Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troost en bemoediging van de hemelvaart (10 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 mei 2019, 10:18 door Dirk A A

Stelt u zich voor: Je staat op de Olijfberg en opeens gaat degene die naast je staat de lucht in… Tegen alle wetten van de zwaartekracht in. Zo ging de Heere Jezus naar de hemel. Hebreeën 9 zegt daarover: ‘Christus is (…) binnengegaan in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons’ (vers 9).


Zoals de Heere Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel ging, zo zal Hij ook daar terugkomen, op de Olijfberg. (Foto RD, Henk Visscher)

Deze week staan we stil bij de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus. De Bijbel is er vol van. Een studie.

* In de hemel zet de Heere Jezus het werk voort waarmee Hij op aarde begonnen is, aldus Handelingen 1:1 – ‘Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen…’
Zijn werk is niet gestopt. Hij is ermee begonnen en gaat ermee door. In de hemel is Hij actief betrokken bij de gelovigen op aarde, Hij bidt voor hen, pleit voor hen bij de Vader en zet het verlossingswerk op aarde voort, door mensen te redden die hun vertrouwen op Hem stellen. Het Bijbelboek Handelingen getuigt hiervan, bij Handelingen 28:31stopt Zijn werk niet. Dat gaat door, ook vandaag en in de toekomst.

* De hemelvaart van de Heere Jezus maakte de weg vrij voor de komst van de Heilige Geest. In Lukas 24:49, vlak voor Zijn hemelvaart, zei de Heere Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’
In zijn Pinksterpreek zei Petrus: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort’ (Handelingen 2:33).

Al door Joël had de Heere beloofd: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees…’ (Joël 2:28).
De Heere Jezus bevestigde deze belofte in Johannes 14:16: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de Waarheid.’ Deze Trooster is geen vage kracht, maar een Persoon!

De Heilige Geest zal de gelovigen kracht geven om te getuigen (Handelingen 1:8) en zal hen meer en meer veranderen naar het beeld van de Heere Jezus (2 Korinthe 3:18 – ‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere wordt bewerkt.’)

* De hemelvaart van de Heere Jezus betekent Zijn verheerlijking, Zijn troonsbestijging. Toen Stefanus werd gestenigd, getuigde hij: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God’ (Handelingen 7:56).

Zijn koningschap kan Hem nooit meer ontnomen worden. Dat zegt ook Daniël 7: ‘Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen al worden.’
Openbaring 3:21 zegt: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’

Daar op de troon ontvangt Hij glorie en lofzang. De tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen engelen rondom de troon in de hemel, de vier dieren en de 24 ouderlingen zingen: ‘Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging’ (Openbaring 5:12).
De Heere Jezus zal regeren aan de rechterhand van God, totdat al zijn vijanden onderworpen zijn onder Zijn voeten (Hebreeën 1:13). Gods koninkrijk is ingehuldigd door de troonsbestijging van de Heere Jezus, Die nu op de troon in de hemel zit en zal terugkeren om Zijn Koninkrijk op aarde te voltooien zoals in de hemel.

* De hemelvaart van de Heere Jezus betekende Zijn terugkeer tot de Vader. Hij was gezonden door Zijn Vader en Hij keerde weer terug naar Hem. ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader’ (Johannes 16:28).
Direct na Zijn opstanding zei Hij tegen Maria: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God’ (Johannes 20:17).

De thuiskomst van de Zoon bij de Vader bereidt onze thuiskomst voor bij Hem, om voor altijd met de Heere Jezus te zijn. ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:2 en 3).

* In de hemel is de Heere Jezus de grote Hogepriester, onze Voorbidder en onze Middelaar. ‘Er is één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen’ (1 Timotheüs 2:4 en 5).

Zijn kruisdood en Zijn opstanding zijn de garantie voor onze vergeving, onze rechtvaardigmaking en onze verzoening met God. Dit zegt ook Romeinen 4:25 en 5:1 – ‘Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’
En in 2 Korinthe 5:18 en 21 – ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’

Wat een troost en bemoediging is het om te weten dat de verhoogde Heere Jezus nu in de hemel is, waar Hij voorbede doet voor Zijn volk als de grote Hogepriester en Middelaar.
Romeinen 8:34 zegt: ‘Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’

Hebreeën 7:25 zegt dat Hij, vanwege Zijn Priesterschap, ‘volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’
En in 1 Johannes 2:1 lezen we: ‘Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

Toen de Heere Jezus nog op deze aarde was, hield Hij Zich op in Israel. Maar sinds Zijn hemelvaart is Hij wereldwijd aan het werk. Hij woont zelfs in ons. ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20).
Voor ons is het onbegrijpelijk, maar Hij hoort al de gebeden die tot Hem worden opgezonden. ‘De ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volledig is met Hem’ (2 Kronieken 16:9).

Als de Heere Jezus in Johannes 14 aan Zijn discipelen vertelt dat Hij heen zal gaan naar Zijn Vader voegt Hij eraan toe: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (vers 13 en 14).

* Dan nog een laatste punt. De verhoogde Heere Jezus, Die nu in de hemel is, zal terugkeren als Koning en Rechter.
In Handelingen 1:11, direct na de hemelvaart van de Heere Jezus, zijn er twee engelen die tegen de discipelen zeggen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’
In het ‘Onze Vader’ legt de Heere Jezus ons het verlangen naar de komst van Zijn Koninkrijk op de lippen: ‘Uw Koninkrijk kome’ (Mattheus 6:10).

Openbaring 19:14-16: ‘En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.’

Bij Zijn komst op deze aarde zal Zijn heerschappij over deze wereld volle werkelijkheid worden. ‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’ (Openbaring 11:15).

Wat een geweldige bemoediging en troost is het om te beseffen dat aan de Heere Jezus alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18). De satan is machtig, hij is ‘de vorst van deze wereld, die veroordeeld is (Johannes 16:11), maar de Heere Jezus is oneindig veel machtiger. In de strijd om de troon in de hemel heeft de satan de definitieve nederlaag geleden.

Omdat de Heere Jezus op de troon zit, mogen we ‘standvastig leven, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat onze inspanning niet tevergeefs is in de Heere’ (1 Korinthe 15:58).

En als ons leven moeilijk en zwaar is, zie op de verhoogde Heere Jezus op de troon. ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2:9).
Hij bidt voor u, pleit voor u bij de Vader.

Er is vaste hoop voor de toekomst. De verhoogde en verheerlijkte Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. De poort van de hemel zal opengaan, wie weet hoe spoedig al. ‘Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openbaring 22:20.

Dirk van Genderen
(Met dank aan www.desiringgod.org)

10 Reacties

 1. Rianne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 mei 2019 om 14:06

  Nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. De sjofar zal dan klinken. Degenen die in de Here ontslapen zijn, zullen eerst opstaan van tussen de overige doden uit. De gelovigen die dan leven, zullen in een oogwenk veranderd worden. Allen zullen we Hem dan tegemoet gaan in de lucht. Wat een heerlijke ontmoeting zal dat zijn (1 Thessalonicenzen 4:17). Voor altijd zullen we dan bij de Here zijn. Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 mei 2019 om 17:35

  Sjalom Dirk, anderen,

  Veel Israëli willen zo dicht mogelijk in de buurt van de tempelplaats begraven worden. Vanuit Jeruzalem gezien moet je door het Kidrondal heen, die door alle eeuwen heen een onreine plaats is geweest. De dichtstbijzijnde reine plaats is de Olijfberg. Het Kidrondal was de verzamelplaats van al het bloed wat uit de tempel naar beneden stroomde. Een ware bloedrivier als er zeer veel offers werden gebracht. De offerdienst is opgehouden na de verwoesting van de tempel. Er mochten geen Israëli meer wonen in het beloofde land van de Romeinen.

  Daarom is het een wonder van herstel dat er weer Israëli wonen in het beloofde land. Velen uit de volken vinden dit niet juist, waaronder ook extreem Joodse splintergroepen. Niet de wereld bepaalt het grondgebied, het is de Eeuwige die dat bewerkstelligt en ook laat bevestigen. 1948 was voor Israël: wel niet een eigen staat. De Eeuwige bestuurt ook het hart van de volkeren die daarover hun zegje mochten doen. Het is niet de verdienste van een volk wat voor stemde. Het is de genade van de Eeuwige Die Zich ontfermt over Israël na de zeer zware Shoah.

  Wat is de reden dat de Eeuwige dit allemaal heeft gedaan? Is Jeruzalem (het politieke leiderschap) niet een steen des aanstoots voor de volkeren? En toch, het wonder is geschied en het waarom lezen we terug in Handelingen 1. Op een zekere dag, door de Eeuwige bepaald, zal Yeshua terugkeren naar deze aarde. Daar zal Hij het Koningschap aanvaarden. Zijn nabije onderdanen zijn Zijn volksgenoten, die Hem als eerste zullen zien en aanvaarden als hun Heer en Koning.

  Gunnen wij die bijzondere ontmoeting aan het Huis van Israël? Of scharen wij ons achter die categorie: “wij zijn allemaal van Hem en hebben hetzelfde recht”. De belofte die Yeshua doet aan Zijn discipelen waren allen Joodse mensen. Geen enkele heiden was daarbij in eerste instantie betrokken. Zij, en hun natuurlijke nageslacht, krijgt van de Eeuwige die voorkeursbehandeling. Direct aansluitend volgen de gelovigen uit de volkeren. Volgorde en rangorde is in de hand van de Eeuwige.

 3. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juni 2019 om 16:40

  Beste Dirk,

  Mag ik een iets rechtzetten? De tekst, die je in het begin van de brief noemt staat niet in Hebreeën 9:9, maar in vers 24.

  Verder hartelijk dank voor de mooie brief en fijn, dat je weer gezond terug bent! Zegen toegewenst!

 4. Hendrik zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2019 om 12:39

  Dag broeder Dirk,
  Mag ik je iets helpen? Je schrijft ergens in het midden van “commentaar” dat de Heer Jezus voor Zijn volk bidt, wij zijn toch niet Zijn volk?, maar Zijn Lichaam? Ef.1:23;4:12; Col.1:18.
  Broederlijke groeten, hendrik

 5. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2019 om 12:58

  Dirk jammer genoeg is de laatste Nieuwsbrief hier niet aangekomen, maar kreeg hem doorgestuurd via een ander.
  Goed voor allen die Zijn ‘verschijning’ liefhebben dat onze pleit bezorger in de troon van de Vader vele zaken waarneemt. Hij daar ook bij aankomst Zijn Koninklijke waardigheid in ontvangst mocht/ging nemen; en zorgt dat wij een reserve oliekruikje ‘brandstof’ mogen opbouwen, zodat bij de wederkomst van onze Bruidegom niet zonder licht komen te zitten.
  Nu is het zaak om handel te drijven, totdat we Hem gaan aanschouwen.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2019 om 20:25

  In het Engels heet Hemelvaart “Ascension”. Deze naam drukt veel sterker uit wat Hemelvaart eigenlijk is. “Jesus ascended the throne of God”. “Een mens” staat bij Gods troon! Hem is gegeven ALLE macht in de hemel en op de aarde!! Omdat Jezus zich uitermate vernederde op aarde, heeft God Hem uitermate verhoogd. Bij Jezus terugkomst zal hij de aardse troon – de troon van David – bestijgen. “De wet zal van Zion uitgaan” (Jesaja 2 en Micha 4). Het is eigenlijk triest, dat de Hemelvaart een ondergeschoven kindje is geworden tussen de christelijke feestdagen. De Hemelvaart is 40 dagen na Pasen, de eerstelingen van de oogst werden aan de Priester gebracht. Leviticus23: 9 en 10 “De HEERE sprak tot Mozes:
  Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.” Dit geldt ook voor het eerste lam.
  Het offer van de “eerstelingen” werd 7 weken of na 7 sabbatten + 1 dag gebracht.
  Jezus was de “eersteling” in de opstanding (1 Korinthiërs 15: 20). Pinksteren (Sjavuot of in het Grieks: Pentecost) is dan ook het feest van de “eerstelingen”. Zo ook de eerstelingen van hen die de Heilige Geest ontvangen.
  Het binnenhalen van de (totale) oogst is nog toekomstmuziek en zal geschieden bij de wederkomst van Jezus Christus.

 7. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2019 om 21:52

  Gezien de weinige commentaren bij deze kolom, lijkt het alsof christenen geen raad weten met de hemelvaart van Jezus Christus.
  Zijn koningschap is begonnen toen Hij de hemelen doorgegaan is met Zijn bloed. Wij mogen vanaf Pinksteren delen in dat koningschap en Zijn getuigen zijn op deze aarde van het komende koninkrijk van God aan het einde van onze tijd.
  Wat een eer en wat een verantwoordelijkheid brengt dit met zich mee. Hiervoor hebben wij de Heilige Geest heel hard nodig, gezien de lauwheid van veel christenen.

 8. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 juni 2019 om 23:10

  Hemelvaart van Christus Jezus de Opgestane Heer is een zeer belangrijke Heilsfeit.
  Want: Hij is de hemel binnen gegaan en gaat daar door met Zijn werk. Op aarde is alles Volbracht. Maar in de hemel is Hij onze Hogepriester die zonder ophouden voor ons bid en pleit.
  Dat is zeer belangrijk.
  Want: zo kunnen wij staande blijven. En zo mogen we weten dat God de Vader het gebed van Christus Jezus, Zijn Zoon, hoort en verhoort.
  En mogen we weten dat Zijn Bruid onbesmet en rein is. Door De Hogepriester Zijn Bidden en pleiten!
  Daarom alle eer en dank en aanbidding aan onze Redder en Heiland en Hogepriester die tussen God en mensen in staat als Pleibezorger in de hemel der Hemelen. (Hemelse Heilige der heiligen)

 9. Denise zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2019 om 17:56

  Amen! En Heilig is de Naam van onze verheerlijkte Heer en God Jezus Christus, boven alle anderen namen in de hemel en op aarde, Die dit alles voor ons heeft mogelijke gemaakt en Zijn Belofte ook zal vervullen binnen Zijn bestemde tijd.

 10. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juni 2019 om 9:07

  Beste Dirk. ik heb de brief gelezen. Je wordt eigenlijk overrompeld met alle gegevens. Hemelvaart is een geweldig moment voor de Heer Jezus om Zijn werk te mogen voortzetten bij Zijn Vader. De Heilige Geest, onze Trooster zet zijn werk hier op aarde voort. Daarom voor ons, gelovigen, Lees in stilte de geschiedenis van Hemelvaart en ook de profetieën. Wat ons te wachten staat. Maar vooral …wees een kind zoek de Vader op in het gebed. Geef aan anderen door, wat de toekomst is van Zijn Rijk. Daar kun je ook van genieten en het versterkt je in het geloof.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden