Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als Paulus, Johannes of de Heere Jezus een brief aan uw gemeente zou schrijven… (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 juli 2019, 11:31 door Dirk A A

Hoe staat het er geestelijk voor in de gemeente waartoe u behoort? Is het u wel eens opgevallen dat Paulus, in het begin van zijn brieven, vaak aangeeft hoe het er geestelijk voorstaat in de gemeente aan wie hij een brief stuurt? Je ziet datzelfde in Openbaring 2 en 3, in de brieven aan de zeven gemeenten. Als onze gemeente een brief van de Heere Jezus zou krijgen, wat zou daar dan in staan?

De Efeziërs worden bijvoorbeeld geprezen om hun geloof in de Heere Jezus en de liefde die zij hebben tot al de heiligen. De Filippenzen worden geprezen vanwege hun deelhebben aan de verbreiding van het Evangelie.
Ook van de Kolossenzen wordt hun geloof in Christus Jezus genoemd en de liefde die zij de heiligen toedragen. Van de Thessalonicenzen wordt het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop op de Heere Jezus Christus genoemd. En dat ze uitverkoren zijn, is wel duidelijk omdat de evangelieprediking in kracht, in de Heilige Geest en in volheid gekomen is.

Stelt u zich eens voor dat uw gemeente zo’n brief zou ontvangen. Hoe zou de aanhef van die brief dan luiden? Paulus is eerlijk en duidelijk. Wanneer hij dankbaar is over een gemeente, over Gods werk dat zichtbaar is in een gemeente, benoemt hij dat. Vaak begint hij daarmee. En als het nodig is, aarzelt hij niet ook kritische opmerkingen te maken en de gemeente te wijzen op tekortkomingen, misstanden en zonden.

Zo roept hij de Korinthiërs op eensgezind te zijn en geen scheuringen toe te laten. Hij heeft namelijk gehoord dat er verdeeldheid onder hen is. En de Galaten waarschuwt hij zeer ernstig dat ze zich niet moeten laten verleiden tot een ander Evangelie, omdat er sommigen onder hen zijn die het Evangelie van Christus verdraaien en zo een ander Evangelie brengen. Zij zijn vervloekt!

Ik zou kerken en gemeenten willen adviseren zo eens naar de gemeente te kijken die aan haar zorg is toevertrouwd. Een kerk is geen bedrijf, maar de leiding van een gemeente zal zich toch van tijd tot tijd af moeten vragen hoe het gaat in de gemeente.
Is er sprake van geestelijke groei? Is er eenheid? Of is er misschien verdeeldheid, onenigheid, die het werk in de gemeente verlamt? Hoe is het gesteld met de trouw van de gemeente en hoe is de offervaardigheid?

Het is goed om dit jaarlijks te doen en dan ook schriftelijk vast te leggen. Een beetje in lijn met de brieven van Paulus en de brieven aan de zeven gemeenten, geschreven door Johannes. En laten we vooral ook niet vergeten dankbaar te zijn voor Gods grote daden in de gemeente. We kunnen ook te kritisch naar de gemeente kijken. Dat breekt alleen maar af.

Ik ken leiders die zo met hun gemeente bezig zijn. Die door deze weg te gaan, nieuwe visie hebben ontvangen. Soms zicht kregen op bepaalde onevenwichtigheden in de gemeente.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in een gemeente sterk de noodzaak van bekering en wedergeboorte worden benadrukt, maar waar het praktische leven als discipel van de Heere Jezus te weinig aandacht krijgt.

In weer een andere gemeente kan het heel nodig zijn om eens een jaar lang extra aandacht te besteden aan de levensheiliging of aan het leven met de Heere Jezus in eindtijd. En in nog weer een andere gemeente, waar het hele gemeentegebeuren erg naar binnen gericht is, kan het noodzakelijk zijn het accent meer te leggen op het getuige-zijn naar buiten toe.
Wellicht kan het helpen ‘een broeder of zuster van buiten’ te vragen met een objectief oog en oor mee te kijken en mee te luisteren, om mee te denken en misschien ook wel om vragen te stellen die je zelf niet aan elkaar durft te stellen.

Het risico is beslist aanwezig dat we altijd maar druk bezig zijn met het draaiende houden van de gemeente, wat anno 2019 beslist al geen eenvoudige opgave is. Laten we het doen in verbondenheid aan elkaar en aan de Heere Jezus. Het is immers niet ons werk, maar Zijn gemeente waar we mogen dienen.

Neem als leiding van de gemeente tijd voor bezinning, bij een open Bijbel en met gevouwen handen. Waar kan de Heere Zich in verheugen, waar zou Hij zich zorgen over maken, waar wil Hij bemoedigen, waar corrigeren, waar oproepen tot bekering?
Trek er gerust eens een dag voor uit, of een paar dagen en richt je biddend op de Heere. Vraag Hem om wijsheid, om de leiding vanuit Zijn Woord en door de Heilige Geest, in het diepe verlangen dat Hij zicht zal geven op Zijn verlangen voor, Zijn plannen met de gemeente. Wanneer Hij genade geeft om de gemeente te zien met Zijn ogen, zal er diepe bewogenheid met de gemeente komen, zoals we dat ook proeven in de brieven van Paulus en Johannes. Omdat het je dan om de eer van Heere gaat en om het welzijn van alle gemeenteleden, in het diepe verlangen dat ze allen de Heere Jezus mogen leren kennen.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2019 om 21:38

  Aan de ene kant zie ik Facebook voor mij als een zendingsveld, waar ik vruchten zie van het dagelijks publiceren bemoedigende Bijbelteksten aan de andere kant is het “Mijn PKN gemeente”, waar ik maandelijks een overdenking schrijf met tussen 200 en 300 woorden (langer stukken worden toch niet gelezen!). Gedurende 20 jaar heb ik een geleidelijke verschuiving gezien van vrijzinnig naar steeds meer evangelisch. Zelfs de predikant zag ik meeveranderen, maar heeft helaas twee jaar geleden een beroep elders aangenomen. Het is momenteel zo, dat veel van de vroegere vrijzinnigen niet meer in de kerk komen, omdat ze er zich – zoals ze zelf zeggen – niet meer thuis voelen. Anderen zijn met de kerk meeveranderd. Ik vind het een constante strijd, vooral in gebed. Je kunt niets afdwingen! Gasten (vooral uit de katholieke kerk) Voelen zich bij ons direct thuis en spreken van een “warme” kerk. De naastenliefde en het “er voor elkaar zijn” (gemeenschap) valt bij iedereen op, maar het “alleen Jezus” mis ik nog steeds!! De ruziesfeer vooral tussen de vrijzinnigen en de meer behoudenden(waarbij ikzelf zelfs door sommigen “gevaarlijk” werd genoemd) van 20 jaar geleden heeft gelukkig plaatsgemaakt voor het “gemeente en gemeenschap” zijn. Het blijft voor mij steeds een voorzichtig manoeuvreren, omdat ik wil voorkomen dat ik mijzelf beter zou zien dan de andere gemeenteleden. Bovenaan blijft bij mij staan: “de ander beter achten dan mijzelf”. Ik zie mijn activiteiten mede als mijn roeping! De gemakkelijkste weg zou voor mij zijn geweest een gemeente met gelijkgezinden te zoeken en dat zou zeer zeker ook niet Jezus’ weg zijn geweest.

 2. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juli 2019 om 22:00

  Maar al te waar Dirk, wij zijn echt niet beter dan die gemeenten, er mankeert genoeg aan, of beter gezegd, er ontbreekt te veel, namelijk de Liefde van Jezus voor zijn Kerk is vaak ver te zoeken!

 3. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juli 2019 om 5:57

  Weer stof tot nadenken Dirk, bedankt zeg. Jezus zou zeggen: ,,Blijf in Mijn liefde, blijf Mij verwachten. Zie Ik kom spoedig.” ,,Mijn loon zal bij Mij zijn om te vergelden ieders werk.”

 4. Esther van de Laar zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juli 2019 om 13:18

  Gemeente zijn is vooral je er thuis voelen, er zijn voor elkaar, zo nodig een vermaning, de Heilige Geest is voelbaar aanwezig waardoor je geleid wordt. God doet nieuwe dingen in jou en in mij, iedereen gaat zijn weg met God en geleid door de Heilige Geest. We zijn mensen en veel van ons vergeten om te willen veranderen, want dat is een keus die je moet maken elke dag weer opnieuw en opnieuw: God gaat met ons door tot het moment dat we zijn heerlijkheid ingaan. Veel mensen ambiëren een podium bediening, willen graag gezien en gehoord worden maar willen we wel veranderd worden naar zijn beeld meer en meer? We moeten dagelijks willen veranderen, steeds meer naar zijn volmaakte voorbeeld, wie kan vertellen waar die gemeente is? De gemeente, dat zijn jij en ik.

 5. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juli 2019 om 14:01

  Beste Dirk.
  Ik heb met grote interesse het stuk gelezen en erover nagedacht. Want in onze gemeente is ook een onenigheid en de leegloop is wel degelijk aanwezig. Ik heb grote problemen met mijn gemeente. En dat duurt al negen jaar. Er zit geen beweging in. Ik heb gekozen om een andere gemeente te bezoeken. Regeltjes opgelegd door de PKN worden in onze kerk gevolgd. Er is geen of nauwelijks ruimte je bezorgdheid uit te spreken. Wij hebben diverse malen geprobeerd om in gesprek te gaan. Maar de kerkenraad heeft een andere koers gevolgd. Zwijgen en de brieven niet beantwoorden. Wij bidden ook regelmatig voor de kerk en dat er een ommekeer komt. Ook predikanten doen mee met de kerkenraad. Dat doet pijn, omdat zij herders zijn van de gemeente en de andere dienen te bezoeken. Nee dus.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juli 2019 om 5:57

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven in Efeze 5:23 KJV …and he is the saviour of the body.
  De Gemeente is voor de Here Jezus en tot eer van Hem in het leven geroepen en niet voor de voorganger en de oudsten. Het is Zijn werk en niet de onze. Hij draagt de Gemeente en wij breken het af. Hij brengt bijelkaar en onderhoudt het en wij kissebissen en zijn muggenzifterig in ons doen en laten. Hij heeft de liefde en wij zijn de vleselijken. Jezus is nederig, wij verbeelden ons veel te veel dat wij wat zijn en kunnen. En zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Wij hebben een opgeblazen beeld van onszelf, nog veel te veel. Wij willen niet als Job boete doen in stof en as omdat wij God niet kennen. Wij weten niet hoezeer Hij te vrezen is. Er gaat geen kracht van de Gemeente uit als wij denken dat het ons werk is en niet het kunnen overlaten aan God Zelf, Die de Gemeente moet dragen. Wij hebben geen liefde tot Jezus. Daar schort het aan. Wij lezen de Bijbel niet en DOEN niet wat er staat. Het gaat om het hart van de mens. Daar zetelt de kern van de ware mens. En je ziet dat de meesten in de Gemeente andere dingen belangrijker vinden. Op zondag “moeten” wij nog even langs de dienst in de gemeente. Toen ik in Leiden naar de Evangelische Gemeenschap ging, was de volgende zondag waar ik maandag al naar toe leefde. Ik ging van zondag naar zondag. Het was de Geest van God Die dat goddelijk werk in mij deed. Wij zijn mensen en blijven mensen en hebben niets met God te maken maar zijn wel de goddelijke natuur deelachtig. 2 Petrus 1:4 HSV …Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
  Groeten van San

 7. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juli 2019 om 14:17

  Bedankt Dirk. Ik heb geen vaste gemeente. Ik zal niemand aanraden om dat te doen. Toch heeft het veel gebracht. Je gaat met alles rechtstreeks naar God, die betrouwbaar is, die zegt wanneer je gelijk of ongelijk hebt en dan is er geen twijfel mogelijk. Die je de bijbel laat lezen, maar ook je ogen opent voor dingen die je anders niet ziet. Die door de Heilige Geest liefde schenkt om weer te geven en je weet: die liefde moet ik vragen die heb ik niet van mijzelf. Je leert rechtstreeks van Hem. God is ook rechtvaardig, heilig en je zult op je knieën moeten gaan en je zonden belijden. Dit kun je ook doen met een gemeente, zoals God het bedoeld heeft. Er is een gevaar, dat je vrienden hebt in de kerk, dat je meepraat, dat je doet wat anderen doen en dat God niet meer het laatste woord heeft, maar de grotere meerderheid en als een dominee ook geen tijd meer heeft om Gods stem te verstaan wordt de prediking vaag en weet niemand meer waar hij aan toe is. Ik denk dat iedereen ook een persoonlijke relatie met God moet hebben. Liefs Dineke.

 8. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 juli 2019 om 16:31

  Broeder Dirk, Kun je mij vertellen wat royalties zijn in het verhaal over Randy Alcorn? Alvast mijn dank!

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 juli 2019 om 17:55

  Beste Gretha,

  De term royalty’s bij boeken slaat op het betalen van een vergoeding voor het auteursrecht. Een auteur ontvangt een bepaald percentage van de verkoopprijs van een boek. Een voorbeeld: Een boek kost 20 euro. Als er een royaltyvergoeding van 10 procent is afgesproken, ontvangt de auteur 2 euro per verkocht boek.

 10. ans zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 juli 2019 om 16:24

  Ik denk dat Paulus aan veel gemeenten zou zeggen: Wat hebben jullie met mijn brieven en mijn geliefde Joodse broers en zusters gedaan?
  Ik had toch geschreven in de Romeinen brief 11:13 – Door hun (de Joden) val echter is de de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen (de Joden) tot jaloersheid te wekken.

 11. Denise zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 juli 2019 om 17:30

  En Hij zal zeker het bloed van Zijn broeders terug eisen uit de hand van hun vervolgers,
  verraders en moordenaars. Vluchten kan dan niet meer, er zal geen vrijstaat meer zijn.

 12. ans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juli 2019 om 11:05

  Ik werd vanochtend wakker met de gedachte:
  En David zou schrijven: Hebben jullie geen musici en dichters. Ik (David) heb immers in Psalm 117 geschreven: Looft de HERE alle gij volken
  en prijst Hem alle gij natien
  want zijn goedertierenheid is machtig over ons (dit is Israel),
  en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid

  Met een naschrift van Paulus: Ik heb toch in de eerste brief aan de Thessalonicenzen 5:19 geschreven:
  Veracht de profetieen niet.
  U weet toch wel welke grote wonderen de Vader in de vorige eeuw heeft bewerkt en wat Hij heden doet?

  Misschien wil de Here zelf ook nog vermelden wat Hij in Mattheus 24:32 zegt: Leer dan van de vijgeboom (dit is Israel) deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten weet je dat de zomer nabij is.
  Dat betekent dat je op moet letten wat de Vader in Israel doet.

  Breng dan dank en hef liederen hiervoor aan.

 13. johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 15:54

  Aan Ans: Dat heb je prachtig gezegd! Als je er ‘s morgens mee wakker wordt is het kersvers van de Heere denk ik. Hierna zingen, dan danken is geweldig goed.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden