De dag van het Kruis

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

De vroege christenen vierden twee keer Pasen: het Pasen van de kruisiging en het Pasen van de opstanding. Dat is wel een mooie gedachte. Op Goede Vrijdag herdenken we immers de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus, waarover 1 Korinthe 5:7 zegt: ‘Ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus’.

Ik pleit voor een opwaardering van de Goede Vrijdag. Juist omdat het kruis zo belangrijk is. Om dat nog meer centraal te stellen, zeker in een tijd dat de boodschap van het kruis onder druk staat.
Een Evangelie zonder kruis is geen Evangelie. Een zendeling zei een keer tegen mij: ‘Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Ik keer nooit meer terug…’ Want hij wist: ik ben gered door het offer dat de Heere Jezus bracht aan het kruis. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid, zegt Jesaja 53.

In de Bijbel is het kruis ten nauwste verbonden met het bloed. De Heere Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed aan het kruis. In Kolossenzen 1:20 staat heel kernachtig dat Hij, door Zijn bloed aan het kruis te geven, vrede en verzoening brengt.
Wat wordt Gods liefde zichtbaar in het kruis! Als je twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn. Hij deed het om jouw, uw, mijn hart te winnen.

Denk eens aan de spijkers die met een hamer door Zijn handen werden geslagen. Zijn bloed druppelde toen naar beneden, vanaf het kruis. Hij was opgegroeid als timmerman, Die zeker gewerkt zal hebben met hamers en spijkers. Met spijkers werden onze zonden aan het kruis geslagen.

Het lijden in Gethsemane ging vooraf aan de kruisiging op Golgotha. ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen’ (Lukas 22:44), van dodelijke angst over wat komen ging. In dat ene, ontzagwekkende ogenblik kwam het oordeel, de straf, de vloek over al onze zonden samen in de beker die Hij moest drinken. Die Hij ook vrijwillig zou drinken.
De zonde van de verloochening van Petrus. De zonde van de moord van Mozes. De zonde van het overspel van David.

Maar ook: uw zonden, mijn zonden, jouw zonden…. vul maar in… Verkeerde woorden, onreine gedachten, zondige begeerten, slechte daden. Seksuele zonden, afgoderij, hebzucht, gierigheid, roddel, jaloezie, overspel…

Alles kwam in die beker terecht, die de Here Jezus moest drinken. Het is opvallend dat Hij niet vroeg of het kruis mocht worden weggenomen, maar juist die beker. Die was zo zwaar om te drinken…

Paulus benadrukt in 1 Korinthe 2:2 de cruciale betekenis van de gekruisigde Christus: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ Laat deze boodschap met kracht verkondigd worden. Door geloof in Hem schenkt de Heere Jezus ons verzoening door Zijn bloed.

Het bloed van de Heere Jezus is kostbaarder dan al het zilver en goud van deze wereld. ‘…in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:18 en 19).
1 Johannes 1:7 zegt: ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Laat voorgangers en predikanten de mensen bij het kruis van de Heere Jezus brengen. Als we zo tot Hem komen, zal Hij het zeggen: ‘Kijk wat Ik voor jou heb gedaan.’
Speciaal voor jou vergoot Hij Zijn bloed. Speciaal voor jou werd Hij doorstoken met een speer. Speciaal voor jou werden er spijkers door Zijn handen geslagen. Speciaal voor jou boog Hij Zijn hoofd, sprak Hij: ‘Het is volbracht’ en blies Hij Zijn laatste adem uit, gaf Zijn geest.

Hij ziet uit naar het moment dat we tot Hem komen. Dan mogen we vergeving en bevrijding van Hem ontvangen. En na de dood en de kruisiging volgt de opstanding, nieuw leven. Pasen. De Heere is waarlijk opgestaan!

Goede Vrijdag is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Dit werd heel mooi zichtbaar in het leven van Edith Burns, die op een gegeven moment zelfs Edith Easter (Edith Pasen) werd genoemd. Zij bracht het geloof op een prachtige manier in praktijk!

Ze was ernstig ziek, lag in het ziekenhuis en ze had een grote Bijbel bij zich. Ze kon niet zwijgen over Goede Vrijdag en Pasen. Wanneer ze iemand ontmoette, zei ze altijd: ‘Hallo, ik ben Edith Burns, gelooft u ook in Pasen?’ En vaak werd deze vraag de aanleiding voor diepere gesprekken, waardoor mensen interesse kregen in het christelijke geloof en tot geloof in de Heere Jezus kwamen.

Dr. Philips, de arts van Edith, had niet veel zin in zulke gesprekken. Toch greep Edith weer eens haar kans. ‘Dr. Philips, u kijkt zo somber. Leest u de Bijbel? Bidt u?’
De dokter ging niet op haar vragen in en vertelde haar dat ze kanker had en dat ze zou gaan sterven. Ze reageerde: ‘Waarom kijkt u mij zo somber aan? Denkt u dat God fouten maakt? U hebt me zojuist verteld dat ik naar mijn geliefde Heere Jezus ga, naar mijn man en vrienden. Dan mag ik altijd Pasen vieren.’ Wat een getuigenis!

Dirk van Genderen