Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Van God of niet van God? (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 juli 2019, 8:34 door Dirk A A

We leven in een tijd waarin veel verleidingen op ons afkomen. We horen over tekenen en wonderen en denken: dat moet wel van God zijn. Maar de satan en zijn demonen zijn ook in staat wonderen te doen. We mogen de Heere wel voortdurend bidden dat we niet zullen worden verleid. Hoe kunnen we weten of iets van God is of niet?

In Mattheus 7 waarschuwt de Heere Jezus in duidelijke bewoordingen tegen dwaalleraars en valse profeten, vers 21-23.

21. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Ook de tovenaars en waarzeggers van de farao deden tekenen en wonderen. Ze bootsten Gods wonderen na. Het was de satan die door hen heen werkte. Hij is de grote na-aper van God. Maar God is sterker, machtiger, groter.
Toets kritisch, aan de hand van het Woord van God en geleid door de Heilige Geest, wat iemand verkondigt en kijk naar de vruchten van zijn of haar bediening. Beslis niet te snel dat iemand betrouwbaar is wanneer je bijbels klinkende woorden hoort.

De geschiedenis wijst uit dat dwaalleraars en valse profeten soms wel goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het spoor bijster zijn geraakt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de ‘bediening’ van iemand over kunnen nemen. Dat kan al gebeuren wanneer iemand met een niet zuivere bediening je de handen oplegt of wanneer je iets van zijn of haar geest ontvangt, de zogenaamde impartation.

De beste bescherming tegen dwaalleraren en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Door Zijn Woord en de Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg zullen gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien. Ze klinken vaak mooi en zien er soms betoverend uit. Vraag ook advies aan wijze en godvruchtige broeders en zusters. Wat hebben we een behoefte aan de gave van het onderscheiden van geesten (1 Korinthe 12:10).

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duivel, de machten van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). Die strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we weerstand bieden en stand houden.
Het kan je helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor God, Die heilig is, met een mooi (oud) woord ook wel ‘vreze des Heeren’ genoemd. Vraag je ook af wie of wat er centraal staat: de Heere Jezus of tekenen en wonderen.

Tegenwoordig kom je nogal eens tegen, met name vanuit de kringen van de New Apostolic Reformation (NAR), dat meer waarde wordt gehecht aan de ‘nieuwe woorden’ die God nu spreekt, dan aan de ‘oude woorden’ in de Bijbel. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Zeker, ook ik geloof en weet dat de Heere vandaag spreekt en wonderen doet, maar laten we alle ‘nieuwe woorden’ toetsen aan het Woord van God, de Bijbel.

Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heere Zelf (1 Johannes 2:27), Die ons over alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen leugen.
Het is niet nodig ons te verbazen over alle verleidingen die op ons afkomen. Het is ons voorzegd in de Schrift en helaas zullen velen worden verleid. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor predikanten en voorgangers en christelijke leiders. Ik roep kerken en gemeenten op hun mensen te wapenen tegen de verleidingen.

Laten we de duidelijke waarschuwingen in de Bijbel tegen valse leraars en valse profeten serieus nemen. Ook bij ons richten zij grote geestelijke schade aan in kerken en gemeenten.
In Mattheus 7:15 en 16a zegt de Heere Jezus: ‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen.’
En in Mattheus 24:24 lezen we: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Valse profeten en valse leraars leiden de mensen bij Christus vandaan, brengen hen in verwarring, in levensgevaarlijke situaties. Ze moeten ontmaskerd worden, gestopt, voordat ze nog meer slachtoffers maken.
Dat is niet simpel. Ik weet het uit ervaring. Wanneer je de alarmbellen laat rinkelen en een waarschuwing de wereld instuurt tegen een valse profeet, dan loop je de kans dat de hel letterlijk losbreekt.
Vaak noemt zo’n valse profeet of leraar zich een gezalfde des Heeren. En met een beroep op de Bijbeltekst ‘Raak de gezalfde des Heeren niet aan’ (1 Samuel 24), probeert men je vervolgens angst aan te jagen.

1 Johannes 4:1 roept ons op: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’
Meer dan ooit ben ik ervan doordrongen hoe belangrijk deze oproep is. De geesten (van predikers en profeten) kunnen we alleen beproeven wanneer we de Here Jezus kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze enige toetssteen is de Bijbel. Ieder die een evangelie brengt dat anders is dan het Bijbelse Evangelie, die is vervloekt, klinkt het in Galaten 1:9. Laten we daar niets vanaf doen!

We hoeven echter niet te vrezen voor de verleidingen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of die bijzondere happening of kerk, maar ‘ren’ naar de Heere Jezus. Bij Hem zijn we veilig en geborgen. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen zullen toenemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons hart vervullen.

Dirk van Genderen

CORRECTIE NIEUWSBRIEF.

In de Nieuwsbrief schrijf ik over de welvaartsprediker Benny Hinn. Met zijn familie emigreerde hij vanuit Israel naar Amerika. Maar hij is geen Jood, zoals ik in de Nieuwsbrief vermeld, maar een Palestijn.

23 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 12:21

  Beste Dirk, de verleidingen zijn voor een ieder groot. Onderscheidingsvermogen, toets alles. Velen zijn zoekende. Uw schrijven zal veel weerstand oproepen. Zo wil ik graag mijn oproep doen over Christelijk nieuws, zoals het CIP Nieuws.
  Laten we niet vergeten waar wij hiervoor zijn, in deze zondige wereld. Het goede nieuws brengen en de Here Jezus groot maken. Anders zijn wij niet meer onderscheidend, en niet anders als een ander.
  Ik wil niet zeggen dat alles van CIP Nieuws slecht is, maar het brengt verdeeldheid. Het is vaak zo werelds kijken naar onderwerpen, en vaak niet bijbel gerelateerd. Ook onder christenen moet je tegenwoordig tolerant zijn in vele onderwerpen. Dat brengt het gevaar met zich mee, dat je wordt meegezogen, en je grenzen gaat verleggen. Omdat velen op den duur hetzelfde gaan denken.
  De intenties waar het mee begint zijn vaak goed. En goed bedoeld. En vaak bijbel gerelateerd. Maar het succes brengt vaak voort, dat je je verantwoordelijk voelt om over je eigen grenzen heen te gaan. Dat kan persoonlijk zijn of als een beweging of groep, of een Christelijke nieuwssite.
  De mens zit zo in elkaar, dat hij of zij niemand wil teleurstellen en tegen de haren wil instrijken.
  Een gezegde is vaak: het doel heiligt de middelen.
  Maar wij moeten altijd voor ogen houden, waarom de HERE JEZUS hier op aarde gekomen is, om het goede nieuws te brengen. Om het goede te doen.
  Vertel het door, en de Heilig Geest zal je helpen. Zijn weg is de Waarheid. En houd vast, wat er in de Bijbel staat.

 2. Andries Loos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 17:36

  Ooit vroeg de schrijver van ‘Huis van Go(u)d’ – het was evangelist Jan Rouw: zou jij een bord verrukkelijk ruikend eten, dat je op je verjaardag zou kiezen, maar waar een heel klein beetje rattengif doorheen gemengd was, opeten?
  Zó is het met valse leer: een onheilige, duivelse mix van waarheid en leugen.

 3. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 17:50

  We moeten bidden of God ons door de Heilige Geest wil laten inzien of het van Hem is of van de satan. De duivel gaat rond als een briesende leeuw om ons christenen van het geloof te beroven. Ik bid dan tot God dat zijn Geest sterker is dan de duivel. Ik bid dan ook om bescherming, voor zondebesef zodat ik mijn zonden kan belijden. Ook de wereld trekt aan mij, maar ik bid voor bescherming. Uit eigen kracht kan ik het niet, heb Gods leiding en bescherming hiervoor nodig. Heer, wilt U ons leren inzien wat van U is. Belangrijk is het dat dit gebed ook onderdeel is van ons dagelijks gebedsleven. En Hij belooft dat wie Hem ernstig zoeken Hij zich zal laten vinden. Wat hebben wij een genadige God.

 4. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 19:23

  Ja, de geesten zullen beproefd worden Dirk, of ze uit God zijn of niet. Voordat Jezus terug komt zal er m.i. eerst de grote verdrukking zijn en zal de antichrist zich vertonen alsof hij God is (2 Thessalonicenzen 2:4). Hij zal wonderen doen en zal er velen verleiden. Totdat Jezus terug zal komen om in te grijpen. Dit schreef Rosa, met nog meer belangrijke teksten, onder meer hoe het zal toegaan bij Zijn wederkomst Thess. 4:13-18. En er een uitdeling van loon zal zijn, 1 Cor. 3:12-15. Over een tweede dood en een duizendjarig vrederijk. Ondanks die heerlijkheid in het 1000 jarig vrederijk koesteren sommigen die als God willen zijn, dus ongelovigen zonder liefde in het hart wrok. Aan het einde van dit nog komende 1000 jarig vrederijk met een in de put gebonden satan, die weer even losgelaten wordt, Openbaring 20: gaat er weer oorlog gevoerd worden.
  Daarom is het raadzaam altijd dicht in gemeenschap te leven met onze Heer en Heilland Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God de Vader.

  (Dirk van Genderen plaatste het onderwerp: Staan we vlak voor de aanval van Gog/Magog op Israel? (56 reacties), op donderdag 22-oktober-2015.)

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 20:21

  Vóór Jezus’ waarschuwing tegen valse leraars geeft Hij een gelijkenis over een goede en over een slechte boom. Een goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom slechte vruchten! Daarom kijk ik altijd naar de vruchten in iemands leven. Zo ben ik nog nooit onder de indruk gekomen van een welvaartsprediker, omdat ik direct zie, dat hij/zij alleen zichzelf verrijkt. Ook heb ik twee keer in mijn leven meegemaakt dat een prediker die mensen “in de geest laat vallen”, mij bij een persoonlijke ontmoeting niet in de ogen kan kijken. een heel vreemde gewaarwording is dat als je met iemand denkt te praten. Daaruit weet ik dan direct dat mijn tegenover een andere geest heeft. Eén keer heb ik een dergelijke samenkomst meegemaakt en ik hoop het nooit meer mee te maken, want het bracht bij mij een totale verwarring teweeg. De welvaartspredikers zijn voor mij bovendien de “olieverkopers” uit de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. De wijze maagden hadden geen olieverkopers nodig omdat ze de olie uit de bron kregen. In die gelijkenis was dat voor mij de enige verklaring waarom Jezus tegen de dwaze maagden zei: “Ik ken u niet”.

 6. Coby Verbruggen-Oskam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 22:04

  Laten we vooral de hele Bijbel blijven lezen. Niet hier en daar een versje eruit pikken, los van de context. Het is triest om te merken hoe het Eerste Testament verwaarloosd wordt. Terwijl we in bijv. het boek Hebreeën zo duidelijk de verbinding zien met wat God door profeten gezegd heeft. En ook de Psalmen mogen we niet als iets van vroeger beschouwen. Ook in de Psalmen spreekt Christus en ervaren we de band met Israël.
  Is de grote dwaling van onze tijd niet dat de oproep om elkaar lief te hebben het heilig Woord van God van zijn ernst ontdoet en wetteloosheid bevordert? Ik las het opnieuw uitgegeven boekje van Georgi Vins, die onder het communisme geleden heeft in kampen, maar trouw bleef aan Gods Woord. Hij weigerde films te gaan zien, die goddeloos waren. In onze tijd lijkt het wel normaal om films te bekijken waarin “veel kleren uitgaan”. En zo wennen we aan het zien van een zondige levensstijl. Wie hier vragen over stelt, wordt als wereldvreemd weggezet. Jammer dat er zoveel tijd verloren gaat aan films kijken. Er lijkt wel een reactie te zijn ontstaan op de tijd dat “er niks mocht”.

  Laten we bidden voor elkaar, meer bidden en veel tijd doorbrengen met de Bijbel.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juli 2019 om 22:31

  Shalom Dirk
  Goed om te waarschuwen tegen deze ‘variant’ in onze Christelijke gemeenten en bewegingen!
  Wat mij bijzonder intrigeert is vs 23, waar de Here Jezus zegt:
  “en dan zal Ik openlijk tot hen uitspreken: Ik heb u nooit gekend, wijkt van mij, bewerkers der wetteloosheid” (Naardense vertaling), terwijl die mensen zeggen in vs 22, dat ze in Jezus Naam geprofeteerd hebben, demonen uitgeworpen hebben etc.
  Dus blijft het gecompliceerd voor ons als gelovigen indien voorgangers, broeders en predikanten in Jezus Naam prediken etc.
  En tijdens dit schrijven, besef ik opeens, waarom een Goede Gemeente zo belangrijk is, want mettertijd leer je daar je voorganger en oudsten kennen en wordt eventueel ‘de wetteloosheid’ duidelijk!
  In 1 Johannes 1:3-6 staat:
  “En hieraan onderkennen we dat we Hem kennen: als we Zijn geboden houden. Wie zegt: ik ken Hem en Zijn geboden niet houdt, is een leugenaar en in hem woont de waarheid niet; etc….

 8. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2019 om 15:44

  Hallo Dirk,

  Met veel interesse je artikel gelezen.
  Iets bijzonders voor mij is de bijbeltekst die jij onder de loep neemt, 1 Johannes 4:1-3. Daar staat toch echt in dat de geest van de antichrist reeds in de wereld is gekomen. De geest van de antichrist is dus een geestelijke houding en géén persoon. 1 Joh. 2:18 – Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk dat gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. In die tijd was de geest van de antichrist het gesprek van de dag. 1 Joh. 2:22 – Wie is de leugenaar, dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en de den Zoon loochent. Het is dus niet alleen de geest van de antichrist, maar ook de geest van de anti-Vader. Het is dus de geest van de anti-Godheid zoals die in de bijbel is geopenbaard. Ook in 2 Joh. 1:7 is sprake van vele verleiders, de geest van de antichrist.

  Viermaal gebruikt Johannes het woord antichrist, het komt nergens anders voor, óók niet in het boek Openbaring. Wel is het woord antichrist inmiddels in nieuwere vertalingen van het boek Openbaring ingevoerd voor de valse profeet. Het gaat dan om een persoon en men kijkt uit naar deze persoon. Het is een ernstige misleiding in de bijbel gemaakt en zet de uitleg over de eindtijd op een verkeerd spoor. Er wordt wel gesproken over een valse profeet maar dat is iets anders dan de geest van de antichrist waaronder ook de Vader benoemd wordt, zoals aangegeven door Johannes in 1 Joh. 2:22. Een ernstige misleiding.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 9. Coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2019 om 16:17

  Ik ben vroeger eens naar een dienst geweest, met een bediening van vallen in de geest. Er hing ook een hele sterke aparte lucht daar, het voelde voor mij helemaal niet goed. Ik heb daarna een ontzettende strijd ervaren. En ben er nooit weer geweest, God gaf mij daar door zijn Heilige Geest inzicht in.

 10. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2019 om 16:40

  Gods Woord is ons zwaard, leer het te hanteren en het doet je overwinnen over valse leraars, profeten, dwaalleraars, antichristen wanneer je de bijbelse waarheden citeert. Toetst alles en behoud het goede.

 11. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2019 om 20:07

  Geachte Dirk

  Ik heb een vraag. Ik was in 2016 op een Alphacursus. Ik lijd veel aan rugpijnen e.d Omdat ik eerder een ongeval in huis had gehad, was ik met een verzekering bezig, om schadevergoeding. Na afloop die avond stonden er opeens een lading mensen om mij heen en zeiden: trek maar die claim in, want Jezus gaat je genezen. Voordat ik kon reageren, werden mij de handen opgelegd, ik zou dan direct genezen. Na die oplegging vroegen ze direct: Je pijnen zijn zeker over. Maar mooi niet. Ik ben toen gefrustreerd naar huis gegaan. Later heb ik naderhand ca euro 1100,- gehad om mijn rekeningen te kunnen betalen. Ja, pinkstersekten denken dat ze God dienen, maar de meesten zijn fanatiek ivm genezingen e.d. Als het niet lukt, dan ben je ‘verloren’. Ik heb al tig jaren met die sekten geleefd. Nu ben ik in de gewone Hervormde Kerk beland, waar dit soort excessen niet voorkomen.

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juli 2019 om 21:44

  Beste Dirk, goed dat je hier over schrijft. Maar zoals Christi schrijft, het is gecompliceerd. Dat is het geworden in de loop van de tijd. Ik meen dat Gods Woord ons leert dat de Joden tekenen vragen, en die hebben ze gekregen en zullen ze opnieuw krijgen. Maar de Grieken moeten het doen met wijsheid lees ik in 1 Korinthe 2: 22. Tekenen zullen bestaan uit allerlei wonderen en genezingen zoals God zich ook in het Oude Testament aan Israël openbaarde. Zo zal God Zich in de toekomst opnieuw aan Israël openbaren. Wij, heidenen, leven in een tussenfase, waarin God Zijn Gemeente, het Lichaam van Christus vormt. Het belangrijkste in deze tijd is Zijn Woord, Christus, en geloven zonder te zien. Zonder bijzondere wonderen o.i.d. Zeker God kan wonderen doen maar openbaart zich nu niet als zodanig. Omdat ik mij hieraan vast houd zijn de wonderdoeners bij voorbaat verdacht. Mij is wel eens gezegd dat ik God te klein houd en geen aanspraak maak op bepaalde zegeningen. Maar ik geloof in de geestelijke zegeningen van Efeze 1: 3.
  In de pinkstergemeente, waar ik 10 jaar was, heb ik al veel namaak gezien. Het was een geëxperimenteer van jewelste. Dat is zoals satan zich graag laat zien en ons wil verleiden en verwarren. Zo zal hij ook Israël in de toekomst verleiden. Maar als God Zich openbaart door wonderen zal Hij niet experimenteren. Het zal duidelijk zijn. Laten we zeer waakzaam zijn.

 13. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 9:41

  @Benny #11
  De Alphacursus is beslist één van de vele dwaal-bewegingen. Mijn zus heeft daaraan deelgenomen, en als afsluiting van die cursus werd de film “The Shack” (De Uitnodiging) getoond. In “The Shack” wordt een ‘god’ gecreëerd als beeld en gelijkenis van de zondige mens. Als iemand dat boek heeft, gooi het a.u.b. weg! Verder waarschuwt Paulus in 1 Tim 5:22 ‘Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein.’. En ja, de pinksterbeweging is, in wezen, een sektarische beweging (het zgn. spreken ‘tongen’ is altijd en alleen maar betekenisloos gebrabbel). Ik zeg dit niet zomaar, ik weet waar ik het over heb: ik zat tientallen jaren in de ‘pinksterbeweging’. Veel te lang!

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 10:51

  Beste Dirk, ik heb de stukken gelezen van jou en van de inzenders. Ik ben een gewoon christen, die de hulp zoekt bij de Vader en de Zoon. Ook in mijn gebeden, denk ik aan de mensen die hulp nodig hebben.
  Dat de wereld verandert is duidelijk. Maar het zoeken naar God of Jezus ligt in het gebed. Wij moeten wel bezorgd zijn voor de mensen om ons heen. Maar zeker ook voor de mensen die de gemeenschap verlaten hebben. We hebben de Geest, die ons wil helpen en wij hebben de Bijbel die ons informeert.
  Maar bovenal hebben wij onze handen, die we kunnen vouwen en in het gebed gaan. God laat geen bidder staan.

 15. Musje zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 11:12

  Toets ook de geest of deze van God is, als het gaat om de streng-reformatorische kerken. Als het bijna onmogelijk is om gered te worden, en als men banger voor God is dan voor de duivel, dan is dat ook een valse geest! Een molensteen om iedere hals, als men zelf een verhindering is, of als de predikant struikelblokken op de weg legt om tot Christus te komen!
  Waar in Nederland wordt er nog 100% het zuivere woord gepredikt? Vertel het mij!

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 18:23

  Musje, bij ons in de Chr. Geref. Kerk te ‘s-Gravenzande wordt nog het zuivere woord van God voor 100 % gepredikt en dat door een jonge dominee van 30 jaar. Door een gunnend, waarschuwend kind van God. Elke zondag worden met ernst de twee wegen gepredikt. Met klem, ernst en met liefde erop gewezen waar je terecht komt als je in de zonden blijft leven en met alle liefde van zijn hart wijst hij je de weg naar de Heere Jezus bij Wie je voor eeuwig mag zijn als je je zonden belijdt, ze nalaat en ertegen strijdt. Je bekeert en Gods geboden met ernst onderhoudt. Ook de kinderen en de jeugd betrekt hij in zijn preken en waarschuwt ze voor de vele verleidingen van de wereld. Dat ze vanaf hun jongste jaren de Heere Jezus moeten zoeken en voor Hem moeten leven. Niet wachten tot ze ouder zijn, want wie zegt dat ze ouder zullen worden.

 17. Hendrik zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juli 2019 om 22:57

  Wat kan een mens moe worden van al dat strijden en nalaten! Wat zegt onze Heer Jezus Christus: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mt. 11:28tm30, HSV) Wat is heerlijk om met onze Heer Jezus onder hetzelfde zachte juk en de lichte last te mogen wandelen!

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 juli 2019 om 13:24

  Bedankt Dirk. Dit is een onderwerp dat heel belangrijk is. Wie wil voor de Here Jezus staan en te horen krijgen: ik ken je niet. Ik heb heel veel moeite met de woorden: ik wil steeds meer op de Here Jezus lijken. De Here Jezus, God de Vader en God de Heilige Geest zijn één, dus God. Een mens is nooit God en dan ook nooit. Wij mogen het lichaam zijn van de Here Jezus. De Here Jezus beslist en wij mogen de handen en voeten zijn. En de bijbel is het Woord en die is levend geworden, de Here Jezus. Dus de Oude Testament is Gods Woord net als het Nieuwe Testament. Je kunt niet een beetje Bijbel en een beetje van jezelf. De Bijbel lezen zonder de Heilige Geest in je hart lukt ook niet. Als je de Here Jezus niet als Heer en Meester hebt in je hart, waar zal de Heilige Geest dan zijn, ook niet in je hart. Als de Here Jezus Heer en Meester over je leven is, zul je herkennen wat van God is en wat niet. Lees de bijbel en bid elke dag zet jezelf niet op een voetstuk, maar dank God, dat je Hem hebt leren kennen, alleen door de genade van God. Liefs Dineke.

 19. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 juli 2019 om 18:45

  We zijn allemaal verschillend en de Heer is met ieder van ons bezig (‘Ik zal met u zijn’) en wat we dan begrijpen mogen we verder vertellen en de Heer zal het bevestigen (Marcus 16:20). Wij mogen dat oefenen (Efeziërs 4: 16). De Here Jezus is Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn Lichaam is, vervuld met Hem, DIE ALLES IN ALLLEN VOLMAAKT. (Efeziërs 1 :22, 23) Hij is “bezig”… en daarom verschillen we… en hoeven er geen discussies te zijn.. denk ik!
  En voor Rinske (reactie 12): geen wonderen? Ik kan een boek schrijven over de (grote én kleine) wonderen die de Heer in mijn leven deed en doet (en zal doen, dat verwacht ik..)! Psalm 105: 45: ‘Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan…’ Ik kan maar getuigen door het noemen van hoe wonderlijk de Heer met mij handelt en mij leert.. Hem zij alle dank en eer, tot in eeuwigheid, Amen. Ik bid voor ieder die hier leest dat ‘de Heer u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen’… (Efeziërs 1: 17) en dan hoeven we niet stil te staan bij wat de Heer op hun tijd anderen leert… toch?

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 juli 2019 om 10:22

  Op Youtube kun je een serie zien van Derren Brown, een illusionist, die laat zien hoe je een gebedsgenezer kunt worden. Het is allemaal list en bedrog en geldzucht. Toverij!

 21. Egbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 juli 2019 om 12:25

  Mooie, nuchtere waarschuwing, zonder angstzaaierij. Dankjewel Dirk.

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juli 2019 om 13:36

  Een toetssteen is om te onderzoeken of een bepaalde genezer altijd op de Heere Jezus wijst als de Zoon van God die voor ons alle zonden geleden heeft, gestorven is en weer uit de dood is opgestaan. Doet hij dat niet, dan gaat dat of om zijn eigen eer of hij gebruikt occulte machten om zijn doel te bereiken. Bij Reiki-therapeuten en andere genezers die zich met Oosterse denkbeelden inlaten, is dat duidelijk te zien.

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juli 2019 om 22:25

  Beste Dirk,

  Dit is zeker waar dat er vele valse profeten en leraren zijn in omloop. Een antichrist is iemand die de Godheid van Jezus Christus ontkent (1 Joh 2: 22,23 KJV) en die ontkent dat Jezus Christus al in het vlees gekomen is 2000 jaar geleden (1 Joh 4: 2,3 KJV). Een voorbeeld van het eerste zijn bv. de Jehova -getuigen die de Godheid van Jezus Christus ontkennen en een voorbeeld van het tweede is bv. de opvatting dat de Messias nog moet komen zoals bij de niet-messias belijdende joden. Een valse profeet is iemand die een vals evangelie verkondigt en verwijst naar een valse jezus en valse wonderen en tekenen verricht. Zie Openbaring 13:11-18 KJV waar over de valse profeet in de grote Verdrukking wordt gesproken.
  Voor het herkennen van de antichrist hebben wij de zalving ontvangen (1 Joh 2:20,27 KJV). In het OT werden belangrijke leiders gezalfd met olie. Aangezien olie in de regel een beeld is van de Heilige Geest betreft het hier de doop in de Geest. De zalving is OP de gelovige en niet IN de gelovige zoals de Heilige Geest bij de wedergeboorte is. De wedergeboorte is een werk van het Woord (Grieks: logos) en de Geest (1 Petrus 1:23 KJV en Johannes 3:6 KJV) en de doop in de Geest is een werk van de Here Jezus (Markus 1:8 KJV). In Openbaring 13:11-18 KJV zie je dat het beest uit de aarde (de valse profeet uit Israel) de mensen wijst naar een valse messias (het beest uit de zee: de antichrist) en valse wonderen en tekenen verricht om zijn uitspraken gezag te doen kennen.

  Eraan toegevoegd moet worden dat ik anti-charismatisch geörienteerd ben en alleen in de doop in de Geest geloof na de wedergeboorte omdat het zo in de de Eerste Johannes-brief beschreven wordt.
  Verder veeg ik alle grote en bekende namen van hoogopgeleiden en rijke mensen op een hoop en zij mogen als zij dwalingen blijven verkondigen voor Gods rekening zijn.
  Mijn standpunt is een Opname VOOR de grote Verdrukking.
  En vrouwen mogen NIET onderwijzen in de Gemeente.
  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden