Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Heere Jezus verscheen als eerste aan een vrouw… (13 reacties)

Geplaatst op zaterdag 20 april 2019, 15:03 door Dirk A A

Weet u aan wie de Heere Jezus het eerst verscheen na Zijn opstanding? Als wij daarover mochten beslissen, hadden we wellicht gekozen voor Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Of voor Maria, Zijn moeder. Petrus lag niet zo voor de hand, omdat hij Hem immers drie maal had verloochend. Toch verscheen de Heere Jezus als eerste aan iemand anders. En nog wel aan een vrouw. Bijzonder! Zij wordt de eerste verkondigster van het opstandings-Evangelie.

Wanneer we de vier Evangeliën naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken, is er maar één conclusie mogelijk. De Heere Jezus verscheen als eerste aan Maria Magdalena. In Markus en Johannes wordt dat ook duidelijk vermeld.

Markus 16:9 en 10 zegt:
10. En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.
11. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden.

Johannes 20:14b, 15a, 16-18 zegt:
14b. …keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15a. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u…
16. Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en naar uw God.
18. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Wie was deze Maria Magdalena? Lukas 8:2 zegt dat de Heere Jezus bij haar zeven demonen heeft uitgeworpen. Lukas vertelt ons dat enige vrouwen de Heere Jezus volgden en Hem dienden, wellicht ook met hun bezittingen. Dat was in die tijd heel ongebruikelijk. Vrouwen werden als minderwaardig beschouwd, maar zo gaat Hij niet met hen om.

Lukas 8 noemt drie vrouwen bij naam: Maria Magdalena, wat betekent dat ze uit het plaatsje Magdala afkomstig is, aan de westoever van het Meer van Galilea; Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes en Susanna. En nog vele anderen, voegt vers 3 eraan toe.
Over deze vrouwen wordt gezegd dat ze van boze geesten en ziekten zijn genezen, door de Heere Jezus. Van Maria wordt specifiek gezegd dat van haar zeven demonen waren uitgegaan. Zeven houdt in dat ze ernstig bezeten was. Jezus had haar ervan bevrijd.

Er zal een bijzondere band zijn ontstaan tussen de Heere Jezus en Maria Magdalena. Haar dankbaarheid zal zeer groot geweest, over die bevrijding van bezetenheid. En van wie veel vergeven is, heeft veel lief, zei de Heere Jezus eerder al over een andere vrouw die Zijn voeten zalfde met zeer kostbare zalf uit een albasten fles (Lukas 7:36-50). Er is echter geen enkele aanwijzing dat die vrouw Maria Magdalena was, zoals sommigen wel veronderstellen.
Er wordt nogal eens gesuggereerd, zeker in boeken en films, dat de relatie van Maria Magdalena met de Heere Jezus verder ging dan wat de Bijbel zegt, maar het is Godslasterlijk om dat te veronderstellen.

Maria Magdalena is een volgeling geworden van de Heere Jezus. Een discipel. Ze volgde Hem terwijl Hij onderweg was en het Evangelie verkondigde. Hij was haar Bevrijder, haar Verlosser, haar Redder. Ze was er getuige van toen Hij werd gekruisigd. Ze ging mee naar het graf toen Hij werd begraven.
En na de sabbat ging ze heel vroeg op de eerste dag van de week, toen de zon opkwam, naar het graf met specerijen, om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Er was zoveel liefde in haar hart voor Hem. Niets was haar teveel.

Maar de Heere Jezus wilde haar nog meer leren. In haar gedachten had ze een dode Jezus, maar Hij wilde haar laten zien dat Hij dood en graf overwonnen had, dat Hij leeft. Speciaal haar had Hij uitgekozen als de eerste aan wie Hij zou verschijnen na Zijn opstanding. Niet aan één van de discipelen, die Hem allemaal in de steek hadden gelaten, maar aan haar.

Het was Gods Geest die haar naar het graf bracht. Zoals Hij ook in ons het verlangen wil geven om bij de Heere Jezus te zijn, een diep verlangen om Hem meer en beter te leren kennen. ‘Heer, U bent al mijn liefde waard, doe mij Uw heerlijkheid zien.’ Kent u die liefde tot Hem? ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad,’ zegt 1 Johannes 4:19 zo treffend.

Als de vrouwen op die ochtend van de opstanding bij het graf komen, zien ze dat de steen van het graf is weggerold en dat het graf leeg is. De Heere Jezus is weg. Dan zien ze twee mannen, in blinkende gewaden: engelen. ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’ (Lukas 24:5-7).

Dan herinneren ze zich weer de woorden van hun Heere. Ze snellen terug naar de discipelen om hun te vertellen dat Jezus niet meer in het graf ligt. Ook Petrus en Johannes willen dat zien en constateren dat het graf inderdaad leeg is. Ze zien de doeken liggen, waar Jezus in was gewikkeld en de zweetdoek opgerold op een aparte plaats.

Maria Magdalena is met hen meegegaan. Zij is nu al voor de tweede keer bij het lege graf. De discipelen gaan weer terug, maar Maria Magdalena blijft achter. Huilend, zegt Johannes 20:11 en opnieuw buigt ze zich voorover en kijkt ze in het lege graf.
De beide engelen zitten er nog steeds. Het zijn Gods getuigen van de opstanding. Maar Hij wil een mens inschakelen om getuige te zijn van de opstanding van de Heere Jezus.

Maria keert zich om en ziet iemand staan, maar weet niet dat het Jezus is. ‘Vrouw, waarom huilt u, wie zoekt u’, vraagt Hij aan haar (vers 15).
Eerst denkt ze dat het de tuinman is. Wellicht ziet de Heere Jezus er anders uit, of kan ze door haar tranen Hem niet goed zien.

Als Jezus dan tegen haar zegt: ‘Maria’, herkent ze Hem meteen. Wie kan haar naam zo uitspreken als Hij? Haar droefheid verandert ogenblikkelijk in blijdschap.
Het is een bevestiging van Johannes 10, over de Goede Herder. Zijn schapen horen Zijn stem, Hij roept hen bij hun naam en ze kennen Hem. Zo ging het bij Maria en zo mogen ook wij Zijn stem horen en weten: Hij is het, de Heere Jezus, mijn goede Herder. Wat een vreugde!

‘Rabboeni’, reageert ze. Ze zegt niet: ‘Rabbi’, wat meester betekent, maar: ‘Rabboeni’: mijn Meester. Dat tekent haar innige band met Hem. Blijkbaar pakt Maria dan de Heere Jezus vast bij Zijn handen of voeten, wil ze Hem bij zich houden, want in het volgende vers zegt Hij tegen haar: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader.’
Pas daarna zal Hij terugkomen en zal de hereniging voor altijd zijn. ‘Als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:3).

Maria Magdalena krijgt dan een bijzondere opdracht van de Heere Jezus. Ze moet de opstandingsboodschap gaan verkondigen aan de discipelen. In een tijd waarin vrouwen niet zoveel voorstelden, kiest de Heere Jezus een vrouw voor die bijzondere taak.

‘Ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God’ (vers 17). Na Zijn lijden, sterven en Zijn opstanding noemt de Heere Jezus hen: ‘Mijn broeders’. Ze horen bij Hem. Ze noemt Hij ook u, jou, mij, als we in Hem geloven: ‘Mijn broeder, Mijn zuster.’ En Mijn God is ook jouw God. Wat een genade, voor een voorrecht.

De Heere Jezus leeft! Hij is waarlijk opgestaan. En in verwachting zien we uit naar die dag we Hem zullen zien, Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Met kracht heeft Hij bewezen de Zoon van God te zijn door Zijn opstanding uit de doden (Romeinen 1:4).

Ik wens u rijk gezegende Paasdagen toe!
Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 15:38

  Nog gezegende Paasdagen! Dirk

  San

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 20:56

  Wat opvalt is, dat bij de eerste christenvervolgingen en vervolgers, waarvan ook Saulus deel uitmaakte, de opstanding nooit werd betwist! Zelfs Pinchas Lapide, geloofde niet in Jezus als de verwachte Messias, maar hij geloofde WEL in de opstanding van Jezus! Het aantal getuigen van de opgestane Jezus was in zijn ogen zo overweldigend, dat de opstanding niet geloochend kon worden. Paulus heeft het over meer dan 500 verschijningen en het getuigen daarvan, kon je je leven kosten, zo fel waren de vervolgers. Waar veel christenen nog twijfels hebben, twijfelen veel ongelovigen geen moment aan de opstanding. Nog vandaag wordt naarstig gezocht naar het graf van Jezus. Regelmatig komen berichten, dat het graf of de grafkist ergens gevonden is. Ze zullen het nooit vinden. Heel bijzonder blijft voor mij Johannes 17: 11 en 12
  “En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
  Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.” Ook bijzonder blijft, dat wij door de Vader aan Jezus gegeven zijn. Dat zijn van die “verborgen” Bijbelteksten waar iedereen overheen leest. Zo heb ik al meer dergelijke teksten ontdekt.

 3. Dirkje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 23:15

  Beste Dirk,

  Jij ook een vreugdevolle Pesach, samen met je gezin.

  hartelijke groet, Dirkje

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2019 om 23:48

  Jezus verheerlijkt Zich in onze sterfelijke lichamen. Omdat Hij als offerlam zichzelf ging aanbieden: ‘zie hier ben Ik om Uw wil te doen’. Uit opofferende Liefde stierf Jezus voor onze zonden. Daaardoor werden wij welgeluk-zalig. Wanneer we verlost zijn door Hem en leven naar zijn wil mogen vanuit de kracht van de Heilige Geest.
  En kennen de jubelroep: de Heer is waarlijk OPGESTAAN.

 5. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2019 om 9:50

  Goedemorgen Dirk.
  Bedankt voor deze uitleg.
  Gezegende Paasdagen jij en je familie.
  Gr. Geert

 6. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2019 om 12:46

  Dank voor deze mooie uitleg Dirk,
  en voor de mooie en leerrijke post,

  Gezegende Paasdagen aan iedereen.

 7. Gieni zegt:
  Geplaatst op maandag 22 april 2019 om 0:14

  Bedankt Dirk. Ja de Heer is waarlijk. opgestaan. Wat fijn ook dat jij zo helder verteld dat onze Heer en Heiland na zijn opstanding voor het eerst verscheen aan een vrouw en dat zij de opdracht kreeg van Hem om het aan de discipelen te vertellen dat Hij leeft!!
  Wat een vrede geeft onze Heiland aan de mensheid. Laten wij allen in die vrede met elkaar leven totdat we oog in oog met Hem die ons zo intens liefheeft zullen staan. Dat gaat echt gebeuren we zijn onderweg en zijn hier op deze aarde maar tijdelijk.
  Shalom voor U allen en speciaal voor jou Dirk en je gezin.

 8. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 22 april 2019 om 13:24

  Dirk ook voor jou en je gezin een paar mooie Paasdagen.
  Het is een geweldig verhaal wat daar gebeurde bij het graf.
  Ook wens ik je veel blijdschap in het schrijven van de stukken. Het is een groot voorrecht dat
  te kunnen en mensen aan te zetten tot het lezen ervan.
  Veel sukses.

 9. martha zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 april 2019 om 9:27

  Hartelijk dank voor je nieuwsbrief en commentaar!
  Heel veel inspiratie toegewenst en liefde om dit schrijfwerk te doen.
  Het is bemoedigend en leerzaam.

 10. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 april 2019 om 13:16

  Ik denk het volgende:
  Vóórdat Christus Jezus Zijn lijden en sterven moest ondergaan heeft Hij drie jaar voornamelijk met mannen gewandeld door het land. Hij leerde ze en onderwees hen. Hij had Zelf deze 12 mannen uitgekozen.

  Na Zijn lijden en sterven en op de eerste dag der week gingen de vrouwen naar het graf om Zijn Lichaam te balsemen. De mannen waren gevlucht tijdens de overlevering van Christus Jezus aan de overheden en machten der duisternis. Ze begrepen er niets van… Dat kunnen we lezen van de twee Emmaüs gangers.
  De vrouwen begrepen het ook niet maar ze bleven getrouw aan hun bediening. Het dode Lichaam moest nog gebalsemd worden voordat het Lichaam ontbinding zou zien.

  Maar Halleluja, Christus Jezus was opgestaan op deze eerste dag der week. En Hij verscheen aan de vrouwen.
  Zij moesten dan ook aan de discipelen vertellen dat Hij was opgestaan. En dat deden ze…. getrouw!!
  Voor deze vrouwen was het een eer om de eersten te zijn die Hem mochten ontmoeten in Zijn Opstanding Lichaam!

  Wat ik hieruit leer is: dat wij als de Bruid/vrouw van Christus ..getrouw.. moeten zijn en blijven. Onder alle omstandigheden. Ook al begrijpen we niet alles. Getrouw zijn aan Hem is onze taak als de bruid van de Bruidegom.
  Hij komt spoedig.

 11. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 april 2019 om 13:52

  De vrouwen hadden in de tijd van Jezus inderdaad een “mindere” rol in de samenleving. Daarom is het zo mooi dat Jezus als eerste aan een vrouw verscheen. Het eerste woord na zijn opstanding was “Vrouw”.
  Veel vrouwen volgden Hem en Hij gaf de vrouw de plaats die haar toekwam. De Romeinen (o.a. Plutarchus)
  poneerde: “Vrouwen moeten thuis blijven en zwijgen. Een vrouw is altijd meer waard om te zien dan om te horen. Ook de plaats van de vrouw in de synagoge was verschillend. Jezus doorbrak de dominantie van de man. Denk aan: Elisabeth; Maria – moeder van Jezus; Anna, de profetes; bloedvloeiende vrouw, de dochter van Jairus; de Samaritaanse vrouw; Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef; Salome, de vrouw van Zebedeus; Johanna, de vrouw van Chusas en natuurlijk Maria en Martha. Er valt nog veel hierover te zeggen, maar het is duidelijk dat de vrouw, sinds Jezus’ leven, dood en opstanding weer een plaats krijgt naast de man. Als gelijke; zo mogen we ons samen verheugen in de Levende Heer.

 12. Anske zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 april 2019 om 16:20

  @Ernst van Olfen(2): “(..) Ze zullen het nooit vinden. (..)”. Met alle respect, maar WAAR staat dat in de Bijbel? Zijt gij misschien een profeet, ziener of openbaarder?

  Wat denkt gij van deze Bijbelteksten, Ernst?
  JEREMIA 1:5 EER Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u GEKEND, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.
  OBADJA 1:21 En er zullen HEILANDEN op den berg Sions opkomen, om Ezau’s gebergte te richten; en het koninkrijk zal des Heeren zijn.
  JESAJA 45:13 Ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken; hij zal Mijn stad bouwen, en hij zal Mijn gevangenen loslaten, NIET voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heere der heirscharen.
  MALEACHI 4:5-6 Ziet, Ik ZENDE ulieden den profeet ELIA, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het HART der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het HART der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.
  JOHANNES 20:17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn VADER; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn VADER en uw VADER, en tot Mijn God en uw God.
  EFEZIERS 2:19-20 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het FONDAMENT der APOSTELEN en PROFETEN, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen.
  HANDELINGEN 3:19-20 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de TIJDEN der VERKOELING zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u TEVOREN gepredikt is.
  1 KORINTIERS 15:29 Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden GEDOOPT worden, indien de doden ganselijk NIET opgewekt worden? Waarom worden ZIJ VOOR DE DODEN ook GEDOOPT?
  HEBREEEN 13:8 Jezus Christus is GISTEREN en HEDEN dezelfde en in der EEUWIGHEID.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 april 2019 om 19:52

  Sjalom Dirk en anderen,

  Wie stilstaat bij de feiten die te maken hebben met Pesach doet verrassende ontdekkingen. Heel het lijden, sterven en opstanding van Yeshua wordt minutieus beschreven in de Bijbel. Soms moeten wij naar een nadere verklaring zoeken en lezen er zomaar overheen.

  Op de derde dag van Pesach wordt het eerstelingenoffer gebracht van de gersteoogst. In het heiligdom/tempel werden twee ongezuurde broden aan de Eeuwige aangeboden. De priester stak de beide broden omhoog om daarmee aan te geven: de eerste vroege oogst is binnen. Na het bewegen van die twee broden mocht iedereen genieten van de eerste oogst. Dat tijdstip van het brengen was rondom het derde uur van de dag: 09.00 uur

  Martha ontmoete Yeshua voordat dit tijdstip van het aanbieden van het eerstelingenoffer. De priesters in de tempel waren dus nog bezig met de voorbereidingen van dit offer. Iedereen wachtte dus geduldig op dat tijdstip, waarop er voor het eerst van de nieuwe oogst gegeten mocht worden. Als Yeshua tegen Maria zegt: Ik ben nog niet opgevaren bedoelt Hij daarmee: even geduld Maria, het beweegoffer moet nog plaats vinden. Eerst moet alles letterlijk vervuld en voltrokken worden. De ijverige priesters in de tempel hadden niet het minste vermoeden dat tegelijkertijd met het tonen van de twee broden aan de Eeuwige als het ware Yeshua zich ook vertoonde aan de Eeuwige. Hier ben Ik, U heeft mij de opstandingskracht gegeven. Mijn taak is voorbij, Mijn volgelingen mogen leven door het werk wat Ik heb volbracht voor hen.

  Hiermee wordt ook het bewijs geleverd dat een vrouw als eerste de opgestane Yeshua ontmoet. Haar ontmoeting ligt tussen 06.15 tot 08.59 uur. De evangelist had dus oog voor de kleine details en schreef die ook op zodat er nimmer enige twijfel zou zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden