Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen reden tot pessimisme (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019, 22:32 door Dirk A A

Het is niet tot eer van de Heere wanneer Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Hij gaat immers met de Zijnen mee. Hij kent hen en weet wat hen te wachten staat. Hij weet precies wat zij nodig hebben. En Hij zegt het met grote nadruk:
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheus 6:34).

Veel christenen in vrije landen staan pessimistisch in het leven. Ze verwachten dat ze het in de toekomst steeds moeilijker zullen krijgen. Er is ook alle reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Vervolging, verdrukking en lijden is het beeld dat wordt geschetst, zeker naarmate de dag van de wederkomst van de Heere Jezus naderbij komt.

We hoeven maar te luisteren naar de eindtijdrede van de Heere Jezus, die drie keer staat opgetekend in het Nieuwe Testament: in Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13. Het zal zo zwaar worden, dat er in vers 22 van Mattheus 24 staat:
En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Het is niet tot eer van de Heere wanneer Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Hij gaat immers met de Zijnen mee. Hij kent hen en weet wat hen te wachten staat. Hij weet precies wat zij nodig hebben. En Hij zegt het met grote nadruk:
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheus 6:34).

Het lijkt er soms op dat hoe meer mensen zich richten op deze wereld, hoe meer zorgen ze zich maken. Zorgen over hun gezondheid, zorgen over hun vrijheid, zorgen over hun levensonderhoud, zorgen over de toekomst van hun kinderen, zorgen over de vrijheid om christen te kunnen zijn, zorgen over de toekomst van de Gemeente van de Heere Jezus.
Luister wat de Heere Jezus zegt over het maken van zorgen:
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? (Mattheus 6:26).

Wat is de Heere toch wijs in Zijn advies aan mensen die zich zorgen maken!
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij geven worden (Mattheus 6:33).

Het is opmerkelijk dat klagende en bezorgde christenen zich vaak bevinden in landen waar ze alle vrijheid hebben om christen te zijn. Waar christenen worden vervolgd, hoor je die klaagzangen veel minder of misschien wel helemaal niet. Eigenlijk is dit verbazingwekkend.
Soms kan ik er zo naar verlangen dat we alle schroom en bezorgdheid van ons afschudden, in Gods kracht en door Zijn genade. Dat zal ook naar de wereld toe een krachtig getuigenis zijn. Dan zal de wereld het weten en zien dat er een volk op aarde is dat zich juist geen zorgen maakt. Omdat ze een Vader in de hemel hebben, Die voor hen zorgt.

In Titus 2:14 lezen we immers over de Heere Jezus:
Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
Dit is iets heel bijzonders. De Heere Jezus heeft Zichzelf gegeven, voor ons, om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid. Dit is al bijna niet te bevatten, zo groot, zo rijk. Overweldigend. Ik hoop en bid dat u mag weten bij dit volk te horen.

Hij is er voortdurend mee bezig om Zijn eigen volk te reinigen. Hij verzamelt dit volk, Zijn volk. En dat volk reinigt Hij. Het is Zijn verlangen dat dit volk ijverig zal zijn in goede werken. Tot Zijn eer, tot zegen van anderen.
Denkt u dat het zich zorgen maken over de toekomst past bij een gereinigd volk, dat ijverig is in goede werken. Nee, toch? Integendeel. Daarmee doen we onze Heere en Heiland enorm tekort.

Na vers 14 volgt nog vers 15: Spreek over deze dingen, bemoedig….
Doen we dit wel? Ik buig beschaamd mijn hoofd, dat zeg ik u in alle ootmoed. Wanneer we meer over deze grote geestelijk rijkdommen zouden spreken, dan zouden we minder klagen en dan zullen de zorgen over de toekomst verdwijnen. Daar ben ik vast van overtuigd.
Ga het maar doen. Richt je op de Heere Jezus. Spreek over Zijn offer. Spreek over het volk dat Hij vrijkoopt en voor Zich vergadert. Spreek over de goede werken die Hij doet door ons heen. Spreek over de geweldige toekomst die ons wacht, dat we eens voor altijd bij Hem zullen zijn om Hem te loven en te prijzen. Niet om te laten zien hoe goed wij zijn, maar om te laten zien en horen wat Hij kan doen in een leven dat Hem volkomen is toegewijd.

‘Bemoedig’ staat er ook nog in Titus 2:15, als een opdracht. We mogen elkaar bemoedigen. Omdat we bij de Heere horen. We zijn niet langer van onszelf, maar van Hem. Hij zal voor de Zijnen zorgen. Daar kunnen we van op aan.
O, lieve mensen, wat een grote genade, ja, onuitsprekelijk grote genade is het als we tot Zijn volk mogen behoren.

De laatste woorden in vers 15 zijn: …wijs met alle gezag terecht…
Soms is dat ook nodig. En misschien heeft de Heere het daarom wel zo geleid dat u nu deze woorden leest. Het kan zijn dat u terecht gewezen moet worden. Omdat u zich misschien zorgen maakt over de toekomst… Omdat er zonden in uw leven zijn…

En zeker, wanneer we naar de ontwikkelingen in de samenleving kijken, kunnen zorgen ons overvallen. Maar nogmaals: richt uw blik op de Heere Jezus alleen.
Christenen lopen te vaak met hun hoofd naar beneden gericht en met een somber gelaat. Dat is niet tot eer van hun Heere. Juist in Lucas 21, waar het gaat over de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus en de zware tijden die daaraan vooraf gaan, klinkt het in vers 28:
Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Wat een boodschap! We leven in de tijd dat deze dingen beginnen te geschieden. De wederkomst van de Heere Jezus is misschien wel veel dichterbij dan wij denken. Juist dan klinken de woorden: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op.’
In dit appèl klinkt verwachting door. Geen somberheid, geen zorg, maar hoop en uitzicht. Als het moment daar is, zult u Hem zien komen. Uw hoofd is immers hemelwaarts gericht. Dan zult u Hem zien. Wat een dag zal dat zijn!

Uw verlossing is aanstaande. Nog een korte tijd, misschien een korte tijd van lijden… Hoe zwaar het lijden ook kan zijn, het is maar een ogenblik in vergelijking met de heerlijke eeuwigheid die wacht. In 2 Korinthe 4:17 lezen we:
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

Ook voor de gelovigen die nu vervolgd worden, zal de wederkomst van de Heere Jezus een grote verlossing zijn. Dat betekent het einde van hun vervolging. Dan zullen ze Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem, Die ze zo liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Hem, op Wie ze hun vertrouwen hebben gesteld tijdens de vervolgingen, tijdens de ondervragingen, tijdens de martelingen. Wat een verlossing, wat een bevrijding! ‘Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig!’

Dirk van Genderen
(Dit is een hoofdstuk uit mijn boek ‘De Lijdende Kerk spreekt’, dat nog niet is uitgegeven.)

27 Reacties

 1. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 11:23

  Beste Dirk,

  Dank je voor dit stuk.
  Ik heb nog een gedichtje van mijn lieve, gelovige moeder. Zij schreef dit gedichtje in mijn poëziealbum in 1979.

  Zie naar de vogels in de lucht,
  de dieren op het veld.
  Zij kennen toch geen enkele zucht
  naar weelde of naar geld.
  Toch gaan zij allen goed bekleed,
  en hebben geen gebrek!
  Gevoed door de Heere die alles weet,
  met zegen d’aard bedek.
  Zit daarom niet in zorgen,
  om je aardse lot,
  maar veeleer of je ziel geborgen is in God.

  Groetjes van Elisabeth

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 18:25

  Het blijft maar droog en regen is uiteraard welkom, vooral voor het oosten van ons land waar de droogte nog steeds aanwezig is. Laten wij dan ook bidden om regen!

 3. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 20:54

  N.a.v. het begin van je brief:
  Ook bij kerkmensen is veel vijandschap te bespeuren.
  Ook recent bij afscheidingen van kerken is er haat te bemerken.
  Er zijn onder kerkmensen, die Baudet en cs. aanhangen.
  Het kwaad zit in ons allen.
  Laat het dagelijks gebed zijn: verlos me van de boze (gedachten, woorden, werken enz.)

 4. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 21:03

  Wij zijn toch meer dan OVERWINNAARS in Christus! Hallelujah! Ik stel geheel mijn vertrouwen op mijn HEER en REDDER Jezus!
  Prima artikel Heer van Genderen!

 5. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 21:34

  Dat er veel gelovigen zijn die de toekomst somber inzien, dat komt denk ik doordat ze te veel met de wereld bezig zijn. Het is veel beter met de hemelse dingen bezig te zijn, zoals ook Kol. 3 vers 1, 2, 3 en 4 laat zien. Als u nu met CHRISTUS opgewekt bent zoek de dingen die boven zijn, waar CHRISTUS is, die aan de rechterhand van GOD zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met CHRISTUS verborgen in GOD. Wanneer CHRISTUS geopenbaard zal worden, DIE ons leven is dan zult ook u met HEM geopenbaard worden in heerlijkheid. Ziet u welk schitterend vooruitzicht wij hebben, daar word ik blij van. En zo zijn er nog veel meer van die teksten in VADERS boek. Als je gelooft in de opname voor de grote verdrukking, dan kan je de HEERE JEZUS CHRISTUS elke dag verwachten, en dat doe ik ook. Voor mij persoonlijk geldt dan dat de aardse dingen mij niets meer doen, doen er niet meer toe. Dat vergaat immers. Ik richt me op de toekomst om bij de HEERE te zijn. En zolang HIJ vertoeft om te komen mag ik gewoon verder leven in blijdschap en vreugde omdat ik uitkijk naar ZIJN komst. Als HIJ ZIJN gemeente ophaalt zullen wij opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de HEERE in de lucht, daarna gaan we verder naar het VADERHUIS zoals Joh. 14 dat vertelt, want wij zijn HEMELBURGERS, zoals Filip. 3 vers 20 en Efeze 2 vers 19 het zeggen. Dus doe wat de bijbel zegt, richt je op de HEERE JEZUS CHRISTUS en laat de wereld los. Doe zoals Paulus het zegt Filip. 1 vers 21 want het leven is voor mij CHRISTUS en het sterven is voor mij winst. Leef dicht bij het VADERHART van GOD en weet je gezegend.

 6. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 22:19

  Alles wat hierboven gezegd is, is waar! Maar het gaat hier – dacht ik – over het leven van een Christen. Wat het leven ons ook brengt: we hebben uitzicht op een geweldige toekomst. Ik wilde iemand een foto laten zien (en vroeg of hij dat op prijs stelde) van het interieur van een Roemeens klooster (Monastir). Zijn reactie was: Waar gaat het over; je weet hoe ik over die zaken denk. Hij bedoelde te zeggen: “Ik wil niet over geloof praten. Dat weet je.” Het is belangrijk dat we geen zorgen over de dag van morgen hoeven te hebben, maar ik heb wel zorgen over hen, die niet willen praten over het geloof. Zij wijzen elke toenadering af. Mijn gebed is en blijft, dat ook zij, die het geloof afwijzen, ooit gaan nadenken over wat na de dood zal gebeuren.

 7. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 22:26

  Iedere gelovige zou de Efeze brief moeten lezen, totdat de Heere je openbaart welke positie je hebt in Jezus en hoe bijzonder rijk en gevuld je mag leven met de totale Godheid in jouw hart.

 8. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 22:35

  Beste mensen. Laten we de Heere Jezus bidden dat Hij spoedig terug mag komen. En inderdaad, laten niet de zorgen ons leven beheersen. En dat zeg ik ook tegen mijzelf. Laten we alles bij het kruis brengen. Dat geeft vrijheid. Hemelse vrijheid

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 0:42

  Hallo Dirk,

  Notitie nemende van je laatste artikelen betreffende verdrukte christenen, de grote verdrukking en de opname en de beroering dat dit uitwerkt, lezende de commentaren, het volgende.
  Zoals ik hier weleens vermeld heb dat één van de redenen dat ik naar Spanje vertrokken ben, is: dat de mensen die in de leer van de opname geloven wel eens agressief worden. Ik heb dat nu ook weer gelezen. Voor mij persoonlijk was dat in 2012. In dat jaar zou de opname plaats vinden aan de hand van de Maya kalender, let wel een HEIDENSE kalender. Het was een wereldwijd succes maar het is niet gebeurd daar God volgens ZIJN kalender werkt waarop ik op gewezen heb maar dat werd mij niet in dank afgenomen.

  Over verdrukte christenen gesproken, waar ik woon daarvan had ik graag een christelijk centrum en vakantieoord van willen maken vanwege het gezonde klimaat. Ik dacht het gaat wel goed maar het laatste jaar zijn zéér zwaar geweest daar de JG een greep naar de macht hebben gedaan.

  En dan dit. Wat hangt de mensheid nu werkelijke boven het hoofd, het zijn de plagen Gods zoals die in het boek Openbaring zijn opgeschreven. Het betekent in feite het einde van deze wereld, vandaar ook de tekst die jij aanhaalt uit Mattheus 24, vs. 22, en als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Dit kunnen we vergelijken met de zondvloed en de uitverkoren Noach met zijn gezin. Een andere vergelijking is die van de verwoesting van Sodom en Gomorra met de uitverkoren Lot en zijn gezin.

  Toch is er hoop voor deze wereld. Het was immers Mozes die de eerste holocaust voor Israël voorkwam. Het waren de discipelen die het omhakken van de vijgenboom voorkwamen. Het was Jona die door zijn prediking Nineve van de ondergang redde.
  De leer van de opname, valt dit niet te vergelijken met de vlucht van Jona? Welke vis moet God voor ons beschikken? Red de wereld.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 10. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 10:05

  CHRISTUS IN ÉÉN ADEM
  MET
  CHRISTENEN MAAR…
  .
  .

  Over haat tegen Hem,
  en de oor-zaak
  .
  .
  .

  Waarom veel niet-gelovigen
  vol weerstand, en zelfs haat?
  Haat tegen Hem Die alles schiep!
  Of zijn ze gewoon kwaad…

  niet op de Schepper, Zoon, en Geest,
  maar kwaad op o n s , Zijn kerk?
  Ze zien ons “vingertje”, maar is
  ons handelen wel sterk?

  Die kerk gaat uit per clubjes en
  per paren, één voor één,
  maar wie alleen is, blijft vaak toch
  nog eigenlijk alleen.

  En waar zoekt men elkaar nog voor
  trouw, luisterend gebed?
  Hoe komt het dat dat maar zo schaars
  in Pinkstervlammen zet?

  Ja, zitten, zingen, in de kerk,
  dàt zien ze ons wel doen.
  Maar ach, die kerk is helaas toch
  geen liefdeskampioen

  per groep, commissie, kerkenraad…
  Veel mensen dragen mee
  de pijn van onverzoenlijkheid.
  Zo werd hun tranenzee

  gemengd met wat onheilig was.
  Ze zijn niet kwaad op Hem,
  maar op zoveel n i e t – christelijks
  bij ‘t horen naar zijn Stem…

 11. Nathan zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 14:18

  Ik begrijp niet, dat gelovigen het somber in zien! Angst is het tegengestelde van geloof… Het is waar, dat de gelovigen in arme Zuid Amerikaanse landen vaak optimistisch en vrolijk door het leven gaan, omdat zij weten dat er betere tijden zullen komen. Hun situatie kan eigenlijk niet meer slechter en zij zijn eraan gewend… Wij in het rijke westen en in het Noordelijk halfrond zijn erg verwend. Als en wanneer, er rampen komen in de wintertijd, dan zijn de “verwende” westerlingen in ‘paniek’ om in de kou te sterven, nietwaar?

  Komt, gelovigen, komt… geen werk noch strijd gevreesd, maar uw reis blij volbracht!
  Schijnt zwaar de tocht, volhardt, zijt kloek van geest, naar uw kruis krijgt gij kracht.
  ’t Is beter voor ons vastberaân met moed en blijdschap voort te gaan, dan dat de zorg ons harte kwell’: Alles wel! Alles wel!

  Waarom getreurd, of moeilijk ’t lot geacht? ’t Is niet zo, geen geween! Waarom een groot en heerlijk loon verwacht als er niet wordt gestreên? Vat moed! Gaat voort, wat ook geschied’,
  want God verlaat de zijnen niet, opdat ons loflied dra vertell’: Alles wel! Alles wel!

  En sterven wij ergens in de kou, blijde dag, ongehoord! Dan zijn wij vrij van alle smart en pijn in het schoon, hemels oord. Maar als ons leven wordt gespaard en w’eens in Zion zijn vergaard, dan klinkt de juichkreet luid en fel: Alles wel! Alles wel!

  Ik weet dat mijn Verlosser leeft, niets dat mij zoveel troost hier geeft! Hij leeft, van ’t leven eens beroofd, Hij leeft, mijn immer levend Hoofd. Hij leeft, van liefde straalt zijn oog,
  Hij leeft mijn Voorspraak in den hoog’. Hij leeft en voedt mij ’t eeuwig brood, Hij leeft, mijn Hulp in tijd van nood.

  Hij leeft, Zijn naam zij steeds geloofd! Hij leeft, mijn Lichtbron, nooit gedoofd, Geen woord dat zoveel blijdschap geeft: ik weet dat mijn Verlosser leeft. Hij leeft, o roem en prijs Hem toch! Hij leeft, dezelfde Heiland nog. Niets dat mij zoveel vreugde geeft: ik weet dat mijn Verlosser leeft.

 12. Loeki zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 15:00

  Ik denk dat je gelijk hebt, Dirk, niet-geloven is ook een geloof, en dat moet blijkbaar verdedigd worden. Het kan er fel aan toe gaan, mensen verdedigen hun eigen gelijk.
  Ze willen vooral niet iets, dat volgens hen zo gedateerd is als het christelijk geloof, volgens hen is dat toch al lang achterhaald? Ze zijn toch modern?
  Als hun spottende reacties christenen pijn doen, is dat eigenlijk een bewijs dat het bij christenen echt is! En daarin gaan we verder, in vertrouwen.

 13. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 20:18

  Als je dagelijks naast de Schrift ook Open Doors leest dan kun je gericht bidden en steun geven voor de leden van het Lichaam die dagelijks de prijs moeten betalen voor het geloof in Jezus Christus. Als je ook leest wat 3xM doet in ontoegankelijke landen dan hoor je hoe het evangelie mensen bereikt. Als je de MAF steunt dan help je mee om naast hulp ook de Bijbel te verspreiden in arme gebieden. Als je Wyclif steunt dan help je mee de Bijbel te vertalen. Als je het Zoeklicht steunt help je mee de Maranatha boodschap te verkondigen in Nederland. Als je Hugo Bos steunt dan help je mee om te voorkomen dat onze kinderen in de scholen worden geconfronteerd met de indoctrinatie van de alfabetsex lobby. Kijk, zo kun je positief bezig zijn met gebed en steun om de Heer te dienen. En als we zo ieder met de ons toevertrouwde talenten bezig blijven, zal de Heer Zijn goedkeuring over ons uitspreken bij Zijn komst. We houden de profetische tekenen in de gaten maar laten ons er niet door beheersen, want we bevelen ons aan bij de Vader die voor ons zorgt en al lang het tijdstip weet van onze verlossing. Maranatha, aan de slag.

 14. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 30 juni 2019 om 22:27

  Bedankt ook weer voor deze Nieuwsbrief Dirk. Wat mij verblijdde was, wat er nu in (het geheim) in het land Iran gebeurt. Er heeft zich een opwekking plaatsgevonden, zielen vinden de Levende God. Hij die alle harten van mensen kent, voegt zielen toe. Wanneer de verdrukking en vervolging op zou houden, werd erbij vermeld, zou ook de opwekking stoppen.

 15. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 9:17

  Beste Dirk,
  Shalom. Ik reageer op je intro bericht.Gisteren mocht mijn man voorgaan in Assen. We waren gewaarschuwd voor de drukte op de weg, want wij komen uit het midden van het land, i.v.m. de TT. Dus waren we op tijd vertrokken.
  Wat een motoren en wat een spektakel was dat om tussen zoveel motoren te rijden, maar wat een mooie gelegenheid om voor ze te bidden, want deze mensen zagen geen kerk vandaag. In de dienst heeft mijn man er ook voor gebeden. Nu weten wij, dat er altijd op die evenementen christen motorrijders zijn, die daar evangeliseren en we hopen en bidden, dat er harten aangeraakt en veranderd zijn naar de ware
  Vreugde en HOOP, nl. de HERE Jezus Christus.
  Sjaak en Heleen.

 16. marian zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 12:35

  Enrique

  God laat Zijn prachtige schepping niet vernietigen door mensen, Hij zal op Zijn tijd ingrijpen
  Wat de opname betreft lees eens in Openbaring 3 vers 10

 17. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 15:54

  Wat een bemoedigende brief! Wij mogen ons wel zorgen maken, maar ze ook elke dag bij de Heere brengen en zoals Corrie ten Boom zei, ze daar dan ook achterlaten. Voor wat betreft dat wij verzekerd mogen zijn van de eeuwige vreugde die ons wacht, dat geldt alleen voor diegenen die alles alleen van de Heere Jezus verwachten. Vergelijk het volk in de woestijn, die alleen genezing konden vinden door hun ogen te richten op de verhoogde slang op die staak, anders was het voor hen voor altijd te laat. Wat ik ook wel eens gedacht heb, dat alle mensen die zich afzetten tegen het christelijk geloof, er nog niet helemaal los van zijn, het is pas erg wanneer het de mensen niet meer raakt, ze volkomen onverschillig zijn tegenover deze zaken.Wat kom ik dan ook veel tekort, door niet genoeg te bidden voor deze naasten, wat dat zijn ze in principe toch. Weer veel dank voor deze eye-opener!

 18. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 16:13

  Hartelijk dank Dirk, voor dit commentaar.
  In mijn kring ga ik mensen hier op wijzen, want sommigen gaan gebukt onder de zorgen om zieken, ongelovige familie, enz. Je zou er nog depressief van worden. Wij moeten elkaar niet overspoelen met negatieve berichten, maar elkaar opbeuren en bemoedigen met wat jij beschreef.
  @ Enrique: Goddank komt er geen einde aan deze wereld/ aardbol, wel aan dit huidige systeem.
  Als kind opgegroeid in evangelische gemeenten, kreeg ik mee dat de wereld zou vergaan in de eindtijd, Heeft wel tijd gekost (+ het goed lezen van Vaders Woord!) voordat ik begreep dat Jezus Christus terugkomt op deze aarde en dan Zijn Koninkrijk vestigt. Dus geen einde van de wereld. Let op welke woorden we gebruiken.

 19. Jacinta zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 17:03

  Meneer Joseph Steen, wat geeft u het recht om over mensen te oordelen, die in het weekend met
  het mooie weer naar het strand gaan i.p.v. naar de kerk? U bestempeld ze maar meteen als aanhangers van Lucifer. Kunt u in hun hart zien? God oordeelt niet, hij ziet ons hart aan. Iemand die in de kerk zit op het voorste bankje, kan zondiger gedachten hebben dan de persoon die lekker op het strand ligt….

 20. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juli 2019 om 20:53

  Helemaal eens Jacinta,

  De zondag(sabbat) is voor ons gemaakt en niet de mens voor de zondag. Wij als christen mogen dan liggen in grazige weiden. Christus heeft de sabbat vervuld. Ophouden met veroordelen en ontdekken dat in alles Christus centraal staat en niet onze gedachten
  Veel Zegen

 21. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019 om 8:32

  Beste Dirk, Met groot genoegen heb ik het stuk gelezen. en ook de commentaren. Ik ben geen betweter, maar er moet mij toch een paar dingen van het hart. Ook ik heb grote moeite met mijn kerk en ik heb met de voorganger hierover gesproken. Zij zei mij, dat er vele seculieren in de kerk zitten. We kunnen met vingers wijzen, maar we zullen deze problemen bij de Vader moeten brengen en onze schouders eronder zetten. Soms heel bescheiden, maar probeer er voor de ander te zijn. Liefde geven kan ook liefde wederkerig worden. Neem ook Israel op in Uw gebeden. De oogappel van God. Ook Jezus was een Jood. En ik hoop wanneer ik hier niet meer zal zijn , niet alleen de Vader en de Zoon te ontmoeten, maar ook de Oogappel. Met vingers wijzen heeft weinig zijn, stel je open voor het evangelie. Reik elkaar de hand.

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019 om 12:22

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Jacinta en anderen,

  U reageert op Joseph Steen. Bij nader inzien heb ik die reactie alsnog verwijderd, die was te veroordelend.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

 23. Anja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019 om 21:57

  Shalom broeder Dirk. Nee, het is niet tot eer van God als Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken voor de toekomst. Wat is wel tot eer van God? Je gaf het antwoord al: Titus 2: 14 en 15. IJverig in goede werken en goed spreken van God! In vers 12 staat het ook duidelijk: Dat Gods kinderen in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven! Nu concreet: Hoe doe je dat? Een voorbeeld. Als je ‘s morgens in je gebed vraagt of God iemand op je pad brengt met wie je over Jezus mag spreken. Wees oplettend. Luister naar de zachte stem van de Heilige Geest. Hij leidt. Dat kan een kind van God zijn in nood, met wie je samen mag bidden. Of “zomaar” iemand die je wat eten geeft en vertelt over Jezus. Of een toerist die de weg kwijt is, en je mag wijzen op de juiste weg (Weg!) God doet het altijd anders als jij denkt! Ik wil iedereen bemoedigen: als het oprecht te doen is om de Heere Jezus, verhoort Hij jouw gebed! Misschien is het wel goed Dirk, als we even geen commentaar hebben bij je nieuwsbrief, dat we niet reageren. Maar die tijd (dat we het commentaar lezen/reactie geven), gebruiken om te bidden om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, te bidden voor onze naasten in nood, ver weg (Israel) of dichtbij (in je straat!), en zo mogelijk op pad gaan of iemand bellen, om goed te spreken van God! (dat is toch heerlijk op de zaterdagavond!) Hartelijke groet, Anja.

 24. marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juli 2019 om 10:54

  Beste Dirk,

  Waar gaat uw boek De lijdende kerk over? We moeten geen kokervisie krijgen wat betreft het lijden vanwege het geloof, hoe erg dit ook is, er is nog zoveel ander lijden in deze wereld, geestelijk en lichamelijk, dat wordt door sommige christenen erg onderschat.

 25. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juli 2019 om 11:31

  Beste Dirk,

  Wat je schrijft, herken ik ook. We hoeven ons geen zorgen te maken. Want wij kunnen het geringste niet eens doen. Probeer maar eens adem te halen zonder God. Als God je niet geeft: het lichaam, de hersenstam die het commando geeft, de spierreflexen, het bloed om de zuurstof in op te slaan, de aderen waarlangs het vervoerd moet worden, en dan weer aan het lichaam af te geven…. en de zonlicht die door het groen in de planten de stikstof via de fotosynthese weer in zuurstof moet veranderen, en voor dat alles ….in Genesis 1 alles gemaakt heeft 6000 jaar geleden, waarom zouden wij dan ons druk maken over onze zorgen als wij ze bij een Almachtige God en Vader kunnen brengen? En wij voor nog maar een korte tijd hier op aarde zijn? …… Groeten van San

 26. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 juli 2019 om 13:31

  Bedankt Dirk. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Want kwaad is er genoeg in deze wereld. Gelukkig kon er maar ÉÉN alle kwaad overwinnen. En hebben alle maar dan ook alle mensen behalve de Here Jezus meegedragen aan het kwaad. En de wortel van het kwaad zit in ons, niet kwaad bedoeld, maar simpel het is zo. En toch wil de Here Jezus en de Heilige Geest en de Vader in ons wonen, een enorm wonder. En de Here Jezus is het Hoofd en ik misschien een stukje huid, wat moet je dan zonder Hoofd en de rest van het lichaam, want als het geheel één is zal de Here Jezus terug komen. Het doen en laten doe je uiteindelijk met je hoofd laat dat Hoofd het Hoofd van de Here Jezus zijn en denk niet: ik moet gelijk aan de Here Jezus zijn, want de Here Jezus is het Hoofd en wij niet. Laat de Here Jezus je leven leiden. Liefs Dineke.

 27. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juli 2019 om 13:17

  Beste Dirk,
  Het eerste bijbel citaat: Matheus 6:34 spreekt mij het meeste aan. Ik wil het verwoorden met het spreekwoord: Vergeet en vergeef het verleden en laat de toekomst over aan de Heere, Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden