Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1) (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 september 2019, 8:37 door Dirk A A

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Heere is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Heere Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Heere Jezus vandaan.

Aan de buitenkant lijken ze op schapen. Op het eerste gehoor klinkt hun boodschap aantrekkelijk. Ze spreken over geloof, tekenen en wonderen, maar hun binnenkant is niet zuiver. Daar zit de roofzuchtige wolf, die erop uit is jouw geld, jouw vertrouwen, jouw ziel in z’n macht te krijgen. Pas op!

Valse profeten, valse leraars brengen een boodschap die op het eerste gezicht soms goed kan klinken, maar die ten diepste haaks staat op het Evangelie van de Heere Jezus Christus. De ene leert dat de hel niet bestaat, een ander meent te weten dat er meer wegen tot God leiden. Weer anderen stellen dat alle gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Of dat mensen na het sterven nog een tweede kans krijgen om gered te worden.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we stand houden en weerstand bieden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Speciale aandacht vraag ik voor de zogenaamde voorspoed- en welvaartspredikers, ook wel de Word of Faith predikers genoemd. Het zijn dwaalleraars, die de gemeente van de Heere Jezus op een dwaalweg voeren. Ze komen volop voor in Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en ook steeds meer in Nederland.

Ze prediken dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Valse predikers zijn zo populair omdat iedereen gezondheid, voorspoed en rijkdom wil. En wanneer je kritische opmerkingen maakt over zulke predikers krijg je al snel te horen dat je de gezalfden des Heeren niet aan mag raken.
Maar wie waren deze gezalfden des Heeren? We lezen over hen in Psalm 105:15. Het zijn de aartsvaders en hun nakomelingen.

De Efezebrief roept ons op de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeze 5:11). Dat is onze plicht wanneer we zien dat Gods Woord wordt aangevallen, wanneer Gods eer wordt aangetast en wanneer goedbedoelende gelovigen worden misleid.
Wat opvalt bij de welvaarts- en voorspoedpredikers is dat ze doen alsof ze zelf god zijn. Ze denken dat zij kunnen bewerkstelligen wat God moet doen. Sterke nadruk leggen ze op het positieve denken. Als je positief spreekt, positief denkt, kun jij iets nieuws maken, zoals gezondheid, geld en werk.

Nergens in de Bijbel lees je dat ons voorspoed, welvaart en geluk wordt gegarandeerd als we tot geloof in de Heere Jezus komen. Zei Hij het zelf al niet: ‘Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). En Romeinen 8:18 zegt: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’
Dit is geen populaire boodschap, maar wel de waarheid van de Bijbel. En wanneer iemand niet geneest, zeggen ze dat zijn of haar geloof niet goed of niet voldoende is. Wat een wrede boodschap!

In de samenkomsten van deze predikers gebeuren de meest wonderlijke dingen. Van zelfbeheersing, wat in Galaten 5:22 toch als vrucht van de Heilige Geest wordt genoemd, is vaak geen sprake meer. Verschijnselen als heftig schudden, onbedaarlijk lachen en het achterover vallen is er heel gewoon. Wist u dat deze zelfde verschijnselen ook voorkomen in het hindoeïsme?

Dit vallen wordt vallen in de geest genoemd. Geest wordt altijd met een hoofdletter G geschreven, maar ik schrijf het bewust met een kleine letter. Mensen vallen in zulke bijeenkomsten altijd achterover, terwijl je dit in de Bijbel nergens terugvindt.
Als mensen een ontmoeting met de Heere hebben, met de Heilige, kan het inderdaad gebeuren dat ze neervallen in aanbidding of verootmoediging. Maar nergens in de Bijbel zie je predikers die erop uit zijn om mensen te laten vallen.

Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Heere is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?
Laten we tegelijk alert zijn. Laten we alle geesten toetsen of ze uit God zijn. Blijf dicht bij de Heere Jezus, laat u leiden door de Heilige Geest en zorg dat u de Bijbel kent.

Dirk van Genderen

(Mits er in de wereld geen ontwikkelingen plaatsvinden die direct onze aandacht vragen, hoop ik volgende week een vervolg op dit commentaar te plaatsen en ook eventuele reacties daarin te verwerken.)

23 Reacties

 1. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 13:25

  Goed dat je het zgn. vallen in de geest (g!) noemt. Ik zat vele jaren in diverse pinksterkringen, en heb ook wel eens de OBED bijeenkomsten bijgewoond (Martie Haaijer). Vallen in de geest was daar heel normaal. Ooit heb ik op een kringavond bij mijn toenmalige Rafaël-gemeente een studie gehouden over dat vallen in de geest, als waarschuwing. De kringleider was er niet al te blij mee, herinner ik mij. Zelf ben ik nooit ‘in de geest’ gevallen. Ook nooit behoefte aan gehad. Kennelijk heb ik niets gemist. Er zou in de diverse gemeenten, en zeker de pinkstergemeenten, wat meer over gepraat mogen worden. De zgn. Pinksterchristen, die in de Heilige Geest gedoopt zouden zijn, zouden veel beter moeten weten: waar is het onderscheid des Geestes dan? Het is er nauwelijks. Ik spreek uit ervaring.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 19:54

  Het is altijd weer dezelfde vraag: “Hoe herken ik valse leraren?” We hoeven alleen maar de profeten te lezen in het Oude Testament en wat zie je daar gebeuren? De echte profeten worden niet gehoord of zelfs vermoord!! “De waarheid” doet pijn!! Soms zelfs hevige pijn! We zien dat de hele Bijbel door. De valse profeten worden altijd gehoord, omdat ze altijd vertellen wat de mensen graag willen horen. Waarom hebben mensen, die “de opname van de gemeente vóór de grote verdrukking” prediken zo ontzettend veel aanhang? Waarom hebben hebben welvaartspredikers zoveel aanhang? Velen hebben angst voor God en oordeel. Zij toetsen evenmin wat de Bijbel over deze dingen zegt. Dat er vele valse leraren zijn, waarschuwt Jezus heel duidelijk voor in Mattheus 7. Het komt vlak na “de vruchten van de goede en de slechte bomen” in Mattheus 7! Kijk dus eerst naar de vruchten of iemand een “goede boom” is. De vruchten van de Geest worden uitgebreid en duidelijk genoemd in Galaten 5.
  De waarschuwing van Jezus vinden we in Mattheus 7: 22 – 23 “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
  “In Jezus naam” wordt door alle valse predikers rijkelijk uitgesproken. Ik weet niet wat er gebeurt met deze mensen, die in de rij staan om achterover gegooid te worden, want ze krijgen wel een stevig zetje! Vóórdat ik mij de handen op laat leggen (ik ben in 1956 gedoopt met de Heilige Geest door handoplegging in een kerkdienst) kijk ik eerst naar de vruchten van Galaten 5 bij diegene die mij de handen oplegt. Welvaartspredikers voldoen daar in elk geval niet aan en gebedsgenezers evenmin. Ze laten zich alle goed betalen! “Bezint eer ge begint”.

 3. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 20:27

  Beste Dirk, heel hartelijk dank voor dit commentaar. Ik ben het voor 100% met je eens. Hoeveel beroering heeft “Toronto” gebracht, en wat is er van overgebleven? Inderdaad moeten we steeds bidden om onderscheiding der geesten, onze wapenrusting met woord en daad hanteren. We gaan niet zonder kleding de straat op en moeten ook niet zonder wapenrusting de dag beginnen. Graag zou ik willen dat je in het volgende commentaar deze mogelijke valse geesten met name noemt ook al houdt het in dat er mensen zullen zijn die het hevig ontkennen. Ik bid je hierbij Gods zegen en wijsheid toe.

 4. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 21:12

  Shalom Dirk, Dank je voor je nieuwsbrief. Roofzuchtige wolven in schaapskleren. Satan zal er alles aan doen, dat christenen niet gaan bidden in geloof. Het kan een verkeerde leer zijn, welvaarts prediking, maar ook discussies gaan houden over het klimaat of politieke verhoudingen. Intussen gaan mensenzielen verloren, christenen hadden geen tijd om te spreken over de redding van hun ziel. Er zijn veel mensen lichamelijk ziek. Ik denk aan het meisje uit de nieuwsbrief, stemmen in haar hoofd en angst. Satan kan leiden tot wanhoop! Er zijn (christen)meisjes opgenomen in klinieken, omdat ze worstelen met anorexia, suicide, stemmen hebben in hun hoofd. Wij weten dat Jezus machtig is hen daarvan te verlossen! Wie bidden voor hen in geloof, bidden en vasten tot Jezus, strijden in de gebeden voor hun zielen? Zijn er nog zulke gebedsbijeenkomsten? In Hebreeen 10 staat: Laten we tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft is getrouw! Jouw laatste zin is belangrijk Dirk: Blijf dicht bij de Heere Jezus, laat u leiden door de Heilige Geest, zorg dat u uw Bijbel kent!

 5. Dirkje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 22:39

  Beste Dirk, Een beetje huiverig en schoorvoetend wil ik toch (ook) reageren op “het vallen in de Geest”. Waar ik wel een hoofdletter bij wil gebruiken. Niet om een zinloze discussie op gang te brengen, maar wel mijn beleving te delen. In 1995 ben ik naar Toronto afgereisd om deze dingen “waar te nemen” met alle terughoudendheid. Ook ben ik naar de Sunderland “beweging” een jaar later gegaan. Wat mij bij gebleven is, is de bijzondere aanwezigheid van Gods liefde in de aanbidding. De toewijding van leiders aan de gemeenteleden, in alle respect en eer. Dit had ik tot dus ver nog nooit in Nederland ervaren. Deze warmte en genade, die passie voor Gods Woord.
  Het heeft mij veranderd tot een biddende vrouw en om dichter bij de mens op zich te willen komen. Tot nog toe bestaat de “beweging Toronto”, en werken ze in de sloppenwijken van de stad, met alles erop en eraan. Van voedsel, kleding en gebed brengen aan de zwervers en drugsverslaafden. Ik vraag mij af, waar zijn wij in onze kerken mee bezig? Laten we bewogen worden en dienen.

 6. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2019 om 22:45

  Beste Dirk, goed om hier over te schrijven. Zelf heb ik er niet zoveel moeite mee. Als er predikers zijn die volle zalen trekken, dan frons ik mijn wenkbrauwen al, als in de prediking de mens centraal staat in plaats van da HEERE JEZUS dan weet je dat het niet goed is. Als er gepredikt wordt; het moet je maar gebeuren, of ik kan niets, dus GOD moet het doen, dan weet je ook dat is niet bijbels. GOD heeft er alles aan gedaan, wat is onze reactie daarop. Gezondheid en welvaart evangelie kom je in de bijbel niet tegen. Wel dit, als je rechtvaardig wil leven in CHRISTUS JEZUS dan zal je vervolgd worden 2 Tim. 2:13, 1 Thess. 3:3 zegt dat we voorbestemd zijn om in de vervolging te leven. Dat is het tegenovergestelde maar wel de waarheid. Dat hoor je niet zo veel meer, dat luistert niet zo goed. Er zijn van die preken die heel bijbelvast kunnen zijn. Dan hoor je vaak dat het een goede preek was, dan vraag ik wel eens: waar was JEZUS CHRISTUS, die heb ik gemist. Dit heb ik al vele keren meegemaakt. Dat is dan een misser. JEZUS hoort de Hoofdpersoon te zijn, het gaat altijd alleen om HEM. In Efeze 1 lees je dat we: Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in CHRISTUS JEZUS, vers 3; vers 5: HIJ heeft ons voorbestemd om als ZIJN kinderen aangenomen te worden, door JEZUS CHRISTUS in ZICHZELF overeenkomstig het welbehagen van ZIJN wil. Zo zijn er zeven zegeningen, de laatste staat in vers 13 en 14 dat we de HEILIGE GEEST hebben gekregen als onderpand van onze erfenis. Wat nu zo mooi is: we hebben dus zeven zegeningen gekregen, dus kun je denken het gaat toch om ons. Als we dan de afsluitingszin lezen van vers 14, daar staat: tot lof van ZIJN heerlijkheid, dat is zo mooi, alles is niet ter ere van ons, maar voor de ZOON. Daar word ik blij van.

 7. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 0:47

  Met vreugde heb ik de studie gelezen. Nicodemus was heel rijk maar nadat hij tot geloof gekomen was is hij financieel arm gestorven. Er is een verhaal in Israël dat zijn dochter graankorrels zocht onder de hoeven van de paarden. Ook Barnabbas kocht er geen land bij, maar verkocht het en gaf al het geld weg. De Nieuw Testamentische Gemeente ontvangt Geestelijke zegeningen. Als een Gemeente tienden vraagt van zijn toehoorders dan is dat een Oud Testamentische Gemeente want de lat ligt nu veel hoger in het Nieuwe Testament. Je geeft je lichaam (Hebr. 10:5). Ik denk nog even aan een Engels ontbijt. Het maakt een verschil of je het ei bent of de bacon. Het kostte de kip een ei maar het varkentje zijn leven. Wat dat vallen in de Geest betreft? Ik ben zo blij dat ik lopen kan. Weer of geen weer prijs de Heer!

 8. harry zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 10:56

  Shalom Dirk.

  Wat ben ik blij dat we niet meer in dat evangelische wereldje zitten. De dingen die je beschrijft bezorgen mij kromme tenen. Wij zijn bewust de shabat weer gaan vieren en de Torah bestuderen. Samen met nog een aantal Messiaanse gelovigen. De R.K. kerk heeft zoveel verdraaid, tijden veranderd, heidense feesten gekerstend enz. Wij zijn teruggekeerd van Rome naar Jeruzalem. En dat is een verademing. Dingen als vallen in de geest en klanktaal heb ik zelf ook meegemaakt, nu heb ik daar geen behoefte meer aan. Laat de kerk terugkeren naar de basis, de Bijbelse feesten gaan vieren, Pesach, shavuot, sukkot. Dat zijn de drie feesten die de Eeuwige Zelf voorschrijft, die Yeshua ook vierde. Yeshua vierde ook het chanukah feest i.p.v. kerst. Hij ging op shabat naar de synagoge i.p.v. naar de kerk op zondag. Trouwens, de naam zondag is al heidens, wij vereren de zon niet maar de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde, de g’-d van Israël. Hij zal de kerk straks weer terugbrengen naar hoe het is bedoeld, zonder alllerlei heidense invloeden. Baruch haba b’shem Adonai.
  Kom spoedig Yeshua.

 9. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 12:40

  Dank Dirk voor de steeds weer nodige waarschuwingen bij deze. De opmerking erover die ik kreeg staat in 1 Tim. 4:16 – ‘Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.’
  Rom. 16:19: ‘Want uw gehoorzaamheid is tot (kennis van) allen gekomen. Ik verblijde mij dan uwenthalve; en ik wil, dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade.’

 10. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 12:58

  Beste Dirk, niet alleen in het geloof lopen wolven in schaapskleren rond. Eigenlijk kom ik met een gebedsverzoek. Rond onze regering en parlement zijn vele lobbygroepen ieder met hun eigen agenda.
  Mijn verzoek is om te bidden voor waarheid, keuzes gebaseerd op gecontroleerde feiten en niet gedreven door gevoel, ontmaskeren van leugens en een rechtstaat waar criminelen geen kans krijgen, waar Gods wetten worden toegepast.

 11. gerda breeman zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 13:43

  Wolf in schaapskleren.
  Bedankt Dirk voor het stuk, weet je ook hoe je kunt zien dat het een wolf is?
  Hij graast niet.

 12. Froukje v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 14:10

  Beste Dirk, bedankt voor je woorden. Wat betreft de welvaart- en voorspoedpredikers: vaak zie je dat mensen tot geloof komen door deze predikers, maar dat ze afhaken als het moeilijk wordt. Wij hebben 15 jaar geleden een kleinzoon van 2 jaar verloren en 3 maanden geleden is onze kleindochter van 20 jaar overleden. Ook als christenen gaan we soms door diepe dalen, maar we ervaren dat God heel dicht bij mensen is in groot verdriet, zoals Psalm 34:19 zegt. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst en daar houden wij ons aan vast.
  Groet en zegen, Froukje

 13. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 14:53

  Laten we dicht bij Jezus leven. Ik bid voor mijzelf dat ik mag inzien door de Heilige Geest of iets van God is of niet. De duivel gaat nog rond als een briesende leeuw om ons te verslinden, om ons bij Jezus vandaan te houden. Ik bid dat God mij door Zijn Heilige Geest beschermt voor de aanvallen van de satan. Ik moet dit wel bidden omdat ik zeker weet dat als ik dit niet vraag, ik door de duivel van Gods Woord wordt afgehouden. Ik heb Hem zo nodig in mijn leven. En ik mag weten door ik door dicht bij Hem te leven, beschermd zal worden tegen de listen van de duivel. Niet uit eigen verdienste maar door de Kracht van God.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 19:11

  Beste Dirk

  Ik schreef hier ook eens een artikel over. Het is waar dat we heel goed moeten opletten wat uit God is en wat niet. HET IS HEEL BELANGRIJK DAT WE JEZUS BLIJVEN DIENEN
  Gods rijke zegen op je belangrijke werk

 15. Geertine zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 19:40

  Jammer Ernst van Olffen,dat jij denkt dat dat geen goede boodschap is, om voor de GROTE verdrukking, door de opname opgenomen te worden. Als klein meisje was ik altijd bang, als de Here Jezus terug komt, dat ik niet meeging. Maar dat is zo fijn dat de Vader je kent, en weet heeft daarvan, dat jij daarover in zit. Ik kreeg met 12 jaar een bijbeltje van de zondagsschool en daar sloeg ik de bijbel open bij …Openbaring 3 vers 10. Omdat je het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde WONEN. En dat sprak mij direct aan. Hem moeten verwachten, ik was mijn angst kwijt, want ik wist: ik ga mee. En diegene die erdoor heen moeten, die krijgen de verzoeking over zich heen. Want die hebben hun plaats op deze aarde, en wij zijn al geplaatst in de hemel (hemelburgers), dat wil niet zeggen, dat er geen wereldburgers meer gered kunnen worden. Er is nu nog steeds genade. Maar wij hebben de toorn van God al gehad, door het Kruis van Golgotha, daar was Gods toorn, voor de zonde.

  Ik wil ook nog graag T. Koster gelijk geven, want het is belangrijk om dicht bij de Here Jezus te blijven, om beschermd te worden. Ik bid dit ook telkens. Dicht bij het Kruis blijven is heel belangrijk.

 16. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2019 om 20:55

  Beste Dirk,
  Wanneer we in het Woord van God lezen en daarin blijven dan zul je dwaalleer zoals o.a. The Word of faith herkennen incl. al die andere prosperity preachers. Ze vergeten hoe Jezus geleden heeft, daar was geen prosperity en ook niet bij zijn discipelen! Daar was een groot lijden! Ook zijn er Anno 2019 miljoenen christenen die om Zijn naams wil lijden. Alleen door gebrek aan zijn woordkennis laten mensen zich makkelijk misleiden! Is er soms iets mis in/met het huidige christendom? Wanneer leren we meer over de plaats van het Joodse volk, onze verbondenheid met hen? Gods geliefde gekozen volk? We dwalen steeds verder af van de bron en herkennen straks Jezus niet meer als de Joodse man die voor de wereld gestorven is.

 17. Josje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 om 3:36

  AUDI ET ALTERAM PARTEM *

  Gebrek aan Woordkennis – hoe fout!
  Maar er is ook gemis
  aan Geestgehoorzaamheid. En als
  er Eén ding zeker is

  dan is het wel dat sprake is
  van energietekort
  op het gebied van liefde, zo
  als zij verkondigd wordt

  door onze HEER, de liefde Zelf.
  De liefde schenkt ons Oor
  en geeft geen halve kennis of
  een foutconclusie door**.

  De liefde luistert,
  en zij weet: elk mens heeft zijn accent,
  ook als je herder of profeet,
  of zelf de luisteraar bent.

  Dat weet God ook. En daarom zijn
  we nodig, allemaal
  om e l k accent te boodschappen
  in Zijn Veelkleurentaal.

  * Uit Lat.: ‘Hoor – voordat u oordeelt – ook de andere partij.’
  ** De dochter van een lezeres (“Gebed gevraagd”) kampt met angsten:
  niet hetzelfde als stemmen (één van de reacties)

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 om 13:46

  Bedankt Dirk. God is Liefde, maar die liefde betekent Zijn karakter, waar recht en gerechtigheid en liefde bij elkaar hoort. Daarom kan de mens alleen voor God staan met de Here Jezus als verlosser. De grootste zegen, die er is en grootste liefde voor ons. Maar God heeft zijn Zoon niet gespaard. Liefde is dus ook de dood in gaan voor een ander en niet nemen nemen enz. Daarom is de liefde van de wereld van een andere orde, dat zie je met abortus, neem het kind weg, probleem opgelost. Een leugen. Een enorme leugen. Ik denk dat bijna iedere vrouw daarna ongelukkig is. Want het kind is dood en geen probleem opgelost. Euthanasie een probleem voor de nabestaanden, de arts die het deed en degene die voor de rechterstoel van God komt te staan. Dus niets opgelost. Een leugen. Moeten wij niet veel meer liefde tonen, door te zeggen wat wij werkelijk geloven en dat het ons alles mag kosten?

 19. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 oktober 2019 om 15:18

  Best Dirk, we moeten uitkijken om mensen als wolven in schaapskleren te duiden. Ik ben geen voorstander van het welvaartsevangelie maar in de Bijbel staan ook teksten die aangeven dat gelovigen leven en overvloed hebben (leven in al zijn volheid) Joh.10:10 en als de discipelen van Jezus het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken krijgen zij alles wat zij nodig hebben, Matth. 6:30-34. Ja er zal ook lijden bij horen maar dan vaak wel lijden om de naam van Jezus Christus en dan is de belofte: het Koninkrijk der Hemelen, Matth. 5:10,11. Wij hebben een goede God die voor Zijn kinderen zorgt en we worden opgeroepen niet bezorgd te zijn, 1 Petr. 5:7. In het Oude Testament wordt de zegen en de vloek aan Israël getoond en door de geschiedenis heen zien wij dit ook in de geschiedenis van Israël. Wij mogen delen in de zegen die God geeft wanneer wij Hem ernstig zoeken.

 20. Heleen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 oktober 2019 om 20:14

  Bedankt voor je nieuwsbrief weer Dirk. Fijn dat je dit onderwerp aankaart. De extremen die je noemt zijn wel duidelijk en zijn in Nederland nog niet exact zo aan de orde. Het gaat in ons land, denk ik, nog meer om de macht en aanzien die een spreker heeft, dan om geld. Mijn ervaring is dat voorgangers/oudsten de extremen noemen als niet correct, maar… ze zeggen er tegelijk bij dat ze ‘alleen het goede halen’ uit boeken die geschreven zijn door deze Amerikaanse welvaartspredikers. Men onderschat het gevaar en heeft vaak te weinig Bijbelkennis om te zien wat niet klopt aan deze leer. Of men is zo geboeid door bijzondere manifestaties en wil dit zelf ook graag ervaren, dat men niet open staat tot onderzoek van deze leer.
  In onze gemeente kwamen ooit een groep studenten van ‘Bethelchurch’, maar het uiten van onze zorgen hierover werd niet op prijs gesteld. Een van de oudsten deelt boeken uit van deze welvaartspredikers, hij citeert hieruit in zijn preken en jongeren uit onze gemeente worden gemotiveerd door jongerenwerkers om naar ‘Bethelschool’ te gaan. Sinds een paar oudsten uit onze gemeente enthousiast zijn over deze leer, is de gemeente veranderd en inmiddels geeft men toe dat de koers is gewijzigd. Er wordt bijgezegd, dat als we hier niet achter kunnen staan, we beter kunnen gaan.
  Ik hoop dat jouw nieuwsbrief meer mensen tot nadenken stemt en men tot onderzoek overgaat. Met de Bijbel uiteraard ernaast.

 21. Stadina zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 oktober 2019 om 22:52

  Wat mooi: die eerste regel van het gedicht van Josje! “Hoor, -voordat u oordeelt-ook de andere partij” Dat mis ik zo vaak in de reacties.
  Er wordt zoveel geoordeeld over mensen, zonder ooit hun verhaal gehoord te hebben. Ben ik bereid de tweede mijl te gaan met iemand die het moeilijk heeft en anders denkt dan ik? Tijdens het gaan van de tweede mijl kom je vaak tot andere conclusies .
  Zegen toegewenst en veel Liefde!

 22. Francoise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019 om 12:30

  Vertrouwen in mensen leggen is vaak heel moeilijk wat betreft dwaalleer. Wie heeft het bij het juiste eind. Visioenen, handopleggingen, prediking enz…: wat is afkomstig van de Vader, Zijn Zoon en diens apostelen en wat is afkomstig van diegenen die de vorst van deze wereld dienen? Bewust of onbewust.
  Wat zijn de waarlijke vruchten van in Waarheid, liefde en geloof te leven, zodat men de misleidingen doorziet en men elkaar hierin kan steunen. In de tijd toen de apostelen nog leefden was dat veel gemakkelijker dan nu. Ze hadden alles nog vers in hun geheugen en leefden standvastig bij de Waarheid en in liefde voor Jezus Christus. Ze deelden alles met elkaar, naar ieders behoefte. Was er een meningsverschil losten ze het onder elkaar op en gingen hun beklag niet doen bij de rechtbank. En diegene die hen verlieten behoorden niet tot de kinderen van God. Sommigen werden zelfs uitgesloten, na verschillende vermaningen in de heilige gemeenschap. Nu zijn er veel sekten ontstaan vanwege deze onzuivere inmenging.

  Geleidelijk aan en jaren nadien is er zoveel verwarring ontstaan onder de gelovigen. Velen verlaten hun gemeenschap vanwege de dwaalleer die men ontdekt. Er zijn predikers al dan niet met wonderen en nepwonderen opgestaan, zoveel visioenen, visies die er nagevolgd worden, zoveel leugens vermengd met waarheid. Men vermengt gelovig zijn met allerlei tradities voortgesproten uit menselijk denken. Ze leggen vaak uit hoe God is en wat te doen. Maar hoe kan dat? Jezus Christus heeft ons verteld van de Vader en de Vader getuigt over Hem.
  Men heeft toch enkel Zijn Onderwijs nodig en die kan ieder lezen, horen in het Evangelie. Ongeacht of je met velen zijt of alleen. Maar velen willen niet lezen, laat staan horen. Ze willen de Heer niet ten diepste kennen, en missen de zuivering van hun ziel en hart.
  Wat betekent het te leven zoals Jezus Christus geleefd heeft? Wat betekenen de diepe woorden van Zijn onderwijs. Wat betekenen Zijn Woorden: volg Mij en laat de doden hun doden begraven? Allemaal vragen die ik heb, maar enkel van Jezus Christus wil ik leren.

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 1:56

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven dat God geen God is van wanorde maar van vrede. Dus ook niet van dat hysterisch gekrijs en oorverdovend lawaai. Dat uiterlijke vertoon en showen met wat je kan en met wat hebt. En helemaal niet een God die dingen doet, die tegen Zijn Woord ingaan of nergens in de Bijbel staan en tegen de gezonde leer en tegen het gezond verstand ingaan. God is niet een God van de rijken en de gezonden maar van de armen en de lijdenden in deze wereld.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden