Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Haat tegen Israel bereikt nieuw dieptepunt, met steun van Nederland (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 november 2019, 14:19 door Dirk A A

Altijd zal ik blijven opkomen voor Israel, voor het Joodse volk en voor Jeruzalem. Omdat Israel het land van God is, het Joodse volk het volk van God en Jeruzalem de stad van God. Anno 2019 is het zeker noodzakelijk om de bazuin te blijven blazen voor Israel, het Joodse volk en Jeruzalem.

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel,’ zegt Jesaja 62:1.

Deze woorden kwamen mij in gedachten na de heftige aanvallen afgelopen week vanuit de Verenigde Naties (VN) op Israel en op Jeruzalem. Alsof Zacharia 12:3 al werkelijkheid aan het worden is.
‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Ook Nederland stemde in VN-verband opnieuw tegen Israel. Nederland, met de CU en het CDA in de regering. Wanneer houdt dit op? CU en CDA, trap op de rem, stop deze aanvallen op Israel en stap anders uit de regering!

Eén van de resoluties, ook door Nederland gesteund, bepaalt dat voortaan de Tempelberg in Jeruzalem alleen nog maar wordt genoemd met de Arabisch, islamitische naam: Haram al-Sharif. Om te voorkomen dat er nog een verwijzing in de naam doorklinkt naar de Joodse geschiedenis van deze plaats. De plaats waar ooit de beide Joodse tempels stonden.

De resolutie werd aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. De stemming vond plaats in het zogenoemde Vierde Comité van de VN. De Algemene Vergadering van de VN neemt over enkele weken een definitief besluit over de naamswijziging.

Naast deze resolutie werden nog zeven andere resoluties tegen Israel aangenomen, die op één na allemaal ook door Nederland werden gesteund. Dus in totaal steunde Nederland zeven van de acht anti-Israelresoluties, die vorige week vrijdag in stemming werden gebracht.

Israel werd onder meer veroordeeld voor ‘onderdrukkende maatregelen tegen Syriërs op de Golanhoogte’ en voor ‘de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan’.

Eén resolutie tegen Israel werd niet door Nederland gesteund, de resolutie met de titel: ‘Werk van het speciale comité om onderzoek te doen naar activiteiten van Israel die invloed hebben op de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren op de bezette gebieden’. Ons land stemde niet tegen, maar onthield zich van stemming.

Dit alles is niet nieuw. Wie mijn Nieuwsbrief wekelijks leest, komt vaker soortgelijke berichten tegen. Ik blijf het echter telkens noemen, om ons scherp te houden en om te blijven bidden voor Israel, voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem.

En zeker, Israel maakt ook fouten. En die mogen ook in alle eerlijkheid worden benoemd. Maar dit is Israel-bashen, zoals het vaak wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld het aanvallen, veroordelen en zwart maken van Israel.

Dit is volstrekt niet normaal. Waarom elke keer die aanvallen op Israel? Waarom worden er geen of zelden resoluties aangenomen tegen landen als Noord-Korea, waar een terreurbewind wordt gevoerd, of tegen China, waar miljoenen mensen in dwangkampen zitten om er heropgevoed te worden?
Het is selectieve verontwaardiging tegen Israel, aangespoord door veel islamitische en zogenaamde niet-gebonden landen.

Tweede-Kamerlid Joël Voordewind van de CU heeft inmiddels laten weten dat voor hem de grens is bereikt wat betreft steun van Nederland aan anti-Israelresoluties van de VN. Hopelijk houdt hij woord en krijgt hij steun van zijn partij.

Twee jaar geleden nog werd een motie van SGP’er Kees van der Staaij (ook ingediend door de PVV en FvD) aangenomen, die de regering opriep ‘actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israel’ en ‘onrechtvaardige resoluties’ af te wijzen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze motie wel degelijk uitgevoerd. Nederland zou – overigens tevergeefs – hebben aangedrongen om ook de naam Tempelberg in de resolutie te vermelden.

Ten diepste woedt er een geestelijke strijd om Israel. Het is haat tegen de God van Israel. Alles wordt gedaan om de band van het Joodse volk met het land Israel door te snijden. Het is echt waanzin om de Tempelberg voortaan alleen de Arabisch islamitische naam Haram al-Sharif te geven. Die naam dateert pas vanaf de 6e na Christus – Mohammed zou er over hebben gedroomd – terwijl de geschiedenis van het Joodse volk met Jeruzalem en de Tempelberg al meer dan drieduizend jaar oud is.
Maar in de strijd tegen Israel is kennelijk alles geoorloofd. En het erge is dat Nederland de leugen steunt en stemt tegen de waarheid.

Op het steunen van zulke anti-Israelresoluties zal Gods zegen niet rusten. Gods woorden uit Genesis 12:3 gelden nog steeds: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen.’

‘Heere, wij belijden dat ons volk zich opnieuw keert tegen Uw volk. Ook wij hebben gezondigd. Heere hoor, vergeef ons onze zonden. Werk door Uw Woord en door Uw Geest in ons volk, schenk bekering. Geef ons liefde voor Uw volk, dat we het voortaan zullen zegenen. Amen.’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2019 om 16:14

  Beste Dirk,

  Zacharia 12:3 die jij noemt, geeft al aan dat Benjamin Netanyahu gelijk zal krijgen dat zelfs the USA hen zal laten vallen en Israël uiteindelijk zijn eigen boontjes zal moeten doppen. …en AL de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen… De enige die aan hun kant zal staan, is God maar dat is het Enige wat zij ook maar echt nodig hebben. Beter dan andersom het te hebben. De zonde en het kwaad zal zo zijn, dat deze geschiedenis ook tegen het einde van de grote Verdrukking (Zacharia 12:9 HSV) zich zal het herhalen en tegen het einde van het 1000-jarige Vrederijk, als IEDEREEN de Heere Jezus kan ZIEN nota bene terwijl Hij regeert vanuit Jeruzalem. (Openbaring 20:9 HSV). De meeste mensen willen de Heere niet en dat heeft niet eens zozeer met geloof te maken want in het 1000-jarig Vrederijk is Hij op aarde. Maar zij verdragen Zijn liefde en Zijn waarheid en Zijn gezag niet. Zij willen voor niemand buigen. In de poel des vuurs zullen zij ook geen berouw kunnen tonen vanwege hun zonden. Want zij blijven God haten ondanks de eeuwige pijn. Het enige wat zij dan hebben is wroeging maar geen spijt van hun zondige leven. In de geschiedenis van “De rijke man en de bedelaar Lazarus“ staat geschreven: …Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.” ( Lukas 16:31 HSV ). Wie niet wil buigen voor het Woord van God en de waarheid van het Woord van God, zal ook niet zich bekeren van zijn wegen zelfs al wordt de opgestane Here Jezus zichtbaar aan hen voorgesteld. En dat zal ook gebeuren.

  San Tjoa
  RETURN

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2019 om 16:33

  Afgelopen week kwam in het nieuws dat de Participatiewet, bedoeld om arbeidsgehandicapten en mensen in de Bijstand aan een baan in het reguliere bedrijfsleven te helpen, niet goed van de grond is gekomen. Erg verdrietig dat op die manier bepaalde groepen mensen van de arbeidsmarkt uitgesloten raken, terwijl een inclusieve arbeidsmarkt echt van groot belang is. We willen toch dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen meedoen met de samenleving?

  Is dit nu ook weer het gevolg van een negatieve houding tegenover Israël en christenen?

 3. Remco zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2019 om 23:04

  De wederkomst is dichtbij en in Jeruzalem zal Christus terugkomen. Maar het bijbelse Israel en deze staat Israel is natuurlijk wel anders. Het bijbelse Israel zijn de 12 stammen en die noem ik Israëlieten en geen joden. Abraham was geen jood, Izak en Jacob ook niet. Paulus was een Benjaminiet en Israeliet. Het woordje jood wordt verschillend gebruikt.

 4. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 14:03

  Werkelijk waanzinnig wat er in de VN aan resoluties op tafel komt. De tegenstander is bijzonder actief om de naam Israel niet meer te noemen (Psalm 83) en de aanwezige poppenkast doet er graag aan mee. Wat mij enigszins gerust stelt is dat ze voor hun daden verantwoordelijk gehouden zullen worden. Bij de huidige wereldontwikkelingen hebben we de krant niet nodig. Deze generatie is getuige van grote dingen die het voorspel zijn van de anti-christ. Wij moeten als christenen ons blijven richten op onze redder en verlosser en bidden voor de vrede van Jeruzalem. God zal de relatie met Israel herstellen en Jezus zal als de Messias, zoon van David terugkeren op de troon en in eeuwigheid regeren. Het is mij onlangs duidelijk geworden hoe belangrijk het is om Psalm 110 in relatie met Genesis 14 te begrijpen. David die de torah goed kende mocht het toen al zien hoe God in de toekomst met Zijn volk (inclusief de nieuw testamentische gemeente) zal handelen. Om die reden haalt Paulus ook Psalm 110 aan in 1 Korinthe 15 en past het toe op Jezus. Hebreeuwse en Griekse vertalingen hebben het nodige bijgedragen aan de verwarrende discussie omtrent Psalm 110.

 5. Jan van Klaveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 16:14

  Beste Dirk en lezers,

  Opnieuw heeft Nederland zich van zijn ware kant laten zien.
  Hoezo christelijke natie en historisch besef van diplomaten?
  Ons Nederland, dat altijd voorop wil lopen als het gaat om ontwikkelingen als abortus en homohuwelijk, struikelt als het gaat om waarheidsgetrouwe politiek ten aanzien van Israël.
  Door mee te stemmen met de Israël hatende meerderheid wordt de benaming Tempelberg uit de aloude geschiedenis weggevaagd, waardoor (opnieuw) de leugen regeert.
  Wie kan de blindheid van onze regering verhelpen?

 6. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 16:22

  Laten we bidden voor Israel en praten over dit land met onze naasten.

 7. Karel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 17:18

  Wee degene die aan Gods oogappel komt. Dit kan ook een interne kwestie zijn omdat er niet wordt geschreven over buitenstaanders. Het kan dus ook een Israeliet zijn die aan die oogappel komt. Is het niet menselijk dat zelfs een premier wel eens iets doet wat verboden is? Als Bibi premier van Nederland of Belgie was geweest was er wereldwijd niet zo veel aandacht aan besteed maar ach hij is maar een Jood!!! En David dan (moordenaar en overspel pleger) en Mozes (moordenaar) maar wel mannen naar Gods hart. Wij moeten zonodig tegen Israel stemmen. Ach Europa, (Nederland) bemoei je daar niet mee en zorg dat we weer Jaffa sinaasappelen gaan importeren. Joel Voordewind: hou vol en wij zullen voor je bidden

 8. Lydia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 18:07

  O God van Abraham, Izaak en Jakob, God van Israël, Vader van Jezus Christus, onze Here, doe met Israël naar Uw woord en Uw beloften … en met de vijanden… Ontferm U, ontferm U!

 9. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 18:21

  Joel Voordewind. Hou vol. Ik bid voor de ChristenUnie dat ze onvoorwaardelijk achter Israel gaat staan. En anders maar uit de regering te stappen, zoals Dirk schrijft. Gebed is meer dan ooit nodig voor de christelijke politiek in Nederland, zeker wat Israel betreft. Laten we als christenen achter Israel blijven staan, en voor hen bidden.

 10. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 18:32

  Dirk, niets verbaast mij meer, dit kabinet is een anti-Israel kabinet, dat blijkt steeds meer. Wij zien het CDA/CU zich steeds meer afkeren van Israel. Nu voor de zoveelste keer steunt dit kabinet een VN-resolutie tegen Israel, en steeds weer komt een dag later Voordewind (CU) zijn beklag doen in de christelijke media hoe erg hij het wel niet vindt, dat er weer een resolutie tegen Israel aangenomen is. Een goede raad: Voordewind zwijg, want vanaf 2017 kom je met deze teksten, maar je doet niets, want er komen nog wel meer VN-resoluties, die gesteund gaan worden door dit kabinet, en dan kom je weer je zogenaamde verontwaardiging uiten, maar je doet niets. Als je alles echt gemeend had, dan had je allang de stekker uit dit kabinet getrokken, maar nee hoor, jullie gaan lekker verder, want macht is zo heerlijk. Kijk nu maar eens naar dit kabinet, heel veel problemen stapelen zich op: klimaat/multiculturele samenleving wat steeds meer ontspoort, misdaad, boze boeren, bouwers, leraren, verplegers, de problemen worden steeds groter. Ook de spanningen onderling in dit kabinet stapelen zich op, hoelang gaat dit goed. Voor mij is duidelijk dat ik nooit CDA/CU zal stemmen, want nogmaals, dan maak ik mij schuldig aan het verraad van Israel. Daarom blijf bidden broeders en zusters, dat God ons niet straft in zijn toorn, over wat dit kabinet Israel aangedaan heeft.

 11. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 18:49

  Helemaal mee eens, kom op voor Israel, Gods Oogappel. Wij, Christenen, moeten doorgaan met evangeliseren in Woord en Daad. We gaan volgend jaar in Roemenie weer 3 nieuwe kerken voor de zigeuners bouwen. Gods Werk moet doorgang vinden, wilt u ook daarvoor meebidden a.u.b. Henk.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 18:58

  Reeds 100 jaar is God doende Zijn eigen uitverkoren volk bijeen te zamelen en terug te planten in Zijn eigen land De helft is thans thuis, 9 miljoen, de overigen worden ook gemaand, zo niet dan komen Gods engelen ze ophalen. Twee dagen had onze Heer nodig om Zijn kerk te noden; en op de derde dag is er een bruiloft in Kanaan; waar niet een Israeliet zal ontbreken. Ja, ook de kerk is genood, maar wie van de kerk is bereid de Koning der Joden en Zijn volk hulde te bewijzen
  Nee, heel de wereld zal optrekken naar Israel. De kerken, Rome en moslims voegen zich reeds aaneen ten einde dit eensgezind te doen.
  Maar ze beseffen niet dat het de Heer zelf is die ze met een haak in hun kaken komt halen. En Israel zal 7 maanden nodig hebben om ze allen netjes te begraven. Ze worden dan voorgoed bevrijd van al hun haters en vijanden. Ook heeft God reeds een plaats aangewezen waar ze begraven moeten worden.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 20:14

  Psalmen 137:5
  “Als ik u vergeet, Jeruzalem,
  laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.”
  Nehemia 2: 19 – 20
  “Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen?
  Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar U HEBT GEEN DEEL, GEEN RECHT, EN GEEN HERINNERING IN JERUZALEM.”

 14. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 20:38

  CDA en CU zullen nooit de stekker uit dit kabinet trekken omdat ze bang zijn dat FvD en PVV dan bij de daaropvolgende verkiezingen meer stemmen krijgen.
  De CU is veranderd in een groen milieupartijtje. Helaas.
  Voor mijn gevoel kunnen ze beter door één deur met D’66 en GL dan met de SGP.
  Inderdaad, het lijkt of Voordewind en de CU ferm opkomen voor Israël, maar ze gaan daarin niet verder dan verontwaardigd doen. De CU kan maar één ding doen om hun geloofwaardigheid terug te winnen en dat is: de regering dwingen om afstand te nemen van de anti-Israël resoluties en anders dit kabinet te laten vallen.

 15. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 20:45

  We zullen het in Nederland eerdaags ook nog wel gaan meemaken: haat tegen Joden en haat tegen hen die God aanhangen en dienend volgen.

 16. Arie van der Boon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 21:44

  Ik zal altijd achter Israël blijven staan, omdat God regeert en trouw blijft aan Zijn verbond. Hij is de Allerhoogste autoriteit, en zal nooit teleurstellen, want liegen kan Hij niet.

 17. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2019 om 22:53

  In Psalm 11:3 staat (Naardense vertaling) – Zeker de grondslagen scheuren, wat heeft de rechtvaardige bereikt.
  Lance Lambert legde het uit: Voorzeker de fundamenten worden omver gehaald, wat heeft de rechtvaardige bereikt.
  Dit is anders dan dat in de NBG en Herziene statenvertaling staat waar staat: Wat kunnen de rechtvaardigen doen.
  Wij zullen ons collectief moeten verootmoedigen en bidden. Wijzen naar anderen heeft geen zin. Wie van ons heeft ooit in de positie van de betreffende politici gezeten en kent de slangenkuilen in de politiek?

 18. Harry van der Velde zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 0:34

  Ik heb meerdere malen dhr. Segers gemaild over het Israëlstandpunt van de CU.
  Mijn mening is dat ze te slap zijn, niet durven uit te komen dat een twee statenoplossing geen Bijbelse oplossing is en dat ze als coalitiepartner nauwelijks voor Israël opkomen.
  Dit heeft ons tot een beslissing gebracht om de CU vaarwel te zeggen en al enkele malen SGP gestemd.
  Ook de SGP heeft wel dingen waar we anders tegen aankijken, maar het Israëlstandpunt is naar ons hart en Van der Staaij is een uitstekende en bevlogen vriend van Israël. De ChristenUnie houdt wel van Joden die vroeger leefden, zoals David, Mozes, Jozua enz. Maar het gaat erom wie nu in deze tijd achter en naast de Joden staan. Ze hebben het nooit van christenen moeten hebben, dus laat het niet weer gebeuren dat de Joden weer alleen komen te staan! (of staan ze dat al??)

 19. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 10:54

  Shalom Dirk en al de lezeres van jouw wekelijkse brief. Bijzonder verdrietig om deze besluiten van de UN aan te zien. Ook ons land en volk doet hier aan mee en het is goed om je daar voor te verootmoedigen. Bid voor de vrede van Jerusalem (Ps. 122) en Israel. Laten we in onze kerken niet 1 Israel zondag houden maar alle zondagen Israel zondag maken en in verootmoediging voor de Heer onze schuld belijden. Daniel als “voorbeeld” was de enige in ballingschap die de Here de G’d van Abraham, Izaak en Jacob zocht en zijn schuld beleed. Deze G’d is nog steeds dezelfde en zal zegenen wie zijn volk zegent. Laten we beginnen in onze kerken.

 20. Aaron zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 12:27

  Dirk schrijft : “En het erge is dat Nederland de leugen steunt en stemt tegen de waarheid”…

  en dat is géén wonder! De reden is natuurlijk omdat de Nederlandse regering heel BANG is voor aanslagen door moslims! en ANGST is het tegenovergestelde van GELOOF! Het Joodse volk pleegt géén aanslagen! Zij verdedigen zichzelf alleen tegen de arabieren, die erop uit zijn om Israel te vernietigen!!! Het zijn de laatste dagen en alle profetieën zullen spoedig uitkomen en ik verheug me op de Wederkomst van de Jezus Christus.

 21. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 13:37

  Fijn Dirk, dat je altijd over Israël schrijft. Blijf dat vooral doen alsjeblieft!
  Laten we Israël blijven zegenen en bidden voor de vrede van Jeruzalem. Elke dag weer.

 22. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 14:09

  Psalm 122:6:
  “Bid Jeruzalem vrede toe
  mogen wie U liefhebben, rust genieten;
  vrede zij binnen U muren
  rust in Uw burchten.
  Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij U
  om het huis van de Heer, onze God,
  wil ik het goede voor U zoeken”

  Persoonlijk denk ik dat dit gebed Het hemels Jeruzalem aangaat. Het is een “Bedevaartslied”.
  De Gelovigen van nu zijn op weg naar het Hemels Jeruzalem.

  Het aards Jeruzalem van nu is ook op de verkeerde weg. Het is nu niet het huis van de Heer.
  Abortus en gay parades komen ook voor in het land Israël van nu. Helaas.

  Gebed voor Nederland en gebed voor het land Israël is hard nodig. Ja gebed voor deze hele wereld is hard nodig.

  Gelukkig weten we dat God/JHWH nooit laat varen het werk wat Hij begonnen is. Met Zijn eigen land, met Zijn volk Israël en met Zijn Gemeente/Lichaam.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 14:38

  Sjalom Dirk en anderen,

  Afgelopen week werd mij duidelijk dat het christendom zich distantieert van het Huis van Israël. De kerken in het algemeen doen zich voor als voorvechters voor Israël. Persoonlijk heb ik daar niets op tegen, maar wel hun hautaine houding naar mijn volksgenoten. Ja wij mogen wel van hen bestaan, maar dan moet Israël zich confirmeren aan de kerkelijke regels en instellingen.

  Afgelopen week nog werd ik pijnlijk getroffen door de houding van predikanten richting Messiasbelijdende Joden. Zij nemen het Messiasbelijdende Joden kwalijk dat die zich nog steeds aan de regels en wetten houden en zich niet om laten praten naar de leer van de kerken in het algemeen. Tja is dat geestelijke hoogmoed? Is dat vanuit een angstige onbekendheid? Of is dat uit onkunde en desinteresse naar het Huis van Israël.

  Eeuwenlang zijn wij, het Huis van Israël geminacht onder de volkeren. Nu het met rasse schreden naar het einde gaat worden slechts enkelen nieuwsgierig en lezen zij een scenario dat er staat in het Hebreeuwse deel van de Bijbel. Draaiboeken te over van hoe het allemaal zal gaan. Prima hoor, de christen mag gerust in ons Joodse boek kijken, zo kortzichtig zijn wij ook niet. Maar laat men vooral staan wat er staat en ga niet iets bedenken wat in het kerkelijke straatje past.

  De toegang van Messiasbelijdende Joden om zich in Israël te vestigen is gesloten. Dat is de wrange vrucht door de pogroms van christenen door alle eeuwen heen. Dat maakt het zo triest en ik ben mij er zeer van bewust dat slechts een kleine groep christenen dit zien en verdriet van hebben. Onze positie tegenover de kerken is gewoon: eenzaamheid en verlatenheid van mensen. Overigens: vest op prinsen geen betrouwen. In deze eenzame positie moeten wij helaas de kerken op afstand houden. Dan kunnen wij ons concentreren op de spoedige komst van onze Joodse Messias. Voor Hem is niets te moeilijk om in een oogwenk ons over te brengen op de Olijfberg.

  Simon (12) gaf al aan: vijanden van Israël: hier is jullie graf.

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2019 om 17:36

  Ook ik heb n.a.v. de 8 resoluties tegen Israël geschreven naar de Christen Unie. Ik kreeg een uitvoerige brief van Joel Voordewind. Hij schrijft over een vaste speciale dekolonisatie groep in de Veiligheidsraad en in de Ver. Naties. Vandaar een bombardement van resoluties die altijd gesteund worden doordat er maar enkele landen achter Israël staan. Het is voor de Chr. Unie een grote ergernis en ze zijn bezig hierover vragen te stellen in de Tweede Kamer. Mijn vraag stel ik al jaren en ik krijg er geen antwoord op: Wie stemt er in de V.N. namens Nederland? Doet hij / zij dit in opdracht van de regering? Ik krijg hierop nooit antwoord. Kan iemand mij dit duidelijk maken? Wat ik wel weet: Wie Israël vervloekt (door resoluties te steunen), zal vervloekt worden en een groot wee, wee op hen die hiervoor verantwoordelijk zijn, dus ook ons land.

 25. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2019 om 10:24

  Shalom Dirk
  Ja, wat triest dat wij als Nederland meedoen met de anti-Israel stem in de VN!
  Op Twitter wordt er ook genoeg tegen geageerd!
  De CU wordt genoeg gewaarschuwd!
  Zelfs ambassadeur drs. K. van Oosterom (onze stem in de VN) krijgt het te horen!
  Heb dit ook 1 keer gedaan en zijn antwoord is: mijn contact met de Israeli’s in de VN is goed!
  Nou ja!
  Goed om te weten dat de Here Zijn volk beschermt en wat bijzonder is het dat de nieuwe minister van Defensie in Israel Naftali Bennett de vergadering met gebed om bescherming van Israel begon!
  Ja, en inderdaad Israel is net zo’n werelds land als ons land, waar ook veel kwaad tiereliert, doch meen ik dat in Israel meer Geloof in hun God is dan in de hele wereld!
  Tijdens de Bijbelse Feesten wordt onze Here God aangeroepen en geprezen en gevraagd om Zijn Hulp en Bescherming!
  Dat zie ik zo niet in Europa of Nederland gebeuren!
  In Jesaja 62:7 staat dat we de Here God geen rust moeten gunnen, maar Hem moeten bidden en smeken totdat Hij Jeruzalem zal maken tot een lof op aarde!
  Daar komt Jeshoea terug en elk oog zal Hem zien, Openb. 1:7!

 26. Engel zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2019 om 11:39

  Ik zou willen zeggen van onze regering: Heere vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En tegen alle Christenen: blijf bidden om de Vrede van Jeruzalen en de Wederkomst van Onze Heer en Heiland.

 27. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 november 2019 om 15:46

  Bedankt Dirk. Wie zijn wij zonder de oude en nieuwe Testament. Het Boek van God door de Heilige Geest door Israëlieten geschreven en bewaard. Dankbaarheid dat God ook de heidenen dit boek gunde dus ons. Maar ook dat wij kinderen van God mogen zijn, ingeënt in de olijfboom, samen met Israël een wonder, waar nota bene de westerse “christelijke” wereld een heel volk wilde vermoorden. Als deze olijfboom er niet meer was, waar moeten wij op ingeënt worden. Moeten wij niet zingen voor vreugde over Israël en Israël nooit meer alleen laten. Een volk dat teveel heeft geleden zegt God. Waar de Here Jezus de wet heeft volbracht, maar geen woord aan verloren gaat. De kerk moet zich buigen, wat voor kwaad hebben onze voorvaderen gedaan? Waar komt onze hoogmoed vandaan? Liefs Dineke.

 28. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 november 2019 om 9:48

  Beste Dirk, Ik heb met grote belangstelling jouw stuk gelezen, maar ook de ingezonden stukken. Er zijn veel wijsheden te lezen en ook afkeurende berichten t.a.v. VN. Wat mij verbaast, is dat God nauwelijks genoemd wordt in Nederland en in de kerken. De kennis van de Bijbel vliegt achteruit. Ook Israel wordt nauwelijks genoemd in de kerken. Israel zondag is krantjes neerleggen achter in de kerk en kijken de week daarop hoeveel er meegenomen zijn. Droevig weinig. Wij worden overspoeld met allerlei negatieve berichten en antisemitisme en Jodenhaat. Er is een goede raad…. ga op je knieën, bidt God de Vader en de Zoon voor het behoud en zegenen van het volk. Vraag vergeving voor de tekortkomingen in ons dagelijks leven. Vraag om hulp voor de christenen wereldwijd, die verdrukt worden en waarvan de kerken worden gesloopt. God… Zijn roepnaam is Vader, wil graag deze dingen van Zijn kinderen horen. De wereldse zaken zijn voor ons te groot, maar breng ze bij Hem.

 29. Denise zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 november 2019 om 19:13

  ‘En wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’ Genesis 12.

 30. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 13:54

  Ik kan wel vergeving vragen omdat Nederland zich keert tegen Israel. Maar ja, ik heb er niet aan meegeholpen. Ik bid tweemaal per dag voor Israel dat ze beschermd worden. Financieel ondersteunen.
  Er staat in het Woord dat God verwarring brengt bij de mensheid zodat alleen de oprechten overblijven. Heeft het daar mee te maken ???

  CU, SGP en CDA daar heb je niets aan. Snap niet eens dat ze voor de EU werken die ons monddood maken. Dat moet je toch niet willen als Christen.

  Gerard van der Duin: er staat in het Woord dat volk van God omkomt omdat zij zijn woord niet kennen. Ik heb zelf in 20 jaar nog nooit iemand gehoord over Openbaring, Daniel, Lucas daar waar de eindtijd wordt besproken. Over Israel ook niet. Alles in het woord gaat over de Joden en Paulus is voor de bekeerde Heiden.
  Inmiddels begrijp ik nu alles en is helder dankzij Family7. De heer Poot en vele anderen leggen dit goed uit.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden