Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pinksterfeest = Zendingsfeest (13 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 juni 2019, 17:05 door Dirk A A

God wil de wereld redden. Daarom is de Heere Jezus gekomen, om Zijn leven te geven aan het kruis als losprijs voor velen. Daarom is de Heilige Geest gekomen, om bange volgelingen van de Heere Jezus te veranderen in krachtige getuigen van het Evangelie. Al op die eerste dag van Zijn komst komen in Jeruzalem drieduizend mensen tot geloof. Pinksterfeest = Zendingsfeest.

Dat is niet gestopt na die dag… Lees het boek Handelingen maar, lees de Kerkgeschiedenis, lees de opwekkingsgeschiedenis, kijk om u heen. Gods werk gaat voort. Zijn ‘huis’ moet vol worden. In Nederland, in Israel, in België, in Brazilië, wereldwijd. Is dat ook uw verlangen, dat het vandaag Pinksterfeest wordt? Misschien wel in uw eigen leven, als de Heilige Geest krachtig werkt. Misschien in uw kerk, uw gemeente, als het werk van God zichtbaar mag worden. Misschien wel in ons land, als de Heere in Zijn genade een opwekking geeft.

Kijk wat er op die Eerste Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Als Petrus de menigte toespreekt, is de Heilige Geest aan het werk. Dat leidt ertoe dat de menigte diep in het hart wordt geraakt en het uitroept: ‘Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’ (Handelingen 2:37)
Zo werkt de Geest. De Heere Jezus kondigde dat al aan: ‘Als Die gekomen zal zijn, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel’ (Johannes 16:8).

Vervolgens breekt er een opwekking uit in Jeruzalem. Op de vraag: ‘Wat moeten wij doen’, antwoordt Petrus: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Handelingen 2:38). Op die eerste dag van de komst van de Heilige Geest komen er al ongeveer drieduizend mensen tot geloof (vers 41).

Als ik dit lees, en ditzelfde lees je telkens weer in de opwekkingsgeschiedenis, dan kan ik er zo naar verlangen dat we dit ook in ons land gaan zien. Zo werkt Gods Geest nog steeds. Laten we bidden om dit krachtige werk van de Heilige Geest

We doen vaak het tegenovergestelde. Te vaak perken wij de Heilige Geest in. De Bijbel spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest, het weerstaan van de Heilige Geest, het uitdoven van de Heilige Geest.

Efeze 4:30 spreekt over het bedroeven van de Heilige Geest door zonden. Ik vermoed dat gelovigen zich er onvoldoende van bewust zijn dat ‘leugens, boosheid, diefstal, vuile taal, bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster’ (vers 25-32) de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest is een persoon, alleen een persoon kun je bedroeven.
In Gods Naam smeek ik u te breken met de zonden in uw leven, ze te belijden en te laten, opdat de Heilige Geest weer met kracht in en door u kan werken.

Het weerstaan, het verzetten tegen de Heilige Geest vinden we in Handelingen 7:51. Het zijn woorden die Stefanus uitspreekt kort voordat hij wordt gestenigd, gericht tegen degenen zeer godsdienstig zijn, maar het Evangelie weerstaan. Dat kan ook in de kerk.
‘Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet ook u.’

Als ze dit horen, ‘barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem’ (vers 54).
In tegenstelling tot hen is Stefanus vol van de Heilige Geest (vers 55). En wat ziet hij? Hij hield de ogen gericht naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God’ (vers 55).

Bekeer u, als u de Heilige Geest nog weerstaat. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus, laat u redden door Hem. Dan zal Hij ook u vervullen met de Heilige Geest.

De waarschuwing tegen het uitdoven, het uitblussen van de Heilige Geest vinden we 1 Thessalonicenzen 5: ‘Blus de Geest niet uit’. Het vuur van de Geest kan worden uitgeblust door de ruimte voor de Geest om te werken, in te perken, maar ook door een slordig geestelijk leven.

Tegenover het uitblussen, het weerstaan en het bedroeven van de Heilige Geest staat de oproep in Efeze 5:18: ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Heilige Geest.’
Niet slechts één keer vervuld met de Heilige Geest, maar voortdurend, steeds weer, zoals de betekenis hier in de grondtekst is.

Hoe kun je vervuld blijven en nog meer worden met de Heilige Geest? Door met de Heere te leven, je te verheugen in Hem, met Hem te wandelen, je door Hem te laten leiden en open te staan voor Zijn leiding. Ook door radicaal te breken met alles wat niet van Hem is en wat het werk van de Heilige Geest in ons leven kan tegenstaan.

Galaten 5:16 zegt: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.’ Dit zal zichtbaar worden in ons leven: ‘De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 2:20).
Wat is het geheim? Door te blijven in Christus. ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Johannes 7:38). ‘Dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden’ (vers 38).

Van harte wens ik u allen een rijk gezegend Pinksterfeest toe.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2019 om 19:15

  Beste Dirk,
  Het pinksterfeest wil ik samenvatten :
  Laten wij christenen, leven en handelen naar de GEEST van de bijbel, zoals Jezus het ons, 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd . Hub.

 2. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019 om 17:30

  Niet alleen met vuile taal maar ook met mooie maar onoprechte woorden heeft onze gekruisigde, opgestane en verheerlijkte Heere Jezus niets van doen. Hij wil ons hart, oprecht en helemaal, zoals Hij ons het Zijne gaf.

 3. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019 om 19:38

  Lukas is de schrijver van het Evangelie van Lukas en het boek Handelingen. In Lukas 1 lezen wij over de voorbereiding van de geboorte van Jezus. In Handelingen 1 lezen wij over de voorbereiding van de geboorte van de Gemeente. In Lukas 2 een fysiek lichaam in Bethlehem. In Handelingen 2 een Geestelijke lichaam in Jeruzalem. Dat leven wat begonnen is in Bethlehem is niet meer te stoppen. Daarom eindigt het boek handelingen 28:28 met het woord: Ongehinderd. Het zijn niet de Handelingen van de apostelen, maar van de Heilige Geest door de apostelen (14:27). De Gemeente is geen instituut. Het is ook niet Israël en ook niet het Koninkrijk. De Gemeente bestaat uit Joden en niet Joden die de Heilige Geest ontvangen hebben toen zij tot geloof kwamen (Efeze 1:13). Nooit zal ik dat moment vergeten, toen ik door de wedergeboorte uit Adam in Jezus kwam. De Hemel kwam in mijn hart. Dat is mijn gebed voor allen, gedurende deze prachtige tijd. Zijn Shalom van Johan

 4. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2019 om 21:24

  Shalom broeder Dirk,
  D. Martyn Lloyd Jones schreef een boek over de tekst Efeze 5:18: “wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de Geest”. Een citaat uit dit boek: “Het belangrijkste punt is dat we moeten beseffen dat Hij binnen in ons is. De Heilige Geest is in iedere gelovige. 1 Kor. 6:19. Dat is het eerste, en omdat we dat steeds vergeten, zijn we niet vervuld met de Geest en worden we niet beheerst door Hem. Willen we vervuld blijven met de Heilige Geest, moeten we steeds meer beseffen dat Hij binnen in ons is en in ons woont. Dat moeten we wel bewust doen. De dag beginnen met tegen onszelf te zeggen: De Heilige Geest woont in ons, Hij is in mijn lichaam, mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest, Die in mij woont en leeft. Als Hij binnen in mij is dan moet ik me daar niet alleen van bewust zijn, maar ik moet ook met Hem communiceren, en gemeenschap met Hem houden. Hem raadplegen, Zijn aanwezigheid in aanmerking nemen en vragen Zichzelf meer en meer aan mij te openbaren. Op deze wijze wordt iemand vervuld met de Geest.” Ja, vervuld met de Geest, dan zullen we ook vrijmoedig getuigen van de Heere Jezus. Dat wens ik jou en allen toe. Gezegend Pinksteren!

 5. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2019 om 3:33

  Een geweldig brandend logo brandend door de Heilige Geest van God de Vader ontvangen/gekregen. Door het volbrachte en volkomen/volmaakte werk van Jezus het geslachte Lam van God. Die bij de Hemelvaart, en aankomst daar de hemelen doorlopen heeft. Zijn bloed (offer) reinigde en zuiverde alles, zodat Satan met zijn demonische afvalligen uit de hemel werd geworpen. En daar geen plaats meer heeft. Wee u aarde werd het toen. Ook vooral vrome mensen, zoals Job ons tot voorbeeld mag zijn. In Waarden (Gld) is vannacht, 1e Pinksterdag op een camping een felle brand geweest. Daar waar het brandde is natuurlijk niets ontzien bij zo’n felle brand.
  Door de Heilige Geest mogen wij nu hier op aarde branden door de gestuurde Heilige Geest op alle vlees. Voor de volle 100% overgave dus.

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2019 om 15:09

  Sjalom Dirk anderen,

  Waar kwamen al die “buitenlands sprekende mensen” vandaan? Het zijn Joodse pelgrims die in hun tijdelijke thuisland geruchten hebben gehoord over Yeshua sterven en opstanding. Iets wat hen persoonlijk aangaat en bovendien: het blijde nieuws wordt ook aan de Joden in de vreemde verkondigd voordat het naar de heidenen gaat. Het wekenfeest de 50e dag na Pesach is daarvoor het meeste geschikt. Velen onder u denken dat Jeruzalem een mondaine stad was waar pelgrims graag naar toe trekken. Integendeel, hier zien wij de liefdevolle Hand van de Eeuwige, Die naar Zijn verstrooide schapen op zoek is om ook hen de boodschap van heil te brengen. Let maar eens op hoe zij reageren: wij horen hen in onze taal (het Hebreeuws) de grote daden van de Eeuwige verkondigen. Petrus haalt de schriften aan. Vreemdelingen kennen die Bijbelse taal niet.

  Sjavoeot, de 50e dag is aangebroken. De kalenderdag waarop de Wet op de berg Horeb werd gegeven. Hier bewerkt de Eeuwige dat het gesproken en geschreven woord werkelijkheid is geworden. Alles wat vervuld moest worden aangaande de Messias is op deze kalenderdag vervuld. De krachtige boodschap van Petrus en de tongen van vuur zijn voor slechts enkelen ongeloofwaardig. Zij zeggen dat zij vol zoete wijn zijn. Daarop haakt Petrus in: in de ochtend wordt uitsluitend zure wijn gedronken en bestraft de spotters. Zoete wijn wordt uitsluitend in de middag en de avond gedronken.

  De uitleg van Petrus vanuit de Schriften gaat niet langs deze groep pelgrims heen. Alles valt op zijn plaats en met ontzetting en ook blijdschap horen zij het relaas van Petrus aan. Zij begrijpen waarom de Eeuwige het deksel op hun leiders heeft gelegd om het verzoenende werk van de Messias tot stand te laten komen. Bij hen valt de sluier weg en zien zij het Heilsplan van de Eeuwige. Het is dus toch waar wat zij na Pesach in de vreemde hebben gehoord. Veroordelen zij hun leiders? Nee, nergens lees ik dit. Zij buigen het hoofd voor de Eeuwige en vragen wat zij moeten doen. De Geest van de Eeuwige wil ook in hen wonen!

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2019 om 22:10

  Er zijn op Handelingen 1 en 2 twee benaderingen in de christenheid. De eerste is, dat het een historische gebeuren is dat niet meer in het openbaar herhaald wordt, en dat Pinksteren alleen gediend heeft tot de vorming van de Gemeente en om die reden niet meer herhaald hoeft te worden. 1 Korinthe 12:13. Deze visie kenmerkt zich ook door hun kijk op de doop in de Geest bij de individuele gelovige: namelijk dat het plaatsvindt bij de wedergeboorte. De tweede is, dat het een voorbeeld is van iets dat weer herhaald kan worden en dat niet beperkt blijft tot een eenmalig gebeuren en dat naast dat op de allereerste Pinksterdag het niet alleen het allereerste collectieve voorbeeld was, evenzo in de gelovige persoonlijk na de wedergeboorte ook zo moet plaatsvinden. De eerste benadering is de meer rustige benadering waar het element rust heel belangrijk is als een kenmerk van gehoorzaamheid aan God (Hebreeen 4:11). De tweede kijk is de meer charismatische kijk op de zaken die ikzelf ook voorsta, waar het element van actieve geestelijke oorlogsvoering met de wapenrustingstukken uit Efeze 6:10-20 noodzakelijker maakt. Mijn ervaring is dat wij beide visies nodig hebben. Waar ik te ver ga in mijn ijver de strijd aan te gaan, word ik teruggefloten door broeders uit de behoudende benadering. Het voordeel van de eerste benadering is dat zij veel licht hebben op de gezonde leer en veel kennis van de hele Bijbel en wat ermee te maken heeft. Het voordeel van de tweede benadering is de grotere experientiele kennis met de geestelijke machten (de boze geesten). God gebruikt ieder zo voor Zijn Plan. Daar ik 33 jaar in de psychiatrie met deze hevige strijd te kampen heb gehad door de schizofrenie, heb ik heel veel ervaringskennis zo opgedaan en zonder een actieve strijdvaardige houding tegen het kwaad, had ik het beslist niet gered. De kracht van Jezus’ Bloed ga je zo beseffen dat ik zo dankbaar ben dat Jezus Zijn Bloed heeft willen geven. Alles van de mens helpt niet tegen boze geesten. Dat is ALLES ijdelheid.
  Groeten, San

 8. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2019 om 9:14

  Beste Dirk, in de eerste plaats, U heeft een mooi stuk geschreven met ontzettend veel waarheden erin. Maar nu de praktijk van vandaag de dag. De mensen moeten elke dag in gebed gaan met de Vader en vragen aan Hem of de Geest in het hart mag komen en werken. De Zoon moeten wij bedanken wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik begrijp de teleurstellingen van mensen waarmee ik in contact kom. Ik vraag naar andere broers en zusters die wegblijven en niets van zich laten horen. Je krijgt allerlei verhalen te horen, maar terugkomen zit er niet in. Je kunt alleen bidden voor hen, maar ook voor de Oogappel van God, die deze week het Sjavoeotfeest hebben gevierd. Een geweldig feest. Je kunt ervan genieten. Maar ten slotte, De DRIEENHEID LAAT ONS NIET LOS. Wij moeten de initiatieven nemen.

 9. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2019 om 12:32

  Bedankt Dirk. De Heilige Geest, drie in één, waar de Heilige Geest is, is de Vader en is de Zoon er. En heeft met de onvoorwaardelijke liefde van de Drieéénheid te maken. Ons unieke geloof. God heeft deze wereld lief met iederéén die er op leeft en is daarvoor gestorven zonder uitzondering. En niet voor wat hoort wat, zoals in alle andere geloven. Hij vraagt alleen een ja woord zonder bruidsschat van zijn bruid. Een jawoord uit liefde, die liefde wil Hij je ook geven. Wordt niet als een farizeeër. Zoals ik doe, dit niet en dat niet om mijn geloof, dus God moet mij wel lief hebben. Gekochte liefde. Bijt dan maar in de Eva’s appels, dan weet je dat je naakt bent en je voor God gaat verstoppen. En weet je dat het Gods liefde is die je behoedt voor al die Eva’s appels. En wordt niet zoals de wereld, die heeft elke dag een nieuwe appel nodig zonder verzadigd te worden, maar drink het Levende water en krijg geen dorst meer, zodat de wereld jaloers wordt. Liefs Dineke.

 10. Mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juni 2019 om 12:39

  Johannes zag het Lam als geslacht te midden van de Troon en de vier dieren en de oudsten.
  Hij zag het Lam met zeven (volmaakte) horens en zeven (volmaakte) ogen. Dit zijn de zeven “Geesten” Gods\, uitgezonden over de gehele aarde.
  Openbaring 5:6
  Zacharia 4:10
  Gods volmaakte Geest die uitgaat over de ganse aarde. Het Zijn Zijn Ogen!
  Het lam met de zeven horens en zeven ogen (geesten) Gods kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die OP de Troon gezeten is.
  In deze tekst wordt duidelijk “geopenbaard” dat de Drie, ÉÉN zijn.
  Hoe volmaakt is onze Drieënige God/JHWH.

 11. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 juni 2019 om 22:28

  Jezus is gekomen om ons te redden van de zondestraf maar bovenal om ons te verlossen van de zonde macht. Mét de kracht van de Heilige Geest kunnen wij een broer van Jezus worden, (zelf) mede-erfgenaam, een zoon van God! Jezus is een voorloper die wij in waarheid kunnen navolgen, wij kunnen deel krijgen aan goddelijke natuur.

  Naast dat de Heilige Geest een kracht is, is die ook een leermeester die ons langzaam maar zeker steeds verder voert op de weg van heiligmaking, verlossing van onze inwonende zonde (dat is wat anders dan bewuste zonde). Voorwaarde is algehele overgave, een gekruisigd leven leiden in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dat juk is licht en veel beter dan het juk van een slecht geweten en de gevolgen van de zonde.

  Gehoorzaamheid en overwinnen als Jezus heeft overwonnen (dus niet hij in de plaats van ons maar wij net als Hij) leidt ons naar een plek op de troon van God. Zalig hij/zij die dit verborgen leven met Christus in God kent, nu en later.

 12. JJ zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 juni 2019 om 21:21

  Shalom, wat een liefde proef ik toch steeds in JHWH,’s/Gods Woord. Hij gaf de tien geboden/Torah, Hij schonk Zijn Zoon, Jeshua de Messias. Hij stuurde Zijn Geest om in de mensen te wonen, de vervulde Torah in de harten van mensen. Hij stuurde Zijn profeten, apostelen, herders en leraren.

 13. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 juni 2019 om 19:19

  Wat moet dat een machtig mooie ervaring geweest zijn, toen er op de hoofden van de dicipelen ”Tongen als van vuur” verschenen. Dit ging buiten de mens om. Hier had men zelf geen vat op. Dit werd geheel geleid door de Heilige Geest van God. En dan dat spreken in tongen. God geeft een taal!
  God geeft vele talen. Hij is De Almachtige God. “Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om krachtig bij te staan alle mensen die HEM zoeken”.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden