Als Paulus, Johannes of de Heere Jezus een brief aan uw gemeente zou schrijven…

Hoe staat het er geestelijk voor in de gemeente waartoe u behoort? Is het u wel eens opgevallen dat Paulus, in het begin van zijn brieven, vaak aangeeft hoe het er geestelijk voorstaat in de gemeente aan wie hij een brief stuurt? Je ziet datzelfde in Openbaring 2 en 3, in de brieven aan de zeven gemeenten. Als onze gemeente een brief van de Heere Jezus zou krijgen, wat zou daar dan in staan?

De Efeziërs worden bijvoorbeeld geprezen om hun geloof in de Heere Jezus en de liefde die zij hebben tot al de heiligen. De Filippenzen worden geprezen vanwege hun deelhebben aan de verbreiding van het Evangelie.
Ook van de Kolossenzen wordt hun geloof in Christus Jezus genoemd en de liefde die zij de heiligen toedragen. Van de Thessalonicenzen wordt het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop op de Heere Jezus Christus genoemd. En dat ze uitverkoren zijn, is wel duidelijk omdat de evangelieprediking in kracht, in de Heilige Geest en in volheid gekomen is.

Stelt u zich eens voor dat uw gemeente zo’n brief zou ontvangen. Hoe zou de aanhef van die brief dan luiden? Paulus is eerlijk en duidelijk. Wanneer hij dankbaar is over een gemeente, over Gods werk dat zichtbaar is in een gemeente, benoemt hij dat. Vaak begint hij daarmee. En als het nodig is, aarzelt hij niet ook kritische opmerkingen te maken en de gemeente te wijzen op tekortkomingen, misstanden en zonden.

Zo roept hij de Korinthiërs op eensgezind te zijn en geen scheuringen toe te laten. Hij heeft namelijk gehoord dat er verdeeldheid onder hen is. En de Galaten waarschuwt hij zeer ernstig dat ze zich niet moeten laten verleiden tot een ander Evangelie, omdat er sommigen onder hen zijn die het Evangelie van Christus verdraaien en zo een ander Evangelie brengen. Zij zijn vervloekt!

Ik zou kerken en gemeenten willen adviseren zo eens naar de gemeente te kijken die aan haar zorg is toevertrouwd. Een kerk is geen bedrijf, maar de leiding van een gemeente zal zich toch van tijd tot tijd af moeten vragen hoe het gaat in de gemeente.
Is er sprake van geestelijke groei? Is er eenheid? Of is er misschien verdeeldheid, onenigheid, die het werk in de gemeente verlamt? Hoe is het gesteld met de trouw van de gemeente en hoe is de offervaardigheid?

Het is goed om dit jaarlijks te doen en dan ook schriftelijk vast te leggen. Een beetje in lijn met de brieven van Paulus en de brieven aan de zeven gemeenten, geschreven door Johannes. En laten we vooral ook niet vergeten dankbaar te zijn voor Gods grote daden in de gemeente. We kunnen ook te kritisch naar de gemeente kijken. Dat breekt alleen maar af.

Ik ken leiders die zo met hun gemeente bezig zijn. Die door deze weg te gaan, nieuwe visie hebben ontvangen. Soms zicht kregen op bepaalde onevenwichtigheden in de gemeente.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in een gemeente sterk de noodzaak van bekering en wedergeboorte worden benadrukt, maar waar het praktische leven als discipel van de Heere Jezus te weinig aandacht krijgt.

In weer een andere gemeente kan het heel nodig zijn om eens een jaar lang extra aandacht te besteden aan de levensheiliging of aan het leven met de Heere Jezus in eindtijd. En in nog weer een andere gemeente, waar het hele gemeentegebeuren erg naar binnen gericht is, kan het noodzakelijk zijn het accent meer te leggen op het getuige-zijn naar buiten toe.
Wellicht kan het helpen ‘een broeder of zuster van buiten’ te vragen met een objectief oog en oor mee te kijken en mee te luisteren, om mee te denken en misschien ook wel om vragen te stellen die je zelf niet aan elkaar durft te stellen.

Het risico is beslist aanwezig dat we altijd maar druk bezig zijn met het draaiende houden van de gemeente, wat anno 2019 beslist al geen eenvoudige opgave is. Laten we het doen in verbondenheid aan elkaar en aan de Heere Jezus. Het is immers niet ons werk, maar Zijn gemeente waar we mogen dienen.

Neem als leiding van de gemeente tijd voor bezinning, bij een open Bijbel en met gevouwen handen. Waar kan de Heere Zich in verheugen, waar zou Hij zich zorgen over maken, waar wil Hij bemoedigen, waar corrigeren, waar oproepen tot bekering?
Trek er gerust eens een dag voor uit, of een paar dagen en richt je biddend op de Heere. Vraag Hem om wijsheid, om de leiding vanuit Zijn Woord en door de Heilige Geest, in het diepe verlangen dat Hij zicht zal geven op Zijn verlangen voor, Zijn plannen met de gemeente. Wanneer Hij genade geeft om de gemeente te zien met Zijn ogen, zal er diepe bewogenheid met de gemeente komen, zoals we dat ook proeven in de brieven van Paulus en Johannes. Omdat het je dan om de eer van Heere gaat en om het welzijn van alle gemeenteleden, in het diepe verlangen dat ze allen de Heere Jezus mogen leren kennen.

Dirk van Genderen