Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebed veranderde de loop van de Tweede Wereldoorlog (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 2 mei 2019, 13:37 door Dirk A A

Uren, dagen, weken, ja maanden, lag zendeling/evangelist Rees Howells met zijn gebedsteam op de knieën tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door hun gebeden greep God in. Hij schrijft erover in zijn aangrijpende boek ‘Op de Bres’.


Rees Howells: ‘Het pad van een voorbidder is de weg van het kruis.’

Misschien zegt u: dat gebeurde toevallig. Dat mag u denken. Toch hoop ik dat u verder leest en u open stelt voor de mogelijkheid dat God wel degelijk ingreep. Denk aan Jakobus 5:16b: ‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’

Al in 1936 werd het Howells duidelijk dat Hitler een instrument van de satan was om te voorkomen dat het Evangelie aan alle mensen zou worden gebracht. Ondertussen was God bezig de gemeenschap van het Bijbel College van Howells in Swansea in Wales voor te bereiden om de oorlog op de knieën uit te vechten.
Howells vertelt: ‘De Heilige Geest legde een last op ons. “Neem het op tegen Hitler,” zei Hij; dit betekende toen al drie weken bidden en vasten.’

In 1938 werd Howells erbij bepaald dat het Joodse volk fel vervolgd werd door het antisemitisme van Duitsland. God maakte hem duidelijk dat Hij dat zou gebruiken om het Joodse volk terug te laten keren naar hun eigen land. Op 4 september 1938 merkte hij in een samenkomst op: ‘In Jesaja’s profetie over de tweede terugkeer van Gods volk zegt hij in de hoofdstukken 11 en 12 dat God hen zal vergaderen van de vier einden der aarde. Dat is precies wat er nu gebeurt.’

Op de dag dat Hitler de oorlog verklaarde aan Engeland, publiceerde Howells de volgende verklaring: ‘De Here heeft ons bekend gemaakt dat Hij Hitler en het Nazi-regime zal vernietigen, opdat de wereld zal weten dat het God en God alleen is, Die de dictators heeft vernietigd.’

Het bracht Howells en de zijnen vastbeslotener dan ooit op de knieën, door ‘hun leven over te geven om de strijd van het Koninkrijk even werkelijk te strijden alsof zij geroepen waren te vechten aan het westelijk front.’ Deze geloofshouding tegenover de oorlog, opdat het Evangelie niet zou worden gehinderd, bleek Gods weg te zijn om aan deze gemeenschap een verantwoordelijkheid op te leggen, waarvan zij zich niet konden bevrijden voordat de vijand, met wie God Zelf streed, zou worden vernietigd.

Hoewel Howells ervan overtuigd was dat God tussenbeide zou treden om met de vijand te handelen, schreef hij: ‘Wij kunnen nog menige tegenslag ondervinden, voor Hij dat doet… misschien zullen wij als de Israëlieten (Richteren 20) in onze uiterste nood tot God roepen om hulp, die zeker zal komen.’
Was er ergens anders, in heel de wereld, onder Gods volk, nog zo’n gemeenschap van ongeveer honderd mensen, die dag aan dag op de knieën was en in het geloof vasthield aan de overwinning, terwijl aan de overzijde van de zee de soldaten zich kilometer na kilometer terugtrokken, hele landen zich overgaven en de vijand in het zicht kwam van zijn doel?

Van die tijd af, alle oorlogsjaren door was het hele Bijbel College elke avond van zeven uur tot middernacht in gebed, met slechts een korte onderbreking voor de avondmaaltijd. Bovendien bleven zij ook hun ‘gewone’ bidstonden houden, ’s morgens een uur, en vaak ook ’s middags. En dan waren er nog de bijzondere periodes, de hele dag gewijd aan bidden en vasten.
Terwijl de Duitsers Europa overstroomden, stond het Bijbel College dagelijks voor God. Een greep uit de vele tientallen aantekeningen van Howells uit die tijd:

16 mei 1940, 9.30 uur: ‘De dag nadat Holland gecapituleerd had: Er woedt nu waarschijnlijk de grootste strijd van de geschiedenis. Kan God vandaag iets doen? Wanneer de Duitsers nu zeggen: ‘Wij hebben de geallieerden op de vlucht laten slaan’, kan God het doen? Houd uw ogen vandaag op God gericht en neem deze overwinning.’
14.00 uur: ‘De Here heeft heel duidelijk gezegd dat de overwinning aan Hem is en aan niemand anders en Hem komt alle eer toe. God grijpt de vijand aan, zichtbaar en onzichtbaar, door het leger en door ons.’

18 mei, 9.30 uur: ‘Tenzij God vandaag op wonderlijke wijze tussenbeide komt, geloof ik dat wij hebben verloren.’
14.30 uur: ‘Ik wil dit weekeinde weer tegen de vijand vechten, alsof het ging om het einde van de beschaving.‘
18.30 uur: ‘Ik voel vanavond dat deze Nazi’s, wat ze ook doen, niet aan de Heilige Geest kunnen ontkomen. Het christelijke geloof is veilig. Als u geloof hebt, kunt u het in Zijn handen overlaten en Hij zal op de juiste tijd tussenbeide komen.’
21 mei, 9.00 uur: ‘Vrees voor invasie. Gisteren was de donkerste dag in de geschiedenis van ons land. We moeten nu bidden dat de Heere hen belet in ons land te komen.’
22 mei, 9.00 uur: ‘De wereld is nu in paniekstemming en dat zouden wij ook zijn, als wij niet volkomen zeker waren dat de Heere tot ons gesproken had. Het lot van Engeland staat vandaag en morgen op het spel.’

Van de avond van 22 mei tot 25 mei kwam Howells niet langer in de samenkomsten; andere leden van de staf leidden ze. Hij zonderde zich af om, alleen met God, door te worstelen en, zoals anderen hebben getuigd, de verpletterende last van die dagen brak zijn lichaamskracht. Hij legde letterlijk zijn leven neer.

26 mei, 14.30 uur: ‘Wij trekken op tegen het Beest, zoals David optrok tegen Goliath.’
27 mei, 9.00 uur: ‘Ons volk zal zien dat God gebeden verhoort en het zal er alle vreugde van beleven.’
11 september: ‘De Slag om Engeland over Londen en Zuid-Engeland is op zijn hevigst.’
14 september: ‘Omdat wij geloofd hebben, heeft God ons bekend gemaakt, wat er gaat gebeuren. Alle mensen moeten het Evangelie horen; Palestina moet door de Joden terug gewonnen worden en de Heiland zal spoedig komen.’

Churchill noemt in zijn Oorlogsherinneringen 15 september het hoogtepunt van de luchtslag. Hij vertelt dat hij die dag in de Operatiecontrolekamer toezag hoe de vijandelijke eskadrons binnenstroomden en hoe de onze opstegen om hen tegemoet te gaan, totdat het ogenblik kwam waarop hij de luchtmaarschalk vroeg: ‘Wat hebben wij nog voor reserves?’ ‘Geen,’ antwoordde deze en vertelde later hoe ernstig Churchill had gekeken.
Weer verliepen vijf minuten en ‘het scheen dat de vijand naar huis ging.’ Het verschuiven van de schijven op tafel toonde een voortdurende oostwaartse beweging van de Duitse bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen. Er kwam geen nieuwe aanval meer. Tien minuten later was de actie afgelopen.’
Er scheen geen reden te zijn, waarom de Luftwaffe juist op het ogenblik dat de overwinning voor het grijpen lag, naar huis terugkeerde.
Wij weten echter waarom. God greep in. Hij hoorde en zag de bidders van de Bijbel College en vele bidders die ongetwijfeld ook elders op de knieën lagen.

Howells vertelt ook over de gebeden van het Bijbel College voor Palestina. Naarmate de Duitse troepen dat gebied dreigden in te nemen, werden hun gebeden intensiever. En ook hier beleefden ze bijzondere gebedsverhoringen. Het was werkelijk een wonder dat de Nazi’s de slag om Alexandrië (Egypte) verloren. ‘Het is de hand van de almachtige God geweest, Die ons opnieuw te hulp is gekomen en in zeer gewichtige dingen de balans in ons voordeel heeft doen omslaan.’

Hij schrijft: ‘Terwijl de Nazi’s door Joegoslavië en Griekenland trokken en Kreta namen, en terwijl de bedreiging in Noord-Afrika ernstiger werd, begon het gebed zich te concentreren op de landen van de Bijbel. Dit was waarlijk één van de gewichtigste gebedslasten van het College.’
Immers, God had hen lang van tevoren geopenbaard dat dit niet alleen maar een Europese oorlog was, maar dat daardoor ‘naar de bepaalde raad en voorkennis Gods’ de Joden zouden terugkeren naar Palestina, het Evangelie zou uitgaan naar alle mensen en dat de Heiland zou kunnen wederkomen.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over D-Day. Op 6 april 1944, precies twee maanden voor D-Day, zei Howells in de samenkomsten: ‘Wij zijn bezorgd om de jonge mensen die op het punt staan naar het Tweede Front te trekken. Kunnen wij geloven dat onze jonge mensen er met zo min mogelijk verliezen doorheen zullen komen? Wij hebben een goed recht om God te vragen met onze jonge mannen te strijden. Wij weten, dat God aan de zijde van onze mensen staat en ik zie vanavond niets dan overwinning.’
Een maand later, op 7 mei, zei hij: ‘Ik spreek op een moment dat er vijf miljoen mannen op het punt staan naar het Tweede Front te vertrekken. Als er volgende week een Tweede Front komt, is er dan niet een God in de hemel, Die tussenbeide kan komen?’

In een andere samenkomst gaf God aan het Bijbel College de zekerheid, dat Hij op D-Day zou oversteken vóór de troepen en dat ze niet zouden worden teruggeslagen. ‘Het geloof was zo sterk, dat wij dit konden aannemen’, schreef iemand, die erbij was. ‘Na de last, die wij hadden gedragen, was de verlichting zo groot, dat ik naar mijn kamer ging, op mijn knieën viel en in tranen uitbarstte. Het waren tranen van vreugde en van pure verlichting na de enorme spanning. Het was even werkelijk voor mij, alsof het Tweede Front er al was en de overwinning werkelijk behaald.’

Op 6 juni, de dag van de opening van het Tweede Front, las Howells met volle instemming de dagorder van Generaal Eisenhower aan de stoottroepen, waarin deze zei: ‘De hoop en de gebeden van vrijheidslievende mensen overal begeleiden u… laat ons allen de zegen van de almachtige God afsmeken over deze grote en edele onderneming.’
Misschien stemde Howells nog meer in met de prachtige radiotoespraak van de koning, waarbij deze zijn volk plechtig opriep tot gebed en toewijding en waarin hij zei: ‘Ik ben er zeker van, dat niemand van ons het te druk zal hebben om deel te nemen aan een nationale, misschien zelfs wereldwijde nachtwake van gebed, terwijl de kruistocht wordt voortgezet.’

In de samenkomst zei Howells: ‘Als er een gebedsdag komt, moet het een dag zijn van overwinning en bewegen van God. Hij bad: Leg een last op ons, laat ons niet verslappen. Indien Hitler had gewonnen, zouden christendom, beschaving en vrijheid verloren geweest zijn. O Heere, bescherm en bewaar onze mensen. Sta ons niet toe anders te bidden dan alsof wij zelf aan het front stonden. Wij geloven dat het einde overwinning zal zijn.’

Op 8 juli zei Rees Howells: ‘Ik denk dat er niets te vergelijken is met de nacht, waarin wij Normandië binnenvielen. Wij zeiden dat God vóór onze mensen uitging. De Daily Telegraph vermeldde dat alleen in deze nacht geen Duitse onderzeeboten in het Kanaal patrouilleerden.
De manier waarop wij naar Normandië overstaken, ging boven elke verbeelding uit – vierduizend schepen en elfduizend vliegtuigen – en zij ontmoetten geen enkel schip en geen enkel vliegtuig van de vijand! God zei: ‘Ik zal oversteken, en zij zullen niet worden verslagen’. En hoewel er, terwijl ik preek, een grote slag aan de gang is, val ik terug op Zijn Woord, dat het inderdaad zo zal gaan’.

De voltooiing van deze zes jaar van gebed van Rees Howells en zijn Bijbel College kwam in juni 1945, bij de oprichting van de Verenigde Naties in San Francisco. In de gebeden van het Bijbel College voor het Evangelie aan alle schepselen en voor de terugkeer van de Joden naar Palestina, stond hun steeds het grote uitzicht voor ogen van de wederkomst van de Heiland in heerlijkheid en van het Duizendjarig Rijk, wanneer er eindelijk vrede op aarde zal zijn.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 mei 2019 om 9:44

  Dodenherdenking en Bevrijdingsdag:

  Op zondag 5 mei vieren wij Bevrijdingsdag, de dag waarop wij vieren dat ons land bevrijd werd van 5 jaar lang bezetting en onderdrukking door het Duitse Nazi-regime. Op 4 mei met de Dodenherdenking herdenken wij hen die vielen en zo hun leven gaven om ons land te bevrijden van dit wrede regime.

  Zoals geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven om ons land van het Nazi-regime te bevrijden, zo gaf de Heere Jezus Christus, Gods Zoon, ook voor jou en mij Zijn leven aan het Kruis van Golgotha om ook jou en mij te bevrijden van de macht van de zonde, dood en hel. Ja, de Grote Generaal is niet dood gebleven, maar Hij heeft de macht van de dood overwonnen door uit de dood op te staan, Halleluja! Een ieder die persoonlijk in Hem gelooft dat Hij ook jou verlost heeft van de zonde, dood en hel, mag weten dat er voor hem of haar na de dood een nieuw en eeuwig leven in Gods Heerlijkheid zal zijn.

  Tijdens D-Day (Decision Day, beslissingsdag) op 6 juni 1944 landden geallieerden op de kusten van Normandië, V-day (Victory Day) was onze Bevrijdingsdag toen Duitse troepen in ons land capituleerden. Zo was D-Day het moment waarop Jezus Christus de dood overwon en daarmee de duivel heeft verslagen, zo zal V-Day zijn wanneer Hij terug zal komen op de wolken om een eind te maken aan alle oorlog, onrecht en geweld. Wat een heerlijke dag zal dat zijn, Maranatha!

 2. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 mei 2019 om 18:32

  Drie vermiste soldaten op het Ereveld van Rhenen, op hun steen staat in Memoriam. Ze mogen nog tot 2028 blijven liggen op het militair Ereveld van de Grebbeberg.
  Ton Dijkstra heeft onderzoek gedaan naar de gesneuvelde soldaten: Bart van de Wal uit Ochten, zijn naam is Batus; Gerrit Jan de Man uit Heteren; en Adrianus Everardus van Hal uit Renkum. Ze zijn nooit gevonden, onder de grafplaten liggen geen skeletten. Vreemd hoor!

  Vanavond is er op Family7 vlak na de dodenherdenking om: 20:04 een documentaire op Israel CNN met interviews van nabestaanden en originele unieke beelden.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 mei 2019 om 20:49

  “VREDE”? Vannacht zijn weer 150 raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Laten we alle christenvervolgingen in de wereld ook niet vergeten! Vóór de komst van Jezus Christus, zal het geen “vrede op aarde” zijn. Zoals tijdens de laatste wereldoorlog velen in Europa door satan werden geleid, zo zijn het nu de vele moslims, die door satan worden geleid!! “De wereld” ziet nog altijd niet wat gaande is in deze wereld.
  We mogen gelukkig uitzien naar wat Jesaja schrijft in hoofdstuk 2 en wat Micha schrijft in hoofdstuk 4:
  “Uit Sion zal de wet uitgaan,
  en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.
  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
  en veel volken vonnissen.
  En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
  en hun speren tot snoeimessen.
  Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
  Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.”

  Het zal niet lang meer duren (Jesaja 3: 13)
  “De HEERE staat gereed om Zijn rechtszaak te voeren,
  en Hij staat klaar om over de volken recht te spreken.”

 4. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 mei 2019 om 20:55

  Beste Dirk,
  Niet Duitsland verklaarde de oorlog aan Engeland, maar andersom. Op de dag van de Duitse inval in Polen verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. Alleen omdat ze daarop niets deden, kon Duitsland het jaar daarop in het Westen aanvallen.

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 2:50

  Beste Dirk,

  Zelf besef ik heel goed de waarde van gebed en voorbede. Als je bidt dan begint er beweging te komen in zaken die onwrikbaar vastzitten. Graag wil ik meer bidden. Doordat ik echter door mijn verleden de neiging heb in gebed weg te zinken in een andere wereld omdat de psychische-geestelijke scheidslijn bij mij flinterdun is a.g.v. de vele psychoses die ik heb gehad, is het voor mij “gevaarlijk” om te lang in de voorbede te zijn. Alle afweermechanismen zijn weggevallen en daarom moet ik steeds kunstmatig de scheidslijn zien te “kweken” door de weerstand en het gevecht aan te gaan in de geestelijke strijd. Doordat ik een geestelijke vijand heb, waartegen ik mij richt, kan ik mijn eigen positie bepalen i.p.v. ergens te zweven tussen hemel en aarde. Hopelijk begrijp je wat ik bedoel? De gang-poort naar de bovennatuurlijke wereld ligt bij mij open, zodat ik iedere dag mijzelf moet zien te handhaven door mij te focussen op de geestelijke strijd. Waar de confrontatie met de vijand aanwezig is, kan ik mij dan tegen hem afzetten, en daar ligt bij mij dan de scheidslijn van het psychische-geestelijke. Gisteren was ik in een gebedsdienst van mijn gemeente. Omdat ik daar een blok samen kon vormen met de andere drie leden van het gebedsteam, stond ik geestelijk veel sterker. En er was genezende kracht aanwezig. Voorbede doen is naar de Vader der geesten (Hebreeen 12:9 KJV) bidden en de geestenwereld is dan naar de wil van God machteloos gemaakt. De mensen kunnen niets doen, als de geestenwereld niets kan doen. Het is de geestenwereld toegekend dat zij de controle hebben over de zichtbare wereld.

  San Tjoa

 6. Jos van Westing zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 11:18

  Beste Dirk,
  Misschien goed toe te voegen aan het bericht van de groep uit Duitsland, die een gouden Menorah naar Israel reizen, onder leiding van Luca Hezel, dat dit de Duitse afdeling van Christenen voor Israel is; Christen an der Seite Israels

 7. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 12:29

  Het geloof, de verwachting en het vertrouwen op de God van Israël van deze Rees en zijn gebedsgroep, is beschamend voor ons! Wij zouden allen veel en veel meer moeten verwachten van de Heere, onze God!
  Heel hartelijk dank voor dit bericht en de rest van je brief, Dirk!

  God zegene jou in dit belangrijke en mooie werk!

 8. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 14:30

  Bid alstublieft voor de situatie in Gaza. Voor wijsheid bij het crisisteam. Voor Gods blauwdruk hoe het aan te pakken. Voor ontmaskering van de leugens in de media.

 9. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 14:42

  Heeft “men” iets geleerd van de 2 Wereldoorlogen? Nee, NIETS.
  “Octopus” kan gewoon zijn gang gaan.

 10. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 15:13

  Ik verwacht niets meer van de mensheid en de politiek. Ik richt mijn ogen op Yeshua de Messias. Christus is onze enige hoop. Ik ben wel in deze wereld maar niet van deze wereld. Maranatha Jezus!

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 15:52

  Nu God een keer gebracht heeft in het lot van Zijn volk, en ook gezegd heeft: Het volk dat Ik Mij ten eigendom heb verkoren, dat zal Mijn lof verkondigen, en Ik zal ze halen uit de volken en ze brengen naar hun eigen land. Nu zijn alle volken in verwarring en de kerken nog meer! Velen denken nog steeds dat zij nu Gods volk zijn. Maar wie weet hoe spoedig God een punt zet achter de hun geschonken genadetijd en hen allen ter verantwoording roept: wat hebben jullie met en voor mijn volk gedaan?

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 16:43

  Beste Dirk, ik heb het boek destijds gelezen omdat het de basis is van het gebedsfront “Op de bres voor Nederland”.Het is de bedoeling dat er 24 uur per dag gebeden wordt. De bidders bidden 1 uur per maand op een vaste dag/vaste tijd, thuis, voor Nederland/Israël/Europa, aan de hand van een brief met gebedspunten. Er moeten dus 31 x 24 bidders zijn die iedere maand 1 uur bidden. Helaas is het niet meer mogelijk om die bidders te vinden en zijn er dagen dat er niet meer via “Op de bres” gebeden wordt. Nederland is gebedloos geworden en daar ligt volgens mij het probleem. Geen tijd, waarom zou ik bidden? Ik verwacht niets meer van de kerk en de politiek enz. God wil gebeden zijn ook als wij denken: ik vind het niet nodig, wat helpt het. Ik zou graag willen dat het boek van Howells weer een herdruk krijgt want wij leven als in de jaren dertig van de vorige eeuw, we slapen of willen het gevaar niet zien. Inderdaad is de islam de vervanger van Hitler geworden. Meer weten van Op de Bres? opdebres@solcon.nl We moeten weer terug naar de tijd van Nehemia (Neh. 8 en 9).

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 20:19

  Beste Dirk,

  N.a.v. reactie 12: Het boek heb ik ook gelezen “Op de Bres” maar het was op dat moment niet echt te grijpen voor mij en dat boek was mij aangeraden door een theoloog die n.b. via mij tot geloof is gekomen omdat ik, na hem het Evangelie gebracht te hebben, zelf in de psychiatrie ben beland. Hij was een middelbare schoolvriend die mij het lichamelijke leven had gered door mij op te nemen in het huis van zijn ouders toen ik drie jaar lang zwaar geleden heb onder de aanvallen van de boze (maar toen niet geloofde), en daarna nog eens in de psychiatrie (33 jaar) en vorig jaar op 5 januari 2018, in 1 klap bevrijd ben van de schizofrenie. Maar wel nog zit met de gevolgen van de enorme harde druk van de demonische wereld op mijn psyche en door de talloze psychoses die ik heb gehad. Maar geestelijk nu wel vrij en in de waarheid van mijn Redder en Heer: Jezus Christus!

  Groeten van San

 14. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 6 mei 2019 om 11:10

  Beste Dirk, beschamend, ook bemoedigend dit aangrijpende voorbeeld. Laten we veel van onze God verwachten, Hij wil gebeden zijn! Ik besefte temeer hoeveel er satan aan gelegen is onze tijd in te vullen, zelfs met geoorloofde dingen. En hij slaagt hier bijzonder goed in, we worden ingepakt door alle sociale media en alles daarom heen. Tijd zoeken om te bidden kost moeite, ik ervaar dit zelf ook.
  Maar er is geen beter werk, hoe gebrekkig dan ook. Hierdoor worden we weer aangespoord, net als in Lukas 18: 1-6 en veel andere plaatsen in de Schrift om met Jakob te zeggen: wij laten U niet gaan totdat U ons zegent! O, besefte ik maar meer hoe gewillig de Heere is om Zijn kinderen te zegenen en dat alleen om het Offer en Bloed van Zijn Zoon. Zie ook Mal. 3:10 De Heere zal de vensteren des hemels openen en zegen afgieten zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Gezamenlijk en volhardend gebed is nodig! En ik voel de pijn uit reactie 12, het gebed leeft niet. Ik verwacht niets van kerken en politiek, maar ik verwacht wonderen van onze trouwe God, opdat Zijn Naam weer eer zal ontvangen!! Gods zegen toegewenst!

 15. Willemina zegt:
  Geplaatst op maandag 6 mei 2019 om 14:53

  Het viel mij op dat met Koningsdag en met de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam alleen maar het 1e couplet van het Wilhelmus werd gezongen. Het couplet “Mijn Schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer enz.” klinkt helaas niet meer. Wil het Nederlandse volk Gods Naam niet meer belijden? Denken we zonder God te kunnen?

 16. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 6 mei 2019 om 15:52

  Bedankt Dirk. Dankbaar dat ik een leven lang in vrijheid heb mogen leven, maar een vrijheid zonder de Here Jezus is een gebonden leven. De vijand is satan, niet de moslim, ieder mens zonder de Here Jezus kan een handlanger van satan zijn. De ene willens en wetens de andere, omdat wie niet voor Jezus is, is tegen Hem. Daarom is het zooo belangrijk gebed voor de politiek, dat daar Gods beslissingen worden genomen. Vooral dat wij niet meehelpen de antichrist op zijn troon te zetten. Daarom heel veel gebed voor Nederland en Europa, zodat de leugen niet regeert maar de Waarheid. Daarom bidt en verkondig Het Licht der wereld, want daar is geen duisternis. Liefs Dineke.

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 mei 2019 om 13:37

  Beste Dirk,

  Ik heb het stuk gelezen en mijn gedachten erover laten gaan. En ook de commentaren. Ze lopen nogal uiteen. Wij gedenken de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en daarbuiten. Op de Dam werd ook genoemd de joden (zeer bescheiden), maar helaas niet de zigeuners en de gehandicapten. Dat vind ik jammer. Terecht de opmerking over lied 6 van het Wilhelmus. Wat mij betreft meer inhoud heeft dan vers 1. Laten we ook bidden voor de christenen in de Gazastrook en in Nigeria en in andere bezette gebieden. De nood is zeer groot. Ik denk ook dat onze Hemelse Vader tranen in Zijn ogen heeft, wat er allemaal gebeurt op deze aarde. Antisemitisme en Jodenhaat. Regelmatig vraag ik in het gebed, of de Here Jezus (de Messias) mag komen. Dat zal er vrede zijn. Geen herdenkingen meer, maar vreugde.

 18. JW zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 mei 2019 om 9:55

  reactie ans 8: “Bid alstublieft voor de situatie in Gaza”.

  Tegenstellingen in alle dingen zijn noodzakelijk, ans! Ware het niet zo, dan konden we niet voor het goede kiezen. De filistijnen/palestijnen zijn een halsstarrig kortzichtig volk afkomstig uit ‘griekenland’! De Filistijnen waren een zeevarend volk dat zich aan het eind van het 2e millennium v. Chr. op de kuststrook in het zuiden van Kanaän vestigde en intensieve contacten lijkt te hebben onderhouden met Alashia (Cyprus), Myceens Griekenland en Minoïsch Kreta.

  Ik bid liever altijd alleen voor Israel, omdat Bibi heeft gezegd: “If the Arabs put down their weapons today, there would be NO more ‎violence. If the Jews put ‎down their weapons ‎today, there would be no ‎more Israel‎”.

  Maranatha Jezus!

 19. Liesbeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2019 om 22:02

  Een mooie reactie op D-Day, vandaag precies 75 jaar geleden! Ik ben blij dat bevestigd is ook voor mij dat de gebeden het beste wapen waren in de strijd toen en ook nu nog. Laten we niet verslappen en elkaar aanmoedigen om te blijven bidden voor de tijden die komen. God heeft via Zijn Zoon de Overwinning behaald door voor ons te sterven aan een kruis en daarna op te staan uit de dood om voor eeuwig met Hem te zijn in Zijn Koninkrijk! Aan Hem de eer en de glorie!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden