood, is het kruis nog steeds een Romeins martelwerktuig. Het is voor ons Joden onbegrijpelijk waarom juist dit martelwerktuig menig kerkgebouw “siert”. Het lege graf heeft meer zeggingskracht, maar ja dat is moeilijker af te beelden in kerken.

  Dat massaal kruizen worden opgehangen laat zien dat wij nog steeds bezig zijn met de dood. De overwinning op de dood en het lege graf zouden de mensen toch meer moeten zeggen.

  Hoe leg je trouwens aan niet gelovigen dat wrede martelwerktuig uit? Kunnen wij dan niet meer vanuit de opstanding denken en de overwinning?

  Het lijkt er op dat het kruis, de dood dus, centraler komt te staan, het iedere keer weer terug te gaan naar af en maar slechts een keer per jaar voorbij het graf te kijken.

  Voor menige Jood is Jesaja 53 een mysterie en een niet begrepen hoofdstuk die compleet vertroebeld is door het handelen van de kerken door alle eeuwen heen. Mijn dankbaarheid gaat uit naar mijn Joodse broertjes en zusjes, die wel dit hoofdstuk kennen in relatie tot onze Joodse Messias Yeshua.

  Ik weet dat inmiddels veel orthodoxe geleerden in het geheim navraag doen en onderricht krijgen van Messiasbelijdende rabbijnen. Velen wensen dat zij overgaan naar de kerken en daar hun heil moeten zoeken. Weg van de aloude geschriften en het volgen van kerkelijke regels. Wat de kerk echter vergeet is dat op iedere bladzijde van de Hebreeuwse Bijbel onze Messias zichtbaar wordt. Heeft de kerk dan toch een dubbele agenda? Voor zover ik het waarneem en regelmatig te horen krijg blijkt dat zo te zijn dat wij als Messiasbelijdende Joden dwalen.

  Daarom ben ik blij met het feit dat onze eigen Joodse onderzoekers, helemaal los van de kerkelijke invloedssfeer, de Evangeliën lezen die nota bene door onze eigen Joodse discipelen zijn geschreven. De Bijbel is Joods, en dat zou een eerherstel voor de kerken moeten zijn.

 19. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 21:11

  Ja een goed stuk Dirk! Ja zonder het kruis waar mijn HEILAND voor mij de straf voor de zonden gedragen heeft was zo groot! Het ergste was nog dat HIJ door ZIJN VADER verlaten werd. MIJN GOD MIJN GOD waarom hen U Mij gelaten riep hij uit. Dat houdt in dat ieder die in HEM geloof nooit door HEM verlaten zal worden. En wij zullen dan ook nooit de diepte van dat kunnen begrijpen. Zelf zit ik in een gemeente waar wij iedere week met het lijden van onze HEER en HEILAND bezig zijn en de eerste dienst wordt daar geheel aan gewijd en vieren wij iedere week het avondmaal. Dit is zo mooi en ieder week is het weer bijzonder! Toen u Dirk die tekst aanhaalde uit 1 Petrus 1 vers 18 en 19 werd ik weer bepaald dat op de kaart moest staan: van mijn lieve man die 11 november door zijn Heer en HEILAND is Thuis gehaald, die hij zelf helemaal opgesteld had evenals de liturgie voor de dankdienst: Vrijgekocht door het kostbare bloed, het bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam (naar 1 Petrus 1 :18-19). Wat een troost ondanks het verdriet! Het eerste lied dat wij moesten zingen was dan ook: Ik ben vrijgekocht door het Hoogste Goed.
  k’Ben verlost en geheiligd door Jezus bloed
  Al mijn schuld betaald door het Offerlam.
  Halleluja voor de Heer die het op zich nam.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2019 om 22:00

  Goede Vrijdag-Pasen; Jezus heeft de gehele wet vervuld. Vanaf Egypte tot aan Zijn opstanding is Zijn leven en sterven duizendvoudig in Israels offerdienst uitgebeeld. Elk offerbeeld beeldt een facet van het Grote offer uit, dit was Gods wil en wens. Ja ook velen in Israel hebben Jezus leven en sterven moeten leven. Denk aan Izaak, Jozef en vele anderen, maar ook profeten als Elia, zelfs de hogepriester Kajafas kon niet anders dan van het 1e werk van Jezus te profiteren. Daar is later de genade door geloof voor de heidenwereld bijgekomen.
  Van ons wordt verwacht regelmatig de dood van onze Heer Jezus te overdenken: Doe dit tot Mijn gedachtenis, totdat Ik terug kom!

 21. René Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 0:52

  Het kruis geeft ons rust.
  Het betekent voor ons dat wij al onze zorgen en zondes kunnen overgeven aan de Here.
  Daardoor is het niet meer onze strijd, maar de strijd van de Here Jezus voor ons en met ons.
  Zijn kruis is ons baken.

 22. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 9:16

  Ook voor mij is Jezus aan het kruis gestorven. Maar gelukkig werd het Pasen. Door Zijn opstanding is er Eeuwig Leven voor een ieder die gelooft, die Hem aanneemt als Verlosser en Zaligmaker. Wat een genade is dat. Ook voor mij, voor u en jou. Wat een Liefde. Wat een genade.

 23. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 10:37

  Beste Dirk,

  Het is al geschreven, maar ook echt waar, het lijden van de Heere Jezus kreeg zijn gruwelijke hoogtepunt (of dieptepunt) bij zijn hangen en sterven aan het kruis! Maar wij willen voor onszelf geen kruis, maar wanneer wij de Heere Jezus willen volgen, zullen wij er niet aan ontkomen. Nu weet ik wel, dat in Nederland nog geen heftige vervolgingen zijn, maar het spreekwoord zegt: elk huisje heeft zijn kruisje. En goed beschouwd, door onze ongehoorzaamheid en dus onze SCHULD is dit alles geschied. Denk aan Revius: ‘t en zijn de Joden niet Heer Jesu, die U cruysten.
  Wij zijn au fond net eender en hadden de Heere Jezus ook verworpen als wij toen daar geleefd hadden. Gezegende dagen toegewenst!

 24. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 11:22

  Hallo Dirk,

  De kleur van Pasen is geel. De rode kerstster, zoals die in de winter verkrijgbaar is, heet op zijn Spaans: flor de Pascua, oftewel: de Paasbloem. Deze plant komt uit Mexico en is daar in de kerk ingevoerd. In geestelijk opzicht is het dus beter in de winter een witte kerstster te kopen en met Pasen een rood bloeiende bloem.

  Wat onder 10 geschreven is door Feike Dijkstra, is natuurlijk de waarheid. Zo doe ik het ook.
  Helaas is dat in de protestantse kerk als dochter van de katholieke kerk niet toegestaan.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 25. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 11:37

  Het Kruis van Golgotha betekent voor mij persoonlijk dat al mijn zonden zijn vergeven en bedekt onder Zijn vergoten Bloed en dat de Heere Jezus daar ook voor mij persoonlijk de straf op mijn zonden heeft gedragen en ook mijn schuld heeft betaald. Wat ben ik blij dat Hij dat uit liefde ook voor mij vrijwillig heeft gedaan en dat ik daardoor na mijn dood niet meer in het oordeel kom, maar eeuwig leven heb.

  PS. Het is nu weer erg droog en ik ben bezorgd dat er weer zo’n droge zomer komt als vorig jaar. Laten wij bidden en smeken om regen!

 26. Jacob zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 20:09

  De reactie van @Troost mijn volk geeft veel stof tot nadenken voor de christenen. Als we 2000 jaar kerkgeschiedenis bestuderen kunnen we er niet omheen dat in naam van het christelijke kruis enorm veel bloed heeft gevloeid.. Het kruis is een martelwerktuig waaraan ook onze Verlosser ter dood werd gebracht. Keizer Constantijn kreeg een beeld van het kruis in de lucht en zaaide vervolgens dood en verderf in naam van het kruis. De bijbel leert ons echter onze tegenstanders te overwinnen alleen door het bloed van het Lam. Vanuit bijbels perspectief begrijp ik daarom de aversie van de joden tegen het kruis heel goed.

 27. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2019 om 20:41

  En dan zegt de Here Jezus-Yeshua
  in Lucas 9:23 nog voor Zijn eigen kruisiging tot allen en dus ook tot ons:

  “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij”

  Goed om daarover na te denken in deze Lijdensweek!

 28. Jan Harskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 8:52

  Broeder Dirk, ik pleit juist voor afschaffing van de zogenaamde feestdagen!
  Onze Jahweh heeft ons het avondmaal gegeven om elke zondag te gedenken aan het
  bitter lijden en sterven van onze dierbare Zaligmaker.
  We noemen ons Calvinisten, maar Johannes Calvijn wilde iedere zondag avondmaal.
  Hij zag het nut en belang van het avondmaal.
  In de reformatie zijn de feestdagen afgeschaft, ze komen uit de roomse kerk.

 29. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 9:57

  Beste Dirk, ik heb de verhalen gelezen en ook de commentaren. Het is heel ingrijpend. Maar helaas moet ik je ook mededelen, dat heel weinig mensen de kruiswoorden kennen. Deze woorden hebben allemaal een betekenis. Ook het feit dat de moeder van de Heer en zijn neef Johannes bij het kruis stonden.Wat zal er door hun hoofden zijn gegaan en wat zullen zij verdriet gehad hebben. En wat te denken van God, die Zijn Zoon ziet lijden en sterven voor de joden en ook voor ons. Discipelen die weggelopen zijn en een discipel die hem verloochend heeft. Wat zal er door het hoofd gaan van de Heiland. IK ben vaak op bezoek geweest met mensen die grote problemen hadden en ik heb hen aangehoord en voor hen gebeden. Het leven zit heel gecompliceerd in elkaar. Maar laten wij elkaar niet loslaten. Straks kunnen wij ook zingen. Dank Mijn Heiland voor Uw lijden.

 30. Remco zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 17:21

  Troost Mijn Volk heeft volkomen gelijk. Het kruis hoort NIET op de kerk van Jezus Christus. Het kruis is het symbool van Zijn dood! Echter, Hij leeft en daarom alleen al hoort het kruis niet op een kerk te zijn.

 31. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 20:12

  Troost Mijn Volk, Amen.

  Shalom aan al mijn broers en zussen IN Jeshua uit Jood en Griek.

  Shalom

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 21:10

  Beste Dirk,

  Sommigen die niet zo bezig zijn met de geestelijke wereld en die dat niet zo in hun belevingswereld ervaren, zal wat ik zeg als een bijkomstigheid klinken maar het Kruis – teken is een herinnering aan de nederlaag van de geestelijke vijand.
  Daarom dat de geestelijke vijand het Kruis-teken haat. Zo zelfs dat ik vaker hoor dat het geen echt Kruis is geweest maar meer en X – figuur of een Aleph – teken (in het Hebreeuws) of een Chi – teken (in het Grieks ). Dit om degenen die zijn gaan twijfelen, te bevestigen dat het Kruis zoals die wij gewend zijn te zien als het Kruis waaraan de Here Jezus gehangen heeft, best wel in de gemeente thuishoort. In satanskerken werken ze ook met voorwerpen die een bepaalde geestelijke binding geven met demonen. Daarom dat demonen het Kruis – teken haten. Want het offer van de Here Jezus is geen teken van een bloedige en wrede dood door de Romeinse overheersers maar een teken hoe ver Jezus is gegaan om ons te redden. Je kan het Kruis vanuit de mens zien, maar beter is het vanuit Gods standpunt te bezien.

  Groeten van San

 33. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 21:36

  Troost. troost mijn volk.nr. 18.

  Ik ben het volkomen met je eens, Christenen vergeten al te vaak dat de joden een bedekking op zich hebben TERWILLE VAN ONS , tot de volheid der heidenen bereikt is, daarom zien ze het kruis inderdaad als een martelwerktuig van de christenen. Wat is er allemaal gemarteld en gemoord in de naam van het kruis? We moeten allemaal eens in gesprek gaan met de joden dan valt onze veroordeling weg en worden we wat meer bescheiden naar de joden toe…

 34. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2019 om 22:39

  Het kruis is van levensbelang voor iedere mens. In Jesaja 53:8 wordt vermeld dat om de overtredingen van Gods volk de plaag op Hem is gekomen.
  10 Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen. Hij maakte Hem ziek.
  En wanneer Hij Zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door Zijn hand voortgang hebben.

  Zonder kruis ook geen nakomelingen.
  Christus heeft Zijn leven uitgegoten in de dood ( vers 12)
  Zonder kruisdood ook geen Opstanding.
  Zonder Kruis ook geen voortgang.

  Het was Zijn Liefde
  Dat Hij onze zonden droeg aan het Kruis
  Het was Zijn Liefde
  Om voor overtreders te bidden!

  Neem de wereld geef mij Jezus
  Wereldvreugd gaat ras voorbij
  Maar de Liefde van mijn Heiland’
  Blijft voor eeuwig rijk en vrij.

  O de hoogte en lengte en diepte
  Van Zijn Liefde zonder peil.
  O de volheid van verlossing
  Onderpand van het eeuwig heil

  Neem de wereld geef mij Jezus
  Ik weet, Hij stierf voor mij aan het kruis.
  Ik dank hem hier en ook voor eeuwig.
  Als ik hem zie in het Vaderhuis.

 35. Anske zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 april 2019 om 19:12

  Het kruis zaait enige ‘verdeeldheid’ in deze groep mensen, jammer! De Romeinen (rk.kerk) hebben Jezus gekruisigd. Dat was de “traditie en/of cultuur” van die “rome-vaticaan-italianen”. Wanneer we duidelijk lezen over die grote en gruwelijke kerk in OPENBARING 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

  Het vaticaan is gekoppeld aan de oprichting van de islam. Beide partijen hebben zoveel informatie over elkaar dat als het wordt blootgesteld, dit een groot schandaal en een ramp kan veroorzaken voor beide “religies van Satan”. Het vaticaan bouwde een haatcampagne uit tussen islamitische arabieren en de Joden. Tegenstellingen in alle dingen is noodzakelijk om het goede te kunnen kiezen, anders zouden we niets leren en is alles voor niets geweest.

  @Mieneke#34 : Als ik hem WEERzie in het Vaderhuis.

 36. Anna2 zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 april 2019 om 0:10

  Exodus 12. De Joden moesten in Egyote het bloed van het offerlam strijken op de zijposten en bovendorpel van hun deuren zodat de Engel dat zou zien en hen passeren bij het uitvoeren van de laatste plaag. Passover, overslaan, passeren. De Joden schuilden letterlijk achter het bloed van het lam zodat God hen spaarde.
  Dit was al het kruisteken, in bloed, boven links en rechts. Dit was een voorafschaduwing van het reddende bloed van het ultieme Paaslam, Jezus Christus Yahoshua. Aan het kruis is satan verslagen. De Protestanten hebben een leeg kruis want Gods Zoon leeft en zit naast Zijn Vader op Zijn troon. Het graf is leeg het kruis is leeg. De Heer is waarlijk opgestaan.
  De satan haat het kruis hij is hier verslagen, de dood en het dodenrijk zulken straks voor altijd verdwenen zijn.
  Het kruis: symbool van overwinning. Vijanden vernielen kruizen en kerken maar kunnen niks hebben al verloren.
  Maranatha Halleluyah daar juicht een toon de Heere is waarlijk opgestaan ! Het beste komt nog voor ons!

 37. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 april 2019 om 9:21

  In het Kruis is mijn kracht en glorie.

  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt Galaten 3: 13,
  Deuteronomium 21:23 Want een gehangene is door God vervloekt.
  Genesis 3: 17 Is de aardbodem omwille van u vervloekt.
  Jezus, heeft onze zonden gedragen aan het kruis van Golgotha, heeft ons vrijgekocht van de vloek van de zonde.
  Daarom is het Kruis zo belangrijk voor ons, hieraan heeft God zijn Zoon gegeven,
  uit liefde voor ieder mens die dit offer wil aannemen.
  Ja, het is een vreselijke dood om zo te moeten lijden en sterven. Daarom is Jezus zo dierbaar voor mij en eigenlijk niet te bevatten dat Hij dit als onschuldige heeft willen doorstaan.
  In Hem hebben wij door zijn kruisdood verzoening ontvangen met de Vader en eeuwig leven.
  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd Colossenzen 2: 15.

 38. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 april 2019 om 22:49

  In het nieuwe testament staat over 3 (in 1) kruizen:
  1) het kruis van Golgotha waaraan hij voor ons stief zodat wij vergeving van zonde mogelijk is (als wij ons daarvan bekeren en als wij ook onze schuldenaren vergeven).

  2) het kruis waaraan onze oude mens, (onze slechte gezindheid die naar het vlees wil genieten, die zijn eigen wil wil doen) hangt en blijft hangen ons hele leven lang. Rom 6 ver 6 “dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn”.

  Net zoals Jezus het had die ook werd verzocht maar die de gehoorzaamheid leerde uit hetgeen hij leed. Hebr 4 vers 15 “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen”.

  3). dagelijks gekruisigd leven. WANT WAAROM IS HIJ VOOR ONS GESTORVEN?
  In 2 Cor 5 vers 14 en 15 staat: “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”!

  Dus niet meer zelf leven. Maar leven door de geest. Galaten 5 vers 16 “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”. Deze die genade hebben gekregen zich te bekeren, die zich hebben afgewend van de wereld en wat het vlees te bieden heeft kunnen zich nu door leiding van de geest laten vormen tot lof en een van Zijn naam. Rom 8:29 “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”.

  DAAR is het om te doen, zalig hij die dit door de dag heen helder op zijn netvlies heeft en zo leeft.

 39. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 april 2019 om 16:38

  De dag van het kruis, de dag dat Jeshua de Messias opgewekt werd uit de dood, we mogen het leven vieren! L’Chaim.
  Aan de andere kant, Jeshua de Messias deelde brood en wijn met zijn discipelen, een voorbeeld ook voor ons, niet Joden/Messias belijdende Joden: Doe dat tot Mijn gedachtenis, zei Jeshua duidelijk.
  De Bijbelse Feest- en gedenkdagen zijn ook voor de gelovigen uit de heidenen bedoeld.
  Shalom, gezegend Pesach, Feest van de Ongezuurde broden en gedenken wij dat Jeshua, de Messias,de Koning der Joden, is opgewekt!

 40. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 16:41

  Zonder het kruis zou er géén Pasen zijn geweest.
  Dirk, jij met je gezin en alle lezers van deze Nieuwsbrieven gezegende Paasdagen toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden