Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ingeschakeld door een heilig God (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 september 2019, 22:22 door Dirk A A

Wie van u kan God roepen om door Hem ingezet te worden in Zijn dienst? Ik vraag het u in alle ernst. En ook al bent u al door Hem ingeschakeld, staat u dan open voor nieuwe wegen die Hij misschien wel met u wil gaan?

U kent wellicht wel Jesaja 6, de roeping van Jesaja. Jesaja leefde in de achtste eeuw voor Christus. Koning Uzzia was in grote zonde gevallen. Als tegenbeeld van de zondige Uzzia ziet Jesaja een heilige koning, God zelf. De serafs roepen ‘Heilig, heilig, heilig’. Driemaal, om het extra te accentueren. Dit is de enige eigenschap van God die drie keer wordt herhaald, ook nog een keer in Openbaring 4.

De dorpelposten van de tempel beven. Jesaja is zo geschokt door de heiligheid van God, dat hij het uitroept: ‘Wee mij’. Wanneer Jesaja de HEERE ziet, spreekt hij het oordeel over zichzelf uit. ‘Ik ga ten onder, ik verga’. Misschien is hij wel de meest rechtvaardige mens die op dat moment leeft, maar wanneer hij een glimp opvangt van de heilige God, valt zijn eigenwaarde aan diggelen. In die ene seconde wordt hij ontmaskerd, ontbloot, in het licht van Gods heiligheid.

‘Ik ben een man met onreine lippen’. Voor het eerst begrijpt hij pas echt wie God is, wanneer hij zich in Zijn aanwezigheid bevindt. Verslagen ligt Jesaja op de grond. Maar God is hem genadig en reinigt en herstelt hem. Een gloeiende kool verbrandt zijn mond. De reiniging is pijnlijk en de genade is echt niet goedkoop, zoals tegenwoordig nogal eens wordt verkondigd. Het heeft de Heere Jezus alles gekost om ons te redden.
God vergeeft, geneest en zendt. Jesaja hoort Gods stem: ‘Wie zal Ik zenden?’ En het raakt hem tot in het diepst van zijn hart. Hij kan geen ‘nee’ zeggen, hij kan niet anders dan uitroepen, met zijn gereinigde mond: ‘Ziet, hier ben ik, zend mij’. En dan begint het. Ingeschakeld door God.

Bij Petrus zie je eenzelfde soort reactie. Lucas 5 zegt dat hij de hele nacht had gevist en niets had gevangen. ‘Ga naar diep water en werp het net uit’, krijgt Petrus als opdracht van de Heere Jezus. Tegen wil en dank gehoorzaamt hij, omdat hij het niet waagt om Hem ongehoorzaam te zijn. En dan blijkt het net overvol vis te zitten. Je zou toch verwachten dat hij Jezus zou bedanken en aanbidden wanneer Hij zo Zijn kracht en almacht toont. Tegenwoordig zouden we snel een dankdienst organiseren.

Net als Jesaja wordt ook Petrus in Gods tegenwoordigheid geconfronteerd met zijn zondigheid. ‘Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens.’ Zijn eigenwaarde gaat eraan in de aanwezigheid van de Heere.
Dan hoort hij de woorden: ‘Wees niet bevreesd.’ En ook hij wordt (opnieuw) ingeschakeld door God.

Denk ook eens aan Paulus. Op weg naar Damascus (Handelingen 9) om daar de discipelen op te pakken, heeft hij een ontmoeting met de Heere Jezus. ‘Wie zijt gij, Heere’, is het enige wat hij nog uit kan brengen. Deze strijder tegen God werd op de weg naar Damascus geconfronteerd met Gods heiligheid. En hij ging letterlijk onderuit. En ook bij hem gebruikte God deze confrontatie om hem vervolgens in te schakelen in Zijn dienst. En hoe geweldig heeft God hem gebruikt!

Ik denk ook nog aan Johannes op Patmos. Wanneer de Heilige aan hem verschijnt, valt Johannes als dood aan Zijn voeten (Openbaring 1:17). ‘Wees niet bevreesd,’ krijgt ook hij te horen. En ook Johannes ontvangt hier een nieuwe opdracht.

Veel christenen zijn huiverig voor een ontmoeting met een heilig God. Veel liever hoort men spreken over Gods liefde. Maar zolang we niet hebben gezien dat God heilig God, zal ons geestelijk leven weinig diepgang kennen. En wanneer Hij als de Heilige aan ons verschijnt, is dat niet zelden het moment dat Hij een (nieuwe) taak voor ons heeft.

Hoe is dit in ons leven? Hebben we ooit al een glimp van Gods heiligheid opgevangen? Is Hij als de Heilige aan ons verschenen? En wat heeft dat met ons gedaan? Heeft Hij ons toen ook geroepen in Zijn dienst of roept hij u misschien nu? Na een ontmoeting met de heilige God zijn we nooit meer dezelfde. Of weten we misschien dat Hij ons roept, maar vechten we nog steeds met Hem, omdat we ons leven niet totaal in Zijn handen willen geven?

Wanneer Hij roept, geeft Hij ook de genade om Zijn roepstem te volgen. Laat dat een bemoediging zijn. Hij gaat mee. Meer nog, Hij gaat voor en wij mogen volgen. Kijk maar:

Tegen Mozes zegt Hij: ‘Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet’ (Exodus 4:12).
Tegen Jesaja zegt Hij: ‘Ga en zeg tot dit volk…’ (Jesaja 6:9)
Tegen Petrus zegt Hij: ‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen’ (Lukas 5:10).
Over Paulus zegt Hij tegen Ananias: ‘Deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten… (Handelingen 9:15).
Johannes krijgt te horen: ‘Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden…’ (0penbaring 1:19).

Wat we in onze tijd nodig hebben, is meer zicht op de heiligheid van God. Het gevolg zal zijn dat de genade weer centraal komt te staan. En het kruis! Wie door Hem gerechtvaardigd is, zal zich wèl op z’n gemak voelen in de aanwezigheid van de heilige God. ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Romeinen 5:1). Met volle vrijmoedigheid mogen we dan naderen tot de troon van de genade, tot God zelf (Hebreeën 4:14-16).

Het is een grote genade wanneer Hij ons roept in Zijn dienst. Maar ik waarschuw u ook. Het leven met God is niet altijd glorie en hallelujah. Aan Paulus toont God hoeveel hij zal moeten lijden omwille van Zijn Naam. We kunnen alleen maar delen in Zijn heerlijkheid, wanneer we ook delen in Zijn lijden.
‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U, de rest van de tijd die U me nog heeft. Gebruik me Heere, tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 10:53

  Shalom Dirk.
  Het is het allermooiste en allerbeste in je leven wat je kunt doen: je leven aan de Here geven!
  Te willen gaan en te willen doen, wat Zijn plan is voor je leven en dan te vertrouwen, dat Hij zal leiden!
  Het geeft je veel vreugde!
  Niet dat er geen moeilijkheden op je weg komen, die komen er sowieso, maar je ervaart dan Zijn Hulp door alles heen met vallen en opstaan.
  En dan is het zo: “Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld”, Mattheus 28:20b.

 2. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 18:55

  Psalm 143 vers 10 berijmd : neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.

 3. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 19:08

  Psalm 18:37
  U maakte voor mij de weg vrij, zo kon ik verder gaan.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 19:42

  Gebruikt worden door de Heer is voor mij een ontdekking van de laatste jaren. Ook ontdek ik, dat ik het nooit alleen doe. De Heer heeft mijn leven lang mensen op mijn pad gebracht waar ik heel veel van heb geleerd. Ik noem hier maar één van die mensen die mijn leven vormden: Corrie ten Boom. Zo zijn er nog meer die ik hier niet noem. Nu ben ik inmiddels 83 jaar en merk steeds meer waarom die mensen mijn leven zo beïnvloed hebben. Door facebook (wat ik nog steeds als een “zendingsveld” zie) ontdek ik hoeveel dwaalleren onder vele christenen leven en daarnaast de grote liefdeloze agressiviteit waarmee ze hun dwaalleren verspreiden en verdedigen. Momenteel zie ik grote vruchten komen door mijn dagelijkse Bijbelteksten die ik publiceer op mijn tijdlijn. Een enkeling deelt deze teksten met buren, collega’s en zelfs met kinderen. Steeds meer ontdek ik de grote kracht, die van Gods Woord uitgaat. Op dit moment houdt mij heel erg bezig, de kracht van het gebed. Deze dingen deel ik ook binnen mijn kerk. Overal waar Gods Woord wordt “gedeeld” zie ik mensen veranderen. Ik hoop dat nog veel jaren te mogen doen. In Johannes 17 (Hoge Priesterlijk gebed) dankt de Heer Jezus de Vader voor: “de mensen die U Mij gegeven hebt”. Het worden er voor mij gelukkig steeds meer!

 5. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 21:27

  In de eerste plaats moest ik ontdekken wie deze persoon was. Mijn eigen grote dunk van mijzelf, bracht o.a. ook onbegrip met zich mee en verwijdering van broeders en zusters. En geen goede communicatie verhouding met mijn God en Vader en medemens/naaste.
  Nu kan en mag ik mij voegen in het eenvoudige, en het stuur van mijn aardse levensschip in handen mijn Heiland geven. Want Hij kent iedere rots en klip. En bidt bij de Vader voor mij. Zodat er een opmerkzaam en geopend oor kwam.
  In reactie 1. van Christi kan ik mij wel vinden. Maar ook in al de wekelijkse Nieuwsbrieven van jou Dirk, zie er altijd weer naar uit. Hartelijk dank ervoor.

 6. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 september 2019 om 22:43

  God is heilig en Jezus heeft als mensenzoon, gesproten uit het geslacht van David, en met een vlees dat aan der mensen gelijk, de zonde veroordeeld in zijn vlees (Rom 8:3). Hij heeft de gehoorzaamheid GELEERD (Hebr 5:8) uit hetgeen hij heeft geleden en zo heeft de ganse volheid van God zich, tijdens zijn tijd hier beneden, behaagd woning in hem te maken (Col 1:19).

  Jezus wil een bruid, zijns gelijke, broeders die het zelfde leven leiden. Dat begint met rechtvaardiging (vergeving van zonde) maar daar mag het niet bij blijven. Jezus kwam immers niet alleen om ons ter verlossen van de zonde SCHULD maar te meer om ons te verlossen van de zonde MACHT.

  Rom 6:22 “Wij nu verlost van de zonde (macht) en in dienst van God gekomen (dat wij zeggen dat God het voor het zeggen heeft in ons leven; dat we in principe alleen Hem gehoorzamen) hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven”.

  In de dienst van God komen is dus allereerst een aan Hem overgeven leven hebben. Met God op de troon van je hart (en Satan onder de voet). Zulke mensen kunnen pas echt anderen helpen. Mannen die net als Paulus kunnen zeggen “volg MIJ na, zoals ik Christus na volg”.

  Van God staat ook: “God is licht, en in Hem is geheel geen duisternis”. Heiligmaking gebeurt bij mensen die in het licht wandelen (en niets in het duister hebben) en gaande de weg meer licht krijgen over hun eigen verdorven natuur, waar ze zich eerst niet bewust van waren, en die vervolgens ook in de dood geven waardoor het leven van Jezus zich in hun leven gaat openbaren (2 Cor 4:10).

  Zulken zijn niet bang voor God, noch voor zijn licht, nee, want ze hebben er immers zelf trouw in geleefd. Ze zijn niet bang voor een Heilig God, want door Zijn genade, hebben ze gestaan in de heiliging / reiniging waardoor ook zij deel hebben gekregen aan goddelijke natuur (2 Pet 1:4) en zij verheugen er zich in Hem te kunnen ontmoeten.

 7. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 8 september 2019 om 13:54

  Beste Dirk, wederom een mooie tekst en mooie commentaren. Mijn plan was om predikant te worden, maar ik moest een andere weg gaan. Een hele moeilijke weg met vallen en opstaan. Lelijke woorden gezegd, ook God proberen te ontlopen, maar ik kwam telkens terug. Met mijn ervaring van 40 jaar heb ik mooie gesprekken kunnen voeren. 40 jaar als pastorale ouderling. Alleen de afstand tussen de mensen en mij is groot. Ik wil de mensen niet teleurstellen, maar proberen hen te helpen in hun denken. God is getrouw en Zijn plannen falen niet. Ik lees de profeten, zij hadden onmogelijke opdrachten, ik kreeg groot ontzag voor hen. Ook de eindtijd heb ik gelezen en er staat ons heel wat te wachten. Aarzel niet zoek het aangezicht van de Heer, maar ook van Zijn Zoon, die de weg naar de Vader wederom geopend heeft. Bid voor Uw oudste broeder (Israel). Zij hebben Uw gebed heel hard nodig, gezien de spanningen die er zijn. Maar een goede raad…. WEES WAAKZAAM.

 8. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 8 september 2019 om 14:30

  Christenen hebben de neiging aan wensdenken te doen.
  Zij lijken voor een taak geroepen te zijn, wat achteraf toch niet het geval is.

 9. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 8 september 2019 om 20:49

  Beste Dirk, God kan je een opdracht geven ook al heb je er niet om gevraagd. Ik heb dit ervaren nu plm 43 jaar geleden, ik was toen 43 jaar jong. Toen ik deze opdracht aannam bleek het dat God dit al een jaar had voorbereid. In die tijd werd mijn man ook door de Heer gegrepen. Deze opdracht: “gebed” is vorig jaar op een prachtige manier geworden tot intercessor. Helemaal duidelijk hoe ook dit door God voorbereid is. Ik weet niet of ik makkelijk een andere opdracht kan aannemen, ik ben zo dankbaar en blij en het is zo’n belangrijk deel van ons leven geworden. Wat ik wel doe is vragen: Heer, voor wie mag ik bidden? Maar als God een andere opdracht voor ons heeft zullen we dat wel moeten doen. Heel vaak merk ik dat God al en tijd ergens mee bezig is voordat ik het weet, dat vind ik geweldig.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 8 september 2019 om 23:33

  De wedergeboren christen is geroepen een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Dat ben je al zonder er iets voor te moeten doen. Ons geloof in het offer van Jezus voor redding van de mensheid, zou onze mond moeten doen overlopen van vreugde om ervan te blijven getuigen. Het kontakt met onze medegelovigen is hard nodig voor verdieping van ons geloof en bemoediging om vol te houden tot het einde aan toe.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 9 september 2019 om 4:25

  Beste Dirk,

  Het belangrijkste is dat wij de wil van God WILLEN doen. De laatste tijd ben ik vol ontzag over de Alwetendheid en Zijn niet te doorgronden wereldbestuur. Zo weet ik dat ik voor een bepaalde weg met God heb gekozen en waarin Hij mij nog niet heeft teruggefloten. En dat naar ik geloof en verwacht ook niet zal doen omdat de liefde van God niet geschaad wordt. Al gaan wij een andere weg die God in eerste instantie niet gewild heeft, toch blijft Hij met ons meegaan en laat Hij ons niet zomaar “vallen”, maar heeft Hij dat al lang voor de grondlegging der wereld ingecalculeerd dat wij dit zouden gaan doen. Dus dat komt bij Hem nooit als een verrassing aan. Zelf ben ik ervan overtuigd dat God een bepaalde weg met ons wil gaan maar dat Hij ons de keuze laat in hoeverre wij die weg willen gaan. In dat opzicht kan je in je leven een plan ten uitvoer brengen dat altijd in Zijn plan is als je BEREID bent, Zijn wil te doen maar hangt het van jou af, op welk niveau-plan je wil gaan zitten. Je kan voor een laag niveau kiezen en dan kom je er ook wel (in de hemel) maar je kan ook kiezen om op het hoogste plan te (willen) gaan zitten doordat je ALLES bereid bent te geven van je leven qua inzet en overgave, in die mate zelfs dat het je eigen (letterlijke) leven kan gaan kosten. Dit druk ik zo uit in menselijke bewoordingen maar in de Geest van God is ons leven al lang bekend maar ons niet opgelegd. Zelf geloof ik niet in een van te voren opgelegde en vastgelegde weg die ieder mens moet gaan. Want daarin wordt onze vrije wil dan opgelegd. En God is daarin liefde dat wij mogen kiezen tegen of voor Hem te kiezen. Daarom “mochten” Adam en Eva tegen God kiezen en van de boom van de kennis van goed en kwaad eten. Alhoewel God dat wist, heeft Hij het toch toegelaten, want dat is liefde.

  San

 12. Cynth zegt:
  Geplaatst op maandag 9 september 2019 om 11:35

  Dankjewel Lenie! Mooi hoe je het omschrijft! God kiest voor ons een weg en opdracht, maar Hij weet ook wat onze échte talenten zijn. Soms zitten we misschien zelf op een zelf-bedacht spoor, maar Zijn plannen zijn Hoger dan de onze! Dank de Heer, dat Hij toch weer het initiatief neemt om ons weer op Zijn spoor te zetten. Dat voelt als Genade! Maar dat kan ook als iets voelen dat niet bij ons past, maar Hij weet dat Hij ons juist daarvoor heeft bedoeld. Shalom

 13. cobie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 september 2019 om 14:14

  Mijn vraag is of iedereen die naar Israel gaat bijbels mee wil nemen. Israel e/d bijbel

 14. Denise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 september 2019 om 14:55

  Het is vaak de vraag of wij onze roeping genoeg achten en of we bereid zijn te gehoorzamen waar God ons heeft geplaatst, voor mij was dit alleszins het geval.
  Onze opdracht is heel eenvoudig, maar we willen het graag zo ingewikkeld mogelijk maken.

  “Wat vraagt God meer van ons dan goedheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met onze God.”

 15. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 september 2019 om 9:17

  Gelukkig bewerkt God ook het willen in ons

 16. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 september 2019 om 15:10

  Zondagmiddag in de dienst van 17.00 u werd bij ons in de CGK Doetinchem ( Goede Herder Kerk ), een preek gehouden over de roeping van Mozes. Hoe hij, ondanks alle uitvluchten, toch gehoorzaam werd aan zijn roeping. Deze dienst is via de website van de kerk terug te luisteren/zien.

 17. Mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 september 2019 om 20:34

  Elke dag is een nieuwe dag. En elke dag doe ik wat mijn hand vindt om te doen. Vanuit het geloof in Christus Jezus de Opgestane Heer.
  Ben ik geroepen?
  Ja, Hij weefde mij in de moederschoot. In de moederschoot wordt de mens al geroepen om te leven voor Zijn aangezicht.
  En dan komt het (aardse) leven na de geboorte.
  En elke dag is weer anders. Van te voren weet je niet wat de dag brengt.
  Maar leven vanuit het geloof is Leven, in de wetenschap dat elke dag uit Zijn Hand wordt ontvangen.
  Wat de dag ook brengt!

 18. Marijke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2019 om 19:40

  Gisteren kreeg ik ineens een inzicht, niet direct aansluitend op dit gedeelte, maar misschien toch goed om het te vernoemen.
  Jezus Christus hing daar aan het kruis, zondeloos en naast Hem hingen twee zondaars, de ene nam Jezus aan en de andere maakte Hem belachelijk. Ik dacht dat is ook zo in de wereld, de hele schepping,we zijn allen zondaars (de hele wereld) de ene zondaar neemt Jezus aan en de andere bespot Hem.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden