Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bouwt u uw eigen huis of Gods huis? (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 september 2019, 11:39 door Dirk A A

Soms houdt een Bijbeltekst of een Bijbelgedeelte je in de ‘greep’. Je komt er niet los van, je leest het, en nog een keer en nog een keer. Wellicht herkent u dat. Bij mij ging het zo de afgelopen dagen met het Bijbelboek Haggaï.

Het volk van Juda vraagt zich af waarom hun werk niet wordt gezegend. Ze doen hun best, maar alles zit tegen. Ze zaaien veel, maar halen weinig oogst binnen. Ze eten, maar raken niet verzadigd, drinken, maar worden niet dronken en kleden zich, maar worden niet warm. De knecht ontvangt zijn geld, maar raakt het kwijt omdat zijn buidel doorboord is.

Zo begint de profeet Haggaï. Hij heeft een boodschap voor het volk, in het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand. Dat is op 29 augustus, in het jaar 520 voor Christus.
Haggaï spreekt woorden van de Heere tot Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, de landvoogd van Juda en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester en tot het volk.

De aanklacht van de Heere tegen het volk is helder. Na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap zijn ze wel aan de herbouw van de tempel begonnen, maar het werk is niet afgemaakt. We lezen daarover in Ezra 3 en 4. Door tegenstand stopten ze ermee.
In plaats van de tempel begonnen ze hun eigen huizen te herstellen. Nu wonen ze in fraai overdekte huizen, terwijl het huis van de Heere nog verwoest is. Daarom houdt de HEERE van de legermachten Zijn zegen in.

Ieder slooft zich uit voor zijn eigen huis. Daarom geeft de hemel geen dauw, daarom onthoudt het land zijn opbrengst, daarom roept de Heere een droogte over het land uit.
De Heere gebruikt deze tegenslagen om het volk tot inkeer te brengen. Zo kan de Heere ook in ons leven werken. Om ons opmerkzaam te maken. Om ons stil te zetten. Om naar Hem te luisteren. Om (opnieuw) Zijn werk op te pakken.

Als het volk deze boodschap van de profeet hoort, raken ze bevreesd voor het aangezicht van de HEERE. Maar dan klinkt een genadevolle boodschap: ‘Ik ben met u, spreekt de HEERE’ (Haggaï 1:13). Het volk krijgt van Hem de opdracht Zijn huis te herbouwen. Daar schept Hij behagen in. Hij wil bij hen wonen.

Op de vierentwintigste dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius, dus 23 dagen later, gaat het volk verder met de herbouw van de tempel. Dat staat nu op nummer één, in plaats van het verder verfraaien van hun eigen huizen.
En nogmaals spreekt Haggaï woorden van de HEERE om het volk en Zerubbabel en Jozua te bemoedigen: ‘Wees sterk, werk door, Ik ben met u, wees niet bevreesd’ (Haggaï 2:5 en 6).

De Heere geeft hier al zicht op Zijn grote toekomst, die in het verlengde ligt van de herbouw van deze tempel. Zijn heil is bestemd voor de hele wereld, voor alle heidenvolken. Dit is werkelijkheid geworden in de komst van de Heere Jezus, maar de volledige vervulling zal pas plaatsvinden in het Rijk van vrede en gerechtigheid, dat de Heere Jezus zal oprichten.
De Heere zal Zijn toekomstige huis vullen met Zijn heerlijkheid, een heerlijkheid die groter zal zijn dan de heerlijkheid van de eerste tempel. Daar zal de Heere Zijn vrede geven en de heidenvolken zullen tot Hem komen. (Haggaï 2:7-10).
Hij gaat het huis van David herstellen. Tot Zerubbabel spreekt de Heere, en door hem gaat het over de verheerlijkte Heere Jezus: ‘Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten’ (Haggaï 2:24)

Vanaf de dag dat de herbouw van de tempel is gestart, gebeurt er iets bijzonders. Het wordt zichtbaar voor iedereen die er op let. De Heere roept door Haggaï op er aandachtig op te letten.
We lezen het in vers 20, en zet er maar dikke strepen onder:
‘Ligt er nog zaad in de schuur?
Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe,
en de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft,
Die zal Ik vanaf deze dag zegenen.’

Wonderlijke woorden. Veelzeggende woorden. Zodra het volk verder gaat met de bouw van de tempel, geeft de Heere ook Zijn zegen op hun overige werkzaamheden. Het oordeel heeft Hij weggenomen.
Ook voor ons zit hier een belangrijke les in. Wij zijn vaak zo druk met onze eigen bezigheden, ons huis, ons werk, onze carrière, onze vakanties, onze hobby’s, ons tv-kijken, onze mobieltjes, dat het werk van de Heere, de dienst aan Hem, eronder lijdt.
Mogen we dan ons eigen huis niet bouwen? Jazeker wel, maar waar ligt onze prioriteit? Daar gaat het om, is ons hart vol van de Heere Jezus?

Ligt ook het huis van de Heere in ons land niet verwoest? Wat is er nog van over? Raakt het ons dat de overgrote meerderheid van ons volk niets meer met de Heere te maken wil hebben? Dat kerken en gemeenten verdeeld zijn.
‘Heere, wees ons genadig, vergeef ons onze zonden, schenk een terugkeer tot U en geef ons genade Uw huis te bouwen.’

Door Haggaï heen belooft de Heere ons Zijn zegen als Hij de eerste plaats in ons leven krijgt, als we ons leven toewijden aan Hem, meer aan Hem dan aan al het andere in ons leven.

En God is niet veranderd. De God van Haggaï is ook onze God. Dan zegt Hij ook ons Zijn zegen toe. Allereerst geestelijke zegen, in dit leven en straks de eeuwige heerlijkheid. Maar ook in dit leven zegt Hij ons Zijn zorg, Zijn zegen toe. Als we eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken (Mattheus 6:33).

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2019 om 13:03

  Dag allemaal, Dirk je wordt toch geen ‘onheilsprofeet’ he:)** Ik denk als ik bovenstaand commentaar lees aan Psalm 127, als Jahweh, de Eeuwige het huis niet bouwt, vergeefs bouwen de bouwers, als Jahweh de stad niet bewaakt,vergeefs wachten de wakers… duidelijke taal he, wat moet er nog aan toegevoegd?!
  **Ik en mijn huis, wij zullen JHWH/de Eeuwige dienen.
  **Helaas zie ik dat vele christenen wereldgelijkvormig zijn en dienen de mammom/de economie, een mix van welvaartsevangelie en religieus ‘christendom’. Ik zie het… spaar liever je schatten in de hemel, waar noch de roest en mot ze verderft.
  Tot slot, er zijn er – en ik ken ze ook persoonlijk – gelukkig nog oprechte en rechtvaardige christenen en ook oprechte en rechtvaardige heidenen… maar, staan we nog op tegen onrecht? Ik hou mijn hart vast voor Nederland, vanwege het wanbeleid van de overheid, ik zie met lede ogen aan dat er dreigende wolken boven ons land hangen, ik word echter niet ‘apatisch’ en ben klaarwakker en waakzaam en leg me niet meer bij wanorde en onrecht! En de chaos, die wereldwijd en ook dichtbij in ons land/NL steeds grotere vormen aanneemt, voelt u ook de ‘zucht’ de hete adem van de vijand’,dat is: de leugenaar vanaf het begin ons land, met name de overheid, binnendringen?! Ik hou mijn hart vast want ook de christenpolitici die ons land meeregeren moeten ervoor waken dat ze niet in de netten/valstrikken van de ‘vogelvangers’ terechtkomen. Kennen we de Psalmen, die hier over spreken, zoals Psalm 25 en 91, ik hou mijn hart vast voor de christenpolitici die ons land mee regeren, ga weg, uit de poel = het kabinet van de anti-christ, voor het te laat is en eigenlijk is het al te laat…

  Shabbat shalom

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2019 om 20:06

  Beste Dirk,

  Wij hebben één Geest, en inderdaad moeten wij weer op de knieën en bidden voor ons land en ons volk, want het hele land gaat zo naar de knoppen. Alleen degenen die het niet willen zien, zien het niet. Dat zijn de blinde leiders, de misleiders. Zij profeteren: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. En dan komt plotseling het verderf. (Dit is een zinsnede die geinspireerd is op 1 Thes. 5:3 NBG51 …Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen… Waar het gaat over een periode in de grote Verdrukking als de antichrist ten tonele gaat verschijnen en zich openbaar maakt en de vervolging losbreekt voor degenen die het Lam volgen en het volk Israel en zij alleen kunnen overwinnen door de dood heen; Opb. 12:11 NBG51). Maar zo is het meestal ook. De mensen houden niet van trieste, droevige, deprimerende, en sombere vooruitzichten en perspectieven. Dat is mens-eigen maar wel vleselijk. Dat komt omdat hun blik ALLEEN op dit leven gericht is i.p.v. op het leven BOVEN. Als wij hier aan Gods huis bouwen, dan bouwen wij aan een geestelijk huis boven tevens, waar Jezus ons een plaats bereidt. Johannes 14:1-3 NBG51; Efeze 2:19-22 NBG51. Als wij dat niet doen, dan bouwen wij aan een woning hier beneden die wij moeten achterlaten als de Here Jezus op de wolken komt en dan blijken wij niet rijk te zijn in kastelen, huizen en landerijen hier beneden maar in geestelijke lompen daarboven bij de Heer. Want Hij zal onze werken oordelen of zij het vuur doorstaan. 1 Korinthe 3:10-15 NBG51. Wij hoeven NU niet wat te betekenen in de ogen van de mensen en van de wereld. Als wij het …..als voor de Here en niet voor mensen (hebben gedaan) ….Kol 3:23-B, dan heeft God daar weet van en dat moet al genoeg beloning zijn!

  Groeten van San

 3. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 september 2019 om 23:10

  Bedankt Dirk voor de Nieuwsbrief. Die spoort ons weer aan om allereerst het Koninkrijk Gods te zoeken en Zijn gerechtigheid, en Hem lief te hebben boven alle dingen. Dat we de Heilige Geest alle ruimte mogen geven in ons hart, en onze zorgen en wensen bij God mogen brengen. Hij vormt, kneedt en toetst onze levens, voor het hogere doel en plan.
  Wanneer wij dan allen (leren) om samen te werken zegt een kinderliedje, dan wordt het zo fijn. Jouw werk is mijn werk, en ons werk is Gods werk (bis). Dan wordt het een grote dorsmachine, waarmee de oogst wordt binnen gehaald.
  Wij als gelovigen weten dat des HEREN zegen rijk maakt en zwoegen er niets aan toevoegt.

 4. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 5:38

  Dat vooral Joodse jongeren geen toekomst meer zien in (hun) Beloofde Land Dirk, waarover u in de Nieuwsbrief schrijft? Daar staat in: Klaagl. 3:65 iets geschreven. Thau. Geef hen een deksel des harten; Uw vloek zij over hen! Het bovenschrift luidt aansporing tot zelfvernedering en gebed.
  Ook Deut. 28:28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten; vs.29… bovenschrift hiervan: Zegeningen en vervloekingen.

 5. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 10:38

  Beste Dirk, bij het lezen over de Chinese voorganger van 70 jaar die naar Suriname vertrok om daar verder te werken voor de Heere, dacht ik aan ds Bottenbley. Ook een (Nederlands!) voorbeeld van iemand op latere leeftijd, die doorgaat met het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, in Amsterdam. En wat een zendingsveld is die stad wel niet tegenwoordig, gezien het geweld wat daar toeneemt.
  Laten we vooral doorgaan met het bidden voor geestelijke leiders in ons land èn voor de bekering van hele steden 🙂

  Zelf werk ik met verschillende 70-plussers in Gods Koninkrijk d.m.v. kleding sorteren bij Nachamu Nachamu Ami. Fijn om te doen, om een zegen te mogen zijn voor de armere mensen in Israël en Joden in Oekraïne. Tijdens onze koffiepauze bidden we dan ook nog voor Israël.
  (trouwens: we kunnen nog meer helpende handen gebruiken! 🙂

  Mijns inziens is de Kerk in Nederland nog niet ingestort, wel aan het afbrokkelen ja.
  Dit lied kwam in me op:
  “Want Ik maak Mij een geest’lijke tempel, op de kostbare Hoeksteen gebouwd. ‘k Wil een koninklijk priesterschap vormen, uitverkoren en Mijn eigendom. Bouw Uw kerk, Heer, maak ons sterk Heer, in het rijk, Heer, van Uw Zoon. Maak ons één Heer, als Uw volk, Heer, breng ons samen bij Uw troon.” Heere God, vorm ons als levende, bruikbare stenen op de plaats waar U ons wilt hebben, tot eer van Jezus Christus.

 6. Herma Lourens zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 10:58

  Beste Dirk. Ik begrijp je zorgen. God is inderdaad dezelfde, Hij verandert niet. Toch denk ik soms ook aan de Kanaanieten waar de Heere geduld mee had tot de maat van hun ongerechtigheid vol was. Zijn wij niet eerder Kanaanieten dan Gods Oogappel Israël?
  Gaat hij met de volken geen andere weg dan met Israël? Als ik naar de christenen luister in ons land dan hoor ik vaak veel zelfgenoegzaamheid (het doet pijn om het te moeten zeggen). Logisch ook misschien. De meesten zijn gezegend met overwaarde op hun huis. Kunnen doen en gaan waar ze willen. De gedachte is vaak: ik ga iedere zondag naar de kerk, ik heb belijdenis gedaan, mijn kinderen zijn gedoopt en ik ga aan het avondmaal en kijk eens hoe God mij daarvoor zegent! Maar IS het zegen of is het ons soms tot een vloek??

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 20:33

  Shalom Dirk
  Fijne column, dank daarvoor!

  Even een reactie n.a.v. je schrijven in de Nieuwsbrief over een ‘Te rooskleurig beeld over Israel’!

  Ja, eigenlijk heb ik ook een rooskleurig beeld over Israel vanwege de Beloften van de Here God!
  En ik hou van dat volk!
  Het is een volk zoals ons volk met gelovigen en ongelovigen, niet meer en niet minder.
  Mij irriteert het vaak als gelovige christenen en ook voorgangers zo ‘vroom’ zeggen, dat we wel kritiek
  op het Israel van nu mogen hebben en ook nog zo ‘vroom’ bidden om hun bekering, terwijl Nederland en de kerk alhier nog lang niet bekeerd is!
  En waarom kritisch zijn naar Israel….met welk doel!
  Onze opdracht is hen te zegenen en te troosten!
  De Israeli’s zijn over hun eigen volk kritisch genoeg en hebben onze kritiek niet nodig!
  De Here Jezus was/is een Jood en mocht de waarheid zeggen; bovendien wist Hij, wat er in hun hart speelde.
  Nooit heb ik in Israel kritiek gehoord over ons landje Nederland.
  Mijns inziens denken vele christenen dat Israel nu al klaar moet zijn en bekeerd…..Nederland is dat toch ook niet??
  En….de boze gaat nog rond op aarde!
  Natuurlijk kunnen we bidden dat de Geest van genade en gebeden in hun harten uitgestort zal worden (Zacharia 12:10), maar dat zal pas zijn tijdens de Wederkomst van Yeshua toch?
  En dat jonge Israeli’s vertrekken…….ze kunnen zo terug komen vliegen, als dat nodig is!
  In Ezechiel 39:25-29 staat: “Ik zal er van hen geen daar laten overblijven” (Naardense vertaling).

 8. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 20:59

  CULTUUROMSLAG
  TWEEDUIZENDNU

  Pleidooi voor herschepping
  van een cultuur van eer *
  .
  .
  .

  Waar is het Huis des HEEREN?
  We hebben huis en tuin,
  veelal,
  maar ‘t Huis des HEEREN-
  is óveral.
  -In puin.

  Gelukkig: Godshuisstenen
  zijn niet zomaar van steen.
  Zij leven.
  Maar elk hoopje
  ligt hopeloos alleen,

  tevreden met ‘t genieten
  van preek, zang, snoep, elkaar,
  en biddend wordt zo toch nog
  aardig wat glorie waar.

  Maar ‘t Hartsgebed van Jezus**
  is lastig zonder plan.
  Dus vragen ook:
  “Die ÉÉNheid,
  wanneer komt het ervan?”

  En zo gebiedt ‘t Gebed om
  zelf aan de slag te gaan. ***
  -De vaders en de moeders
  naar ‘t Godsmodel vooraan.

  Volwassen kinderen doen dan
  echt wat de Vader wil.
  Zij leren weer te eren.***
  Dan valt gekakel stil.

  De kippen worden duiven.
  Het kleinkroost ziet hoe ‘t Hoort.
  Familie merkt vanZelf dat
  ons volk steeds meer ontspoort.

  Als grootouders gaan Opstaan
  tot voor-(T)-gaan in gebed,
  dan wordt Herstel van ‘t Godshuis
  vast HEERlijk Toongezet.
  .
  .
  .
  * “CULTUUR VAN EER”, Danny Silk
  ** Joh. 17
  *** Ex. 20:12
  **** Jac. 2:26

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 21:05

  Gods handelen met Zijn eigen uitverkoren volk is door ons als gelovigen uit de heidenen niet of nauwelijks te doorgronden. Wel mogen we door Gods genade een glimp zien van Gods trouw, met een eed bezworen aan Abraham. Hoewel tijdelijk verborgen voor ons oog.
  Nu God een keer gebracht heeft in het lot van Zijn volk, gaat Hij alle heilsprofetieën voor Israel in vervulling doen gaan.
  En bij Jezus wederkomst gaat Hij op Zijn wijze verder met Zijn eigen volk en staat er voorgoed een punt achter de genadetijd voor ons heidenen.

 10. Niek van Egmond zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 22:20

  Shalom broeder Dirk.
  We zullen ons moeten voorbereiden samen met het volk Israël te lijden. Te vaak lees ik een al te romantische kijk op de omgang met Israël en Gods handelen met zijn volk. Zij hebben een taak een licht te zijn voor de volken, terwijl zij tonen aan de naties gelijk te willen zijn. In plaats terug te keren tot JHWH en de Tenach, roept het rabbinaat op terug te keren tot het Judaïsme en de Talmoed. Deuteronomium 28 is nog steeds van kracht. We zien armoede, droogte, stof, terreur en.. raketten. God belooft vele keren dat Hij zijn volk zal doen terugkeren naar het Beloofde Land; daar staan altijd beloftes van herstel en geloof in HEM bij. Ziet u dit anno 2019? Er komt nog een grote benauwdheid voor Jacob (allereerst in, maar ook buiten Israël, en ook voor de gemeente en alle volken op aarde). Hoe kunnen we samenwerken met Hem in Zijn plan voor Zijn volk? Jesjoea heeft beloofd ons tot vissers van mensen te maken, daarom mogen we Joodse mensen niet vissen om in Israël te gaan wonen, maar in Jeshoea te geloven… Troost, troost mijn volk..
  Dit is nodig omdat alleen Israël en de Gemeente samen tot volheid kunnen komen.
  God zal Zijn volk opnieuw naar de wildernis (woestijn van de volken) lokken en daar zal Hij een deur voor hen openen. Zijn we beschikbaar voor Hem en Zijn volk?

 11. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 22:27

  Haggai en vele andere profeten spraken het volk vaak toe, ook vermaanden c.q. waarschuwden ze hen. Daartegenover staan ook mooie beloftes, waarvan een aantal al in vervulling zijn gegaan. De mens heeft van nature geen boodschap aan God, dat vertelt de bijbel ons. Toch gaat onze trouwe God gestaag door met zijn heilsplan voor zijn volk en de wereld. Godzijdank heeft Paulus ons het mysterie (verborgenheid) van de gemeente onthuld en mogen wij ook medeerfgenamen zijn. Uiteindelijk is DAT DE reden waarom Jezus naar de aarde kwam! Genadetijd anno 2020 zal hij doorgaan totdat de laatste uitverkorene erbij is gekomen – dan is zijn bouwwerk (zijn bruid) klaar om opgehaald te worden.
  Herma, ook ik ken christenen die in hun ‘zelfgenoegzaamheid’ het wel goed vinden, zolang de voorganger niet te moeilijk doet. Napraten over een preek heeft niet hun voorkeur en sjokt men ‘t liefst in de routine voort. Aan de andere kant zijn er beslist ook christenen die hunkeren naar meer diepgang en uitleg. Intussen heb ik wel ontdekt dat door kerkvaders (naast al hun goede werk) zij de joodse invloed niet toejuichten met alle gevolgen vandien. Ook zijn er door de hoeveelheid aan Bijbelvertalingen de nodige misvattingen ontstaan m.a.g. twijfels over wat wel/niet te geloven. Toch zijn er nu genoeg sprekers die WEL dingen durven te benoemen. Misschien heeft dat laatste ook te maken met wat God tegen Daniel zei…. “in de eindtijd zal de kennis toenemen”. Er is m.i. nog veel wat wij niet weten maar de grootste schat die ons in Jezus Christus is gegeven moeten we vasthouden, wat er ook gebeurt. Werkelijk in zijn woord blijven dan zullen we de waarheid kennen en die waarheid zal ons vrijmaken.

 12. Sanne zegt:
  Geplaatst op zondag 15 september 2019 om 23:41

  Christi, wat goed gezegd.

 13. ans zegt:
  Geplaatst op maandag 16 september 2019 om 15:02

  Over te rooskleurig over Israel.
  Staan wij er weleens bij stil wat het Joodse volk heeft moeten lijden in “christelijk” Europa. Wat dat met hun gedaan heeft?
  Onlangs las ik een rapport dat vertelde dat nakomelingen van de holocaust tot in de derde generatie verandering in hun hersenen hebben.
  Een aantal jaar geleden was ik als vrijwilliger op een militaire basis. Daar was een jongen van 18 jaar die vroeg: waarom haat de wereld ons zo?
  Een ander had al iemand doodgeschoten. Wat denk je van al die haat die het leger over zich heen krijgt langs de grens met Gaza? En wat die haat met die kinderen doet die daar wonen?
  Wat te zeggen van al dat verdriet om mede soldaten, vrienden die overleden zijn. Wat van al dat verdriet van slachtoffers van terroritische aanvallen?
  In Ezechiel staat dat het volk in ongeloof terugkeert, en dat zien we ook, er is een gedeelte seculier.
  We mogen God danken voor al Zijn zorg om Israel en dat Hij voortgaat met Zijn plan en het Koninkrijk gaat vestigen.
  Voor het Joodse volk zelf kunnen we kiezen om, de priester, de leviet of de barmhartige samaritaan te zijn.
  Een aanrader is het boek van Michael Brown: Bloed aan onze handen, of het nieuwe boek van Wim Verwoerd: Het bloed schreeuwt uit de aarde.
  Er zijn christenen die t-shirts dragen met: God is nog met mij bezig.
  Dat is Hij ook met het Joodse volk en wij kunnen meehelpen.
  Het is een wonder van God dat het volk zo volhardt en zoveel bijdraagt aan de wereld.

 14. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 16 september 2019 om 17:02

  Alleen een kind van God wordt door God gelouterd, hetzelfde met Zijn volk Israël:

  “Want een bastaard tuchtig Ik niet.”

  Zo zal God Zijn (Eeuwige) Beloften aan Zijn volk vervullen, op Zijn tijd, want Hij is geen leugenaar.

 15. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op maandag 16 september 2019 om 22:01

  Wat als er nu tegen ons gezegd wordt, dat we allen zijn afgeweken. Wat als er nu gezegd wordt dat we allen niet meer uit de wijnstok leven. Wat als er gezegd wordt, dat de wereld is afgeweken. Oke, dat weten we, maar wat als er gezegd wordt dat Gods wederom geboren volk is afgeweken. En dan wordt er ook nog tegen ons gezegd, dat nu alles maar dan ook alles wat we doen alleen nog maar vlees is. En wat als dan ook nog gezegd wordt dat het alleen maar om onszelf gaat en totaal niet meer om de eer van onze Meester: wanneer hebben we voor het laatst gehuild? Oh Heere, Uw Naam wordt gelasterd, oh Heilige Geest, U wordt bespot. Nu zegt de Heere: wees heilig want IK ben heilig. Kijk naar Gods mannen, wanneer ze met Hem in aanraking kwamen stortten ze werkelijk in, bleef geen kracht in hen over, en zagen ze dat ze niet konden bestaan in Zijn tegenwoordigheid. En toch zegt Hij: wees heilig want IK ben heilig. Wat als er gezegd wordt dat Gods Geest geweken is. Wat als dat nu gezegd wordt: wat gebeurt er nu in uw hart bij het horen van al deze woorden. Buigt u nu? Of barst uw hart op dit moment van vijandschap uiteen? Ja heilig. Buigt u nu? Oh mens, buigt u nu? Zo ja: kom dan tot Hem, zie op Hem, roep, schreeuw tot Hem. En belijd eenvoudig, ja Heere het is waar, ik ben afgeweken, want: de Heere zegt: op het moment dat Mijn volk zich schuldig zal kennen, zal IK mij haasten zich over hen te ontfermen. IK zal u uit uw graven doen wederoprijzen. IK DE HEERE zal het doen. Waarschijnlijk komt nu dan toch uiteindelijk de vijandschap boven, want zegt u: Dat gaat om Israel. Oh mens, keer weder tot HEM. Als u nu zucht: oh Heere, hoe dan? Dan zal Ik u nu brengen tot in Zijn Schoot: Mijn kind, vertrouw op Mij in de sterkte van Mijn macht, Ik zal alles maken dat gij u verwonderen moet.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden