Ben je op 12000 meter hoogte dichter bij de hemel?

Het is op bijna 12000 meter hoogte dat ik deze woorden schrijf. Met een snelheid van zo’n 900 kilometer vliegen we hoog boven de Oceaan. Je voelt je klein, zo hoog in de lucht, in een toch wel heel groot vliegtuig. Voor de kenners: een Boeing 747-400. We zijn al lang onderweg. Op Frankfurt hadden we maar liefst elf uur oponthoud, vanwege vertraging van de vlucht.


Dit zie je vanuit een vliegtuig. (Foto: Marta Branco)

We zijn onderweg naar Brazilië, Rio de Janeiro, naar onze kinderen en kleinkinderen. Al bijna tien jaar werken Lieke en Magno met veel liefde als vrijwilligers in favela Borel. Negen jaar geleden waren we er voor het eerst. Eigenlijk zou iedereen eens een paar dagen in een sloppenwijk moeten bivakkeren. Dan zouden we niet meer zo klagen over onze eigen probleempjes.

Tijdens zo’n lange vliegreis heb je voluit tijd om na te denken. Eén vraag komt vooral in me op: ben ik zo hoog in de lucht dichter bij de hemel? Ik weet het niet. Misschien is de hemel wel dichterbij dan wij denken.
Bij Zijn hemelvaart ging de Heere Jezus omhoog, de lucht in, vanaf de Olijfberg. Hij zal net zo terugkomen als Hij eerst naar boven ging, spraken de engelen tegen de verbaasde discipelen na Zijn hemelvaart.
Op die dag zal de hemel opengaan en zal Zijn parousia, Zijn (aan)komst in de wereld plaatsvinden. Tijdens Zijn komst zullen wij, de gelovigen, Hem ontmoeten in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn.

Waar is de hemel?
De hemel is ergens boven de aarde, maar welke kant omhoog, dat is niet helder. De aarde is immers rond, draait rond en suist door het heelal.
De geestelijke wereld is dichterbij dan wij denken. Af en toe licht de Bijbel een stukje op van de sluier. Als Elisa zich met zijn knecht in Dothan in een bedreigende situatie bevindt, lezen we in 2 Koningen 6:17- ‘En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’

Openbaring 4 geeft ons meer informatie over hoe het in de hemel is. Er is volop sprake van activiteit. Johannes krijgt te zien hoe het in de hemel is. Hij ziet een indrukwekkende troon en er zit Iemand op die troon, God Zelf. ‘En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd,’ zegt vers 3.
‘En rondom de troon [stonden] vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.
En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt.
En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,
wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:
U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (vers 4-11).

Niet onze definitieve eindbestemming
De hemel is reëel en het zal er heerlijk zijn, maar toch is het niet onze definitieve, eeuwig durende eindbestemming. Na de wederkomst van de Heere Jezus is er eerst het Vrederijk, waar de gelovigen van alle tijden belangrijke taken zullen vervullen. De één zal met Christus regeren over één stad, een ander over vijf steden. Pas na het Vrederijk volgt het laatste oordeel en komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem als beeld van de gemeente.

Hoe ziet het Vrederijk eruit? En de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem? Daar hoop ik later – als de Heere het geeft – een keer uitgebreider op in te gaan. Het bezig zijn met deze vragen vanuit de Bijbel kan een stimulans zijn om zo te leven dat we ook in die tijd door de Heere gebruikt kunnen. Dit leven is daarvoor de voorbereiding.

Er kan maar één visie de juiste zijn, maar welke?
Sommigen denken precies te weten hoe de gebeurtenissen in de eindtijd zich zullen voltrekken. In de loop van de jaren is mij echter steeds duidelijker geworden hoeveel verschillende interpretaties en gedachten hierover zijn, vele honderden. Allemaal – op één na – zullen ze onjuist blijken te zijn. Maar hoe weet je welke die éne is? Laten we dan ook maar bescheiden zijn.

De één verwacht elk moment opgenomen te kunnen worden, nog voor de grote verdrukking, om in die zware tijd die over de aarde zal gaan, veilig te zijn in de hemel. Een ander bereidt zich voor om – met Gods hulp – door die bijzonder moeilijke tijd heen te gaan. En beide zijn dierbare kinderen van God. Hoe is dat mogelijk?

Er wordt strijd gevoerd over de vraag hoe het zal gaan. Wie niet past in het precies uitgestippelde plaatje van een bepaalde groep of kerk, is soms niet langer welkom, niet als gast, niet als spreker/voorganger, niet als schrijver. Ik weet waarover ik het heb. Het is meer dan triest.
Laten we aan deze kant van de eeuwigheid elkaar aanvaarden als broeders en zusters in de Heere, ook als we over bepaalde zaken niet hetzelfde denken – natuurlijk wel binnen de Bijbelse grenzen.

We zullen verbaasd staan toe te kijken hoe de Heere Zijn woord vervult
Het gaat toch niet om ons gelijk, om onze eer, maar om de eer en de glorie van de Heere Jezus, om Zijn heerlijkheid, Zijn majesteit? En de meesten van ons zullen verbaasd staan over de precieze vervulling van wat de Bijbel zegt.
Laten we geen dichtgetimmerd systeem hanteren. Als we alles hebben ingevuld en vastgelegd, kan de Heilige Geest ons niets meer duidelijk maken. Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus om nieuwe dingen te leren. Zo’n houding zal ook ons geestelijke winst opleveren.

Nog een laatste advies: Laten we ons maar voorbereiden op tijden die moeilijker gaan worden voor alle volgelingen van de Heere Jezus. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad’ (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen