Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Wie naar de bidstond gaat, krijgt een ouderling op bezoek…’ (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 mei 2019, 11:35 door Dirk A A

Veel aangrijpende, persoonlijke en ontroerende reacties ontving ik van u op mijn vraag in de Nieuwsbrief of u wilde vertellen over de bidstonden in uw gemeente. Pijn en verdriet klinken door bij hen die in een gemeente zitten waar het verboden is een bidstond te hebben. ‘Als je het wel doet, krijg je een ouderling op bezoek die je komt vermanen.’ Omdat men bang is voor uitwassen, voor afwijkingen in de leer.
Gelukkig zijn er veel gemeenten waar wel één of meer gebedsgroepen zijn, die, zoals ik al vermoedde, helaas maar door weinig mensen worden bezocht. Beseffen we nog wel het belang van het gebed, vraagt menigeen zich af.

Tientallen reacties ontving ik op mijn oproep. Bijna iedereen die reageert, gaat zelf ook naar de gebedsgroep van de gemeente of naar een interkerkelijke gebedsgroep. Een paar mensen geven aan liever thuis te bidden dan op een gebedsgroep. ‘Voor mij is het gebed een privézaak. En in de zondagse samenkomst vertolkt de dominee ons gezamenlijke gebed.’

In de reacties proef ik soms een aarzeling om naar een bidstond te gaan. ‘Die bidders weten het allemaal zo goed, kunnen zo goed bidden en ik durf nauwelijks hardop te bidden. Dan kijken ze op mij neer, denk ik.’
Het is belangrijk zo’n opmerking serieus te nemen. Staan gebedsgroepen open voor nieuwe bidders? Heet nieuwe bidders welkom, leg uit hoe het eraan toegaat in de groep, laat er vrijheid zijn om ook in stilte te bidden.

Dat bidders vindingrijk kunnen zijn, blijkt wel uit de reactie van iemand uit een gemeente waar het niet op prijs wordt gesteld om een gebedsgroep te hebben. Omdat er toch behoefte is om samen te bidden, is er iets bedacht. ‘Als je bij elkaar komt op de koffie, kun je ook samen bidden.’
Laten we niet met de beschuldigende vinger naar zo’n gemeente wijzen, maar voor deze gemeenten bidden, dat Gods Geest ook daar krachtig zal gaan werken. En vergeet zeker uw persoonlijke gebed niet, in uw eigen binnenkamer, zoals de Heere Jezus het noemt in de Bergrede.

De meeste bidstonden vinden één keer per week of één keer per twee weken plaats. Iemand schrijft dat het aantal bidders op de bidstond sterk is toegenomen door de verplaatsing van een doordeweekse dag naar de zondag, direct na de kerkdienst.

Tal van onderwerpen worden genoemd waarvoor wordt gebeden:
– voor de voorganger van de gemeente, dat de Heere krachtig wil werken in de gemeente en al het werk in de gemeente zal zegenen;
– voor Israel, voor de vervolgde christenen;
– voor zending en evangelisatie;
– voor leden en met name jongeren in de gemeente die dreigen af te haken; – voor een opwekking, herleving in de gemeente, in de eigen woonplaats, in ons land;
– voor zieken in de gemeente;
– voor de huwelijken en de opvoeding van de kinderen;
– voor groei en diepgang in het geestelijke leven;
– voor ouderen, die dingen moeten loslaten en voor wie het leven moeilijker wordt;
– voor meer bidders;
– en voor nog veel meer…

Iemand schrijft: ‘In onze gemeente hebben we dagelijks bidstonden en we zien wonderlijke verhoringen.’
Een ander: ‘Het is bemoedigend om samen met gelovigen uit andere kerken en gemeenten te bidden.’

Sommigen geven aan dat het soms moeilijk is om vol te houden als je geen verhoring op de gebeden ziet. ‘Velen willen direct een antwoord van God ontvangen, verhoring van de gebeden zien, maar de Heere vraagt ons om trouw te zijn, te volharden. En laten we alert zijn op de listen van de tegenstander, de satan, die er alles aan zal doen om bidders te ontmoedigen.’

‘De bidstond van onze gemeente stelde niet zoveel voor,’ schrijft iemand. ‘Toen ben ik naar een andere bidstond gegaan. Buiten hoorde je ze al bidden, vol vuur en geestdrift. Mensen knielden neer, riepen tot de Heere, verootmoedigden zich voor Hem, aanbaden Hem. Er was toewijding, er vonden bevrijdingen plaats, genezingen, er was zorg voor elkaar.’

Iemand van 82 jaar schrijft dat ze al 42 jaar naar de bidstonden gaat. Vroeger kwamen er twintig mensen, nu zijn we nog maar z’n drieën. ‘We bidden, we proclameren en vieren ook samen het avondmaal.’

Als ik de reacties overzie, lijkt het erop dat de bidders vaker vrouwen zijn dan mannen. Maar misschien is dat in de praktijk anders, dat weet ik niet. Verschillende mensen schrijven namelijk dat ze een gebedsgroepje hebben, samen met andere vrouwen. Ook wordt opgemerkt dat de bidders vaak al wat ouder zijn en dat jongeren worden gemist.

‘De gebedsmotor van de kerk hapert als het gebed verflauwt,’ merkt iemand op, die zelf al 35 jaar lang trouw de bidstonden bezoekt en ziet dat het aantal bidders terugloopt.

Eén opmerking komt een paar keer terug in de reacties, namelijk dat de predikant/voorganger zelden deelneemt aan de bidstond van de gemeente, met een krachtige oproep dat wel te doen.

Iemand vraagt speciaal om gebed voor de Veluwe. Er is in die regio veel geloofsonzekerheid en veel kerken hebben geen gebedsgroep. ‘Daar wordt zelfs tegen gewaarschuwd.’
Dit geldt zeker ook voor andere gebieden in ons land, zoals Zeeland, de Alblasserwaard, Friesland. Laten we bidden dat de Heere de Geest van de genade en van de gebeden over ons uitstort. Dan vallen we op onze knieën voor de Heere neer, ook de mensen die nu nog waarschuwen tegen gebedsgroepen.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 10:32

  Een gemeente waar het verboden is bidstonden te houden is geen christelijke gemeente. Het is mij een raadsel waarom men dan verdrietig in zo’n gemeente, die geleid wordt door een angstcultuur, blijft zitten.

 2. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 14:43

  Mooi stukje, hoor, Dirk. Het is mooi wanneer hierdoor het bidden wordt gestimuleerd. Maar: allereerst is het echt nodig (en het belangrijkst) om te bidden in de binnenkamer. Daar ligt het echte leven met de Heere. En dan komt het met die groepsgebeden vanzelf ook wel goed. Ieder levend christen vindt hiervoor wel een weg.
  Laat dit artikel geen aanleiding zijn om zorgelijk en verwijtend te doen naar gemeenten waar (helaas) groepsgebed tegengehouden wordt. En ook geen opmerkingen zoals Joop. Vindt iemand het moeilijk om hiermee om te gaan: naar de binnenkamer en op de knieën.

 3. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 15:29

  Er zijn genoeg boeken geschreven over het bidden. In Hand. 12:5 lezen we dat, nadat Petrus gevangen was genomen, door de Gemeente voortdurend tot God voor hem werd gebeden. En lezen we niet dat de “gouden schalen” uit Openb. 5:8 gevuld waren met reukwerk: dit zijn de gebeden der heiligen. Als Paulus een stad bezocht, ging hij eerst naar een gebedsplaats (Hand. 16:13,16) En wat al eerder is gezegd: “Het gebed is de motor van de kerk, c.q. de Gemeente.

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 16:34

  Sjalom Dirk en anderen,

  Erg als een bidstond in een kerk als een taboe wordt beschouwd. Wat zou de visie van die kerkleiders dan zijn? Waar is men bang voor? Of is het dat men bang is dat de gebedsgroep een kleine sekte vormt in hun “veilige en besloten gemeenschap”. Allerlei redenen kunnen worden aangegrepen om een bidstond of een gebedsgroep te weren. In het begin is het allemaal nieuw en voorafgaande aan het gebed worden korte mededelingen gedaan waarvoor en waarom er gebeden wordt.

  Het gebed, ook op de kansel, mag nimmer een opsomming van mededelingen worden. Het is het intieme gebeuren om de Eeuwige kenbaar te maken wat er leeft. Een gebed mag geen nieuwsbrief zijn voor onverwachte zaken. Het blijft altijd bij een aanbidding van de Eeuwige en het voorleggen van onze noden. Het past dus om die noden met elkaar te delen en die in gebed bij Zijn troon neer te leggen.

  Ik denk ook dat er velen zijn die het liefst niet openlijk genoemd willen worden. Is dat niet de zogenaamde valse bescheidenheid? Nee, laat mij maar er buiten zeggen of denken velen. Laat mij alsjeblieft er buiten. Dat is een duidelijk distantiëren van de geloofsgemeenschap. Soms moet je jezelf beschermen tegenover opdringerige mensen die echt alles van je willen weten. Laat mij nog even het ziekteproces, het rouwproces of wat dan ook verwerken. Wat leert het ons? Enerzijds terughoudendheid en bescheidenheid naar beide kanten. In de binnenkamer kan ook gebeden worden. Een kort bezoek of een kaartje laat zien dat je oprecht om elkaar geeft.

  Wanneer een gemeente zich zo opstelt zal er ruimte ontstaan voor een gebedsgroep. Je hebt (helaas?) ook gesloten gemeenschappen. Men is naar buiten toe gesloten. Op zich is dat niet verkeerd. Het laat zien dat sommige zaken niet voor de toevallige vreemdeling is. Mag ik mij dan ook afvragen: waar is die heerlijke gunnende gastvrijheid voor de vreemdeling?

  Ieder kerk is autonoom en beslist hoe zij handelt. En natuurlijk wens ik hen ook veel wijsheid toe om in het volste vertrouwen deel te nemen aan een gebedsbijeenkomst.

 5. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 16:47

  Shalom
  Straks is het weer Pinkster/Opwekking, vele sprekers, vele bidders, veel aanbidding, veel opwekking, duizenden mensen bijeen, wat doet dat met ons land? Zien we de uitwerking van Jahweh’s Geest? Wordt het lichter in ons land, of… juist donkerder? Zien we de tekenen der tijden, of is het: Het zal mijn tijd wel duren, na mij de zondvloed!
  Wat zou er gebeuren als er een jaarlijks lang weekend van verootmoediging zou plaatsvinden in ons land, duizenden mensen/christenen bijeen en zich verootmoedigen voor het aangezicht van Jahweh, onze Vader in de hemel, om wat er in ons land leeft en speelt. De duisternis lijkt te zegevieren, hoe druk zou het dan zijn? Gelukkig gaat het onze Schepper niet om grote aantallen, de grote massa maar om de enkeling, de rechtvaardige
  Op de knieen! Leg de afgoden af, wees geen slaaf van deze wereld, maar ‘slaaf’ van Jeshua, de Heere Jezus, want de Waarheid maakt vrij!

  Lieve mensen, het is niet gemakkelijk om Jeshua de Messias te volgen, het kan je alles kosten, dat ervaar ik ook. Laat de eenheid terugkomen in de gemeenten en blijven volharden in geloof en in gebed en voorbede, bemoedig en versterk elkaar, elkaar opbouwen ipv afbreken de wereld zal ons herkennen in de eenheid in Jeshua/Jezus. Een lichtje van hoop te zijn voor onze omgeving, liefde voor de naaste en voor elkaar, ieder medemens telt, is kostbaar in Jahweh’s ogen, wij zij immers Zijn schepping, niemand uitgezonderd! Want de tijd is nog maar kort.

  Shabbat shalom

  🕊

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 16:51

  Goede zaak om als gemeente regelmatig bidstonden te houden. Al is het maar in een klein groepje. In de Baptistengemeente waar ik altijd naar toe ga, hebben we één keer in de maand op woensdagavond een doordeweekse viering waarin we in een klein groepje een paar liederen zingen, een korte overdenking en een bidstond hebben.

  De droogte duurt maar voort en regen is hard nodig voor de natuur en landbouw, daarom roep ik iedereen ook op om te bidden voor meer dan voldoende regen de komende tijd. Want opnieuw een hete en een extreme droge zomer als die van vorig jaar zal echt rampzalig wezen.

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 20:43

  Shalom Dirk,
  Goed als er in gemeenten regelmatig bidstonden zijn. Al zijn er weinig mensen, het gaat niet om de veelheid maar om de volheid (van de Geest). In Matt.18:19 staat als twee mensen samenstemmen op aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van de Vader in de hemel! En in Hand. 1:14 staat dat een groep (mannen en vrouwen) allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken (om de Heilige Geest). Eensgezindheid in het gebed is zo belangrijk! Ik hoorde van een broeder uit de Kaukasus. (christenen worden daar vervolgd, evangeliseren is streng verboden). Daar is een kleine gemeente van ex-moslims, en die gemeente groeit! Wat is hun geheim? Zij komen elke zaterdag om 6 uur ‘s morgens bijeen om samen te vasten en te bidden (voor verloren zielen). Houden Bijbelstudie, gaan om 9 uur ‘s morgens allen de stad in, ieder naar een andere wijk/straat, om te praten met iemand die ze tegen komen, te luisteren naar hun nood, eenvoudig te vertellen van Jezus, Die de Redder is, en hen uit te nodigen voor de kerkdienst de volgende dag. Er is tegenwerking, soms zelfs doodsbedreiging, maar het wordt zeer gezegend. Er zijn veel “Nicodemussen” die tot bekering zijn gekomen, maar uit angst voor hun familie, niet naar de samenkomsten komen. Maar er zijn ook mensen die tot bekering komen en gedoopt worden! Laten wij hierdoor aangemoedigd worden. Als op de Veluwe – of waar dan ook – twee mensen samenkomen in een huiskamer, die ‘eensgezind’ dezelfde nood in hun hart hebben en daarvoor samen vasten en op de knieën gaan, zal de Vader in de hemel hen verhoren! Zo’n klein begin kan gaan groeien tot meerdere eer en glorie van Zijn Naam!

 8. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 21:34

  Dat onze gebedswens en voorbede in het bijzonder voor Nederland mag zijn. Want in het algemeen is het hier een anti Israel houding, waar Gods zegen nooit op rust. En aan Gods zegen is alles gelegen. De mens wikt maar God beschikt over alle omstandigheden, en dingen van het leven.

  En gebed verandert zaken.

 9. Ton Verhulst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 mei 2019 om 23:59

  Dirk je hebt helemaal gelijk.Het is heel erg jammer dat er zulke gemeenten zijn en vooral op de Veluwe waar ik woonachtig ben.
  Ik vraag me dan ook af of deze mensen wel de Heilige Geest in hun hart hebben.
  Ik wil niet ver(oordelen) want dat mogen wij zeker niet, maar ik moet wel zeggen dat deze gemeenten aan vervangingstheologie doen. En zeer zeker de Gergem in Nederland. Een ieder interpreteert de Bijbel naar hun eigen voordeel. Men laat heel veel Bijbalgedeelten weg of vervangen de waarheid.
  Er staat in de Bijbel dat een ieder die teksten opzettelijk weg laat of verandert/vervangt, smart op smart staat te wachten.
  Ik geloof in genade en Evangelie i.p.v wet en Evangelie.
  Moge dit voor een ieder duidelijk zijn.
  Ik behoor tot een kerkelijke gemeente waar juist heel veel jongeren bidstonden houden. Ik prijs hier de jeugd.

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 7:30

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je berichtgeving over Magno en Lieke. Het is heel bemoedigend om te horen dat zij daar heel goed werk doen !

  Wat de bidstonden betreft, het is niet verwonderlijk dat de bidstonden slecht bezocht worden en veel tegenstand krijgen. Het is een confrontatie rechtstreeks met de vorst der duisternis als wij gaan bidden. En er zijn vele haters van God die op een occulte manier tegen de Gemeente van de Heere Jezus in bidden in (satanskerken bijvoorbeeld). Ook begeven zij zich in het openbaar in de Gemeente als zogenaamd toegewijd deelnemend lid van de gemeente en zaaien twijfel en tweedracht met verkeerde en sektarische leerstellingen.
  Wat mij opvalt, is dat de meeste mensen op jouw forum ik niet zo vaak hoor praten over de geestelijke strijd. Zou het kunnen zijn omdat het veelal gelovigen zijn die uit de meer traditionele gemeentes komen? In ieder geval mijn ervaring is dat de bidstonden niet zo in trek zijn omdat door de geestelijke strijd het je wel wat gaat kosten als je met je hele hart bidt. Als het bidden in de eigen gemeente een “gezellige” happening is, dan klopt er iets niet. Corrie ten Boom had het er ook over in een van haar boeken dat er teveel “koffie en koek” was.
  In het verleden kwamen wij weleens bij elkaar op de vroege ochtend, ook om een uur of 6 in de ochtend met z’n drieen, en dat was altijd heel zwaar vond ik. Dat was in de Baptistengemeente waar ik ook geweest ben voor enkele jaren. Nu echter ik veel meer weet van de geestelijke wereld en de tijd waarin wij leven en dat in de facebookgroep door de leden up-to-date wordt gehouden, leven wij vlak voor de Opname van de Gemeente en is het een puinhoop en een rotzooi in Nederland en overal in de wereld, zodat je daaraan al kan zien, dat de demonische activiteiten zeer zijn toegenomen in hevigheid en kracht en zal losbarsten tijdens de grote Verdrukking. Dus standhouden in de gebeden en door de bidstonden is zeer nodig!

  Groeten van San

 11. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 12:46

  Ha broeder Dirk en lezers,
  De BRUIDEGOM verlangt naar ZIJN Bruid… Jezus verlangt naar ZIJN Gemeente.

  Het gaat om dienende intieme relatie tussen geliefden! Praten… bidden… is een voorwaarde voor een goede relatie.
  De kerk… als de samenkomst is afgelopen, de gemeente is opgestapt en de koster het licht en de kachel uitdoet, is het maar een koud leeg geldverslindend gebouw!

  Verlangend naar de HEILIGE BRUILOFT wil De Bruid haar BRUIDEGOM veel in gesprek ontmoeten.
  Stop met religie in de kerk…. ga voor relatie in de kerk met Jezus…. en relatie met elkaar als Gemeente/ HET LICHAAM van Jezus.

  Broederlijke groet… Harry

 12. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 17:27

  Ik heb met belangstelling de reacties gelezen. Er waren beslist enkele stichtende en leerzame opmerkingen bij. Wat ik wel opmerkelijk vond is, en dat kom ik wel vaker en elders tegen, dat sommigen menen dat je niet mag (ver)oordelen. Vreemd. In sommige gemeente(n?) wordt het houden van bidstonden veroordeeld (als ik Dirk goed begrijp), maar wij mogen dit verbieden van bidstonden niet veroordelen. Omdat wij “zeker niet mogen (ver)oordelen”. Als we niet mogen (ver)oordelen mogen we ook niet de kok van een restaurant verwijten als hij ons hondenbrokken voorschotelt. We hebben het maar braaf te slikken, en zo nodig bidden we maar wat langer voor het eten. Tja. En als een prediker dwaling leert (heb ik persoonlijk meegemaakt) dat mag ik niet (ver)oordelen, omdat dit ongepast zou zijn (heb ik ook meegemaakt). Natuurlijk, we mogen bidden dat een dwaalleraar zich bekeert. Maar we mogen hem niet (ver)oordelen, toch!? Bidden is prima! Helemaal met Dirk, en eigenlijk met al diegenen die gereageerd hebben eens. Toch ontslaat het bidden ons niet van onze taak ook een stuk verantwoordelijkheid te nemen indien nodig. Het is ora ET labora (bid EN werk). Klaarblijkelijk hebben sommigen hier dat niet goed door. Ik wil nogmaals benadrukken dat het verbieden van bidstonden (thuis) niet Christelijk is. Een gemeente heeft nou eenmaal geen zeggenschap over wat, en met wie, ik thuis onderneem. Het verbieden van bidstonden is een gewelddadige en anti-Christelijke inbreuk op onze persoonlijke soevereiniteit. Ik wist trouwens niet dat er dergelijke gemeenten bestonden. Kan het haast niet geloven.

 13. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 19:16

  Sorry, maar Joop en Ton hebben gewoon gelijk. Bidden verbieden, hoe halen ze het in hun hoofd. Geen woorden voor. Inderdaad, wat doe je nog langer in zo’n gemeente…?

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 26 mei 2019 om 22:54

  Bedankt, Dirk!! Ik heb mijzelf, tot nu, veel te weinig ingezet voor een gebedsgroep binnen mijn eigen kerk!! Misschien was ik ook te zeer ontmoedigd Door het wegblijven van anderen bij een andere gebedsgroep!! Het is in mijn kerk zeker niet verboden. Kort geleden was ik in een PKN gemeente van het Evangelisch Werkverband en heb zelden zo een geweldige en “door gebed gedragen” dienst meegemaakt! Ik neem die ervaring zeker mee naar mijn eigen kerk.

 15. P.valk zegt:
  Geplaatst op maandag 27 mei 2019 om 9:21

  Massaal storten voor die auto, lijkt mij. Lieke en Magno kunnen niet zonder!!! Doen.

 16. martha zegt:
  Geplaatst op maandag 27 mei 2019 om 10:31

  Ja, het is zo bemoedigend om samen te bidden! Wij bidden vaak met ons vieren, als moeders, voor onze kinderen. Wat een kracht gaat hiervan uit! Blijven bidden zoals in 1 Thess. 5:17 staat: blijf altijd bidden.

 17. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 27 mei 2019 om 12:55

  Bedankt Dirk. Wat is een mens zonder gebed. Wij kunnen persoonlijk aan zoveel zaken niets dan ook niets doen en dan is er gebed, dat houd je op de been, dat geeft je blijdschap, dat wij mogen bidden naar de Heilige God, dat is liefde en genade. Je weet in gebed dat God hoort en wil zorgen voor al je noden en ander mans noden en de noden van deze wereld. Bijv. in een sloppenwijk met veel moord en drugs denkt satan de heerser te zijn en ligt vaak een enorme duisternis over zo’n wijk heen, die duisternis moet bij God gebracht worden, wil het licht doorbreken. Kan God niet in een klap de duisternis weghalen? Ja dat kan hij, maar wij hebben als mensdom met God gebroken, daarom is er gebed nodig om deze duisternis weg te halen, zijn wij schuldig aan deze zonden, ja het zijn erfzonden, wij zijn schuldig, maar wij hebben gebed gekregen als machtigste wapen voor alles te gebruiken in deze wereld , hoe meer gebed hoe verder de duisternis wordt verdreven. Bidden het mooiste wat er bestaat. Liefs Dineke.

 18. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 mei 2019 om 19:33

  Dank je wel Dirk, dank je wel Dineke, bidden is een manier van leven, onder alle omstandigheden, zoals het boek: bidden in de theedoek.

 19. Jacomine zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 juni 2019 om 10:55

  Dirk! Wat raakt mij dit! Wij zijn net verhuisd van de randstad naar een dorpje hartje biblebelt. We leiden in ons dorp een kring en zijn daar de enigen die hardop durven te bidden. Het noemen van gebedspunten is al een ding. “Dat zijn we niet gewend”, zeggen ze dan. Of: “Ik bid wel stil thuis.” En zelfs: “Ik vraag liever gebed aan m’n familie.” Ik heb overwogen om de handdoek in de ring te gooien. Want het doet me zoveel verdriet en ik word ook zo boos over zoveel gemiste genade. Maar toen ontdekte ik dat in onze gemeente her en der kleine groepjes vrienden samen bidden. Niet georganiseerd van bovenaf. Maar vrouwen en ook mannen (!) die op gezette tijden samen komen om samen onze jongeren, onze predikant en de mensen die in het zwart gekleed gaan bij God te brengen. Ze bidden ook voor mij, weet ik inmiddels. En dat maakt dat we volhouden, mijn man en ik! Een hartelijke groet van je oud-collega!

 20. leonstaal zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2019 om 11:55

  Gebed is het meest intieme, meest persoonlijke wat er bestaat. Nog veel meer dan seksualtiteit tussen twee geliefden.
  Om dan maar bijbel wenselijk hard op te gaan bidden, zonder zelf de diepte en de innerlijke stilte op te gaan zoeken, is niet de weg van velen.
  Uiteraard is het niet verboden, maar ik zet wel zo mijn vraagtekens bij al die bidstondgroepen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden