Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Segeningen en weldaaden’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 november 2019, 11:29 door Dirk A A

Afgelopen woensdag werd in veel kerken en gemeenten de Dankdag voor gewas, arbeid en visserij gehouden. In sommige gemeenten gebeurt het deze zondag nog of op een ander moment. Een dankdag, waarop de Heere gedankt wordt voor de ‘segeningen en weldaaden’, zoals de provincie Overijssel dat in 1658 vaststelde. Danken voor voorspoed is niet zo moeilijk, maar danken als het tegenzit, dan komt het erop aan hoe onze relatie met de Heere Jezus is.

Onze gedachten zijn bij de boeren en de vissers, voor wie het zeer onzekere tijden zijn. Danken terwijl je bedrijf misschien wel moet inkrimpen of stoppen is niet eenvoudig. En ook de bouwwereld heeft het zwaar. Gelukkig mogen we op de dankdag ook bidden. Bidden om Gods genade, om Zijn wijsheid, ook voor degenen die belangrijke beslissingen over de toekomst van de verschillende sectoren moeten nemen. En wij bidden mee voor de boeren, de vissers, de bouwers, die vrezen voor ingrijpende maatregelen.

Al in de Middeleeuwen werden er gebedsdagen georganiseerd wanneer het land getroffen werd door grote rampen, zoals oorlogen of overstromingen. De Synode van Dordrecht bepaalde in 1578 dat er tijdens een oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Als zo’n situatie zich voordeed, werd in die tijd zo’n bid- of dankdag uitgeschreven door de landelijke en provinciale overheden.

In 1658 stelde de provincie Overijssel een dag vast waarop voortaan gedankt zou worden. In de taal van toen luidt de tekst: ‘Dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden geholden, en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert.’

Met name in de zogenaamde Bible Belt, die vanuit Zuidwest-Nederland, naar het noordoosten omhoog loopt, door de Alblasserwaard en over de Veluwe heen naar het noorden van het land, wordt nog jaarlijks de biddag (2e woensdag in maart) en dankdag (1e woensdag in november) gehouden. Veel mensen nemen daarvoor speciaal een dag vrij en soms zijn ook de scholen en verschillende bedrijven gesloten.
Ik hoop en bid dat het de liefde van en tot Christus is die hen dringt om deze gebedsdag apart te zetten voor Hem. Dat de Heilige Geest in en door hen heen bidt.

En zeker, het is goed om zo’n jaarlijkse bid- en dankdag te houden. Een dankdag mag ook wel iets feestelijks hebben. In het Loofhuttenfeest, wat ook nadrukkelijk een oogstfeest is, ligt een duidelijke nadruk op het feest vieren. Lees maar Leviticus 23:39: ‘Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.’

De vraag is wel of het bidden en het danken nog bij ons leeft. Zo’n dag kan traditie zijn. Een soort extra zondag, middenin de week. Met diensten die vergelijkbaar zijn met de zondagse diensten. Het heet dan wel bid- en dankdag, maar veel extra tijd wordt er niet altijd besteed aan de gebeden. Dat zou wel wat meer kunnen, denk ik soms. Waarom noem je het anders een bid- dan wel dankdag? Wel proberen de voorgangers/predikanten in de keuze van het Schriftgedeelte waarover zij preken, aan te sluiten bij de aard van de dag.

Gelet op de ernst van de tijd waarin we leven, pleit ik voor extra gebedsdagen. We leven in een tijd waarin ‘het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten’ (Jesaja 24:5 en 6a).

Onlangs werd ik geraakt door Nehemia 1. Nehemia is een bidder en de muur van Jeruzalem ligt in puin. God wil die muur om Zijn stad gaan herstellen en daarvoor zoekt hij een bidder. Hij vindt Nehemia, 1800 kilometer verderop, de schenker van koning Arthahsasta, in de burcht Susan. Als Nehemia van zijn broer hoort dat de muur van Jeruzalem de vijanden niet meer tegen kan houden, dat de poorten met vuur verbrand zijn, en dat de inwoners in grote ellende en smaad verkeren, veroorzaakt dat een enorme zielenpijn bij Nehemia, diep in zijn hart. Hij verootmoedigt zich voor de Heere, bidt en vast, bedrijft rouw, drie tot vier maanden lang.

Raakt het ons ook zo dat er gaten in de muren van ons land, onze kerk, onze gemeente, ons gezin, ons eigen leven zitten, zodat de vijand binnen kan komen om ons geestelijk ten val te brengen? Wat doet dat met ons? Brengt het ons op de knieën, net als Nehemia?
De Heere schakelt Nehemia in de muren van Jeruzalem te herstellen. Een biddende man, die Gods roepstem hoort en in actie komt, geleid door Gods Geest. Met heel mijn hart geloof ik dat de Heere ook nu op zoek is naar ‘Nehemia’s’ om hen in te schakelen voor het herstel van de muren om ons land, ons volk, onze kerk/gemeente, ons gezin en ons eigen leven. Wie van u kan Hij hiervoor roepen, dat u zegt: ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U…’

´Heere God, trouwe Vader in de hemel, dierbare Heere Jezus, wij smeken U dat U Zich over ons ontfermt, over ons land en over ons volk, over Israel en over de wereld. De zonden van ons land en ons volk roepen tot U in de hemel. Ontfermt U Zich over ons, over onze kerken en gemeenten, wees ons genadig. Wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Vergeef ons onze zonden en werk zo krachtig met Uw Heilige Geest in ons midden, dat nog velen U, o Heere Jezus, zullen leren kennen, voordat U wederkomt op de Olijfberg. Onze verwachting is van U alleen. Geprezen zij Uw heilige Naam. Amen.’

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 november 2019 om 15:55

  Wij bidden vaak, wij bidden veel,
  soms met de mooiste klanken.
  Doch menigeen denkt in ‘t geheel
  maar niet om God te danken.
  M. Verhoeff

 2. coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 november 2019 om 21:01

  Groot is uw trouw, o Heer,
  mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
  die Gij steeds waart,
  dat bewijst Gij ook nu. -2x-
  Refrein:
  Groot is uw trouw, o Heer,
  groot is uw trouw, o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
  Groot is uw trouw, o Heer,
  aan mij betoond. -2x-
  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
  Kracht voor vandaag,
  blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x-
  -Refrein-
  Groot is uw trouw, o Heer,
  groot is uw trouw, o Heer,
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
  Groot is uw trouw, o Heer,
  aan mij betoond. -2x-

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2019 om 0:13

  Dirk,

  Tradities in de Nederlandse geschiedenis laten ons zien, dat wij nu zeer afgeweken zijn van de traditionele waarden en normen die voorheen gefundeerd waren op de Bijbelse normen / waarden die van oudsher als waardevol golden. Nederland verwordt steeds meer tot een situatie in het boek Richteren waar ieder deed wat hem goeddacht en zijn eigen gang ging, totdat weer een richter door God aangesteld werd. Wij zijn degenen die door voorbede het land enigszins in het gareel moeten houden. Want de regering kan niets doen, als wij niet bidden, en God doet ook niets als wij niet WILLEN bidden. En niemand doet wat, als niet iemand wat ervan zegt.

  SAN Tjoa
  RETURN

 4. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2019 om 9:37

  Zelf heb ik dit verlangen al een paar jaar.
  Als mijn volk zich verootmoedigt , zie 2 Kronieken 7:14
  Hoe kunnen we dit vorm gaan geven?

 5. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2019 om 13:07

  Laten we iedere dag onze zegeningen maar tellen, en er geen van vergeten.
  En weten dat de Getrouwe hand des Heren ons geleidt.

 6. Machiel van Rosmalen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2019 om 17:04

  Elke keer komt de gedachte in mij op, dat als we de gebedsoproep via een moskee gaan horen, wij als Christenen dan massaal gaan bidden voor de moslims. Dat onze God zich zal openbaren en zij de Here Jezus zullen leren kennen. En dat kan overal. Als we wandelen, fietsen, onderweg zijn. Dan gaat er wat gebeuren. Daarvan ben ik overtuigd. Glorie voor onze God en Heiland, Jezus Christus.

 7. Aaron zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2019 om 22:12

  Moderne technologieën zijn ons in veel opzichten tot zegen. We blijven ermee in contact met vrienden en familieleden, en op de hoogte van informatie en actuele gebeurtenissen in de wereld. Maar we kunnen er ook door afgeleid worden van het belangrijkste contact: ons contact met de hemel. We leven in een wereld die ingewikkeld en controversieel is. De voortdurend beschikbare sociale media en het altijd aanwezige nieuws bestoken ons aanhoudend met hun boodschappen. Als we enige hoop hebben om de vele stemmen en filosofieën van mensen die de waarheid aanvallen uit te filteren, dan moeten we openbaring leren ontvangen.

  De tegenstander zal proberen u ervan te overtuigen dat geestelijke voeding niet nodig is of, nog sluwer, dat die wel kan wachten. Hij is de meester van afleiding en de aanstichter van uitstel. Hij zal dingen onder uw aandacht brengen die dringend lijken, maar in werkelijkheid niet zo belangrijk zijn. Hij wil dat u zich zo ‘druk over veel dingen’ maakt, dat u vergeet dat er ‘slechts één ding nodig’ is (Lukas 10:41-42).

  Ik ben erg dankbaar voor mijn goede ouders. Zij hebben hun kinderen grootgebracht met constante geestelijke voeding, een liefdevolle band en gezonde ontspannende activiteiten. De leringen die ze me in mijn jeugd hebben meegegeven, hebben me goed gedaan. Ouders, bouw alstublieft een hechte band met uw kinderen op. Ze hebben meer van uw tijd nodig, niet minder.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2019 om 22:52

  Nehemia is mijn lievelingsboek! Ik heb van het hele boek per hoofdstuk een Bijbelstudie geschreven in het Nederlands en in het Engels. Ik vind zijn schuldbelijdenis aan het begin zo prachtig! Hij belijdt niet alleen de schuld van het volk, maar betrekt ook zichzelf in die belijdenis met: “…ook ik en mijn familie”! In hoofdstuk 2 staat een actuele en prachtige uitspraak, waarvan ik zeg, dat Nethanyahu het zelfs niet zo zou durven uitspreken:
  “Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de ARABIER, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen?

  20 Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt GEEN DEEL, GEEN RECHT, en GEEN HERINNERING in Jeruzalem.”

  Dus …… TOEN AL…. Er is niets nieuws onder de zon!

 9. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 11 november 2019 om 8:58

  Beste Dirk. Ik loop al een tijdje mee in het kerkenwerk. Ruim 40 jaar en ik heb de veranderingen in de kerk meegemaakt. Ook in de liturgie zijn er veranderingen gekomen. De terugloop van christenen in de kerken heeft grote vormen aangenomen, maar er wordt niet gebeden voor de mensen die weg blijven. Wij hadden hier een kerk met ruim 600 bezoekers er zijn er nu nog 70 over. Er zijn redenen genoeg om aan te geven, waar het fout is gegaan. Maar wat ik mis zijn de stappen vooruit, de plannen. Ook de dankdagen zijn in de loop van de jaren niet of nauwelijks gehouden. Israel wordt door veel kerken vergeten. NB de oogappel van God. Laten wij eens bij ons te raden gaan wat wij kunnen betekenen voor de mensen, in de kerk en daarbuiten. En dat kan alleen wanneer je de zorgen die je hebt bij de Vader brengt en ook vraagt of Hij je wil helpen bij alles wat wij mogen doen voor de mensen van binnen en buiten de kerk.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 11 november 2019 om 10:39

  Helaas moeten we constateren dat de normen en waarden ook in Nederland vervagen. Dit met alle gevolgen van dien tenminste als we kijken naar waar de regering en de maatschappij op dit ogenblik mee worstelen. De meeste mensen gaan in de flow mee en laten zich leven door de social media e.d. ook in de kerk, tja wat moeten en kunnen we nu?
  God gaf ons de bijbelse feesten om herinnerd te worden aan alles wat Hij ons geeft, maar het christendom heeft zelf willen bepalen hoe daar mee om te gaan… en zie nu waar het eindigt? M.i. ligt daar de oorzaak van de enorme vervlakking in de maatschappij, die we ook niet meer met een kerstboom kunnen optuigen. Er is in de kerken veel verootmoediging (en onderwijs) nodig om terug te keren naar de Bijbelse normen en waarden die God voor de gehele mensheid bedoeld heeft.

 11. J.P. zegt:
  Geplaatst op maandag 11 november 2019 om 16:41

  Helemaal eens met Shalom! (10) Ik weet wel zeker dat daar de oorzaak ligt, dat staat ook duidelijk in de Bijbel. Wanneer de mens zich niet meer aan God’s geboden houdt, gaat het mis… Tegenwoordig zeggen de mensen daar hoeven wij ons niet meer aan te houden, maar dit staat HELEMAAL NERGENS!!! Dit komt ze alleen maar beter uit, maar het staat nergens. Men leest zo weinig dat ze ook niet zien dat er verschil is tussen de tien geboden van God én de wet van Mozes. Het hele geloof in Nederland is afgevlakt. En er is nog maar weinig tijd, heel weinig!
  Het hele christelijk geloof gaat langzaam weg in Nederland, alles kan en mag. De regering doet nergens wat aan en laat alles ons land inkomen. De moskee laat op steeds meer plekken luid de gebedsoproepen horen en wat doen wij christenen daaraan? N i e t s. Laten we alleen om al deze dingen gebedsbijeenkomsten organiseren. Dit is dríngend nodig!
  Wij denken dat wij het goed hebben in Nederland en in materieel opzicht hebben we dat ook maar qua geloof zijn we arm. Ik kan soms ‘jaloers’ zijn op mensen in arme landen die een rijk geloof hebben.
  Aaron (7), prachtig gezegd!

 12. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 11 november 2019 om 18:40

  Niet alleen in de Bible Belt wordt de dankdag 2e woensdag in maart en 1e woensdag in november gehouden, maar ook bij ons in ‘s-Gravenzande (het Westland). In onze Chr. Geref. Kerk, de H.H. Kerk en de Ger. Gem. worden 2 diensten gehouden. Van de Hervormde Kerk weet ik het niet.
  In onze kerk is de middagdienst gericht op de kinderen. Die mogen dan gebedspunten doen in een doos, die bij de ingang van de kerk staat. De avonddienst is gericht op de oudere jeugd en de volwassenen en daar zijn de kinderen van de middagdienst dan ook weer bij.

 13. Mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 november 2019 om 12:59

  Galaten 5:13/14/15
  “Want:
  gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees.
  Maar
  dient elkander door de liefde.
  Want:
  de gehele wet wordt in één woord VERVULD! In dit: Gij zult u naaste liefhebben gelijk uzelven.”

  Voor mij betekent dit: As de gelovigen DIENEND in de wereld bezig zijn vervult iedere gelovige de wet. In het dienen wordt je gezegend.
  Of je nu in een rijk of arm land woont.

 14. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 november 2019 om 21:03

  De vraag is volgens mij niet of wij de verplichte bid-en dankdagen moeten vieren 2x per jaar. Maar dat wij, die zeggen dat wij christenen zijn, dus navolgers van Christus, in ons leven deze dankbaarheid laten zien in ons leven van alle dag. Niet alleen in het materiële maar ook in de genade van God die wij dagelijks ontvangen. Dan zullen en kunnen wij anderen meenemen in bid- en dank-stonden het hele jaar door.

 15. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 17 november 2019 om 7:33

  Mooie opbouwende woorden Aaron!! Dank en Gods Zegen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden