Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Lijden loutert (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 november 2019, 13:12 door Dirk A A

Het liefst zouden we zingend en dansend onze weg over de aarde gaan, richting de hemelse heerlijkheid. Met een volle portemonnee, een gezond lichaam, een lang leven, in vrijheid, in een mooi huis, met een gelukkig gezin, een mooie auto en met een mooie carrière. Het succesverhaal van een christen, zoals ons vandaag nogal eens wordt voorgehouden door tal van predikers.

Zwakke, zieke en vervolgde christenen zijn kennelijk de ‘losers’, de mislukkelingen. ‘Als je werkelijk in Christus gelooft, hoef je je daar niet bij neer te leggen. Christus is immers machtig je te beschermen en te bevrijden en je te laten delen in voorspoed, welvaart en gezondheid,’ zo word je voorgehouden
Maar dit is beslist niet de boodschap van het Evangelie. Dit is een ander evangelie. Lees maar wat Paulus daarover zegt:

‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie,
terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt’ (Galaten 1:6-8).

God laat het lijden soms toe. Het past in Zijn plan, hoe moeilijk het voor ons ook is om dat te begrijpen. Hij kan lijden, vervolging gebruiken om het mee te laten werken ten goede, zoals vers 28 van Romeinen 8 zegt:
‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Dit kunnen we niet beredeneren, dit kunnen we alleen maar geloven. Hier mogen we in rusten, in het vaste vertrouwen dat het de Heere nooit uit handen loopt, wat er ook gebeurt.
Ook kan het lijden, de vervolging, ons verlangen doen groeien naar de toekomstige heerlijkheid die de Heere voor ons heeft bereid.
Lijden doet pijn. Soms verschrikkelijk veel pijn. Maar lijden is niet zinloos. Lijden loutert. Een weg van beproeving kan de Heere gebruiken om ons deel te laten krijgen aan Zijn heerlijkheid en heiligheid. Je hoort het mensen die vervolging hebben meegemaakt, die hebben moeten lijden, nogal eens zeggen: ‘Het was toen moeilijk en zwaar, ik begreep er niets van, maar geestelijk was het een goede tijd.’

De Bijbel bevestigt dit. In Hebreeën 12 gaat het hierover, over vermaning, bestraffing en kastijding door God van Zijn kinderen. In vers 6 staat:
‘Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.
Hij doet dit tot ons nut, zegt vers 10, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.’

Wat een wonderlijke behandeling geeft de Heere de Zijnen. ‘Heere, schenk ons genade om alles wat in ons leven gebeurt, te zien in hemels licht, opdat we leren U te vertrouwen in alles.’

In het lijden kan de hand van de hemelse Pottenbakker aan het werk zijn om ons mooier te maken. Wanneer een pottenbakker een vaas maakt, gebruikt hij daarvoor een stuk klei. U hebt het misschien wel eens gezien. Hij kneedt het en vormt het, legt het op de draaitafel en is ingespannen bezig om er een zo mooi mogelijke vaas of schaal van te maken.
En om een nog mooiere vaas te maken, moet hij soms opnieuw beginnen. Dat is ‘pijnlijk’ voor de klei, want die moet dan opnieuw gekneed worden.

We lezen hierover in Jeremia 18:3 en 4:
‘Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken.
Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken.’

Zo pijnlijk kan het ook in ons leven zijn als de Pottenbakker, de Heere zelf, aan ons werkt om ons meer en meer te laten lijken op Zijn Zoon, de Heere Jezus. Lijden kan passen in Zijn plan, vervolging eveneens. Hij kan dat mee laten werken ten goede.
Gelovige kinderen van God, die naar de maatstaven van de wereld veel hebben moeten lijden, kunnen plaatjes geworden zijn van de Heere Jezus. Ik heb ze wel ontmoet, gelovigen die jaren gevangen hadden gezeten, gemarteld waren om hun geloof in hun Heere en Heiland. Je proefde, je zag de Heere Jezus in hen. Ze waren vol van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

‘Zie, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israel’ (Jeremia 18:6).
Zoals Israel klei was en is in de hand van de hemelse Pottenbakker, zo zijn wij het ook. Zeker, het kneden doet pijn, maar we mogen ons ook verheugen als het pijn doet, omdat Hij bezig is om iets heel moois van ons te maken. Wat een genade om een kostbaar kunstwerk te mogen zijn in Zijn hand.
Weet u, in Zijn handen zijn we veilig, wat er ook gebeurt. Psalm 91:1 zegt zo mooi:
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

Dan kunnen de stormen over ons leven jagen, het water kan ons bedreigen, het vuur kan steeds heter worden, toch mogen we ons veilig en geborgen weten bij de Heere. Juist als het zo zwaar voor ons is, kan Gods Woord ons zo bemoedigen, zoals met de woorden uit Jesaja 43:2:
‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

Wat er ook gebeurt, de Heere zal ons vasthouden, ons bewaren. Dat mag een machtige bemoediging voor ons zijn, en ook voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof in de Heere Jezus. In de ogen van de wereld lijken wij misschien de verliezers, maar met Hem mogen we meer dan overwinnaar zijn (Romeinen 8:37).
De satan kan tekeer gaan, door de vervolgers heen. Hij wil de gelovigen scheiden van hun God, hij wil ze wanhopig maken, hij wil ze zover krijgen dat ze God vaarwel zeggen, Hem vervloeken. Dat zal hem echter nooit lukken, lees maar Romeinen 8:38 en 39:
‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’

Dirk van Genderen
(Dit commentaar is een hoofdstuk uit het boek dat ik heb geschreven over het lijden van de vervolgde christenen.)

19 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 november 2019 om 16:47

  Beste Dirk,

  Een heel mooi artikel! Ik kan het volmondig beamen! Ook uit eigen ervaring.

  Groeten van San
  RETURN

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 12:07

  Shalom, wat mooi om te lezen. Jeshua de Messias onderwees Zijn discipelen voordat Hij terugging naar Zijn Vader in de hemel: Houd goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen. Dit betekent voor iedere rechtvaardige Christen, wel IN deze wereld te zijn, maar niet VAN de wereld. Als hij de dingen van de wereld zoekt en begeert, voor wereldse zaken gaat, dan heb je je loon reeds ontvangen en dat kan om de eer van mensen gaan, het najagen van roem, geld en eer, voorgangers en pastors nalopen, bedelmd worden door een zoetsappig evangelie onder het mom: alles kan en mag, ‘t is toch alles genade; alles kan en mag (het genade evangelie, kent u dat?)

 3. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 12:44

  Dank broeder Dirkvoor je bemoedigende woorden. Zoals steeds wijzen ze naar onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Al het andere is slechts tijdelijk, gezondheid of ziekte, ge- of ongeluk, maar Hij is de Eeuwige onveranderlijke God.
  ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid’ (Heb. 13:8).

 4. Cornelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 16:48

  Hebreeën 11, vers 26 en 27.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 19:13

  Momenteel ben ik bezig het boek Job te lezen en hoe Job door alle ellende en verkeerde raadgevingen heen, trouw blijft aan zijn vertrouwen op de Heer. Ik maak ook zelf gevallen mee, waarin ik niets begrijp, waarom sommige mensen en zelfs de liefste christenen, zwaar lijden met de dood tot gevolg. Focussen wij misschien te veel op ons aardse leven? Want als ik bijvoorbeeld Psalm 113 lees, dan klinkt daar een totaal andere toon:
  “1 Halleluja!
  Loof, dienaren van de HEERE,
  loof de Naam van de HEERE.
  2 De Naam van de HEERE zij geloofd,
  van nu aan tot in eeuwigheid.
  3 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
  zij de Naam van de HEERE geprezen.
  4 De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,
  boven de hemel is Zijn heerlijkheid.”

  De Bijbel staat er VOL van: “De aarde zal VOL worden van Zijn heerlijkheid” (Glorie).
  Het is misschien wel DE boodschap, die we niet of zelden en zeer zeker te weinig horen in onze kerken. We spreken gelukkig nog wel over “het licht”, maar Gods heerlijkheid gaat oneindig boven al onze verwachtingen uit. We spreken de “heerlijkheid” vroom uit aan het einde van het “Onze Vader”, maar weten we eigenlijk wel wat dat inhoudt? Het gaat onze voorstelling te boven.

 6. W.Praamsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 20:37

  Yes, al zou de vijgenboom niet bloeien en al zouden er geen koeien meer op de stallen zijn en al zou mijn beurs en bankaccount leeg zijn en mijn hypotheek niet afbetaald zijn, nochtans zal ik de Heere loven en jubelen voor de God mijns heils. Kunt u dat de profeet Habakuk wel nazeggen?
  Dat is niet zo eenvoudig. We kunnen het alleen maar biddend en dankend nazeggen. Want wat heeft de Here Jezus niet voor ons over gehad? Hij liet Zichzelf voor ons aan een kruis nagelen. Alleen door Zijn kracht kunnen we onszelf aan Hem overgeven. We kunnen alleen maar aan hem geven wat Hij ons eerst heeft geschonken. Ga dan niet alleen door ‘t leven die last is veel te zwaar. Laat één u sterkte geven ga naar uw Middelaar. Ga naar Jezus. En dank Hem dan dat Hij u de kracht heeft gegeven om tot Hem te gaan. Hallelujah, dan u Jezus

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 22:06

  Wat een golf van lijden gaat er over deze wereld.
  Tot de kerk zegt Hij: Heb goede moed.Ik heb de wereld overwonnen.
  En Israel mogen we toeroepen: Dat hun lijdenstijd ten einde is, nu God duidelijk een keer brengt in het lot van zijn eigen uitverkoren volk. Zo zien we iedere dag wel een van de vele heerlijke profetieën over Zijn volk in vervulling gaan.
  Totdat de Heer zich aan zijn volk bekend maakt, zoals Jozef in Genesis 45:1. En er stond niemand bij toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Dit spreekt voor zich.

 8. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 23:14

  Jezus geeft ons nooit teveel voor de kiezen. Dus kracht naar {persoonlijk} KRUIS.

 9. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2019 om 14:05

  Dirk, het is herkenbaar wat je geschreven hebt. Toen ik jong was maakte ik ook mijn plannen, hele mooie plannen, veel geld verdienen, vakanties enz. Noem maar op. Ik wilde graag ook predikant worden en ging naar de avondschool. Echter het plan liep totaal anders. Ik ben in mijn leven heel wat hobbels tegengekomen en prive ontzettend veel meegemaakt. Ik was de mantelzorger in mijn huis. En dat ben ik 42 jaar geweest, toen stierf mijn vrouw. Wat heb ik veel geleerd in al die jaren. Ik was ook ouderling met een speciale opdracht. Heb vele dingen mogen doen in de kerk en de laatste jaren kom ik met mensen in contact die met mij willen praten over geloof. En daar ben ik blij om. En ik bid voor de geslagen mensen in de wereld en ook en vooral voor het joodse volk, de Oogappel van de Eeuwige. Ik sta open voor iedereen. Niemand wordt afgewezen. Ik krijg ook veel teleurstellingen te horen en ik probeer daarin een schouder te zijn. Geloof, Kind van de Vader te zijn, is het mooiste dat er is. En de Zoon van die Vader, die ook voor mij zijn leven gaf ben ik daar ontzettend dankbaar voor. We kunnen niet zonder. Hij is er altijd.

 10. Dorus zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2019 om 17:14

  Alles wat hierboven gezegd wordt is waar! Als ik dat zo lees, heeft Gerard heel veel meegemaakt. Hij heeft zijn geloof behouden. Maar (gezondheids-) problemen kunnen je ook depressief maken. Je weet dat je altijd bij de Heer terecht kunt, maar het voelt niet altijd zo. Je kunt je ook ongelukkig of eenzaam voelen, terwijl je weet dat de Heer er voor jou is. Laten we daarom acht geven op elkaar, want als een lid lijdt, dan lijden we allemaal mee. Andersom is dat ook het geval.

 11. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2019 om 19:53

  Hoi,
  hartelijk dank voor dit commentaar!
  Het is wel moeilijk om gekneed te worden, maar wij mogen kijken naar de toekomst. Dit moment zal stoppen maar we leven met een doel. Ons leven wordt bijgeschaafd. Het lijden is te dragen doordat je vooruit kunt kijken en mag verwachten dat het leven goed wordt zoals het bedoeld is. Nu is de opdracht je te schikken zoals het gekneed wordt. God heeft een plan met je. Hij zorgt voor je, overal doorheen, vertrouw maar op Hem.

 12. Levi zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2019 om 22:07

  Regelmatig word ik bemoedigd door een woord dat jaren geleden tot mij kwam. Dat woord had ik opgeschreven achter in mijn Bijbel. Job 23:3 en 10 – ‘O, dat ik HEM mocht vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen….. want HIJ weet hoe mijn wandel is; toetste HIJ mij, ik kwam als goud te voorschijn.’
  Mijn verlangen is, (vers 11) dat mijn voet vast in ZIJN spoor mag blijven. Vers 4 – ‘Geprezen is ZIJN NAAM want HIJ is voor mijn rechtszaak opgekomen.’
  Levi

 13. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2019 om 9:45

  We leven in een gebroken wereld. Ook christenen ontkomen niet aan aards lijden. Maar hoe moeilijk het leven nu ook is, we mogen weten dat er eens een einde komt aan het lijden. Wij hebben het vooruitzicht van de Nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde. Als we Jezus aannemen als Verlosser en Zaligmaker zullen we dan Eeuwige vreugde hebben.

 14. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2019 om 16:14

  Ja veel verdriet en ellende heb ik in Roemenie de laatste 25 jaar gezien, maar ook veel vreugde, God zij dank. Eerst 54 x naar Roemenie gereden met hulpverlening en daarna een kinderproject opgezet met 50 arme gezinnen. Als laatste, met Gods Hulp, 15 kleine kerkjes gebouwd voor de arme zigeuners en de laatste 5 jaar mochten we 148 mensen dopen. Elke maand evangelisatie van 8 t/m 12 uur en daarna samen gezellig eten. Wat een organisatie en wat heb ik veel jaloezie gezien. Ik ben nu 74 jaar en ik heb dit voor geen goud willen missen. De mensen helpen en vertellen van de Heer, dat is het allerbelangrijkste op deze wereld. Dirk veel sterkte toegewenst, jouw stukjes zijn zeer opbouwend en noodzakelijk voor alle Christenen.

 15. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 november 2019 om 10:52

  Beste Dirk, Ik wil even terugkomen op het stukje wat ik geschreven heb. Het is een hele moeilijke reis geweest, er waren soms wat aardige perioden, maar over het algemeen heerste er een negatieve lading op die weg. Ik heb gevloekt, maar ik heb de Vader ook weer opgezocht in het gebed. Ik vond het ook leuk dat Dorus gereageerd heeft. Wat ik aan kennis heb opgedaan, dat gebruik ik nu op bescheiden manier met mensen, die in problemen gekomen zijn. Het past hier niet om de prive zaken te noemen. Maar ik ben blij, dat ik haar hand heb kunnen leggen in de hand van mijn Heiland. Dat was negen jaar geleden. Een maand na haar overlijden, overleed ook mijn schoonzoon. De klap was voor mijn dochter en 3 kinderen een dreun. Ook hebben wij briefjes in de muur gedaan in Jeruzalem. Ik noemde dat HET DAGBOEK AAN GOD.

 16. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 november 2019 om 13:37

  Een mooi stuk Dirk. Ik kan erover meespreken. In mijn jonge jaren, toen ik nog naamchristen was, heb ik een aantal jaren last gehad van depressieve aanvallen. Ik ben uiteindelijk ingesteld op Lithium en toen was het klaar. Ik dank de Heer nog iedere dag voor dit middel. Ik heb het gebruikt van 1974 tot 2008. In 1992 ben ik tot levend geloof gekomen. Toen ik in 2008 met vervroegd pensioen ging, ben ik gestopt met het innemen van Lithium. Ik dacht: ik ben gestopt met werken, ben gegroeid in mijn geloof en ben wat ouder geworden. Echter in 2013 zakte ik weer naar beneden. ik ben snel naar de huisarts gestapt en ben weer Lithium gaan innemen en ik herstelde snel. Wil je wel geloven, dat ik nog nooit zo’n mooi jaar heb gehad. Ik was depressief, maar de Heer was zo ontzettend dichtbij. Ik heb er nog wel eens heimwee naar. Je vraagt je vaak af waarom dit moest gebeuren. Maar daar ben ik in de loop der jaren achter gekomen. Ik had werk, waarbij ik regelmatig met psychisch zieke mensen in aanraking kwam en aanvankelijk kon ik daar niets mee, doch toen ik het zelf meemaakte, kon ik mij verplaatsen in de schoenen van die mensen. De Heer laat alles meewerken ten goede. Daar ben ik van overtuigd.

 17. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2019 om 9:49

  Roel , dank voor je getuigenis, een bemoediging.

 18. Hvdmolen zegt:
  Geplaatst op maandag 18 november 2019 om 20:30

  Prachtige woorden vooral de vruchten van de Heilige Geest.

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2019 om 2:57

  Beste Dirk,

  Het lijden is een gegeven in deze wereld. Want wie als christen op een of andere manier niet lijdt, mag zich afvragen of hij wel op de goede weg is. Als ik de Bijbel lees, zijn het bij uitstek de Christenen die moeten lijden. Want Jezus zegt in Mattheus 16:24 NBG51 dat je ook een kruisdrager moet zijn. Wat je ervan wil maken wat dat inhoudt, maar kruisdragen is niet prettig voor de natuurlijke, oude mens. Het is een offer en dat is lijden op een of andere manier in Gods kracht in de blijdschap van de Heilige Geest. Juist dan is het leven kwalitatief beter en mooier dan zoals vroeger genieten in het “vlees” (de oude mens). Iedere dag moeten wijzelf daar voor kiezen. Dat wij achter Jezus aangaan en Hem alleen willen volgen. (Mattheus 16:24 NBG51). Bovendien hebben wij ook nog een geestelijke tegenstander die niet alleen ons verleidt maar ons ook wil vermoorden want hij is de leugenaar en de mensenmoorder van den beginne. (Johannes 8:44 NBG51). Wij hebben een strijd met de satan, de wereld en het zondige lichaam (voor dat laatste zie Romeinen 7 NBG51). De Eerste Petrusbrief spreekt herhaaldelijk over het lijden in ons lichaam op aarde en ook door vervolging. Als je de wil van God wil doen, kan je niet het lijden ontlopen (1 Petrus 4 NBG51). Daarom is het voorspoedevangelie een evangelie uit de afgrond. Het verblindt je ook voor het ware Evangelie van Jezus Christus. Er is op aarde GEEN makkelijke weg mogelijk voor een wedergeboren Christen. De smalle weg is moeilijk en als je voor Jezus kiest, bereken dan de kosten, zegt Hij ook. Anders kan je er beter niet aan beginnen en het uitproberen. Want wie eraan begint en halverwege dan denkt: Geef mijn portie maar aan fikkie, is veel slechter af dan degene die er nooit aan begonnen was.

  San Tjoa
  RETURN

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden