Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als genezing niet plaatsvindt… (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 augustus 2019, 16:59 door Dirk A A

Het is opmerkelijk dat er in de christelijke bladen en kranten betrekkelijk weinig aandacht is voor mensen die ziek zijn. Maar wanneer er een bijzondere genezing heeft plaatsgevonden, worden er soms pagina’s over vol geschreven en wordt de genezing getoond op allerlei internetfilmpjes. Gezonde mensen verheugen zich over de genezing, maar dit kan heel pijnlijk zijn voor zieken en voor hen die misschien nog maar kortgeleden een geliefde hebben verloren.

Afgelopen week kreeg ik een interview toegestuurd met Bill Johnson, bekend (tv-)prediker en behorend tot de New Apostolic Reformation (NAR). In een interview met enkele leden van Hillsong beweert hij dat elke gelovige alle zieken kan genezen, waaraan hij nog wel toevoegt dat de genezing van God komt. Als de genezing eens een keer niet plaatsvindt, moet je aan God vragen hoe dat komt, waarna Hij alsnog zal laten zien hoe die ander kan worden genezen, merkt hij op.
We zullen immers dezelfde wonderen en tekenen doen die Jezus deed, en grotere, aldus Johnson. En bij Jezus vond de genezing altijd plaats, aldus Johnson. Dus is dat ook voor ons beschikbaar, stelt hij.

Wie ziek is en gelooft in de Heere Jezus, wordt soms opgescheept met het gevoel dat het zijn of haar eigen schuld is dat genezing uitblijft. De Heere staat immers klaar om genezing te schenken, krijgt men te horen. Door Zijn striemen is ons immers genezing geworden, waarbij voor het gemak wordt weggelaten dat de genoemde genezing hier ook kan slaan op vergeving van zonden. En wanneer er in de eigen gemeente geen speciale genezingsmogelijkheden worden geboden, zijn er altijd nog de genezingsdiensten, krijgen zieken niet zelden te horen.
Ik weet het uit eigen ervaring. ‘En als je niet naar zo’n genezingsdienst gaat, is het je eigen schuld dat je klachten niet verdwijnen,’ zo weet die ander zeker. ‘God heeft het zelf tegen mij gezegd…’

Ik ken mensen die op een wonderlijke wijze genezen zijn. God geneest, ook vandaag. Laten we dat vasthouden, Hem daarvoor loven en prijzen en ons verheugen met degenen die genezen zijn. Maar laten we vooral ook biddend om zieken heen staan, zeker ook om hen die psychisch moeten lijden. God verleent immers kracht aan het gebed van de rechtvaardigen. Mensen in nood ervaren vaak dat er voor hen wordt gebeden. En uit ervaring weet ik hoe goed het je doet wanneer mensen laten merken dat ze met je meeleven.

Niet iedereen wordt genezen
Ik ken mensen die naar genezingsdiensten zijn geweest, of voor wie op straat werd gebeden, maar niet genezen zijn, of slechts tijdelijk opknapten, hoewel tegen hen werd gezegd dat ze genezen waren. Deze zieken krijgen hierdoor ook geestelijk nog een forse dreun te verwerken, waar de zogenaamde gebedsgenezers zich niet verantwoordelijk voor voelen. Daar kan de eigen omgeving en de eigen gemeente voor ‘opdraaien’.

Ik weet van een predikant die met zijn vrouw een kindje met het syndroom van Down kreeg. Toen hij dit aan een bevriende predikant vertelde, wees die hem op Exodus 4:11: ‘Maar de HEERE zei tegen hem (Mozes): Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?’
De predikant werd zo getroost door deze woorden, dat hij even later tegen zijn vrouw kon zeggen: ‘De Heere heeft ons gezegend met de geboorte van een kindje met het syndroom van Down. We begrijpen nog niet in wat voor opzicht het een zegen is, maar we zijn ervan overtuigd dat het een zegen is.’
De zondag erna stond deze predikant weer op de preekstoel. Zonder dat hij het wist, zaten er die zondag zeventig verpleegsters en een receptionist van het ziekenhuis, waar hun kindje geboren was, in de kerk. Van hen kwamen er dertig tot geloof in de Heere Jezus.

God kan het lijden gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid. Natuurlijk zou ik u graag beloven dat ziekte en pijn al in dit leven uitgebannen kunnen worden, zoals sommige predikers dat doen. Maar dat kan ik niet. Laten we niet vergeten dat we in een gevallen en gebroken wereld leven. Iedereen die garandeert dat gelovigen niet ziek hoeven te zijn en niet door moeilijkheden getroffen kunnen worden, is een leugenaar, die mensen valse hoop geeft.

De Bijbel laat duidelijk zien dat de Heere lijden, ziekte, moeilijkheden en vervolging vanwege het geloof in Hem kan gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid. Hebreeën 12:10 zegt: ‘Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.’
In onze zwakheid wil Hij Zijn kracht openbaren. Paulus getuigt in 2 Korinthe 12:9, nadat hij heeft verteld dat hij God drie kreeg had gebeden om de verwijdering van de doorn uit zijn vlees, wat niet gebeurde: ‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.’

Nooit zal ik die avond vergeten dat ik voor een groep mensen op bedden en in rolstoelen mocht spreken over het thema ‘Gebroken dromen’. Na afloop stak iemand zijn hand op. Hij lag op een bed. Ik kom hem niet verstaan en liep naar hem toe. Met de nodige inspanning kon ik hem verstaan: ‘Romeinen 8:16’.
Ik liep terug naar de microfoon voor in de zaal en las die tekst: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard.’ Dat is zijn hoop, dat mag onze hoop zijn.

Er komt een einde aan het lijden
De verlossing van de wereld is echter nabij. Als de Heere Jezus komt, komt er een einde aan alle ellende, pijn, oorlog en ziekte. Wat kun je daar soms naar uitzien!
Maar tot die tijd hebben we – ook gelovigen – nog te maken met de gevolgen van de zondeval in het paradijs. In het grote wereldgebeuren, en ook in ons eigen leven en in het leven van hen die ons lief en dierbaar zijn. En zeker, God geneest en richt zo tekenen op van Zijn komende Koninkrijk.

Het komt erop aan dat we de Heere vertrouwen, in welke omstandigheden we ons ook bevinden. Hij kan oplossingen geven in hopeloze situaties.
We krijgen niet altijd een antwoord op de vraag waar God is als het leven pijn doet, hoewel lijden ook onze eigen schuld kan zijn. En sommigen lijden wel heel veel. Laten we maar voorzichtig zijn met goedkope antwoorden.

Soms is het beter om eerst stil te zijn, te zwijgen en er te zijn. En soms kunnen we ons verwonderen over Gods genade in het leven van iemand die een diepe weg moet gaan. Als we maar weten dat de Heere Jezus met ons is en voor ons zal zorgen, ook al gaan we door een dal van diepe duisternis (Psalm 23). Zijn vrede is oneindig veel meer waard dan gezondheid en voorspoed.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 augustus 2019 om 17:28

  Beste mensen, God is almachtig. God is Heilig. We mogen eerbiedig genezen om genezing. We mogen ook met anderen bidden om genezing. En God geneest, dat is zeker. Maar velen genezen niet. Maar een ieder die Jezus aanneemt als zijn Redder en Zaligmaker zal innerlijk genezen. Eens zullen we moeten sterven (als Jezus niet tijdens ons leven terugkomt). Maar als we nu ziek zijn of gezond, we zullen innerlijk genezen zijn als we Hem kennen. En we mogen natuurlijk blijven bidden voor lichamelijke genezing, dat zeker. God is er altijd bij, Hij omringt ons met zijn Liefde. Als we dat mogen beseffen wordt het lijden dragelijk. Want wij mogen als christenen weten dat we een GOUDEN toekomst tegemoet gaan, namelijk eeuwig leven, en dan zonder pijn, zorgen of verdriet. Wat een onvoorstelbare Genade is dat. Door het kruis en zijn opstanding is dit allemaal de toekomst die Jezus willen volgen.

 2. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 augustus 2019 om 21:21

  Hier in het centrum van de plaats Emmen nabij de Grote Kerk is een pand gekocht. De eigenaar opende daar (wat een naam) het ‘Jezus Cafe’. Waarom? Hij had in een tentcampagne een bovennatuurlijk wonder gezien, iemand kon na 10 jaar uit de rolstoel opstaan en weer gaan lopen. Waar familieleden bij stonden te huilen.
  Dat ging dus ook inwerken op de ‘Jezus Cafe’ houder. Naar zijn getuigenis ging hij na gebed, waarbij heftige bewegingen plaatsvonden, als vernieuwd mens dan ook verder met zijn leven. We kregen immers de opdracht van de Heer: op zieken zullen zij de handen leggen, demonen zullen zij uitdrijven.

  Ja God verandert nog steeds mensen, voorop gesteld dat de genezing nooit boven de Geneesheer uitkomen/geplaatst mag worden.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 augustus 2019 om 21:48

  ALS er een genezing plaats vindt, HOE weten wij dan of het “God, onze Vader” komt? Is het een genezing als antwoord op een gezamelijk gebed, dan twijfel ik hierover geen moment, maar is het een genezing door een zogenaamde “gebedsgenezer” dan kan er wel degelijk genezing plaatsvinden, maar is hier dan geen andere god aan het werk? Jezus heeft hier een duidelijke waarschuwing over uitgesproken in Mattheus 7: 21 – 23 “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Moet ik dat niet in het verlengde zien van waar wij vroeger mee te maken hadden, de “magnetiseurs”. Ik hoor nooit meer iets over magnetiseurs. Waar zijn die gebleven? En dan de “gebedsgenezers”. Jezus’ waarschuwing volgt niet bij toeval direct op “de vruchten van de goede en de slechte boom”. Kijk ik naar het leven van een gebedsgenezer buiten de samenkomst, dan schrik ik wel eens, tot in de media aan toe. Daarnaast lopen er ook goedwillende christenen rond, die niets anders doen dan handen opleggen en genezingen doen. Ik vind het een heel verwarrende wereld! Dat zieken soms ten einde raad zijn en elke strohalm aangrijpen om genezen te worden, kan ik niemand kwalijk nemen, maar het gevaar dat je je ziel verkoopt aan zo een “genezer” is nog niets anders dan het lopen naar een magnetiseur. Misschien moet je heel dankbaar zijn als je bij zo een gebedsgenezer NIET geneest. Lees ik de waarschuwing van Jezus in Mattheus 7, dan moet ik altijd heel erg oppassen WIE mij de handen oplegt…..

 4. Heleen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 augustus 2019 om 22:58

  Bedankt voor dit artikel Dirk en voor je nieuwsbrieven per mail.
  Het is nog erger dan je schrijft. Bill Johnson zegt dat een evangelie dat ruimte laat voor ziekte, een vals evangelie is. In een van zijn preken zegt hij niet langer tevreden te zijn met dingen die naar de mens mogelijk zijn, zoals het zorgen voor armen of geld inzamelen voor gebouwen. Het hoogtepunt is volgens Bill:
  wanneer een kind in de baarmoeder met het Downsyndroom, genezen wordt door Jezus voordat het wordt geboren. Dat kanker verdwijnt en doven horen, bipolaire stoornissen verdwijnen en er geen schizofrenie meer is. ‘Bethel church’ heeft zelfs een kankervrije zone uitgeroepen over de stad Redding, maar gek genoeg kreeg zijn vrouw Beni een paar jaar terug toch borstkanker. Je leest hier bijna niets over.

 5. Irma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 8:20

  Laten we voorop stellen dat we in de gebroken wereld leven. Al 22 jaar heb ik pijn en er is al veel gebeden …ook bij gebedsgenezers! Nog nooit heeft er iets geholpen. Ik blijf vertrouwen en heb leren leven met de pijn. Ook dat is Genade. Blijf trouw aan Hem en ooit zal er geen pijn zijn en geen tranen meer. Is dat altijd gemakkelijk? Zeer zeker niet. Het is wel elke dag een worsteling, er is vaak onbegrip maar ik mag volhouden door Hem die mij kracht geeft. Laat je lijden door Hem die ons liefheeft en laat je niet meeslepen in allerlei gebedstoestanden en laat de lijn zuiver zijn naar Hem toe.

 6. Baudie zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 10:02

  Ik vind dit een heel ingewikkeld en ziekmakend thema. Mensen worden kapot gemaakt als hun wordt verteld dat ze niet oprecht geloven als ze niet genezen zijn. Ik denk dat genezingen in Jezus tijd belangrijk waren om te laten zien dat Hij Gods zoon is. Ik hoor van tijdelijke genezing en dan denk ik, dit komt niet van God, maar van zijn tegenstander. Ik vind jouw zogenaamde troostwoorden van een dominee vreselijk. Hoe durft iemand dit tegen ouders te zeggen! God wilde jou een kind met een afwijking geven? De gebrokenheid geeft ziektes. God is niet degene die gaat bepalen of jouw baby kanker, blind of mismaakt ter wereld komt. Ik kan wel huilen dat iemand dit zegt maar ook dat jij dit als iets positiefs neerzet. Besef je wel wat je hier mee zegt? Dit is net zo erg als de mensen die gaan verklaren waarom je niet genezen bent wegens geen groot geloof o.i.d. En dan nog alle psychiatrische ziektes. Ik weet van een moeder en dochter die beiden zelfmoord pleegden omdat het te zwaar was om mee te leven, beide christenen. Weest in Gods naam NUCHTER EN WAAKZAAM! Net wat Ernst zegt, gezien de daden van veel genezers denk ik niet dat ze van God komen. Voor een ernstig zieke is dit nog meer ziekmakend.
  Wees NUCHTER EN WAAKZAAM in Gods naam. Velen zullen komen en genezen niet in Zijn naam. Mensen gaan kapot als hen wordt verteld dat ze door eigen schuld niet genezen. Ik snap niet dat je dit troostend om tegen iemand met een kind met een afwijking te gaan zeggen dat God dit geeft. Ik vind dit heel erg juist. Hoe durft iemand dit te zeggen! Fijn dat deze dominee het troostend vond maar ik denk dat het heel erg is als je te horen krijgt dat God jou een kind geeft met dit syndroom. Zeg je dat ook als het kind blind is of kanker krijgt? Ik ken een jongen die voor de derde keer zeer ernstig kanker heeft. Wordt niet genezen, mist al een oog en been als vijftienjarige en nu chemo voor kanker in zijn arm. Graag gebed voor deze jongen, want wil zo graag leven! Hij krijgt wekenlang chemo, de lieverd en is zo dapper.

 7. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 11:56

  Toen de Here Jezus op aarde was ( de bedeling van het Koninkrijk ) werden veel mensen door Hem genezen, ook de apostelen hadden deze gave om te genezen gekregen.
  Wij leven nu niet in de bedeling van het Koninkrijk, maar in de bedeling van genade waarbij dus genade en vergeving op de voorgrond staan en niet de genezing van mensen, al worden er nu ook wel mensen genezen.

 8. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 13:22

  Beste Dirk, Mensen die zelf niet ziek zijn, weten vaak met vrome praatjes precies te vertellen hoe het moet. Ik geloof in een God die geneest, maar ook in God die niet geneest. Ik ervaar dagelijks hoe het is om te moeten leven met een ongeneeslijke ziekte. Ik kreeg voor de vierde keer kanker. Er is en wordt veel voor mij gebeden door het hele land. Ook heb ik de ziekenzalving ontvangen, maar ik genas niet. En toch gebeur(d)en er hele grote wonderen. In 2009 kreeg ik het bericht dat ik niet meer te behandelen was. Dat betekende dus dat ik ging sterven. Maar God sprak op een wonderlijke manier, dat ik nog niet op korte termijn zou overlijden, omdat Hij nog grote plannen voor mij had. In eerste instantie geloofde ik dat niet. Maar het is precies zo uitgekomen, wat Hij gezegd heeft. God genas mij niet, maar gebruikte mijn ziekte tot eer van Hem! Dat ik nog steeds leef is een heel groot wonder van Zijn genade, ook al is af en toe best zwaar. Soms zo zwaar dat ik naar de hemel verlang. Maar mijn tijden zijn in Gods hand. Over deze wonderlijke (genezing) schreef ik het boekje: Gods droom komt uit. Opgedragen aan het Joodse volk. Natuurlijk begrijp ik God vaak niet in al mijn lijden. Ik heb ontdekt, dat ik Hem niet hoef te begrijpen, maar wel mag leren vertrouwen.

 9. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 16:51

  Goed en evenwichtig artikel over een heikel onderwerp. Jesaja 53:5 zou beter vertaald kunnen worden met “zal ons
  genezing geworden”, dus toekomende tijd. In Efeziers 1:14 wordt gesproken over “een onderpand van onze erfenis”.
  Wat is die erfenis? Naar mijn idee is Romeinen 8:23 van toepassing waar gesproken wordt over “de verlossing van
  ons lichaam”! Zie ook 2 Corinthiers 5:4-5. De ziekenzalving in Jakobus 5 staat ook eerder in verband met behoudenis, redding. Vandaar ook vers 16 (.. opdat gij genezing c.q. behoudenis ontvangt). Het is verbazingwekkend te zien hoeveel verschillende meningen er over dit onderwerp bestaan. Er is veel kaf onder het koren. Dat we ons maar mogen laten leiden door de Heilige Geest en zullen onderscheiden waar het op aan komt. God bless you.

 10. Aad van de Sande zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 17:14

  God kan alles wat Hij wil, maar wil niet alles wat Hij wel kan!

  Als Hij niet wil wat Hij wel kan heeft Hij HOGER PLAN!

 11. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 18:26

  Ik heb maar één korte reactie op jouw pennenvruchten, Dirk: Waarvan akte!

 12. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 18:53

  De mens wikt God beschikt, in ziekte en gezondheid. Zolang jezelf gezond bent en een goed leven hebt kunt je moeilijk oordelen over de ellende van een medemens. Heel belangrijk is om onze compassie aan hen te tonen die het nodig hebben. Wij leven met de gezegende hoop op de terugkomst van Jezus, een hoop die ongelovigen niet hebben. God wil door het offer van Jezus onze zielen redden en maant ons vast te houden wat we hebben en lijden kan daarbij een onderdeel van het leven zijn. We krijgen nergens garantie op, behalve op het nieuwe leven met Hem. God belooft ons vrede en rust en zal ons niet beproeven boven ons kunnen, zoals Hij zelf zegt. Heb uw naaste lief is het 2e gebod wat ons ook niet altijd vlekkeloos afgaat. Maar naar Jezus voorbeeld en hulp van de Heilige Geest mogen we het elke dag weer opnieuw proberen, ook in ons lijden en met onze twijfels. Onze opdracht is er te voor onze naaste. P.S. Baudie’s (no. 6) waarschuwing is heel terecht.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 augustus 2019 om 20:56

  Fijn dat er over dit onderwerp word gesproken, laat het geen taboe zijn. Ik heb dagelijks met ziekte en lijden te maken. In mijn werk en ook prive. Gelukkig ervaar ik ook zeer veel vreugde in mijn leven. Ik wil ook een ieder in zijn waarde laten. Voor mij is alles in Gods hand.
  Ik begrijp ook goed de bovenstaande reacties. Kan mij ook goed voorstellen, dat mensen van alles aangrijpen, omtrent genezing. Dat is ook zeer menselijk. Er komt nog wel wat op je af, als je met lijden en ziekte te maken krijgt. Je moet dan ook wel zeer standvastig, in geloof staan.
  Velen zoeken hun eigen weg erin. Ik vind en ervaar dit is als een heftig onderwerp. Ik kan alleen maar zeggen: leg het bij de Here neer. Maar ook dan zullen velen zeggen: waar is die God van jou dan?

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 12 augustus 2019 om 4:15

  Beste Dirk,

  Mattheus 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk,ook de uitverkorenen zouden misleiden.

  Toen God in mijn leven ingreep, en ik af was van 33-jaar psychiatrie en zware medicatie, twijfelde ik nadien nog erg aan mijn genezing. Was dit echt of was dit een tactiek van de vijand met een valse genezing? Het ging zelfs zo ver dat ik degene die wel het geloof ervoor had, door mij zwart gemaakt werd en ik in mails dat liet weten, omdat op dat moment alle demonen zich op mij stortten om mij en haar kapot te maken. Maar haar geloof was echt. Echter niet omdat dat een gave van de Geest zou zijn, want ik geloof niet in de gaven van de Geest vanwege Matth. 24:24, maar omdat Jezus zegt dat ….u geschiede naar uw geloof…. en dat Zijn Woorden tijdloos zijn omdat al gaan hemel en aarde voorbij, Zijn Woorden gaan nooit voorbij (Matth. 24:35 NBG51). Dat betekent dat Zijn woorden ook voor vandaag gelden. Een lichamelijke genezing is minder complex dan een psychiatrische maar voor God maakt het niets uit. Hierin heb ik een gevecht gehad nadien. Als het een valse genezing was, zou ik terugvallen en nog zieker worden zelfs. Dus ik moest dit weten of ik deze genezing zou aannemen of verwerpen. God heeft het echter bevestigd in de loop der tijd dat het echt was. Waarom ik genezen ben? Met het oog op een landelijke bediening die wij gaan krijgen, krijgen wij nu iedere dag de volle laag van de geestelijke demonenmacht. Ieder die geen weet heeft van de geestelijke strijd, beseft niet met wat voor een vijand wij van doen hebben. Er zijn in mijn leven drie momenten geweest waarin ik bijna het leven heb gelaten. Bij haar nog meer. Zo gevaarlijk is hij nog steeds. Iedere dag bewijs ik op facebook met artikelen en foto’s en Bijbels onderricht dat mijn genezing echt is. Je kan het wel zeggen, maar….. laat het maar zien !

  San

 15. B. Kwant zegt:
  Geplaatst op maandag 12 augustus 2019 om 16:24

  Beste Dirk,
  We zijn altijd weer blij met uw nieuwsbrieven. In de laatste nieuwsbrief ging het commentaar over genezingen. We zijn het eens met de inhoud. Wonderen en genezingen golden in de tijd van de Heer Jezus als tekenen voor het naderende Koninkrijk Gods op aarde. U zult ook weten, dat het Koninkrijk Gods is uitgesteld, omdat het Joodse volk als geheel de Heer Jezus toen niet aanvaard heeft na Zijn dood en Zijn opstanding.
  De huidige genezingen, die gebedsgenezers claimen in naam van God is een andere god dan de God van de Bijbel.
  Het boekje ‘De latente kracht van de ziel’ van Watchman Nee geeft duidelijk antwoorden op waarom en waardoor wonderen en genezingen plaatsvinden, die niet afkomstig zijn van de Heer Jezus. We raden u het boekje van harte aan.
  Uiteraard geloven we, dat de Heer Jezus kan genezen, maar dat is meer uitzondering dan regel.
  Met vriendelijke groeten, Fam. B. Kwant

 16. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op maandag 12 augustus 2019 om 16:51

  Ik ben nu al een 20-tal jaren ziek en ook ik heb gebeden, laten bidden e.d. gedaan. Toen ik in mijn ziekenhuisbed lag (in het begin van mijn ziekte) kwam er een broeder en hij had een niet-bemoedigend woord voor mij van de Heer. Kortom: ik zou niet genezen. Een jaar later lag ik weer in het ziekenhuis naast een vrouw met quatreplegie en ik voelde mij honderdmaal beter dan zij. Ik ervoer een sterke drang om te getuigen en dat heb ik ook gedaan maar ik was zo veel beter dan zij. Hoe kon ik over de genade en liefde van onze Heer vertellen tegen iemand die zo gehandicapt was. Gelukkig had ik Joni Earecksons boeken bij me die haar een veel sterkere getuigenis gaven dan wat ik kon.
  Ook heb ik in die jaren van ziekte mijn Heer zo dicht bij me geweten en heb ik Hem zo veel dieper mogen leren kennen dat ik die jaren van ziekte kostbaar ben gaan vinden en ik dankbaar ben dat ik ze heb meegemaakt. Ik ben nog steeds niet genezen maar mijn ziekte laat ook toe om een getuigenis te kunnen afleggen naar ongelovige zieke mensen want sommigen vragen mij waar mijn kracht vandaan komt en dan kan ik Mijn Heer verheerlijken door te vertellen over Zijn Liefde en Zijn Zorg en Tederheid voor mij.

 17. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 12 augustus 2019 om 17:58

  Dirk.
  Baudie (6) zegt dat ze die troostwoorden van die ene predikant aan de andere predikant vreselijk vindt en dat God niet bepaalt hoe een kindje ter wereld komt? Maar wie bepaalt er dan hoe een kindje ter wereld komt? God is toch Degene die kinderen weeft in de moederschoot? God begint niet met een kindje te laten groeien in de moederschoot en dan het aan een ander over te laten hoe het ter wereld komt? En wie zou die ander dan moeten zijn? Er staat in Job 2 vers 10: “Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen”? Het is een wonder van genade dat er gezonde kinderen worden geboren. Wij verdienen dat niet. God heeft met elk mens een bedoeling ook met gehandicapte mensen. Het is goed Dirk dat je dit hebt verteld.

 18. marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 augustus 2019 om 8:46

  Beste Florianne,

  Door de zondeval zijn er ziekten en dood in deze wereld gekomen.
  Ik kan mij niet voorstellen dat God een kind met een afwijking weeft, dit is een natuurlijk proces.

  God zal zeker zien op welke wijze elk kind zich ontwikkelt in de baarmoeder en daarna, maar de ziekten en afwijkingen komen zeker niet van Hem, maar door de gebrokenheid in de schepping door de zondeval.

  Ook daar is de Here Jezus voor gestorven, uiteindelijk zal alles goed komen.

 19. Stadina zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 augustus 2019 om 10:21

  Helemaal met Marjan eens!

 20. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 augustus 2019 om 13:35

  Beste dirk,
  er wordt heel wat geschreven, maar wat marian zegt, daar sta ik ook achter. Wat ik zelf van dichtbij heb ervaren is het volgende: mijn man – sinds 9 september 2013 ben ik weduwe – had zware gewrichtsreuma, alles was aangetast, alles wat scharnierde zeg maar, maar hij heeft dit altijd over kunnen geven in het standvastige geloof in zijn Heere en Heiland. Hij is tenslotte nog aan een longembolie overleden. Wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dit: ook standvastige gelovigen kunnen allerlei ziekten krijgen, maar als je het over mag geven in het geloof in een almachtige God, wordt het draaglijk gemaakt. Ook tegen hem werd wel gezegd: ga toch naar zo’n dienst, waarin een gebedsgenezer voorgaat, maar hij zei dan altijd: ik kan toch zelf ook bidden? En dat heeft hij gedaan, de ziekte ging niet over maar werd wel draaglijk voor hem gemaakt. Op deze manier was hij een levende getuige van Gods liefde en genade!
  Allen Gods zegen toegewenst.

 21. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 augustus 2019 om 20:56

  Ik vraag me af, na het lezen van diverse commentaren, wat verstaan we onder ziekten? Ik ken mensen met autisme, borderline, homoseksuele verlangens, bij de geboorte aanleg van een lichamelijke ziekte enz.
  Ik weet dat er veel voor mensen met deze “ziekten” wordt gebeden maar niet “genezen”. Wat moeten we daarop antwoorden? Geneest God bepaalde ziektes wel en andere niet? Het is echt een vraag van mij waar ik niet uitkom.

 22. Anja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 augustus 2019 om 23:14

  Shalom broeder Dirk,
  Dank voor je wat je schreef over als genezing niet plaatsvindt. Wat is het goed, dicht bij het Woord van God te blijven op de juiste manier, zoals die dominee met de tekst uit Exodus. In 2 Tim. 4:20 schrijft de apostel Paulus: Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten! Trofimus was een broeder, Paulus had de gave van genezing (had Eutychus als uit de dood terug gehaald!) Paulus zou Trofimus genezen kunnen hebben, maar deed het niet. Een les voor ons! Spurgeon zegt hierbij: Er is altijd sprake van een allesoverheersende Hand die ziekte voorkomt of toestaat! Ik ken een zuster en een broeder die beiden ziek zijn. Beiden zijn ze naar een genezingsdienst bij Zijlstra geweest, beiden niet genezen. De zuster is chronisch vermoeid, door stofwisselingsziekte. Als zij zich iets beter voelt, benut ze haar tijd met bidden (gebedsboekje bijhouden met veel namen en onderwerpen van voorbeden). De broeder heeft chronische spanningshoofdpijn. Als hij zich beter voelt gaat hij Bijbellezen. En is een man van gebed. Bid voor veel mensen, zieken, zendelingen, situaties waarvan hij hoort, of die hij tegenkomt. Gelovig gebed! Als hij zich goed voelt, gaat hij de stad in om te evangeliseren, en bidt met mensen voor hun ziel, gewoon op straat! Beiden ontvangen veel gebedsverhoringen, soms zo ‘direct’ weinig mensen verstaan dat. Zij zijn door lijden “geheiligd”. Ik zie bij hen, als ik hen bezocht heb, we samen gebeden hebben (we blijven bidden voor hun genezing, pijn is zo afmattend!) en ik naar huis ga, zoals jij je commentaar eindigt Dirk, dat vrede met God oneindig veel meer waard is dan gezondheid en voorspoed! Hartelijke groeten, Anja.

 23. lia zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 om 9:31

  Br. Dirk, ik geniet iedere week van de brief maar van de laatste heel erg. Het dwangmatige wat in diverse kerken gebeurt, maakt de situatie nog erger, lees je bijbel en bid elke dag !

 24. Egbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 om 11:11

  Beste lezers,
  Degene die de handen oplegt en die geen ruimte laat voor ziekte doet dat vanuit liefde. Evenzo degene die bewogenheid toont voor de zieken doet dit uit liefde. Het lijkt erop dat er twee kampen zijn, maar die zijn er helemaal niet. (taktiek van de duivel?)
  Sinds een jaar of drie leg ik mensen de handen op ter genezing. In die drie jaar heb ik meer wonderen zien gebeuren dan in de 28 jaar daarvoor. Geneest iedereen onder mijn handen? Nee. Geloof ik in genezing voor iedereen? Absoluut! Het feit dat iemand niet geneest, bewijst mij niet zo veel. Hooguit dat ik nog moet groeien. En dat klopt, want ik ben een leerling. Van Jezus. Het zou wat zijn als een nieuwe gelovige begint met het opwekken van de doden. Hij zou meters naast zijn schoenen gaan lopen. Het feit dat iemand wél geneest, bewijst mij veel meer. Namelijk, dat God bestaat, dat hij leeft, en dat hij iedereen wil genezen. Iedereen, vraagt u? Ja, iedereen. Hoe weet ik dat? Bij God is geen aanzien des persoons. Dus als hij de een wil genezen, wil hij de ander ook genezen.
  Laten we kijken wat we kunnen leren van het leven van Jezus. We weten van Jezus dat hij naar de aarde kwam om de wil van God te doen. Een groot deel van zijn bediening bestond uit het genezen van mensen. Duizenden en duizenden heeft hij er genezen. Keer op keer lezen we dat men de zieken bracht en hij genas hen allen. ALLEN. Dit zegt mij dat de wil van God is dat ALLEN genezen.
  Lieve mensen, dit is de eenvoud van het evangelie. Laat er geen twijfel bestaan over de wil van God omtrent uw genezing. Wanneer u de wil van God dagelijks proclameert, zult u meer overwinning zien dan wanneer u blijft twijfelen of God u genezen wil of niet. Probeer het niet complex te maken, zoals zovelen al zo lang deden. Er zijn meer wonderen verricht door eenvoudigen dan door theologen. Het wordt aan de eenvoudigen geschonken en voor de verstandigen verborgen.

 25. Oscar zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 om 12:23

  Beste Dirk, wat een prachtig artikel. Het raakt mijn hart. Dank je wel dat je dit hebt geschreven. Het welvaartsevangelie verslaat zijn tienduizenden. Moedig dat je trouw blijft aan Gods Woord, ook als dat betekent dat je tegen de stroom in moet gaan. Dank ook voor je duidelijke informatie elke keer rondom abortus en Israël. De Heere zegene je!! Groet, Oscar

 26. Harold zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 om 15:59

  Irma,

  Ondanks dat u al 22 jaar pijn lijdt, wordt uw lijden zeker ten positieve gebruikt. U heeft dat gedaan met uw getuigenis, dat u blijft vertrouwen en het lijden ook als genade ziet. Hoe klein uw getuigenis ook, u heeft mij er zeker mee gesterkt.

 27. marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 augustus 2019 om 8:38

  Egbert

  Toen de Here Jezus op aarde leefde genas Hij vele mensen, zij leefde toen in de bedeling van het koninkrijk, ze wezen Hem helaas toen af!
  Wij leven nu in de bedeling van genade, daar komen wel genezingen in voor, maar we moeten ons soms afvragen uit welke bron deze komen.
  Tijdens het Duizenjarig koninkrijk zullen er weer vele mensen genezen worden door de Here Jezus.
  Ik geloof niet dat ziekten in deze gebroken wereld uitgebannen kunnen worden.

 28. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 augustus 2019 om 13:40

  Lieve mensen, ik geloof net als Egbert: “zieken zullen ze de handen opleggen en ze zullen genezen” ( Marcus 16:18). Wat God in Zijn Woord zegt, is Waarheid! Ik had ook al gereageerd met : ze BRACHTEN de zieken bij Jezus en Hij genas hen ALLEN. Ons gebed vermag veel, bij God is niets onmogelijk! Hij zegt in Exodus 15:26: “Ik ben uw heelmeester” en ik geloof dat! U geschiede naar uw geloof”. Psalm 5: 4 = “des morgens leg ik het u voor en zie uit”. Wanneer er iets is: pijn, verdriet, onmacht, ziekte, zonde, angst of bezorgdheid.. ik breng het bij Hem en wacht op wat de Heer ermee doet! Telkens zie ik dan een wonderlijke oplossing! Jesaja 53 :4 = Hij HEEFT het gedragen! Ik prijs mijn Heer die alles voor mij volbracht (Jesaja 26:12) en wens iedereen die hier leest evenveel zegen toe!

 29. marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 10:07

  In de tijd dat de apostelen (Markus 16:18) op aarde leefden hebben zij veel mensen genezen, in deze tijd is dat helaas veranderd al worden er incidenteel wel mensen genezen.
  Paulus werd niet genezen en kreeg van God te horen: “mijn genade is u genoeg”.
  Gelovige christenen worden ook ziek en moeten ook sterven, ik zie wat dat betreft geen verschil tussen gelovige en ongelovige mensen in deze wereld.
  Wat Jesaja 53:4 betreft, Hij heeft inderdaad alles gedragen, de ziekten en de zonden van de mensen, wat niet wil zeggen dat christenen niet meer ziek hoeven te zijn en niet meer zondigen, het tegendeel is waar.

  Wel denk ik dat christenen kracht krijgen om hun ziekten te kunnen dragen

 30. Margje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 20:32

  Over de opmerking die ik hier en daar lees, dat een kindje met Down niet geweven wordt door God, maar een proces is, denk ik, dat zulke kindjes zeer zeker wel geweven worden en we veel van zulke kinderen kunnen leren, bijv. een zonnestraal zijn voor de omgeving, liefde en eenvoud. Zelf weet ik van jongs af aan niet wat gezondheid is. Maar wel wat zegen is. God is groot!

 31. Bart zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 oktober 2019 om 20:34

  Hallo Dirk,
  Onlangs las ik jouw verhaaltje over de gehandicapte jongen in het Zoeklicht. Ik wilde het ergens vertellen en zocht Romeinen 8:16 op. Maar er stond niet wat ik had verwacht. Later thuis nog eens goed gekeken. Toen bleek dat het Romeinen 8:18 was.
  Wat de genezingen in deze tijd betreft leven we denk ik in ongeveer dezelfde tijd als Paulus (de genadetijd). Paulus heeft in zijn loopbaan vele wonderen door de Here mogen doen maar later, (nadat het Joodse volk definitief had afgehaakt en het evangelie van het Koninkrijk dus niet meer verkondigd werd) had hij net als wij nu, met ziekte te kampen:
  In 2 Tim. 4:20 schrijft de apostel Paulus: Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten!
  In 1 Tim. 5:23 geeft hij Timotheus een advies, zoals wij het ook zouden kunnen doen, omdat Timotheus last van zijn maag had.
  In Filippenzen 2:26 en 27 vertelt hij dat Epafroditus ernstig ziek is geweest. Het lijkt erop, dat dit wel een poosje heeft geduurd en dat Paulus hem dus niet, zoals vroeger, direct kon genezen. Hoewel Paulus weet, dat de Here hem en de andere apostelen ten tijde van de verkondiging van het Koninkrijk gebruikte om velen te genezen, hoor je hem zich er niet over beklagen, dat het nu anders gaat. Wel geeft Paulus aan de Filippenzen (en aan ons) een advies: Fil. 4:6 en 7 “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” Dit mogen we dus bidden en er op vertrouwen dat de Here dit hoort en ermee doet wat goed is in Zijn ogen. Dat geeft ons de vrede en rust die we in de moeilijke omstandigheden nodig hebben.

 32. Wim zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 4:23

  Mijn lieve vrouw was ongeneeslijk ziek. Een vreselijke ziekte met 24 uur pijn. Ze is genezen. Ze wendde zich tot JEZUS Christus en alleen via Jezus Christus bereik je GOD. Geen gebedsgenezers maar door het evangelie te lezen en te leren dat ANGST niet van GOD is. Toen zij zich volledig maar dan ook volledig overgaf aan GOD. Ze dankte GOD voor iedere dag hardop.
  Geen pijn meer. Geen medicatie meer. GOD houdt zoveel van je. Leef in de voetsporen van JEZUS doe wat hij deed. Angst, twijfel, zijn dingen van satan. GOD heeft ons niet geschapen om ANGST te hebben. Volledige overgave en zet GOD boven alles.
  Dankuwel Heer, Dankuwel voor uw onvoorwaardelijke liefde en ook de onvoorwaardelijke liefde die WIJ naar u TERUG geven door exact te doen wat JEZUS CHRISTUS ons leerde. GOD IS ALLEEN MAAR GOED.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden