Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (2) (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019, 13:19 door Dirk A A

De waarschuwing in het commentaar van vorige week tegen valse profeten en valse leraars heeft veel reacties opgeroepen: via de website, maar ook in persoonlijke reacties via de e-mail. De reacties varieerden van instemming met de inhoud van het artikel tot afkeuring ervan. En zorg of zo’n artikel niet zou leiden tot het afwijzen van alle gaven en werkingen van de Heilige Geest in deze tijd.

Voor alle duidelijk: Dit was en is beslist niet de bedoeling. De Heere is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem.

Verschillende mensen wezen op Mattheus 7:21-23:
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Dit zijn aangrijpende woorden. Het moet ons alert maken en roept ons op alle geesten te toetsen of ze uit God zijn. 1 Johannes 4:1 zegt: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’

In het vorige commentaar wees ik al op de 100 procent garantie die voorspoed- en welvaartpredikers geven op gezondheid voor gelovigen. En nogmaals: Wis en waarachtig geloof ik wel zeker dat de Heere ook vandaag geneest en dat door de Geest geleide mensen woorden van Hem spreken.
Maar het komt erop aan het echte van het onechte te onderscheiden. Vandaar dat we alles moeten toetsen aan het Woord van God en dat we ons bij het onderscheiden van de geesten moeten laten leiden door de Heilige Geest, Die ons in al de waarheid zal leiden.

Een paar opmerkingen over het spreken in tongen, wat ook vaak voorkomt in zulke samenkomsten. Ik meen dat het beter is om het te hebben over spreken in talen. Kijk maar naar Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. De andere talen die werden gesproken, konden immers worden verstaan door al degenen die uit andere landen naar Jeruzalem waren gekomen.

De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat, wanneer in een samenkomst in andere talen wordt gesproken, die talen vertaald moeten worden. Dat gebeurt zelden. Lees maar, 1 Korinthe 14:27 en 28.
27 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.
28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.

De vorige keer schreef ik al over de welvaart- en voorspoedpredikers die stellen dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Als je niet geneest, zou je te weinig geloof hebben.
Ik heb het horen zeggen vanaf het podium: ‘Prijs de Heer, je bent genezen.’ Groot applaus volgde. Halleluja. Maar er gebeurde niets. De blinde bleef blind. Het lukte de verlamde een paar dagen om op haar benen te staan, maar toen kwam ze weer in de rolstoel terecht en de geloofstwijfel sloeg toe. Dan klopt er iets toch niet.

En zeker, de Heere is zo genadig, dat Hij soms wel geneest. Laten we alles van Hem verwachten. Maar we kunnen Hem niet dwingen om iedereen te genezen.

Toen de Heere Jezus op aarde was en ook in het Bijbelboek Handelingen lezen we over geweldige genezingen. Handelingen 19:11 en 12 zegt:
11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
12 zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

Maar zo’n tien jaar – we lezen het in 2 Timotheüs 4:20 – laat Paulus Trofimus ziek achter in Milete. Filippenzen 2:27 zegt dat Epafroditus ziek was tot de dood. En Timotheüs moest wat wijn drinken voor zijn maag en voor zijn veelvuldige kwalen (1 Timotheüs 5:23).

De Heere geneest. We horen het, dan hier, dan daar. Ook vandaag, God zij dank. Maar er is ook een andere kant: niet iedereen geneest. Mensen – ook gelovigen – overlijden soms al op jonge leeftijd, ook kinderen. Wat een verdriet.
Ook mensen die gebedsgenezers worden genoemd, worden ziek, hebben last van allerlei kwalen en sterven.

In Exodus 4:11 zegt de HEERE zegt tegen Mozes: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?’
Waarom? Wij hebben daar vaak geen antwoord op. De Heere kan lijden en moeilijkheden gebruiken om ons te reinigen, te heiligen, om Zichzelf in ons te verheerlijken.

De valse predikers zeggen: ‘God geeft je gezondheid, welvaart, voorspoed, altijd.’
De Heere Jezus zegt: ‘Neem je kruis op, volg Mij.’
Weet u, het gaat niet om ons, om ons geluk, maar om de eer en de glorie van de Heere Jezus. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht en Zijn genade is voor ons genoeg (2 Korinthe 12).

Ik bid de Heere om wijsheid, om onderscheidingsvermogen, om de leiding door Zijn Woord en door Zijn Geest. Om te weten wat van Hem is en wat niet van Hem is.
Leef met de Heere Jezus, blijf in Hem. Neem tijd om in de stilte met Hem te zijn, met Hem te spreken en naar Zijn stem te luisteren. Zorg dat je de Bijbel kent en ga in volle vrijmoedigheid tot de troon van de genade (Hebreeën 4:16).

Er komt een dag dat we de Heere zullen zien in glorie en heerlijkheid. Dan zullen ook wij delen in Zijn heerlijkheid. Het volmaakte opstandingslichaam dat we van Hem zullen ontvangen, zal nooit meer ziek zijn. Daar mogen we nu al naar uitzien, ons nu al in verheugen.
Romeinen 8:18 zegt: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Dick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019 om 15:18

  Beste Dirk,

  Ik begrijp wat je bedoelt in je columns, maar ik geloof dat het betere verbond van Jezus alles omvat van het oude verbond, maar dan nog veel beter, met alles erop en eraan net als in de tijd van de Bijbel. Laten we uitkijken om mensen in allerlei hoeken te zetten en te veroordelen.
  Alles wat je benoemd heb ik gezien en ervaren, maar om te zeggen dat alles niet klopt….sorry daar ga ik niet in mee. Laten we ermee omgaan zoals Hebreeën 12 schrijft;

  Het bloed van Jezus spreekt krachtiger dan die van Abel. Kain vermoorde zijn broer, en God vroeg, waar is je broer. Kain zei: hoe moet ik dat weten. God zei: het bloed spreekt naar me vanuit de grond. Het bloed van Abel riep: veroordeling, wraak.

  Het bloed van Jezus dat het kruis en de grond doordrenkte roept ook voortdurend. Het roept om genade, kwijtschelding, vergeving, goedertierenheid en acceptatie.

  De hemel is een plek met veel geluid maar de luidste stem is het bloed op het altaar dat roept: Het is volbracht. Vergeving, acceptatie, familie en welkom. Hoe reageren wij? Leggen wij overal de zere vinger op of doen wij net als Jezus.

 2. J.P. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019 om 20:56

  U zegt/schrijft het eigenlijk zelf al: hoe herken je een valse profeet of leraar….. Mattheus 7:23 laatste stukje: … gij werkers der wetteloosheid! Daar staat het voor ons heel duidelijk!! Je herkent zo iemand die zich niet meer aan God’s Geboden houdt! Iemand die zich, en wat zijn dat er velen in ons land, inderdaad niet meer aan God’s Geboden (niet te verwarren met de wet van Mozes) houdt zal Hij inderdaad niet meer kennen….. Wat dat betreft helemaal eens met Harry (reactie 8, van vorige week), als Nederland weer gaat leven met God en niet met Rome dan herkent hij de wolf in zijn schapenvachtje heel helder en duidelijk, komt er een grote opwekking in ons land en zullen onvoorstelbare wonderen en genezingen plaatsvinden. Nog veel meer dan nu. De Bijbel is hetzelfde gebleven en duidelijk in zijn Woord: wij zijn degenen die zijn afgedwaald……. God is hetzelfe gebleven en wijst ons nog steeds via Zijn Boek ons de weg!

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 15:52

  Ook ik heb verschillende malen zo’n genezingsdienst bijgewoond en er is voor mijn kwalen gebeden, o.a. voor genezing van de ziekte van Meniere: doofheid, duizeligheid, Hyperacusis, Tinnitus, enz. Na een paar keer zo’n dienst bezocht te hebben in Leiderdorp en Zelhem, begreep ik dat ik niet genezen werd. Mijn gebed is veranderd: ik weet dat de Heer Jezus in een oogwenk kan genezen; maar zo niet: bid dan om kracht om de ziekte te dragen en maak er het beste van. Hij geeft ook kracht om de ziekte te dragen. Pas je aan de situatie aan en leef “bij de gratie Gods”. Het is maar een korte tijd van het hebben van problemen, maar na ons wacht de eeuwigheid. Die is veel belangrijker!

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 15:54

  Beste Dirk, ik schreef al eens een artikel over dit onderwerp en zal daar een stukje van doorgeven.

  DIS BAIE BELANGRIK DAT ONS JESUS BLY DIEN!!

  Vooral in deze tijd waar er allerlei wind van leer is waar de apostel Paulus reeds eeuwen geleden voor waarschuwde in Efeziërs 4:14, en die evenwel niets uitstaande heeft met het Woord van God is het heel belangrijk dat we als Christenen ons niet laten ringeloren maar Jezus blijven dienen. Met de Bijbel kán eenvoudigweg niet gemarchandeerd worden en predikers van allerlei slag die denken een aanslag op dit Boek te kunnen plegen moeten wij als Christenen links laten liggen. Of deze ‘dominees’ nu elke Zondag voorgaan in de diensten en/of erg vriendelijk en sympathiek overkomen, we dienen hier verre van te blijven. Pas ook op uw tellen als zo’n ‘prediker’ op een gegeven moment oppert om samen met bijvoorbeeld moslims af en toe diensten te willen gaan houden omdat volgens zo’n predikant “we immers allemaal in dezelfde God geloven”. Geloof niet in deze leugens want onze Heere God heeft niets met een of andere afgod zoals deze allah van doen. Iemand die zoiets voorstelt is al een voorstander van één universele godsdienst waarin het Evangelie van Jezus Christus niets meer voorstelt. Vergelijk het met het ‘nieuwe’ officiële Zuid-Afrikaanse Volkslied waar in de tweede helft nog heel even, als u goed luistert een couplet uit Die Stem weerklinkt.

  De rest is onverstaanbaar en de ‘Nkosi’ die in het lied opduikt heeft geen enkele overeenkomst met de Heere die wij belijden. Op deze wijze willen de vele dwaalleraars die een vals Evangelie verkondigen, ook proberen Gods kinderen in hun bedrieglijke netten te vangen. Neem gerust de proef op de som in uw gemeente of kerk en als u merkt dat het Woord van God niet meer centraal staat of dat de Bijbel anders wordt uitgelegd spreek dan de persoon er op aan.

 5. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 16:01

  Hartelijk dank Dirk voor deze artikelen over de verschillende dwalingen die in record tempo op ons af komen, laat ons je aanbevelingen opvolgen om ons te wapenen en aanhoudend te bidden om wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen dat ons kan bewaren voor al hetgeen je schetst en laat ons niet vergeten dat het ook een gave van de Heilige Geest is , het onderscheiden van geesten!

 6. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 16:16

  Dit onderwerp ligt zeker zeer gevoelig. Persoonlijk heb ik slechte ervaring met predikers die zich vaak pastor of apostel (laten) noemen.
  In een genezingsdienst werd de persoon die naar voren ging voor genezing niet genezen. Ze werd met een kluitje in het riet weer naar haar plaats gestuurd met de mededeling dat het wel op een later tijdstip zal gebeuren.

  Stel je vertrouwen niet op mensen. Maar stel je vertrouwen op de Here God/JHWH.
  Hij heeft alles onder controle en weet wat het beste voor ons is.
  Zijn genade is genoeg. En natuurlijk mag er gebeden worden om genezing.
  En dan moeten we het ook aan Hem overlaten.

 7. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 18:41

  Dirk, hier kan ik alleen maar heel stil AMEN op zeggen. En God danken voor al je wijze woorden en inzichten in Gods woord. Ik wens je Gods kracht, genade, wijsheid en zegen. Shalom en in Hem verbonden…..

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 21:04

  Ik kan hier weinig aan toevoegen. Voor iedereen die spreekt in wat voor samenkomst dan ook geldt:
  1 Petrus 4: 11
  “Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.”
  Als dit in een samenkomst ervaren wordt, dan is het goed! Soms zijn een paar woorden voldoende om aangeraakt te worden. Helaas gebeurt zoiets heel zelden.

 9. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 21:09

  Hoi Dirk, ik heb maar een woord. Amen. GODS ZEGEN EN LIEFDE EN KRACHT TOE GEWENST.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 21:27

  Beste Dirk, geweldig stuk.
  Gods Woord en de wereld van nu matched niet, dat moge duidelijk zijn. Van alle kanten zien we pastors, ministers, sprekers en andere mensen die ons over de Bijbel en God vertellen. Wie zegt ons wat wel of niet bijbels is, onderscheid is dan nodig. Gods Woord is een lamp voor onze voeten maar als het op onderscheid aankomt terwijl je afhankelijk bent van hulp, dan kan het verwarrend worden. Zeker we geloven dat het verlossende werk van de Here Jezus ons alles gaf wat God had beloofd, namelijk de verlossing van ons lichaam en eeuwig leven in Zijn a.s. koninkrijk. We hoeven niet in onze zonden te sterven! Prijs de Heer. Goed nieuws, zeer bemoedigend en troostrijk voor alle mensen. Neemt niet weg dat het leven heel zwaar kan zijn en je er alles voor over hebt wat verlichting/genezing/verlossing brengt. Gebedsgenezing etc etc ligt dan vrij voor de hand. Maar is het de juiste weg? De bijbel zegt dat geen mens goed is en dat we al onze pijn en ellende bij de Heer mogen brengen, Hij zal ons dragen. We mogen niet op mensen vertrouwen maar in tijden van nood zijn we afhankelijk van hulp, maar wie zegt ons dat we ten prooi vallen aan dwaalleer? Persoonlijk ben ik alert geworden op iedereen die het in de bovennatuurlijke sfeer zoekt door wat ik al meegemaakt heb. Terwijl ik wel geloof dat mensen een bovennatuurlijke ervaring kunnen hebben, maar ik geloof absoluut niet dat dit in bepaalde charismatische gemeenten elke zondag gebeurt.

 11. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 21:35

  Dag Dirk,
  Dank voor je (af)gewogen beschouwingen.
  We leven idd in de tijd van 2 Timothéüs 4:3 en moeten (ja, moeten) we dat ene woord van Jezus heel serieus nemen: Waakt!
  Nog een laatste toevoeging. Lees waar ‘valse christussen’ staat ‘valse gezalfden’. Immers, Christus betekent gezalfde. En daarmee volgt de opdracht: Beproeft de geesten (gezalfden) of ze uit God zijn.
  Shalom, Roelof

 12. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 21:47

  Dat God alles kan weten we. Zelfs een verontreinigde bron weer gezond maken. Nederland volgt de EU, deze rebelleren vaak en veel tegen Joden en Christenen. Het is van groot belang om schuld te belijden. Want Wim Verwoerd schreef uit liefde voor God en de Messias van Israel, en uit liefde voor het Joodse volk zijn nieuwe boek: ‘Het bloed schreeuwt uit de aarde’.
  Willen we een doorbraak/opwekking zien en/of gaan beleven? Dan is het mede van nut en belang om zonden te gaan belijden, voor God.

 13. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 oktober 2019 om 22:30

  N.a.v. de Nieuwsbrief: Laten wij bidden voor artsen die moeten werken in moeilijke situaties, zoals wanneer er om euthanasie gevraagd wordt voor kinderen. Dat zij kennis en wijsheid zullen krijgen om goed om te gaan met het lijden van ernstig zieke kinderen en in de communicatie met de ouders van zulke kinderen.
  In arme landen, waar weinig medische kennis is, komen dit soort situaties niet voor, omdat kinderen met (aangeboren) ernstige ziektes daar al vroeg sterven. Wat komt er veel op artsen af. Veel gebed is nodig.

 14. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2019 om 12:27

  Beste Dirk. Een prachtig stuk. Ik heb je nieuwsbrief van 6 oktober gelezen over die jongen wiens broer is doodgeschoten, de agente het vergaf. Ik vond het zo ontroerend. Ik had het graag willen delen op mijn Facebook. Kan wellicht opbouwend zijn. Is er een mogelijkheid voor? Verder Gods rijke zegen.

 15. Beatrijs zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2019 om 13:24

  Amen

 16. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2019 om 13:52

  Reactie Dirk van Genderen.

  Beste Benny, ik ben zelf niet actief op Facebook, maar als je wilt, mag je de tekst overnemen.

 17. Henriette zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2019 om 14:27

  Beste Dirk, graag wil ik reageren op het eerste stukje van je nieuwsbrief. Je verwoordt precies wat ik voelde en mezelf afvroeg bij het zien van het Journaal, toen Brandt Jean vergeving schonk aan Amber Guyger. Brandt Jean is christen. Wat een getuigenis heeft hij hiermee afgegeven! Geweldig om te zien hoe de Heilige Geest werkt en hoe Hij genezing schenkt aan gebroken mensen (en dat in de rauwe werkelijkheid van een rechtszaal). Dit is echt.
  Wonderwel sloot de preek vanochtend bij ons in de kerk hier schitterend op aan. Lees maar na: 1 Samuel 24 en 2 Tim. 1:6-14. Ik ben zeer, zeer diep geraakt.

 18. Gerdine zegt:
  Geplaatst op zondag 6 oktober 2019 om 15:51

  Beste Dirk, even een korte reaktie van mij: mijn dochter heeft er helemaal ingedompeld gezeten in de door u geschetste “valse” leer (van voorspoed en wordfaith geloof TRIN, Heidi Baker etc.), altijd vooraan zitten om “zalving” te onvangen. Je voelt je zo goed in de gloria met god, maar het heeft God behaagt haar hieruit te trekken, te waarschuwen. Nu leeft zij in grote afhankelijkheid van Hem en wil alleen het Woord en voor de bijbelse Jezus leven. Er kan veel beschadiging zijn na hierin gezeten te hebben!
  Je wordt in een soort trance gebracht met veel herhaling van liederen (altijd vooraf lofprijzing heel lang, dit zou na de Woordverkondiging moeten). Je denkt dat die “liefdevolle” ervaring met god is.
  Maar zoals in eerdere reakties gezegd: onderzoek en beproef de geesten of ze uit God zijn. Ik heb you tube filmpjes van shows van Hillsong gezien: te goddeloos om te noemen. Vele voorspoedpredikers komen van Bethelschool Amerika. Alleen al dat vallen in de geest: als je achterover valt en er staat niemand die je opvangt, dan val je ….dan leef je niet meer, daaraan alleen al kan je zien dat het niet goed is (voorover op de knieen vallen is bijbels). En oh ja, deze geest wordt doorgegeven middels handoplegging. Het is een andere bron en daar waarschuwt de Bijbel ons voor, o.a. in de Openbaring van Jezus Christus in de brieven aan de gemeenten; de geest van profetes Izebel). Als je deze dingen naar voren brengt stuit het vaak op verzet, het voelt namelijk zo goed, je laten meenemen in de gloria, en het verslaat z’n duizenden via infiltratie/muziek/leraars. Het is goed Dirk dat je dit aan de orde stelt.

 19. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2019 om 12:01

  Bedankt Dirk. Deze waarschuwing moet iedereen ter harte nemen. Niemand wil toch met een leugen te maken hebben. Er is maar één God, die leven schenkt in zijn Zoon, eeuwig leven. Wie is zijn zoon? Wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus: Hij is de ware God, het eeuwige leven. Kinderen, wees op uw hoede voor de valse goden. Wanneer weet je dat Jezus Christus in je woont? Dan heb je het verlorene lief en wil je je leven geven voor het verlorene. Dat is de liefde van de Here Jezus, hoe deed Hij dat? Door altijd en dan ook altijd de wil van zijn Vader te doen. Die liefde zou in ons moeten leven en niet de liefde voor onszelf. Wij worden gezegend om de zegen voor onze eigen ik, zoals de welvaartspredekers ons wijs willen maken. God lief hebben boven alles, boven dan ook alles en onze naaste als onszelf lief te hebben. Dan hebben wij misschien nog een weg te gaan? Laten wij met zijn allen die weg gaan met vallen en opstaan en bid voor elkaar dat wij die Liefde mogen krijgen van God en dat wij voor vallen behoed worden. God’s rijke zegen toegewenst.

 20. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2019 om 13:34

  Beste Dirk, ook ik heb de stukken gelezen en ook de omarming gezien op de televisie. Indrukwekkend.
  Ook de commentaren gelezen. Zelf heb ik heel veel meegemaakt in mijn leven vanaf de trouwdag tot aan de dood van mijn vrouw. Ik heb gevloekt en ik heb God af en toe mijn rug laten zien. Maar Hij trok mij terug en ik ben op pad gegaan met de moeilijkheden van gezondheid en werk. Ik heb alles aan de Vader verteld en ben verder gegaan met Vader. Je moet leren, om Hem als Vader te zien, dus we zijn gewoon kinderen. Ook in mijn werk in de kerk heb ik vele gesprekken gevoerd en geluisterd naar de mensen. Soms is het voor mensen moeilijk om te accepteren wanneer alles niet verloopt zoals men dat graag ziet. Ook vroeg een vrouw: mag je vloeken tegen God. Ik zei: dat mag, maar zoek Hem ook op, om te vertellen waarom je dat deed. Hij wil graag alles weten en Hij zal je rust geven. Zoek Hem op in gebed, Hij wacht op onze gebeden. Bid niet alleen wanneer je ziek of in moeilijke omstandigheden verkeert, maar zoek Hem ook op, om de mooie dingen te vertellen en te danken voor de bescherming die Hij ons gaf en geeft. Hij Wil gehoord worden.

 21. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2019 om 15:03

  @Gerdine,

  Een duidelijke een opbouwende reactie!
  Je noemt enkele namen (Hillsong, Heidi Baker, Bethelschool), en jazeker, daar mag wel wat vaker tegen gewaarschuwd worden.

 22. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op maandag 7 oktober 2019 om 17:02

  20 jaar geleden werd ik chronisch ziek. Vanaf het begin werd een broeder door de Heer gebruikt om mij te zeggen dat ik niet beter zou worden. 5 jaar later belandde ik in het ziekenhuis en in het bed naast mij lag een verlamde vrouw. Ze kon alleen maar haar rechterhand gebruiken. Ik had de boeken van Joni Eareckson en mijn Bijbel bij me in de kamer en we kwamen tot een gesprek. Zij vertelde dat ze haar geloof verloren was op het moment van het ongeval en de verlamming tot gevolg. Ik wilde met haar het evangelie delen maar ik was lichamelijk zo veel beter dan zij. Toen ik haar dat zei, antwoordde ze ook zo: Jij heb makkelijk praten. Jij kunt lopen, je handen gebruiken en ben nog niet totaal afhankelijk van andere mensen. Ik heb haar toen gewezen op Joni en haar gezegd dat ze die boeken moest lezen want dat was een lotgenote. Jammer dat mijn tijd met haar beperkt was en zij niet de boeken die ik had, kon lezen. Toen voelde ik echter dat ik, door mijn ziekte, ook een getuigenis aan lotgenoten kon geven en dat veel beter dan dat ik gezond was, want ik stond bij hen op gelijke hoogte. In mijn verder leven geeft de Here mij daarvoor al dikwijls gebruikt. Hem komt toe alle eer!

 23. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019 om 12:29

  eens met Gerdine 18, Joop 21 en v.an.

  21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten,
  22 want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers, Ik schep er geen behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee wil Ik niet aanzien.
  23 Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik niet aanhoren!
  Amos 5:21-23

  Als de Heer de tafels in de tempel al omver gooide en iedereen buitendreef, hoeveel te meer zou Hij het nu doen ..

 24. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 16:39

  Heere, opent Gij onze ogen dat wij zien mogen!

 25. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 2:09

  Beste Dirk,

  Zelf ben ik genezen van de schizofrenie en ben ik het laatste stadium waarin ik bezig ben het laatste restje aan medicatie kwijt te raken. Daar heb ik 33 jaar aan geleden. Is deze genezing van God of van de duivel? Dat hangt er vanaf welke kant je na de genezing mee uitgaat. Omdat ik het Bijbels vind dat God wonderen nog doet, maar ik ook weet dat de duivel dat kan, heb ik in het begin erg getwijfeld. Maar na de genezing ben ik geestelijk door hele diepe dalen gegaan maar heb ik vastgeklampt aan Gods Woord en daardoor is de genezing een volkomen feit geworden. Anders was ik de genezing weer kwijtgeraakt door ongeloof in de goedheid en het Woord van God. De dingen in dit leven komen niet zomaar en de duivel zal van alles doen om wat God wil geven van je af te pakken. Ook een wonder of genezing komt niet zo van: Hokus-pokus-pas en je bent genezen en je kan vrolijk flierefluitend je weg gaan. Het gaat met heel veel strijd gepaard en als je denkt dat God zo Zijn genezingen niet geeft, en dat alles genade moet zijn waar je niets voor hoeft te doen, dan besef je niet dat bij Mozes en de Farao, de tovenaars ook hun staven in slangen konden veranderen net als Mozes, door de duivel. Voor alle goede dingen bestaat precies dezelfde namaak van de duivel.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden