Van God of niet van God?

We leven in een tijd waarin veel verleidingen op ons afkomen. We horen over tekenen en wonderen en denken: dat moet wel van God zijn. Maar de satan en zijn demonen zijn ook in staat wonderen te doen. We mogen de Heere wel voortdurend bidden dat we niet zullen worden verleid. Hoe kunnen we weten of iets van God is of niet?

In Mattheus 7 waarschuwt de Heere Jezus in duidelijke bewoordingen tegen dwaalleraars en valse profeten, vers 21-23.

21. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Ook de tovenaars en waarzeggers van de farao deden tekenen en wonderen. Ze bootsten Gods wonderen na. Het was de satan die door hen heen werkte. Hij is de grote na-aper van God. Maar God is sterker, machtiger, groter.
Toets kritisch, aan de hand van het Woord van God en geleid door de Heilige Geest, wat iemand verkondigt en kijk naar de vruchten van zijn of haar bediening. Beslis niet te snel dat iemand betrouwbaar is wanneer je bijbels klinkende woorden hoort.

De geschiedenis wijst uit dat dwaalleraars en valse profeten soms wel goed zijn begonnen, maar op een gegeven moment het spoor bijster zijn geraakt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals zonden, maar ook het in contact komen met bijvoorbeeld occulte geesten, die geleidelijk de ‘bediening’ van iemand over kunnen nemen. Dat kan al gebeuren wanneer iemand met een niet zuivere bediening je de handen oplegt of wanneer je iets van zijn of haar geest ontvangt, de zogenaamde impartation.

De beste bescherming tegen dwaalleraren en dwaalleringen is door voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Door Zijn Woord en de Heilige Geest wil Hij ons leiden, zodat we Zijn weg zullen gaan en de verleidingen van de duisternis scherper leren zien. Ze klinken vaak mooi en zien er soms betoverend uit. Vraag ook advies aan wijze en godvruchtige broeders en zusters. Wat hebben we een behoefte aan de gave van het onderscheiden van geesten (1 Korinthe 12:10).

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de verleidingen van de duivel, de machten van de duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). Die strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we weerstand bieden en stand houden.
Het kan je helpen te onderkennen of iets van God is, door je af te vragen of je eerbied en ontzag proeft voor God, Die heilig is, met een mooi (oud) woord ook wel ‘vreze des Heeren’ genoemd. Vraag je ook af wie of wat er centraal staat: de Heere Jezus of tekenen en wonderen.

Tegenwoordig kom je nogal eens tegen, met name vanuit de kringen van de New Apostolic Reformation (NAR), dat meer waarde wordt gehecht aan de ‘nieuwe woorden’ die God nu spreekt, dan aan de ‘oude woorden’ in de Bijbel. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Zeker, ook ik geloof en weet dat de Heere vandaag spreekt en wonderen doet, maar laten we alle ‘nieuwe woorden’ toetsen aan het Woord van God, de Bijbel.

Wat we nodig hebben, is de zalving van de Heere Zelf (1 Johannes 2:27), Die ons over alle dingen zal leren. Hij is immers de waarheid en in Hem is geen leugen.
Het is niet nodig ons te verbazen over alle verleidingen die op ons afkomen. Het is ons voorzegd in de Schrift en helaas zullen velen worden verleid. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor predikanten en voorgangers en christelijke leiders. Ik roep kerken en gemeenten op hun mensen te wapenen tegen de verleidingen.

Laten we de duidelijke waarschuwingen in de Bijbel tegen valse leraars en valse profeten serieus nemen. Ook bij ons richten zij grote geestelijke schade aan in kerken en gemeenten.
In Mattheus 7:15 en 16a zegt de Heere Jezus: ‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen.’
En in Mattheus 24:24 lezen we: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Valse profeten en valse leraars leiden de mensen bij Christus vandaan, brengen hen in verwarring, in levensgevaarlijke situaties. Ze moeten ontmaskerd worden, gestopt, voordat ze nog meer slachtoffers maken.
Dat is niet simpel. Ik weet het uit ervaring. Wanneer je de alarmbellen laat rinkelen en een waarschuwing de wereld instuurt tegen een valse profeet, dan loop je de kans dat de hel letterlijk losbreekt.
Vaak noemt zo’n valse profeet of leraar zich een gezalfde des Heeren. En met een beroep op de Bijbeltekst ‘Raak de gezalfde des Heeren niet aan’ (1 Samuel 24), probeert men je vervolgens angst aan te jagen.

1 Johannes 4:1 roept ons op: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’
Meer dan ooit ben ik ervan doordrongen hoe belangrijk deze oproep is. De geesten (van predikers en profeten) kunnen we alleen beproeven wanneer we de Here Jezus kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze enige toetssteen is de Bijbel. Ieder die een evangelie brengt dat anders is dan het Bijbelse Evangelie, die is vervloekt, klinkt het in Galaten 1:9. Laten we daar niets vanaf doen!

We hoeven echter niet te vrezen voor de verleidingen. Ren niet direct naar deze nieuwe beweging of die bijzondere happening of kerk, maar ‘ren’ naar de Heere Jezus. Bij Hem zijn we veilig en geborgen. Hij wil ons beschermen en toerusten voor de tijd waarin de verleidingen zullen toenemen. In Zijn kracht zullen we staande kunnen blijven en met Zijn liefde en vrede wil Hij ons hart vervullen.

Dirk van Genderen

CORRECTIE NIEUWSBRIEF.

In de Nieuwsbrief schrijf ik over de welvaartsprediker Benny Hinn. Met zijn familie emigreerde hij vanuit Israel naar Amerika. Maar hij is geen Jood, zoals ik in de Nieuwsbrief vermeld, maar een Palestijn.